Quyết định 765/2005/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
54
lượt xem
3
download

Quyết định 765/2005/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 765/2005/QĐ-BYT về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách quốc gia về y dược học cổ truyền đến năm 2010 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 765/2005/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 765/2005/Q -BYT Hà N i, ngày 22 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A B Y T S 765/2005/Q -BYT NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2005 V VI C PHÊ DUY T K HO CH TH C HI N CHÍNH SÁCH QU C GIA V Y DƯ C H C C TRUY N N NĂM 2010 B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15/05/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Y t ; Căn c Quy t nh s 222/2003/Q -TTg ngày 3 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chính sách qu c gia v y dư c h c c truy n n năm 2010; Theo ngh c a V trư ng V Y h c c truy n - B Y t , QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này "K ho ch th c hi n Chính sách qu c gia v y, dư c h c c truy n n năm 2010". i u 2. "K ho ch th c hi n Chính sách qu c gia v y dư c h c c truy n n năm 2010" là văn b n hư ng d n S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các ơn v tr c thu c B Y t t ch c tri n khai th c hi n nh ng nhi m v tr ng tâm v công tác y, dư c h c c truy n t ng năm t năm 2005 n năm 2010. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các ông, bà: Chánh văn phòng, V trư ng các V , C c, Thanh tra B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký) K HO CH TH C HI N CHÍNH SÁCH QU C GIA V Y, DƯ C H C C TRUY N N NĂM 2010
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 765/2005/Q -BYT ngày 22 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Y t ) th c hi n Quy t nh s 222/2003/Q -TTg ngày 03 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chính sách Qu c gia v y, dư c h c c truy n n năm 2010, B Y t ban hành b n "K ho ch th c hi n Chính sách qu c gia v y, dư c h c c truy n n năm 2010" v i nh ng n i dung ch y u sau: I . M C TIÊU CHUNG 1. M c tiêu chung: Tri n khai th c hi n thành công “Quy t nh s 222/2003/Q -TTg ngày 03/11/2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chính sách qu c gia v y, dư c h c c truy n n năm 2010” nh m k th a, b o t n và phát tri n y, dư c h c c truy n (YDHCT), k t h p v i y dư c h c hi n i (YDHH ) trong s nghi p chăm sóc, b o v và nâng cao s c kho nhân dân; xây d ng n n Y Dư c Vi t Nam hi n i, khoa h c, dân t c và i chúng. 2. M c tiêu c th : a) Hoàn thi n h th ng t ch c qu n lýYDHCT: S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i t t là t nh) có phòng qu n lýYDHCT; Trung tâm y t qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i t t là huy n) có cán b chuyên trách theo dõi công tác YDHCT nh m b o m t t nhi m v nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , khám, ch a b nh, nuôi tr ng cây, con làm thu c, bào ch và s n xu t thu c. b) V cơ s khám, ch a b nh: t nh có b nh vi nY h c c truy n (YHCT); b nh vi n y h c hi n i (YHH ) có khoa YHCT; Tr m y t xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là xã) có b ph n khám, ch a b nh b ng YHCT do m t th y thu c YHCT(y s YHCT ho c lương y tr lên) trong biên ch c a tr m y t ph trách. Khuy n khích các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c u tư thành l p các lo i hình khám, ch a b nh b ng YHCT theo quy nh c a pháp lu t. B nh vi n YHCT, trư ng i h c y, dư c, trư ng trung h c y, dư c và tr m y t xã có vư n cây thu c. c) Ch tiêu khám, ch a b nh b ng YHCT hàng năm: tuy n trung ương b ng 10%, tuy n t nh b ng 20%, tuy n huy n b ng 25% và tuy n xã b ng 40% s ngư i ư c khám và i u tr . d) Ch tiêu s d ng thu c YHCT các tuy n: 30% s thu c ư c s n xu t lưu hành trong nư c là thu c YHCT; ch tiêu s d ng thu c YHCT tuy n trung ương là 10%, tuy n t nh là 20%, tuy n huy n là 25% và tuy n xã là 40%. II. CÁC GI I PHÁP CHÍNH 1. Gi i pháp v cơ ch , chính sách:
 3. 1.1. Hoàn thi n h th ng văn b n pháp lu t, t o hành lang pháp lý, thu n l i cho các lo i hình hành ngh YDHCT phát tri n. 1.2. Nhà nư c b o h quy n tác gi , quy n s h u và có ch khuy n khích các th y thu c c ng hi n, phát huy nh ng bài thu c hay, cây thu c quý, nh ng kinh nghi m phòng và ch a b nh có hi u qu ; có chính sách ưu ãi, khuy n khích vi c nghiên c u k th a, nghiên c u ng d ng và nghiên c u k t h p YDHCT v i YDHH . 1.3. Ban hành chính sách ưu ãi, b o tr vi c nuôi tr ng dư c li u, s n xu t thu c YHCT và có chính sách khai thác dư c li u t nhiên h p lý, b o m lưu gi , tái sinh và phát tri n ngu n gen dư c li u; thành l p gi i thư ng H i Thư ng Lãn Ông khuy n khích các t ch c, cá nhân có nhi u óng góp trong lĩnh v c YDHCT. 1.4. Khuy n khích vi c t ch c khám, ch a b nh, s n xu t, s d ng và xu t khNu thu c YHCT; nh p khNu gi ng cây thu c t o ngu n dư c li u; nghiên c u hi n i hoá YDHCT; k t h p YDHCT v i YDHH . 2. Gi i pháp v t ch c: 2.1. Hoàn thi n h th ng qu n lý, khám, ch a b nh, ào t o cán b , nghiên c u khoa h c, s n xu t thu c YHCT. 2.2. Khuy n khích các lo i hình hành ngh YDHCT thu c m i thành ph n kinh t phát tri n. 3. Gi i pháp v phát tri n ngu n nhân l c: 3.1. Phát tri n m ng lư i ào t o ngu n nhân l c YDHCT, thành l p H c vi n yh c c truy n, c ng c và phát tri n b môn YHCT t i các trư ng i h c, cao ng và trung h c y t . Khuy n khích phát tri n các trư ng YHCT dân l p. 3.2. T ch c ào t o liên t c c p nh t ki n th c và nâng cao trình i ngũ cán b YDHCT. 3.3. i m i chương trình ào t o theo hư ng hi n i hoá YHCT. 3.4. i m i phương pháp gi ng d y nh m nâng cao ch t lư ng ào t o. 4. Gi i pháp v m b o và nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh, thu c YHCT: 4.1. Tăng cư ng u tư nâng c p các cơ s YDHCT, chuNn hoá trang thi t b k thu t cho các cơ s khám, ch a b nh b ng YHCT. 4.2. Tăng cư ng công tác b i dư ng nâng cao trình chuyên môn cho cán b YHCT. 4.3. T ng bư c hi n i hoá YDHCT, k t h p YDHCT v i YDHH . 4.4. Xây d ng tiêu chuNn và qu n lý ch t lư ng dư c li u.
 4. 4.5. Xác nh nhu c u dư c li u, thu c YHCT cho s d ng trong nư c và xu t khNu. 4.6. Khuy n khích các cơ s YDHCT và nhân dân tr ng dư c li u; quy ho ch khu tr ng dư c li u tâp trung. 4.7. C ng c và hi n i hoá h th ng bào ch , s n xu t kinh doanh, phân ph i thu c YHCT. 4.8. T o m i liên k t hi u qu gi a ngư i tr ng dư c li u, nhà khoa h c, nhà s n xu t thu c YHCT. 4.9. Tăng cư ng h p tác qu c t trong lĩnh v c YDHCT. 5. m b o tài chính cho các ho t ng YDHCT Huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n v n u tư cho lĩnh v c YDHCT: - V n t ngân sách Nhà nư c. - V n do u tư nư c ngoài (v n vi n tr , v n vay, v n do h p tác liên doanh liên k t). - V n t huy ng ư c t các thành ph n kinh t khác. 6. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c tri n khai th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v công tác YDHCT. III. K HO CHTH C HI N 1. V xây d ng màng lư i y, dư c h c c truy n 1.1. M c tiêu n năm 2010: V qu n lý: B Y t có V YHCT; S Y t t nh có phòng qu n lý YDHCT; Phòng Y t huy n có cán b chuyên trách theo dõi công tác YDHCT. V màng lư i khám ch a b nh: m i t nh có ít nh t m t b nh vi n YHCT, m i b nh vi n YHH u có khoa YHCT; tr m y t xã có b ph n khám, ch a b nh b ng YHCT do th y thu c YHCT (y s YHCT ho c lương y tr lên) trong nh biên c a tr m y t ph trách. 1.2. K ho ch: a) Hoàn thi n h th ng t ch c qu n lý: + Năm 2005: Tăng cư ng công tác ch o, ph n u 100% S Y t t nh có cán b chuyên trách công tác YHCT thu c Phòng nghi p v Y; 30% Phòng y t huy n có cán b chuyên trách, 70% còn l i có cán b bán chuyên trách công tác YDHCT.
 5. + Năm 2006-2007: S Y t thành ph Hà N i, H Chí Minh, H i phòng có Phòng nghi p v YHCT; 50% Phòng y t huy n có cán b chuyên trách, 50% còn l i có cán b bán chuyên trách công tác YDHCT. + Năm 2008-2010: S Y t các t nh có phòng nghi p v YHCT; Phòng y t huy n có cán b chuyên trách công tác YHCT. b) Xây d ng, c ng c và hoàn thi n màng lư i khám, ch a b nh b ng YHCT: - B nh vi n YHCT: Hi n nay c nư c còn 15 t nh chưa có b nh vi n YHCT là: B c C n, Lai Châu, Qu ng Tr , Qu ng Ngãi, Khánh Hoà, c Nông, Kon Tum, An Giang, Sóc Trăng, B c Liêu, H u Giang, Bà R a-Vũng Tàu, Bình Phư c, Ninh Thu n, Cà Mau. - Năm 2005 n 2007 các t nh chưa có b nh vi n YHCT s ti n hành xây d ng án thành l p b nh vi n YHCT trình U ban nhân dân t nh phê duy t. Quy mô b nh vi n t i thi u 50 giư ng n i trú tuỳ theo dân s c a t nh. - Năm 2008-2010: +Ti n hành xây d ng b nh vi n và ưa vào ho t ng. Các t nh ã có b nh vi n YHCT thì ti p t c c ng c hoàn thi n b nh vi n theo quy t nh s 1529/Q -BYT ngày 25/5/1999 c a B Y t quy nh ch c năng, nhi m v và t ch c b máy c a b nh vi n YHCT thu c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. + Ti n hành xây d ng b nh vi n YHCT trung tâm trên cơ s B nh vi n YHCT t nh cho t ng vùng kinh t . - Khoa YHCT trong các b nh vi n YHH : Hi n nay, theo báo cáo c a 42 S Y t t nh : 95% b nh vi n a khoa t nh có khoa YHCT, 72 % b nh vi n huy n có khoa YHCT. Năm 2005: các b nh vi n YHH chưa có khoa YHCT ti n hành xây d ng án thành l p Khoa YHCT (v i b nh vi n t 150 giư ng n i trú tr lên) ho c t YHCT trong khoa N i t ng h p (v i b nh vi n có quy mô dư i 150 giư ng n i trú) báo cáo Giám c S Y t t nh xem xét phê duy t. Nh ng b nh vi n YHH ã có khoa ho c t YHCT thì ti p t c u tư c ng c , hoàn thi n khoa YHCT theo hư ng d n c a B Y t , nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh b ng YHCT và b ng phương pháp k t h p YHCT v i YHH . T năm 2006 n 2010 t t c các b nh vi n YHH có quy mô 150 giư ng n i trú tr lên có khoa YHCT và dư i 150 giư ng n i trú có t YHCT l ng ghép trong khoa N i t ng h p. - B ph n YHCT trong tr m y t xã: Hi n nay có kho ng 30% tr m y t xã có ho t ng khám, ch a b nh b ng YHCT.
 6. M c tiêu n năm 2010: 100% tr m y t xã có b ph n khám, ch a b nh b ng YHCT do th y thu c YHCT trong nh biên c a tr m ph trách. Năm 2005, Trư ng tr m y t xã (xã chưa có b ph n khám, ch a b nh b ng YHCT) hoàn thành án t ch c b ph n khám, ch a b nh b ng YHCT trình U ban nhân dân xã và báo cáo Phòng y t huy n. Nh ng tr m y t xã ã có b ph n khám, ch a b nh b ng YHCT thì ti p t c c ng c v cơ s v t ch t, l p k ho ch ào t o cán b , nâng cao ch t lư ng khám, ch a b nh b ng YHCT cho nhân dân. Năm 2006-2010: 100% các tr m y t xã có b ph n khám, ch a b nh b ng YHCT do cán b YHCT trong nh biên c a tr m y t ph trách. 2. V ào t o nhân l c: 2.1.M c tiêu: n năm 2010 áp ng nhu c u cán b chuyên môn YHCT cho các tuy n. Trong ó: - Giám c b nh vi n YHCT Trung tâm và Giám c b nh vi n YHCT lo i 1 ph i có trình chuyên khoa c p 2 , th c s ho c ti n s YHCT. - Giám c b nh vi nYHCT lo i 2 ph i có trình bác s chuyên khoa c p 1 v YHCT tr lên. - Giám c b nh vi n YHCT còn l i ph i là bác s chuyên khoa YHCT. - Ch nhi m các khoa lâm sàng c a b nh vi n YHCT và khoa YHCT c a b nh vi n YHH ph i có trình bác s chuyên khoa c p 1 v YHCT tr lên. - Cán b YHCT trong tr m y t xã là lương y ho c y s YHCT tr lên. 2.2. K ho ch th c hi n: 2.2.1. Năm 2005 - 2006: - áp ng nhu c u bác s YHCT c a các t nh, hàng năm B Y t nghiên c u có k ho ch phân b ch tiêu tuy n sinh ào t o cán b YHCT chính quy phù h p. - KhNn trương t ch c th c hi n Quy t nh s 30/2005/Q -TTg ngày 02/02/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p H c vi n YDHCT Vi t Nam; c ng c t ch c, xây d ng cơ s v t ch t, nâng cao trình i ngũ gi ng viên... - Thành l p khoa YHCT i v i các trư ng i h c y, dư c chưa có khoa YHCT và c ng c khoa YHCT i v i các trư ng i h c y, dư c ã có khoa YHCT, là cơ s ào t o bác s YHCT. - Thành l p B môn YHCT i v i các trư ng trung h c y t chưa có và c ng c b môn YHCT trong các trư ng trung h c y t ã có b môn này. ây là cơ s ào t o y s YHCT và ào t o lương y có tiêu chuNn v văn hoá thành y s YHCT cho các tr m y t xã.
 7. - Ki n toàn và nâng cao trình gi ng viên, cơ s v t ch t c a H c vi n YDHCT Vi t Nam; Khoa YHCT, B môn YHCT trong các trư ng i h c và Trung h c y, dư c c a trung ương và a phương; các b nh vi n YHCT và Khoa YHCT nơi h c sinh, sinh viên th c t p. - Hoàn thi n giáo trình, n i dung và chương trình ào t o các lo i hình cán b YHCT. - Thành l p H i ng thNm nh sách giáo khoa YHCT, n i dung, chương trình ào t o i v i t ng lo i hình cán b YHCT. Th ng nh t b sách giáo khoa cơ b n v YHCT cho i tư ng bác s a khoa. 2.2.2. T năm 2006 n năm 2010: - áp ng nhu c u cán b YHCT tuy n huy n, tăng cư ng ào t o y s YHCT ang công tác t i a phương thành bác s YHCT. Sau khi t t nghi p s v công tác t i tuy n huy n và tr m y t xã, ng th i quan tâm ào t o chuyên khoa YHCT cho bác s a khoa. - áp ng nhu c u cán b YHCT cho tr m y t xã, B Y t th ng nh t v i B Giáo d c và ào t o, B K ho ch và u tư giao ch tiêu tuy n sinh y s YHCT cho các trư ng trung h c y t ; ng th i xem xét c tuy n nh ng lương y có trình văn hoá 10/10 ho c 12/12 ào t o thành y s YHCT cho nh ng Tr m y t xã chưa có cán b YHCT. - T 2006 n 2010 ph i h p v i B Giáo d c và ào t o khuy n khích 3 mi n (B c - Trung - Nam) thành l p ư c 3 trư ng i h c YHCT dân l p. 3. V nghiên c u khoa h c (NCKH): 3.1. Năm 2005: B Y t s t ch c h i ngh , h i th o v các chuyên : - Kinh nghi m qu c t và mô hình k t h p YHCT v i YHH Vi t Nam. - Kinh nghi m qu c t và mô hình v hi n i hoá YDHCT Vi t Nam. - nh hư ng cho công tác k th a, n i dung và phương pháp k th a YDHCT. 3.2. Năm 2005 n 2010: - V n d ng các thành t u c a khoa h c hi n i ch ng minh giá tr và hi u qu c a YHCT bao g m c lý lu n và th c ti n lâm sàng. - V n d ng quy ch nghiên c u, ánh giá tính an toàn và hi u qu c a thu c YHCT, Ny m nh công tác nghiên c u ng d ng, hàng năm có t ng k t ánh gía và nghi m thu nh m xác nh m t s b nh, giai o n c a b nh ưu tiên ch a b ng YHCT; m t s b nh, giai o n c a b nh c n k t h p YHCT v i YHH ; xây d ng phác hư ng d n các cơ s i u tr v n d ng. - T p trung nghiên c u ng d ng các bài thu c và phương pháp không dùng thu c c a YHCT (châm, c u, giác, xoa , bóp, day, n huy t,...) phòng và ch a có hi u qu i
 8. v i các b nh thông thư ng như c m cúm, m n nh t, ho, tiêu ch y, r i lo n tiêu hoá, suy như c th n kinh,...; các b nh nan y như hen ph qu n, th n hư nhi m m , viêm loét d dày tá tràng,...; nh ng b nh mà y h c ang g p khó khăn như cai nghi n ma tuý, cao huy t áp,...ph c p cho các cơ s ng d ng. - Xây d ng và b o v ngu n qu gendư c li u quý hi m. - Nghiên c u ng d ng công ngh sinh h c b o v ngu n qu gen dư c li u quý hi m, t o ngu n gi ng cây thu c v i năng su t, ch t lư ng cao, ph c v công tác s n xu t thu c. - Phát tri n công tác nghiên c u khoa h c v công ngh bào ch , s n xu t thu c t dư c li u, t ng bư c hi n i hoá thu c YHCT, phát hi n ư c nh ng thu c m i t thu c YHCT. - Tăng cư ng trao i thông tin khoa h c trong và ngoài nư c. 4. V công tác k th a: 4.1. Năm 2005: - Nghiên c u, s a i, b sung các chính sách và quy nh v công tác k th a. - Nghiên c u, ban hành quy ch xét, công nh n ngư i có bài thu c gia truy n trên cơ s ó các a phương tri n khai th c hi n nh m b o t n ư c v n quý c a YHCT không b mai m t. 4.2. T năm 2005 - 2010: - Ưu tiên cho con lương y có tiêu chuNn và i u ki n tuy n sinh theo quy nh ư c h c chuyên ngành YHCT có i u ki n phát huy truy n th ng YHCT c agia ình. - T p trung sưu t m th a k các bài thu c và các phương pháp c a YHCT có kh năng i u tr hay h tr i u tr có k t qu các b nh nan y như hen ph qu n, th n hư nhi m m , viêm loét d dày tá tràng,...; nh ng b nh mà y h c ang g p khó khăn như cai nghi n ma tuý, cao huy t áp,...ph c p cho các cơ s ng d ng. - Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o có hình th c c tuy n ào t o y s YHCT t nh ng lương y có trình văn hoá 10/10 ho c 12/12 cho nh ng tr m y t xã chưa có cán b YHCT. 5. K ho ch phát tri n thu c YHCT: 5.1. Năm 2005: Nghiên c u, kh o sát, t ng h p, phân tích, xác nh nhu c u s d ng dư c li u ph c v cho công tác khám, ch a b nh và xu t khNu. 5.2. Năm 2005 n năm 2006:
 9. - Vi n Dư c li u ph i h p v i S Y t t nh t ch c nghiên c u, kh o sát, i u tra sưu t m, th ng kê các lo i cây, con làm thu c; s phân b , h sinh thái và tr lư ng cây, con làm thu c hi n có nư c ta hi n nay; n 2010 xây d ng ư c b n dư c li u trên ph m vi c nư c. - S Y t t nh xây d ng k ho ch t ch c b o v , t ch c khai thác và tái sinh m t cách h p lý, tránh khai thác b a bãi làm m t cân b ng sinh thái và nguy cơ ti t ch ng ngu n dư c li u t nhiên quý hi m. - B nh vi n YHCT; trư ng i h c y, dư c, trư ng trung h c y, dư c và tr m y t xã có vư n cây thu c theo quy nh. - C ng c các trung tâm dư c li u các vùng mi n núi phía B c (tr m nghiên c u tr ng và ch bi n cây thu c Sa Pa,...), vùng Trung du (vư n thu c Tam o), mi n Trung (trung tâm nghiên c u dư c li u B c Trung b ), vùng ng b ng Sông H ng (Trung tâm nghiên c u tr ng và ch bi n cây thu c Hà N i), vùng Duyên H i mi n Trung (Qu ng Nam), vùng dư c li u Nam B ; vùng dư c li u Tây Nguyên (Trung tâm nghiên c u dư c li u à L t), ng b ng sông C u Long, Trung tâm b o t n và nghiên c u dư c li u ng Tháp Mư i. - Vi n Dư c li u ph i h p v i các a phương t ch c kh o sát, nghiên c u quy ho ch vùng chuyên canh, xen canh cây, con làm thu c, nên tr ng các cây có giá tr kinh t cao, hi u qu i u tr t t, nhu c u s d ng l n. Tr ng và xu t khNu dư c li u phù h p v i khí h u Vi t Nam t o ngu n kinh phí nh p khNu nh ng dư c li u mà khí h u Vi t Nam không tr ng ư c ho c tr ng nhưng ch t lư ng dư c li u chưa t tiêu chuNn quy nh. - Xây d ng tiêu chuNn và qu n lý ch t lư ng dư c li u. 5.3. Năm 2006 - 2010: - Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn quy ho ch vùng chuyên tr ng dư c li u, t ng bư c n 2010 t nguyên t c “th c hành t t nuôi tr ng và thu hái dư c li u” (GACP). - Tr m dư c li u, trung tâm nuôi tr ng dư c li u có trách nhi m t ch c hư ng d n nhân dân k thu t nuôi, tr ng, chăm sóc và ph i cung c p gi ng v i ch t lư ng t t cho các cơ s nuôi, tr ng dư c li u; tư v n v cách phòng và ch a b nh cho cây thu c; tư v n và hư ng d n cách thu ho ch, k thu t sơ ch ,k thu tb o qu n. - Các cơ s s n xu t thu c YHCT t ch c ký h p ng s n xu t và thu mua k p th i các dư c li u do các cơ s và h gia ình tr ng. Giá c thu mua ph i h p lý, có tác d ng khuy n khích vi c tr ng dư c li u, tránh ngư i nông dân b thi t thòi do tr ng cây thu c trong vùng chuyên canh và xen canh. - B Y t tăng cư ng xét duy t c p s ăng ký cho các ch phNm thu c YHCT do các cơ s s n xu t kinh doanh thu c có tiêu chuNn và i u ki n quy nh ư c s n xu t, lưu hành trên th trư ng. Khuy n khích các cơ s s n xu t thu c YHCT u tư nâng c p cơ s và trình chuyên môn, ph n u n năm 2010 các cơ s s n xu t thu c ph i t tiêu chuNn “ th c hành t t s n xu t thu c” (GMP).
 10. - Khuy n khích xây d ng án thành l p “Trung tâm thương m i kinh doanh dư c li u và thu c YHCT” t i khu v c mi n B c, mi n Trung và mi n Nam. - Nghiên c u có k ho ch xây d ng h th ng kho b o qu n và m ng lư i phân ph i dư c li u n cơ s s d ng k p th i và thu n ti n, m b o ch t lư ng quy nh. - Nghiên c u xây d ng án thành l p khu công ngh sơ ch , bào ch thu c phi n, s n xu t thu c YHCT v i công ngh và k thu t hi n i t i mi n B c, mi n Trung và mi n Nam, t o i u ki n thu n l i cho vi c thu mua dư c li u và s n xu t, áp ng nhu c u s d ng trong nư c và xu t khNu. - M r ng m ng lư i cung c p thu c phi n và thu c thành phNm YHCT v i ch t lư ng cao cho các cơ s khám, ch a b nh trong c nư c theo 3 tuy n, trên cơ s ki n toàn, c ng c các ơn v thu c T ng công ty Dư c Vi t Nam, ưa ch c năng lưu thông, phân ph i dư c li u, thu c thành phNm YHCT thành m t trong nh ng ch c năng, nhi m v ch y u c a các ơn v này. 6. Tăng cư ng công tác qu n lý hành ngh YDHCT: 6.1. Năm 2005-2006, dư i s ch trì c a B Y t , S Y t các t nh t ch c nghiên c u, i u tra, ánh giá hi u qu ho t ng c a các cơ s khám, ch a b nh b ng YHCT tư nhân. L p danh sách theo dõi các th y thu c hành ngh khám, ch a b nh b ng YHCT t i a phương và trên toàn qu c. 6.2. Hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, t o i u ki n thu n l i cho các th y thu c YHCT có tiêu chuNn và i u ki n quy nh ư c tham gia hành ngh và t o hành lang pháp lý thu t l i cho các cơ s YDHCT ho t ng. 6.3. C i ti n th t c hành chính trong vi c ti p nh n h sơ và c p gi y phép hành ngh YDHCT. Tăng cư ng phân c p vi c xét, c p gi y phép và qu n lý các cơ s hành ngh YDHCT cho a phương. 6.4. T năm 2005 n năm 2010: - nh kỳ hàng năm, S Y t các t nh t ch c b i dư ng chuyên môn và c p nh t n i dung các văn b n quy ph m pháp lu t cho nh ng ngư i hành ngh YDHCT tư nhân th c hi n ư c t t. - B Y t ph i h p v i S Y t tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra; x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m. 7. y m nh công tác YDHCT tuy n y t xã, phư ng: 7.1. Năm 2005: - B Y t t ch c biên so n, in ph c p các t p cây thu c gia ình, phương pháp c u, day n huy t, xoa, bóp ơn gi n phòng và ch a m t s ch ng, b nh thông thư ng cho t t c cán b y t thôn b n và n t n h gia ình.
 11. - C ng c b ph n khám, ch a b nh b ng YHCT t i tr m y t xã do cán b YHCT trong nh biên c a tr m ph trách. T t c cán b y t khác c a tr m y t ph i ư c b i dư ng ki n th cv YHCT k t h p trong i u tr . - Tr m y t xã có vư n thu c nam theo quy nh. 7.2. T năm 2006 - 2010: - 40 % s thu c ư c s d ng t i tr m y t xã là thu c YHCT. - T i tr m y t xã và t i y t thôn b n, các b nh thông thư ng khi m i m c c n ư c ch a b ng YHCT, các b nh khác ph i ư c i u tr k t h p gi a YHCT và YHH th c hi n ư c ch tiêu 40% s b nh nhân ư ckhám và i u tr b ng YHCT theo quy nh. 8. V công tác xã h i hoá: 8.1. U ban nhân dân các t nh ch o ngành y t a phương ph i h p v i các ngành, các t ch c xã h i có liên quan quán tri t và tri n khai y nh ng n i dung và gi i pháp c a Chính sách qu c gia v YDHCT n năm 2010; tuyên truy n, giáo d c, v n ng nhân dân khôi ph c phong trào tr ng , s d ng các “cây thu c gia ình”, và nh ng phương pháp phòng, ch a b nh ơn gi n không dùng thu c phòng và ch a m t s ch ng, b nh thông thư ng t i c ng ng. Ngành y t ch u trách nhi m v công tác chuyên môn. 8.2. Năm 2005-2006, B Y t ph i h p v i B Giáo d c - ào t o so n th o và ban hành n i dung giáo d c ngo i khoá, xây d ng mô hình i m v ph c p ki n th c cơ b n cho giáo viên hư ng d n các em h c sinh v cách tr ng, s d ng m t s cây thu c gia ình ch a m t s ch ng, b nh thông thư ng t i c ng ng. 8.3. Năm 2005 - 2010: - S Y t ph i h p v i H i ông y t nh t ch c ph bi n nh ng ki n th c thông thư ng c a YHCT (thu c nam ơn gi n - xoa, bóp - b m, n n - luy n t p y võ dư ng sinh...) cho nhân dân; v n ng h gia ình tr ng và s d ng cây thu c gia ình (cây rau ăn, v a là cây thu c; cây ăn qu , v a là cây thu c; cây c nh, v a là cây thu c) th c hi n “Th y t i ch , thu c t i ch ” nhân dân t phòng b nh, ch a các b nh thông thư ng t i gia ình ngay t khi b nh m i phát sinh; g n vư n thu c gia ình v i vi c th c hi n các m c tiêu xoá ói, gi m nghèo c a a phương. - a d ng hoá các lo i hình d ch v khám, ch a b nh và s n xu t kinh doanh dư c li u, thu c có ngu n g c dư c li u, áp ng nhu c u khám, ch a b nh c a nhân dân. Tăng cư ng s ph i h p gi a các ơn v , các thành ph n kinh t trong lĩnh v c YDHCT trên m i lĩnh v c ào t o, NCKH, s n xu t thu c, khám, ch a b nh. 9. y m nh công tác tuy n truy n trong lĩnh v c YDHCT: 9.1. Năm 2005, B Y t xây d ng b phim video gi i thi u các cây thu c gia ình. In và phát hành cu n phim video v cây thu c gia ình cho tr m y t xã.
