Quyết định 73/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
49
lượt xem
4
download

Quyết định 73/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 73/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 73/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 73/2009/Q -UBND TP . H Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH (M U) T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG QU N - HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 14/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng, B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v tài nguyên và môi trư ng thu c y ban nhân dân các c p; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 1243/TTr-SNV ngày 12 tháng 9 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch (m u) t ch c và ho t ng c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n - huy n. i u 2. Căn c Quy ch (m u) này, y ban nhân dân qu n - huy n ch o xây d ng và quy t nh ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng phù h p v i tình hình c th t i a phương. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các S - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C
  2. - Như i u 4; - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - TTUB: CT, các PCT; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - Các oàn th thành ph ; - S N i v (3b); S Tư pháp; Nguy n Thành Tài - VP oàn BQH và H ND. TP; - VPUB: Các PVP; - Các Phòng CV, TTCB; - Lưu:VT, (VX-Nh) H. THÀNH PH H CHÍ MINH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T UBND QU N (HUY N)….. NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- QUY CH (M U) T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG QU N - HUY N (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2009/Q -UBND ngày tháng năm….. c a y ban nhân dân qu n (huy n)………) Chương I VN TRÍ VÀ CH C NĂNG i u 1. V trí và ch c năng 1. V trí Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n - huy n là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n - huy n có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s ch o, qu n lý tr c ti p, toàn di n v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân qu n - huy n; ng th i ch u s hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tài nguyên và Môi trư ng. 2. Ch c năng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n - huy n tham mưu, giúp y ban nhân dân qu n - huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v : t ai, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n, môi trư ng, o c, b n , bi n và h i o ( i v i huy n có bi n). Chương II
  3. NHI M V VÀ QUY N H N i u 2. Nhi m v và quy n h n Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n - huy n có nhi m v và quy n h n sau ây: 1. Trình y ban nhân dân qu n - huy n ban hành các văn b n hư ng d n vi c th c hi n các quy ho ch, k ho ch, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v qu n lý tài nguyên và môi trư ng; ki m tra vi c th c hi n sau khi y ban nhân dân qu n - huy n ban hành. 2. L p quy ho ch s d ng t, i u ch nh quy ho ch, k ho ch s d ng t qu n - huy n và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; thNm nh quy ho ch, k ho ch s d ng t c a phư ng - xã, th tr n không thu c khu v c quy ho ch phát tri n ô th . 3. ThNm nh h sơ v giao t, cho thuê t, thu h i t, chuy n m c ích s d ng t, chuy n quy n s d ng t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u, s d ng tài s n g n li n v i t cho các i tư ng thu c thNm quy n c a y ban nhân dân qu n - huy n. 4. Theo dõi bi n ng v t ai; c p nh t, ch nh lý các tài li u và b n v t ai; qu n lý ho t ng c a Văn phòng ăng ký quy n s d ng t qu n - huy n theo phân c p c a y ban nhân dân qu n - huy n; hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n th ng kê, ki m kê, ăng ký t ai i v i công ch c chuyên môn v tài nguyên và môi trư ng phư ng - xã, th tr n; th c hi n vi c l p và qu n lý h sơ a chính, xây d ng h th ng thông tin t ai qu n - huy n. 5. Tham gia cùng S Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan có liên quan trong vi c xác nh giá t, m c thu ti n s d ng t, ti n thuê t c a a phương; tham gia th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư theo quy nh c a pháp lu t; tham mưu, xu t Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n ho c ph i h p các cơ quan có liên quan x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 6. T ch c th c hi n các quy nh c a pháp lu t và s ch o c a y ban nhân dân qu n - huy n v b o v tài nguyên t ai, tài nguyên nư c, tài nguyên khoáng s n (n u có). 7. T ch c ăng ký, xác nh n và ki m tra th c hi n cam k t b o v môi trư ng và án b o v môi trư ng trên a bàn; l p báo cáo hi n tr ng môi trư ng theo nh kỳ; xu t các gi i pháp x lý ô nhi m môi trư ng làng ngh , các c m công nghi p, khu du l ch trên a bàn; thu th p, qu n lý lưu tr d li u v tài nguyên nư c và môi trư ng trên a bàn; hư ng d n y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n quy nh v ho t ng và t o i u ki n t ch c t qu n v b o v môi trư ng ho t ng có hi u qu . 8. i u tra, th ng kê, t ng h p và phân lo i gi ng ph i trám l p; ki m tra vi c th c hi n trình t , th t c, yêu c u k thu t trong vi c trám l p gi ng.
