Quyết định 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại một số khu vực Cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 748/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  748/TTg  n g µ y   T t p s 11 th¸ng 9 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  ¸p d ô n g  th Ý  ® i Ó m  m é t  è  ch Ý n h  s¸ch t¹i é t  è s  m s kh u  v ù c c ö a kh È u  biªn giíi  tØn h  L ¹ ng S ¬ n Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ   ña  ñ   Þch  û   ®Ò ngh c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¹ng  ¬n  ¹    L S ti v¨n b¶n  è  s 402/UB­   µy  th¸ng  n¨m   TT ng 15  7  1997  µ    Õn  ña  ét  è  é,  v ý ki c m sB ngµnh Trung  ng  ã  ªnquan, ¬ c li   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    1.­Cho  Ðp    ông  Ý  iÓ m   ét  è  Ýnh  ph ¸p d th ® m s ch s¸ch t¹  ét  è   i ms khu  ùc  öa  Èu    í tØnh  ¹ng  ¬n  v c kh biªngi   i L S bao  å m     g c¸ckhu  ùc  öa  Èu    v c kh sau ®©y: a.§ång    §¨ng  ®êng  ¾t); ( s b. H÷u    NghÞ   ®êng  é)  å m   Þ  Ên §ång  ( bg th tr   §¨ng  µ    v x∙ B¶o  © m   éc L thu   huyÖn Cao  éc; L c.T ©n    Thanh: gå m     ©n    x∙T Thanh  µ    ©n  ü   éc huyÖn  v x∙T M thu   V¨n L∙ng.  ë    c¸c khu  ùc  öa  Èu  ång  vC kh § §¨ng, H÷u    NghÞ,  ©n   T Thanh  îc  tiªnph¸t ® u      tr Ón th ng  ¹i,xuÊt  Èu, nhËp  Èu, dÞch  ô, du  Þch  µ  i  ¬ m  kh   kh   v  l v c«ng  nghiÖp  theo ph¸p luËtcña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   µ  ïhîp víi        n  ho x∙h   ngh Vi   v ph       c¸c th«ng  Ö  èc  Õ. l qu t Ch Ýnh  ñ  íc Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   träng vµ    ph n   ho x∙ h   ngh Vi   t«n    b¶o vÖ   Òn  î hîp  quy l i ph¸p  ña    µ  u    Öt Nam   µ  íc ngoµi t¹      c c¸c nh ®Ç t Vi   vn    i khu c¸c vùc  öa  Èu  ï hîp  íiph¸p  Ët,chÝnh  c kh ph   v   lu   s¸ch  Ön  µnh  ña  Öt Nam   µ  hi h c Vi   v c¸c  iÒu   c quèc  Õ  µ   íc Céng  µ     éi chñ  ® í  tm n  ho x∙ h   nghÜa  Öt  Vi Nam   ∙  ý  ®k hoÆc  tham  gia. §i Ò u 2.­Ho¹t®éng  ¬ng  ¹i vµ  Þch  ô  ¬ng  ¹i t¹i       th m  d v th m     khu  ùc  c¸c v cöa  Èu  kh §«ng  §¨ng,H÷u    NghÞ,  ©n  T Thanh  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh, bao  å m:  ¹t®éng  Êt nhËp  Èu, t¹m  Ëp  i Êt,vËn    g ho   xu   kh   nh t¸ xu   chuyÓn  hµng  ho¸ qu¸ c¶nh, kho  ¹iquan, cöa  µng  Ôn  Õ, héi chî tr Ón l∙m,   ngo     h mi thu       i     cöa  µng  í thiÖu  h gi   i s¶n  È m,    ¬  ë  ph c¸c c s s¶n  Êt,gia c«ng  µng  Êt khÈu  xu     h xu   vµ      c¸cchinh¸nh,®¹idiÖn       c¸cC«ng    tytrong nícvµ  ícngoµi, îCöa  Èu.     n     ch kh §i Ò u 3.­ C¸c  µ  u    trong  íc vµ  íc ngoµi ® îc khuyÕn  Ých  nh ®Ç t n  n     kh ®Ç u    tph¸ttr Ón c¸c lÜnh  ùc   i     v s¶n  Êt,kinh doanh, x©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  xu       d csht c¸c khu  ùc  öa  Èu  ång    vC kh § §¨ng, H÷u    NghÞ,  ©n   T Thanh  ï hîp  íiLuËt ph   v    KhuyÕn  Ých  u    kh ®Ç t trong níc vµ  Ët §Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam,  µi     Lu   tn    i Vi   ngo  
  2. 2 quyÒn  îchëng    ®∙itheo  ®  c¸c u    ph¸p  ËthiÖn  µnh,cßn  îchëng    Òn  lu   h   ®  c¸c quy lîsau:   i 1. Chñ   u     îc gi¶m    ®Ç t ®   50%   Òn  ti thuª ®Êt  víikhung    Ön  µnh    so    gi¸hi h cña  µ   íc®ang    ông  ¹  Nh n   ¸p d tikhu  ùc  öa  Èu  ång  vC kh § §¨ng,H÷u    NghÞ,  ©n   T Thanh; 2. C¸c  ù  ®Ç u    éc  ét  è  Ünh  ùc  µnh    d ¸n  t thu m s l v ng nghÒ   îc hëng  ®  møc   thuÕ  Êt u  ∙ivÒ   Õ  îtøc (thuÕ    Ëp  su   ®   thu l     i thu nh doanh  nghiÖp)trong suètthêi        gian ho¹t®éng.    3. C¸c  ñ  u      ch ®Ç t kh«ng  ©n  Öt trong níc hay  íc ngoµi,n Õu  u    ph bi      n    ®Ç t vµo  Ünh  ùc  µnh,nghÒ   tiªntheo quy  ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ     éicña  l v ng   u      ho     i     ­x∙h   khu  ùc  ång  v§ §¨ng,H÷u    NghÞ,  ©n  T Thanh  îc miÔn  ®  gi¶m  Õ  î tøc theo  thu l     i quy  nh  Ön  µnh; ®Þ hi h 4. Chñ   u    ícngoµi® îcxÐt gi¶m  ép  Õ    ®Ç tn       n thu chuyÓn  î nhuËn  níc l i ra    ngoµitrong tõng tr ng  îp cô  Ó.       ê h   th §i Ò u    ñ  u    ¹i   vùc  öa  Èu:§ång  4.­Ch ®Ç tt   khu  C kh   c¸c §¨ng,H÷u    NghÞ,  T ©n  Thanh  îc huy  ng  ån  èn  ®  ®é ngu v trong níc vµ  íc ngoµi b»ng    ×nh      n    c¸c h thøc  Ých  îp ®Ó   ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  Çn  Õtvµ    ¬  ë  th h  xd csht c thi   c¸c c s s¶n  Êtxu   kinh doanh,dÞch  ô  ïhîp víi     v ph       quy  ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ      éi,b¶o  ¶m   ho     i     ­ x∙h   ® quèc  phßng  µ  ninh. v an  ViÖc  u    ©y  ùng    ®Ç t x d c¸c c«ng  ×nh  tr c«ng nghiÖp, d©n  ông, h¹  Çng    d  t kü  Ët,h¹ tÇng    éit¹    thu     x∙h   i khu  ùc  öa  Èu  ång  c¸c vC kh § §¨ng,H÷u    NghÞ,  ©n   T Thanh ph¶i® îcthùc hiÖn       theo quy  nh  Ön  µnh  Ò     ®Þ hi h v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  l  tv x dùng  ña  ÖtNam. c Vi   §i Ò u 5.­§Ó   óc  y    ×nh  ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ¹i       th ®È qu¸ tr xd csht t   khu c¸c vùc  öa  Èu  ång  C kh § §¨ng,H÷u    NghÞ,  ©n  T Thanh,cho  Ðp:   ph 1. Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¹ng  ¬n  îcthµnh  Ëp  L S ®  l C«ng    ©y  ùng  µ  tyx d v ph¸ttr Ónc¬  ë  ¹ tÇng  µdoanh    i   s h  l  nghiÖp  µ   íc. Nh n 2. Trong  n¨m  õ 1997  n     4  (t   ®Õ 2000) m çi    n¨m  µ   íc ®Ç u    Nh n   t riªng qua    ng©n  s¸ch tØnh  ¹ng  ¬n    L S cho    c¸c khu  ùc  öa  Èu  ång  vC kh § §¨ng,H÷u    NghÞ,  T ©n  Thanh  kh«ng  íi50%   d  tæng  è  s thu  ©n  ng s¸ch trong n¨m    a   µn  trªn®Þ b cña khu  ùc  ång  v§ §¨ng,H÷u    NghÞ,  ©n  T Thanh. Tæng  è  èn  u    µ  s v ®Ç tv danh  ôc    m c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  îc®Ç u   tr   s h   ®  t riªngtõ vèn  ©n       ng s¸ch do  û     U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¹ng  ¬n    Þ, Bé   L S ®Ò ngh   K Õ   ¹ch  µ  Çu   quyÕt  nh   ho v§ t ®Þ sau    ã    Õn  khi c ý ki tho¶  Ën  ña  é   µi thu c B T   chÝnh. §i Ò u    êinícngoµi® îcxuÊt nhËp  6.­Ng          c¶nh  µo  v khu  ùc  öa  Èu  vC kh theo c¸cquy  nh     ®Þ trong Quy Õt  nh  µy  ùc hiÖn    ®Þ n th   theo  ph¸p luËtViÖtNam        vÒ   Êt nhËp  xu   c¶nh  µ    Öp  nh  v c¸c Hi ®Þ hoÆc  tho¶  Ën  Ò   Þ  ùc  Êt thu v th th xu   nhËp  c¶nh  µ   ÖtNam   ∙  ý  íi   íc. m Vi   ® k v  nc¸c Trêng  îp    n   öa  Èu  Öt Nam   éc  h khi®Õ c kh Vi   thu khu  ùc  öa  Èu  ång  vC kh § §¨ng,H÷u    NghÞ,  ©n  T Thanh  a  ã  Þ  ùc m µ   ch c th th   kh«ng  éc diÖn  Ôn  Þ  thu   mi th
  3. 3 thùc nhËp  Êt c¶nh,sÏ® îcc¬    xu         quan  Qu¶n  ýxuÊt nhËp  l    c¶nh  é  éi vô)xÐt (B N       cÊp  Þ  ùc t¹ Cöa  Èu. th th    i kh §i Ò u 7.­ 1. C«ng  ©n  ícCéng  µ  ©n  ©n    d n  ho nh d Trung  Hoa  (sau  y  äilµTrung  ®© g     Quèc)   tró ë    c   c¸c huyÖn biªn gií  i  Ön  íic¸c khu  ùc  öa  Èu  ång   i ®è di v     vC kh § §¨ng,H÷u    NghÞ,  ©n  T Thanh  îcqua  ¹ khu  ùc    öa  Èu  µy  ®  l i v c¸c C kh n b»ng  Êy gi   chøng  minh   hoÆc   Êy  th gi th«ng  µnh  Êt nhËp  h xu   c¶nh  ïng  v biªn gií  c¬   i do  quan  ã  Èm  Òn  ña  c th quy c Trung  èc  Êp. Qu c Thêi h¹n  îc phÐp  ¹m  ó t¹    ®  t tr   ikhu  ùc  v c¸c  öa  Èu  ång  C kh § §¨ng, H÷u    NghÞ,  ©n   T Thanh kh«ng qu¸  ngµy, n Õu   èn  µo    a   iÓ m   07    mu v c¸c ®Þ ® kh¸c  thuéc tØnh  ¹ng  ¬n  c¸cc¬    L S do    quan,tæ    chøc  ña  ÖtNam     c Vi   ë tØnh  ¹ng  ¬n   L S m êi  n,  ×  ®ã th ph¶i cã    v¨n  b¶n    ®Ò nghÞ  C«ng  tØnh  ¹ng  ¬n  Êp  Êy  An  L S c gi phÐp  i  ¹   Êy  Ðp  i  ¹ cã    Þ m ét  Çn  ® l iGi ph . ® l   gi¸tr   i l kh«ng    ngµy  µ  qu¸ 05  v kh«ng  ® îcgiah¹n.    2.C«ng  ©n    d Trung  èc    óë  µikhu  ùc  t¹ kho¶n  ®iÒu  µy  Qu c tr   ngo   v nªu  i   1  n ® îc qua  ¹    li khu  ùc  öa  Èu  ång  vC kh § §¨ng, H÷u    NghÞ,  ©n   T Thanh  b»ng  é  h chiÕu  phæ   th«ng  c¬  do  quan  ã  Èm  Òn  ña  c th quy c Trung  èc  Êp,® îcmiÔn  Qu c     thÞ  ùc  Ëp  Êt c¶nh  ña  Öt Nam.  êi h¹n u  ó t¹    th nh xu   c Vi   Th   l tr   i khu  ùc  öa   c¸c vC khÈu  ång  § §¨ng,H÷u    NghÞ,  ©n  T Thanh, kh«ng    ngµy;n Õu  èn  µo    qu¸ 15    mu v c¸c®Þa  iÓ m     ® kh¸cthuéc tØnh  ¹ng  ¬n      L S hoÆc    c¸ctØnh,thµnh  è    ph kh¸ccña    ViÖt Nam   ×  c¬    th do  quan  Qu¶n  ýxuÊt nhËp  l    c¶nh  é  éi  ô) xÐt  Êp  Þ  (B N v   c th thùc t¹ Cöa  Èu.    i kh 3. Ng êinícngoµikh¸c ® îcqua  ¹ khu  ùc    öa  Èu  ång            l i v c¸c C kh § §¨ng,H÷u    NghÞ,  ©n   T Thanh b»ng  é  Õu, ® îc miÔn  Þ  ùc  Ëp  Êt c¶nh  Öt h chi     th th nh xu   Vi   Nam;  êih¹n  ¹m  ót¹ khu  ùc    öa  Èu  th   t tr     i v c¸cC kh kh«ng    ngµy;n Õu  èn   qu¸ 15    mu vµo    a  iÓ m   c¸c ®Þ ® kh¸cthuéc tØnh  ¹ng  ¬n      L S hoÆc    c¸ctØnh,thµnh  è    ph kh¸c  cña  Öt Nam   ×  c¬  Vi   th do  quan  qu¶n  ýxuÊt nhËp  l    c¶nh  é  éi  ô) xÐt  Êp  (B N v   c thÞ  ùc t¹ Cöa  Èu. th     i kh §i Ò u 8.­Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¹ng  ¬n  µnh  Ëp  L S th l Ban  chØ   o  ®¹ thùc  Ön  Ý  iÓ m   ÷ng  Ýnh  hi th ® nh ch s¸ch nªu trong Quy Õt  nh   µy. Sau    ®Þ n  2 n¨m  ùc hiÖn,Uû   th     ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¹ng  ¬n  ã  L S c tr¸chnhiÖm  ñ  ×, èi   ch tr   ph   hîp víic¸c Bé,  µnh       ng Trung  ng  Õn  µnh  ¬ ti h tæng  Õt  Öc    ông  Ý  iÓ m   k vi ¸p d th ® c¸cchÝnh    s¸ch trªn®©y  ¹ c¸ckhu  ùc  öa  Èu  ång     ti     vC kh § §¨ng,H÷u    NghÞ,  ©n   T Thanh  µ  Õn  Þ  ñ íng ChÝnh  ñ  ÷ng  iÒu  v ki ngh Th t   ph nh ® chØnh, bæ     sung  Çn  c thiÕt. §i Ò u 9.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k  C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  thu   phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ¹ng  ¬n  L S theo chøc n¨ng,nhiÖm   ô    v vµ  Òn  ¹n cña  × nh, chÞu  quy h  m   tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản