Quyết định 77/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
98
lượt xem
5
download

Quyết định 77/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 77/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành mã số các ngạch công chức chuyên ngành quản lý thị trường và một số ngạch viên chức văn hoá - thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 77/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ

  1. q uy Õ t  ®Þ nh  cña bé trëng bé néi vô sè 77/2004/q®­bnv  ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh m∙ sè  c¸c ng¹ch c«ng chøc chuyªn ngµnh qu¶n lý thÞ trêng  vµ mét sè ng¹ch viªn chøc ngµnh v¨n ho¸ ­ th«ng tin Bé trëng bé néi vô C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 45/2003/N§­CP ngµy 09 th¸ng 5 n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Néi vô; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  587 TM/TCCB ngµy 12 th¸ng 7 n¨m   1995   cña   Bé   trëng   Bé   Th¬ng   m¹i   vÒ   viÖc   ban   hµnh   tiªu   chuÈn nghiÖp vô c¸c ng¹ch c«ng chøc ngµnh Th¬ng m¹i; C¨n cø QuyÕt  ®Þnh sè  428/TCCP­VC ngµy 02 th¸ng 6 n¨m   1993 cña Bé  trëng ­ Trëng ban Tæ chøc ­ c¸n bé  ChÝnh phñ   (nay lµ  Bé  trëng Bé  Néi vô) vÒ  viÖc ban hµnh tiªu chuÈn   nghiÖp vô ng¹ch c«ng chøc ngµnh v¨n ho¸ ­ th«ng tin; XÐt ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô C«ng chøc ­ viªn chøc, Quy Õ t  ®Þ nh §i Ò u   1.   Ban hµnh m∙ sè  c¸c ng¹ch c«ng chøc chuyªn  ngµnh qu¶n lý  thÞ  trêng víi c¸c m∙ sè  ng¹ch øng víi tõng  ng¹ch cô thÓ nh sau: 1. M∙ sè ng¹ch kiÓm so¸t viªn cao cÊp thÞ trêng: 21.187 2. M∙ sè ng¹ch kiÓm so¸t viªn chÝnh thÞ trêng: 21.188 3. M∙ sè ng¹ch kiÓm so¸t viªn thÞ trêng: 21.189 4. M∙ sè ng¹ch kiÓm so¸t viªn trung cÊp thÞ trêng: 21.190 §i Ò u   2.   Ban   hµnh   m∙   sè   mét   sè   ng¹ch   viªn   chøc  chuyªn ngµnh v¨n ho¸ ­ th«ng tin víi c¸c m∙ sè  ng¹ch øng  víi tõng ng¹ch cô thÓ nh sau: 1. M∙ sè ng¹ch ¢m thanh viªn cao cÊp: 17a.191
  2. 2 2. M∙ sè ng¹ch ¢m thanh viªn chÝnh: 17a.192 3. M∙ sè ng¹ch ¢m thanh viªn: 17a.193 4. M∙ sè ng¹ch Th môc viªn cao cÊp: 17a.194 5. M∙ sè ng¹ch Th môc viªn chÝnh: 17a.195 6. M∙ sè ng¹ch Th môc viªn: 17a.196 §i Ò u   3.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau m­ êi l¨m ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. §i Ò u   4.   C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé,  Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chÞu tr¸ch  nhiÖm thi hµnh quyÕt ®Þnh nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản