Quyết định 749/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định 749/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 749/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 749/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  749/TTg  n g µ y   T t p s 11 th¸ng 9 n¨ m   1997 v Ò  vi Ö c  th µ nh  Ë p B a n  c h Ø  ®¹ o N h µ  n íc D ù  ¸n n h µ  m ¸ y l lä c d Ç u   u n g   u Ê t tØ n h  Q u ¶ n g   g∙i D Q N Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 514/TTg  µy  th¸ng7  ng 10    n¨m  1997  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  u    ù    µ   ph v vi ®Ç td ¸n Nh m¸y  äcdÇu  è  Dung  Êt; l  s 1  Qu X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    Çu  Ý  Öt Nam   ¹  tyd kh Vi   ti têtr×nh sè      1236/DK­TCNS   µy  th¸ng7  ng 26    n¨m 1997, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    µnh  Ëp  1.­Th l Ban chØ  o  µ   íc Dù   x©y  ùng  µ    ®¹ Nh n   ¸n  d nh m¸y läcdÇu    Dung  Êt  Qu tØnh  Qu¶ng    äit¾tlµBan  Ng∙i(g       chØ  o). ®¹ Ban  chØ  o  ã  Öm  ô  µ  Òn  ¹n chñ  Õu  ®¹ c nhi v v quy h  y sau  y: ®© 1.  Ó m     «n   c  ñ  u    thùc  Ön    Õn  Ki tra ® ®è ch ®Ç t hi ý ki chØ   o  ña  é  ®¹ c B ChÝnh  Þ vµ  tr   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 514/TTg  µy  th¸ng 7  ng 10    n¨m 1997  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  u    ù    µ     ph v vi ®Ç td ¸n Nh m¸y  äcdÇu  è  Dung  Êt. l  s 1  Qu 2. Chñ   ×,phèihîp víic¸c Bé   µnh, c¸c ®Þa   ¬ng    óp  ñ íng   tr           ng    ph ®Ó gi Th t   ChÝnh  ñ  ph hoÆc   theo  û  Ö m   ña  ñ   íng  Ýnh  ñ    Õt  Þp  u nhi c Th t Ch ph gi¶iquy k thêic¸cvÊn    ªnngµnh     ®Ò li   trong qu¸ tr×nh tr Ónkhaithùc hiÖn  ù    µ        i       d ¸n nh m¸y läcdÇu    Dung  Êt. Qu 3.§ Ò   Êtvíi ñ íng Ch Ýnh  ñ  ÷ng  ñ  ¬ng,chÝnh    xu     Th t   ph nh ch tr   s¸ch khuyÕn    khÝch  u  ,gi¶iph¸p  íncÇn  Õt®Ó   ®Ç t    l  thi   b¶o  ¶m   iÓn khaithùc hiÖn  ù    ® tr       d ¸n ®ång  é,hiÖu  b  qu¶  µ  ng  Õn ®é. v ®ó ti   §i Ò u    2.­ Ban  chØ  o  Bé  ëng  é  ©y  ùng  ®¹ do  tr BX d Ng«  ©n  éc  µm  Xu Ll Trëng  ban. Tæng Gi¸m  c  ®è Tæng  c«ng    Ç u   Ý  Öt Nam   tyD kh Vi   Ng«  êng  Th San  µm  l Uû     êng  ùc. viªnth tr C¸c  û  u viªn: ­Lª Xu ©n     Trinh,Trëng    ban  qu¶n  ýc¸ckhu  l    c«ng  nghiÖp  ÖtNam, Vi   ­Vâ  ång  óc,Thø  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,  H Ph   tr B K ho   § t ­Lª Quèc     Kh¸nh,Thø  ëng  é    tr B C«ng  nghiÖp, ­NguyÔn    C«ng  ù, Phã  ñ  Ö m  S  Ch nhi V¨n  phßng  Ýnh  ñ. Ch ph ­Lª §øc  ý,Phã  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam,    Thu   Th ®è Ng h Nh n    
  2. 2 ­Lª ThÞ      B¨ng  © m,  T Thø  ëng  é  µichÝnh, tr BT  ­NguyÔn    §øc  © m,  ñ  Þch  û   T Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Qu¶ng  Ng∙i, Ban chØ   o  ã    ®¹ c Tæ chuyªn    ªnngµnh  óp  Öc,c¬  Êu  chøc  viªnli   gi vi   c tæ  vµ  Ö m  ô  ña    nhi v c Tæ chuyªn viªndo  ëng      Tr ban  chØ  o  Õt ®Þnh. ®¹ quy   §i Ò u 3.­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k  C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc Ch Ýnh  thu   phñ, Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ã  ªnquan  µ    µnh    ph c li   v c¸c th viªnBan    chØ  o  ã  ®¹ c tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản