Quyết định 765/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
75
lượt xem
4
download

Quyết định 765/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 765/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: “Thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 765/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 765/QĐ-BXD --------------------- Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: “Thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu" ------------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Theo đề nghị của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng tại công văn số 936/VKH-KHKT ngày 03/7/2009 về việc thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: "Thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu."theo EN 933-1->10, Mã số TC 46-07; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu dự thảo Tiêu chuẩn: "Thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu.” theo EN 933-1->10, do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thực hiện. Hội đồng gồm 13 thành viên (có danh sách kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký tới khi Hội đồng hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Các ông: Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và môi trường, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng và các thành viên của Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG -Như Điều 3; THỨ TRƯỞNG -Lưu: VP, Vụ KHCN&MT. Đã ký Cao Lại Quang
  2. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH NGHIỆM THU DỰ THẢO TIÊU CHUẨN " Thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu." theo EN 933-1->10. Kèm theo Quyết định số: 765 /QĐ-BXD ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Chủ tịch Hội đồng: 1. TS. Nguyễn Trung Hoà Vụ trưởng Vụ KHCN&MT Thư ký Hội đồng: 2. ThS. Hoàng Quang Nhu Chuyên viên chính Vụ KHCN&MT Các Uỷ viên phản biện: 3. PGS.TS Hoàng Phó Uyên Viện Khoa học thuỷ lợi 4. TS. Nguyễn Bích Thuỷ Viện Khoa học công nghệ Giao thông Các uỷ viên khác: 5. TS Trần Bá Việt P.Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ XD 6. GS.TS Nguyễn Tiến Đích Hội công nghiệp bê tông Việt Nam 7. PGS.TS Đặng Duy Thuỳ Viện Khoa học Công nghệ GTVT 8. TS Bùi Danh Đại Trường Đại học Xây dựng 9. TS Nguyễn Đức Thắng Viện Khoa học Công nghệ XD 10. KS. Nguyễn Huy Bích Chuyên viên chính Vụ Vật liệu XD - Bộ XD 11. KS. Tạ Thanh Bình Trưởng phòng KT - Tổng cục TC-ĐL-CL 12. KS Nguyễn Đình Lợi Trưởng phòng – Viện Vật liệu xây dựng 13. KS Phạm Viết Cường GĐ Trung tâm thí nghiệm Sông Đà Khách mời: 1. PGS.TS. Cao Duy Tiến Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ XD 2. TS. Vũ Thị Ngọc Vân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
  3. BỘ XÂY DỰNG PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC Đơn vị : Vụ KHCN Hà Nội, ngày tháng 7 năm 2009 Kính trình : Thứ trưởng Cao Lại Quang Vấn đề trình: Thành lập Hội đồng KHCN chuyên ngành nhiệm thu tiêu chuẩn. Ý kiến của đơn vị chủ trì soạn thảo Ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Bộ 1. Tóm tắt nội dung và kiến nghị giải quyết: Theo hợp đồng số 111/HĐKHCN ký ngày 11 tháng 4 năm 2007, mã số TC 46-07 giữa Vụ KHCN và Viện KHCN XD về việc thực hiện tiêu chuẩn “Thí nghiệm các tính chất hình học của cốt liệu " theo EN 933, 1-10. Viện KHCN XD đã hoàn thành tiêu chuẩn trên và dự thảo đã được 7.Thời gian trình và người tiếp nhận Hội đồng KHCN Viện KHCN XD thông qua. Nhóm đề tài đã tiếp thu sửa chữa, hoàn thiện nội dung tiêu chuẩn. Kính trình Thứ trưởng xem 7.1. Thời gian trình xét phê duyệt quyết định thành lập Hội đồng Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 khoa học kỹ thuật chuyên ngành để nghiệm thu. 7.2 Người tiếp nhận: 2. Cơ sở ban hành văn bản: 8. Chuyên viên tổng hợp 3. ý kiến tham gia của các đơn vị phối hợp: 4. Chuyên viên soạn thảo văn bản ký Hoàng Quang Nhu 5. Xác định mức độ mật của văn bản Thường Mật Tối mật 6. Lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản ký: Nguyễn Trung Hoà
Đồng bộ tài khoản