 12. 9.2. Năm 2005 n 2010: có nhi u hình th c tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng (báo hình, báo vi t, t rơi, t p hu n, h i ngh , h i th o,...), xây d ng trang Website gi i thi u: - Các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v công tác YDHCT. - Hư ng d n ng d ng các phương pháp ơn gi n c a YHCT t phòng và ch a m t s ch ng, b nh thông thư ng t i c ng ng; ch ng các hành vi l i d ng uy tínc a YHCT làm ăn phi pháp và hành ngh mê tín d oan. 10. H p tác qu c t : 10.1. Năm 2005: - C ng c Trung tâm h p tác v lĩnh v c YDHCT t i b nh vi n YHCT trung ương do T ch c Y t th gi i khu v c Tây Thái Bình Dương tài tr . - Xây d ng trang Website gi i thi u YDHCT Vi t Nam. 10.2. Năm 2005 - 2010: - Ti p t c c ng c và phát huy vai trò c a YDHCT Vi t Nam t i Lào, Mêhycô và các nư c trong khu v c cũng như trên th gi i. - Ti p t c ti p nh n lưu h c sinh các nư c sang ào t o cán b i h c, sau và trên i h c v YDHCT. 10.3. Tăng cư ng h p tác v i Trung Qu c: - Xây d ng k ho ch hàng năm c lưu h c sinh Vi t Nam sang Trung Qu c ào t o i h c và trên i h c v YDHCT. - C oàn cán b Vi t Nam sang h c t p, trao i kinh nghi m v công tác phát tri n YDHCT v i C c qu n lý Trung y Trung dư c Trung Qu c. - M i oàn cán b c a C c qu n lý Trung y Trung dư c Trung Qu c sang trao iv h p tác gi a hai nư c trong lĩnh v c YDHCT. IV. V T CH C TH C HI N 1. Thành l p Ban ch o tri n khai th c hi n Chính sách qu c gia v YDHCT n năm 2010 ba c p: - Ban ch o c p trung ương: + Do ng chí Th trư ng B Y t ph trách công tác YDHCTlàm Trư ng ban. + Phó Trư ng ban là V trư ng V YHCT và Ch t ch H i ông y Vi t Nam.
 13. + Các u viên là V trư ng các V , C c trư ng các C c, Chánh thanh tra thu c B Y t và các ơn v có liên quan. + Nhóm thư ký là các chuyên viên c a các V , C c c a B Y t . Giao V YHCT là cơ quan thư ng tr c c a Ban ch o Trung ương. - Ban ch o c p t nh: + Do Phó Ch t ch U ban nhân dân t nh ph trách văn xã làm Trư ng ban. + Phó trư ng ban làGiám c S Y t và Ch t ch H i ông y t nh. + U viên là Trư ng các phòng, ban và Chánh thanh tra thu c S Y t t nh, Giám c b nh vi n YHCT, Giám c b nh vi n a khoa t nh. + Thư ký : Chuyên viên chuyên trách công tác YDHCT S Y t t nh. - Ban ch o c p huy n: + Do Phó ch t ch UBND huy n ph trách văn xã làm Trư ng ban; Trư ng phòng y t là phó ban, u viên là Ch t ch h i ông y huy n, Giám c b nh vi n huy n, ch nhi m khoa YHCT b nh vi n huy n. + Thư ký: Cán b theo dõi công tác YDHCT - Phòng y t huy n. 2.Nhi m v c a Ban ch o: - Căn c k ho ch ã ư c B trư ng B Y t phê duy t xây d ng k ho ch c a t ng a phương. - Ch o các ơn v có liên quan t ch c tri n khai th c hi n k ho ch th c hi n Chính sách qu c gia v YDHCT. - T ch c ki m tra, ánh giá k t qu tri n khai th c hi n. - nh kỳ báo cáo k t qu tri n khai th c hi n theo quy nh. V. KINH PHÍ TRI N KHAI 1. Kinh phí t ngân sách Nhà nư c: - Hàng năm, theo k ho ch th c hi n Chính sách qu c gia v YDHCT, S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương có tránh nhi m b trí m t kho n kinh phí Ban ch o th c hi n Chính sách qu c gia v YDHCT t ch c tri n khai th c hi n nh ng n i dung ho t ng ã ư c phê duy t t hi u qu . - Hàng năm B Y t trích m t kho n kinh phí theo d trù c a Ban ch o th c hi n Chính sách qu c gia v YDHCT m b o cho Ban ch o ho t ng và h tr
 14. tri n khai th c hi n xây d ng mô hình t nh i m mi n B c, mi n Trung và mi n Nam. 2. Ngoài ngân sách ư c phân b t kinh phí thư ng xuyên hàng năm t ngân sách nhà nư c, các a phương c n t p trung khai thác và s d ng có hi u qu các ngu n kinh phí vi n tr , u tư nư c ngoài,... th c hi n và phát tri n các n i dung công tác YDHCT./.
Đồng bộ tài khoản