Quyết định 772/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Tran Huu Tri | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định 772/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 772/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc thành lập Nhóm Đa biên hỗ trợ Dự án “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 772/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 772/QĐ-BXD ------------------ Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Nhóm Đa biên hỗ trợ Dự án “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng” ---------------------- BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ văn bản số 1713/VPCP-V.I ngày 19/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan để tổ chức triển khai thực hiện “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng – CoST” do Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) tài trợ thông qua Quỹ uỷ thác do Ngân hàng Thế giới (WB) quản lý; Căn cứ văn bản đề cử cán bộ tham gia Nhóm đa biên hỗ trợ cho Chương trình CoST của các Bộ, ngành có liên quan; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Hoạt động xây dựng và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Nhóm Đa biên hỗ trợ Dự án “Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng”, bao gồm các thành viên sau đây: 1. Ông Lê Xuân Trường, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng – Trưởng Ban; 2. Ông Hoàng Thọ Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng – Phó ban. 3. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ – Uỷ viên; 4. Ông Lê Văn Lân, Vụ trưởng Vụ nghiên cứu tổng hợp, quan hệ quốc tế, Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng – Uỷ viên; 5. Bà Nguyễn Minh Tuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải – Uỷ viên; 6. Ông Lê Hồng Lĩnh, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I), Thanh tra Chính phủ – Uỷ viên; 7. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Kiểm toán Nhà nước – Uỷ viên; 8. Ông Nguyễn Văn Bảo, Chuyên viên chính Vụ kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Uỷ viên; 9. Ông Vũ Văn Liên, Trưởng phòng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính – Uỷ viên; 10. Ông Nguyễn Văn Trường, Trưởng ban kiểm tra, Tổng hội Xây dựng Việt nam – Uỷ viên;
  2. 11. Ông Vũ Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt nam – Uỷ viên; 12. Ông Phạm Minh Giám, Phó Trưởng ban Dân chủ và Pháp luật, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam – Uỷ viên; Điều 2. Nhiệm vụ của Nhóm Đa biên: 1. Giúp Cơ quan chủ trì tham vấn và góp ý kiến cho Dự án trong giai đoạn thiết kế chi tiết và giai đoạn thực hiện thí điểm tại một số dự án được lựa chọn; 2. Xem xét các báo cáo định kỳ của tư vấn, tham gia hội thảo, đóng góp ý kiến các nội dung liên quan đến thiết kế Chương trình hỗ trợ minh bạch trong hoạt động xây dựng; 3. Giám sát việc triển khai thực hiện thí điểm tại một số dự án áp dụng sáng kiến minh bạch trong hoạt động xây dựng; 4. Thực hiện theo quy chế hoạt động riêng của Nhóm Đa biên; Nhóm Đa biên tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG - Như Điều 3; Đã ký - Lưu: VP, TCCB, HĐXD Nguyễn Hồng Quân
Đồng bộ tài khoản