  4. 9. Th c hi n ki m tra và tham gia thanh tra, gi i quy t các tranh ch p, khi u n i, t cáo v lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo phân công c a y ban nhân dân qu n - huy n. 10. Giúp y ban nhân dân qu n - huy n qu n lý nhà nư c i v i t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân và hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các h i, các t ch c phi chính ph ho t ng trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng. 11. Th c hi n tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t, thông tin v tài nguyên và môi trư ng, các d ch v công trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 12. Báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình th c hi n nhi m v v các lĩnh v c công tác ư c giao cho y ban nhân dân qu n - huy n, S Tài nguyên và Môi trư ng. 13. Hư ng d n chuyên môn, nghi p v v tài nguyên và môi trư ng i v i công ch c chuyên môn phư ng - xã, th tr n. 14. Qu n lý t ch c b máy, th c hi n ch , chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng thu c ph m vi qu n lý c a Phòng theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân qu n - huy n. 15. Qu n lý tài chính, tài s n c a Phòng theo quy nh c a pháp lu t và phân công c a y ban nhân dân qu n - huy n. 16. T ch c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng t i a phương theo quy nh c a pháp lu t. 17. Th c hi n các nhi m v khác do y ban nhân dân qu n - huy n giao ho c theo quy nh c a pháp lu t. Chương III T CH C B MÁY VÀ BIÊN CH i u 3. T ch c b máy 1. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng có Trư ng phòng và không quá 03 Phó Trư ng phòng. a) Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, ng th i ch u trách nhi m trư c Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng v th c hi n các m t công tác chuyên môn và trư c pháp lu t v vi c th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao và toàn b ho t ng c a Phòng. b) Phó Trư ng phòng giúp Trư ng phòng ph trách và theo dõi m t s m t công tác; ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng và trư c pháp lu t v nhi m v ư c phân
  5. công. Khi Trư ng phòng v ng m t m t Phó Trư ng phòng ư c Trư ng phòng y quy n i u hành các ho t ng c a Phòng. c) Vi c b nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t, mi n nhi m, t ch c, th c hi n ch , chính sách i v i Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n - huy n có Văn phòng ăng ký quy n s d ng t tr c thu c, do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh theo ch o c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. 3. Căn c vào ch c năng, nhi m v nêu trên, c i m tình hình c th , trình , năng l c cán b , Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n - huy n t ch c thành các t chuyên môn g m nh ng công ch c ư c phân công m nh n các ch c danh công vi c trên các m t công tác c a Phòng. Tùy theo quy mô ho t ng và tính ch t công vi c và nhân s c th c a a phương, y ban nhân dân qu n - huy n có th b trí cán b ph trách riêng t ng lĩnh v c ho c kiêm nhi m các lĩnh v c trên cơ s tinh g n, hi u qu và ti t ki m. i u 4. Biên ch Căn c vào kh i lư ng công vi c và tình hình cán b c th , Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n xác nh t ng ch c danh và tiêu chuNn nghi p v công ch c và phân b biên ch cho Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n - huy n cho phù h p, m b o th c hi n và hoàn thành nhi m v ư c giao. S lư ng biên ch c th c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng do Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính ư c y ban nhân dân thành ph giao cho qu n - huy n hàng năm. Chương IV CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 5. Ch làm vi c 1. Trư ng phòng ph trách, i u hành toàn b các ho t ng c a Phòng và ph trách nh ng công tác tr ng tâm. Các Phó Trư ng phòng ph trách nh ng lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, tr c ti p gi i quy t các công vi c phát sinh. 2. Khi gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách có liên quan n n i dung chuyên môn c a Phó Trư ng phòng khác, Phó Trư ng phòng ch ng bàn b c th ng nh t hư ng gi i quy t, ch trình Trư ng phòng quy t nh các v n chưa nh t trí v i các Phó Trư ng phòng khác ho c nh ng v n m i phát sinh mà chưa có ch trương, k ho ch và bi n pháp gi i quy t. 3. Trong trư ng h p Trư ng phòng tr c ti p yêu c u các cán b , chuyên viên gi i quy t công vi c thu c ph m vi thNm quy n c a Phó Trư ng phòng, yêu c u ó ư c th c hi n nhưng cán b ph i báo cáo cho Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách bi t.
  6. i u 6. Ch sinh ho t h i h p 1. Hàng tu n, lãnh o phòng h p giao ban m t l n ánh giá vi c th c hi n nhi m v và ph bi n k ho ch công tác cho tu n sau. 2. Sau khi giao ban lãnh o Phòng, các b ph n h p v i Phó Trư ng phòng tr c ti p ph trách ánh giá công vi c, bàn phương hư ng tri n khai công tác và th ng nh t l ch công tác. 3. M i tháng h p toàn th cán b , công ch c m t l n. 4. M i thành viên trong t ng b ph n có l ch công tác do lãnh o Phòng tr c ti p phê duy t. 5. L ch làm vi c v i các t ch c và cá nhân có liên quan, th hi n trong l ch công tác hàng tu n, tháng c a ơn v ; n i dung làm vi c ư c Phòng chuNn b chu áo gi i quy t có hi u qu các yêu c u phát sinh liên quan n ho t ng chuyên môn c a Phòng. i u 7. M i quan h công tác 1. i v i S Tài nguyên và Môi trư ng và các cơ quan có liên quan: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch u s hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a S Tài nguyên và Môi trư ng, th c hi n vi c báo cáo công tác chuyên môn nh kỳ và theo yêu c u c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng. C cán b ph i h p v i các cơ quan có liên quan th c hi n thanh tra, ki m tra trong lĩnh v c tài nguyên và môi trư ng t i qu n - huy n khi có yêu c u. 2. i v i y ban nhân dân qu n - huy n: Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch u s lãnh o, ch o tr c ti p và toàn di n c a y ban nhân dân qu n - huy n v toàn b công tác theo ch c năng, nhi m v c a Phòng, Trư ng phòng tr c ti p nh n ch o và n i dung công tác t Ch t ch ho c Phó Ch t ch ph trách kh i và ph i thư ng xuyên báo cáo v i Thư ng tr c y ban nhân dân qu n - huy n v nh ng m t công tác ã ư c phân công; Theo nh kỳ ph i báo cáo v i y ban nhân dân qu n - huy n v n i dung công tác c a Phòng và xu t các bi n pháp gi i quy t công tác chuyên môn trong qu n lý nhà nư c thu c lĩnh v c liên quan. 3. i v i các cơ quan chuyên môn khác thu c y ban nhân dân qu n - huy n: Th c hi n m i quan h h p tác và ph i h p trên cơ s bình ng, theo ch c năng, nhi m v , dư i s i u hành chung c a y ban nhân dân qu n - huy n, nh m m b o hoàn thành nhi m v chính tr , k ho ch kinh t - xã h i c a qu n - huy n. Trong trư ng h p Phòng Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p gi i quy t công vi c, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a Th trư ng các cơ quan chuyên môn khác, Trư ng
  7. Phòng Tài nguyên và Môi trư ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n xem xét, quy t nh. 4. i v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n - huy n: Khi y ban M t tr n T qu c Vi t Nam qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n, các ơn v s nghi p, các ban, ngành, oàn th , các t ch c xã h i c a qu n - huy n có yêu c u, ki n ngh các v n thu c ch c năng c a Phòng, Trư ng phòng có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n - huy n gi i quy t các yêu c u ó theo thNm quy n. 5. i v i y ban nhân dân các phư ng - xã, th tr n a) Ph i h p h tr và t o i u ki n y ban nhân dân các phư ng - xã, th tr n th c hi n các n i dung qu n lý nhà nư c liên quan n ch c năng, nhi m v c a Phòng; b) Hư ng d n cán b , công ch c phư ng - xã, th tr n v chuyên môn, nghi p v c a ngành, lĩnh v c công tác do Phòng qu n lý. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 8. Căn c Quy ch này, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n - huy n có trách nhi m c th hóa ch c năng, nhi m v c a Phòng, quy n h n, trách nhi m, ch c danh, tiêu chuNn công ch c c a Phòng phù h p v i c i m c a a phương, nhưng không trái v i n i dung Quy ch này, trình y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh thi hành. i u 9. Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan thu c y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m th c hi n Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng Tài nguyên và Môi trư ng sau khi ư c y ban nhân dân qu n - huy n quy t nh ban hành. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh các v n vư t quá thNm quy n thì nghiên c u xu t, ki n ngh v i y ban nhân dân qu n - huy n xem xét, gi i quy t ho c b sung và s a i Quy ch cho phù h p./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
Đồng bộ tài khoản