Quyết định 787/QĐ-KTNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 787/QĐ-KTNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 787/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của Vụ Tổng hợp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 787/QĐ-KTNN

 1. KI M TOÁN NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 787/Q -KTNN Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH LÀM VI C C A V T NG H P T NG KI M TOÁN NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Căn c Ngh quy t s 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005 c a U ban Thư ng v Qu c h i khoá 11 v cơ c u t ch c c a Ki m toán Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 592/Q -KTNN ngày 02/8/2006 c a T ng Ki m toán Nhà nư c v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V T ng h p và Quy t nh s 933/Q -KTNN ngày 12/7/2007 c a T ng KTNN v phân công nhi m v ki m toán quy t toán ngân sách nhà nư c; Căn c Quy t nh s 1567/Q -KTNN ngày 30/12/2008 c a T ng Ki m toán Nhà nư c v vi c thành l p các phòng tr c thu c V T ng h p; Căn c Quy t nh s 555/Q -KTNN ngày 11/7/2006 c a T ng Ki m toán Nhà nư c ban hành Quy ch làm vi c c a Ki m toán Nhà nư c; Xét ngh c a V trư ng V T ng h p, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch làm vi c c a V T ng h p. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th Quy t nh s 188/Q - KTNN ngày 07/3/2007 c a T ng Ki m toán Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch làm vi c c a V T ng h p. i u 3. V trư ng V T ng h p, cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V T ng h p và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. T NG KI M TOÁN NHÀ NƯ C Nơi nh n: - Như i u 3; - Lãnh o KTNN; - ng u KTNN; - Các ơn v tr c thu c KTNN; - Công oàn KTNN; Vương ình Hu - oàn TN KTNN; - Lưu VT, V TH (03).
 2. QUY CH LÀM VI C C A V T NG H P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 787 /Q -KTNN ngày 06 /7 /2009 c a T ng Ki m toán Nhà nư c) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh nguyên t c làm vi c, trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c, ch công tác, l l i làm vi c, trình t gi i quy t công vi c và m i quan h công tác c a V T ng h p (sau ây g i t t là V ) trong quá trình th c hi n ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Các phòng, cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V . 2. Các t ch c, cá nhân có quan h làm vi c v i V . i u 3. Nguyên t c làm vi c 1. V làm vi c theo ch th trư ng. M i ho t ng c a V u ph i tuân th quy nh c a pháp lu t và các quy nh c a KTNN. Cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V ph i gi i quy t công vi c úng ph m vi trách nhi m, thNm quy n. 2. Trong phân công công vi c, m i vi c ch ư c giao cho m t phòng ho c m t ngư i ch u trách nhi m chính. Công vi c giao cho phòng nào thì Trư ng phòng ó ph i ch u trách nhi m trư c lãnh o V . 3. Tuân th trình t , th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo úng quy nh c a pháp lu t, chương trình, k ho ch, l ch làm vi c và Quy ch này, tr công vi c phát sinh t xu t ho c theo yêu c u c a lãnh o KTNN. 4. B o m phát huy năng l c, s trư ng c a cán b , công ch c và ngư i lao ng trong ơn v ; cao s ph i h p công tác, trao i thông tin trong gi i quy t công vi c hoàn thành nhi m v ư c giao. 5. B o m công khai, dân ch , minh b ch, th c hành ti t ki m và hi u qu trong m i ho t ng. Chương II CH TRÁCH NHI M, PH M VI GI I QUY T CÔNG VI C i u 4. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a V trư ng
 3. 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c a) Ch o, i u hành ho t ng c a V theo ch c năng, nhi m v ư c giao và ch u trách nhi m trư c T ng KTNN v toàn b ho t ng c a V . b) Ch o, hư ng d n, ki m tra ho t ng c a V trong vi c th c thi pháp lu t, nhi m v ã phân công thu c lĩnh v c công tác c a t ng phòng. c) Tr c ti p ph trách m t s lĩnh v c công tác c a V ; phân công cho các Phó v trư ng ph trách m t s lĩnh v c công tác c a V ; ch nh m t Phó v trư ng thay m t V trư ng gi i quy t các công vi c c a V trong th i gian i v ng. d) Ch ng ph i h p v i các ơn v trong và ngoài ngành x lý nh ng v n có liên quan n ch c năng, nhi m v c a V và do lãnh o KTNN phân công. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c a) i u hành ho t ng c a V theo ch c năng, nhi m v , quy n h n quy nh t i Quy t nh s 592/Q -KTNN ngày 02/8/2006 c a T ng KTNN v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a V T ng h p; Quy t nh s 933/Q - KTNN ngày 12/7/2007 c a T ng KTNN v phân công nhi m v ki m toán quy t toán NSNN; Quy t nh s 1567/Q -KTNN ngày 30/12/2008 c a T ng KTNN v vi c thành l p các phòng tr c thu c V T ng h p; Quy ch làm vi c c a V ; chương trình, k ho ch công tác ã ư c lãnh o KTNN phê duy t và nh ng quy nh t i kho n 1 i u này. b) Gi i quy t nh ng công vi c thu c thNm quy n tr c ti p ph trách. c) Tr c ti p gi i quy t m t s công vi c ã giao cho Phó v trư ng nhưng th y c n thi t vì tính c p bách ho c có n i dung quan tr ng ho c do Phó v trư ng i v ng; nh ng vi c liên quan n các Phó v trư ng khi có ý ki n khác nhau. d) T ch c th o lu n trong t p th lãnh o V v nh ng công vi c quan tr ng thu c ch c năng, nhi m v c a V và nh ng công vi c quan tr ng khác ư c T ng KTNN giao. Sau khi các Phó v trư ng ã có ý ki n, V trư ng là ngư i ưa ra quy t nh cu i cùng và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. ) T ch c th c hi n nhi m v c a V ; theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n nhi m v c a các phòng tr c thu c. e) Nghiên c u xu t hư ng c i ti n nâng cao hi u qu công tác c a V ; qu n lý công ch c, trang thi t b làm vi c, tài li u công tác theo quy nh c a Nhà nư c và c a cơ quan s d ng có hi u qu . g) T ng h p báo cáo tình hình k t qu công tác tháng, quý, 6 tháng, năm và nh ng chuyên công tác t xu t do T ng KTNN giao. h) Duy trì, ki m tra th c hi n k lu t lao ng, xu t th c hi n các ch , chính sách i v i cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V (b nhi m, nâng lương, ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t).
 4. i) Các v n vư t quá thNm quy n gi i quy t c a V trư ng ph i trình lãnh o KTNN tr c ti p ph trách. Khi trình ph i có căn c , tài li u liên quan lãnh o KTNN xem xét, quy t nh. k) Ký các văn b n thu c thNm quy n và ư c ký m t s văn b n theo u quy n c a T ng KTNN. i u 5. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó v trư ng 1. Trách nhi m gi i quy t công vi c a) Phó v trư ng là ngư i giúp vi c V trư ng, ư c V trư ng phân công ph trách m t s lĩnh v c công tác, m t s phòng thu c V , quy t nh các công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công, ch u trách nhi m trư c V trư ng và trư c pháp lu t v k t qu công vi c ư c giao. b) Khi V trư ng i u ch nh s phân công công vi c gi a các Phó v trư ng thì các Phó v trư ng ph i bàn giao n i dung công vi c, tài li u liên quan cho nhau và báo cáo V trư ng. 2. Ph m vi gi i quy t công vi c a) Ch ng gi i quy t công vi c ư c phân công theo chương trình, k ho ch ã ra, báo cáo k t qu th c hi n v i V trư ng. b) Trong khi th c hi n nhi m v , trư ng h p ph i v n d ng ho c vư t quá thNm quy n quy nh ph i báo cáo xin ý ki n V trư ng trư c khi quy t nh. c) Phó v trư ng ư c V trư ng u quy n i u hành gi i quy t công vi c c a V trong th i gian V trư ng i v ng ph i báo cáo tình hình, k t qu gi i quy t công vi c v i V trư ng khi V trư ng tr l i làm vi c và ch u trách nhi m trư c V trư ng v nh ng vi c ã gi i quy t. d) Trong th i gian Phó v trư ng i v ng, V trư ng ho c m t Phó v trư ng khác ư c V trư ng ch nh gi i quy t các công vi c thu c ph m vi gi i quy t c a Phó v trư ng i v ng và thông báo l i k t qu công vi c ã gi i quy t cho Phó v trư ng ó khi tr l i làm vi c. ) Phó v trư ng ph trách lĩnh v c công tác ký thay V trư ng các văn b n theo lĩnh v c ư c V trư ng phân công ph trách. i u 6. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng phòng, Phó trư ng phòng 1. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Trư ng phòng a) Tham mưu và ch u trách nhi m trư c V trư ng và Phó v trư ng ph trách v toàn b ho t ng c a phòng do mình ph trách; trong th i gian i v ng trư ng phòng ch nh m t phó trư ng phòng thay m t trư ng phòng gi i quy t các công vi c c a phòng.
 5. b) Căn c ch c năng, nhi m v c a phòng, t ch c xây d ng k ho ch, chương trình công tác c a phòng và t ch c th c hi n sau khi ư c duy t. c) T ch c, phân công, hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c th c hi n nhi m v c a cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c phòng. d) Qu n lý nhân l c, b i dư ng nghi p v cho cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c phòng. ) Hàng năm ho c t xu t ph i th c hi n sơ k t, t ng k t công tác c a phòng, ánh giá cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c quy n qu n lý c a phòng theo quy nh và s ch o c a lãnh o V . g) Th c hi n y ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a V . 2. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a Phó trư ng phòng a) Giúp Trư ng phòng ph trách m t s lĩnh v c công tác ư c Trư ng phòng phân công, ch u trách nhi m trư c Trư ng phòng v công vi c ư c giao. b) Khi Trư ng phòng u quy n, ư c thay m t Trư ng phòng i u hành công vi c c a phòng. i u 7. Trách nhi m, ph m vi gi i quy t công vi c c a cán b , công ch c và ngư i lao ng 1. Cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V có trách nhi m th c hi n các nhi m v ư c lãnh o phòng và lãnh o V phân công (trư ng h p lãnh o V tr c ti p giao nhi m v ) m b o th i gian, ch t lư ng và hi u qu . 2. Ch ng nghiên c u, tham mưu v lĩnh v c chuyên môn ư c phân công theo dõi; th c hi n các công vi c ư c lãnh o phòng giao theo ch c năng, nhi m v chuyên môn c a phòng. 3. Ch u trách nhi m cá nhân trư c lãnh o phòng, lãnh o V v ý ki n ánh giá, xu t, ti n , ch t lư ng, hi u qu c a t ng công vi c ư c giao; v hình th c, th th c, trình t , th t c ban hành văn b n và quy trình gi i quy t công vi c ư c phân công theo dõi. 4. Th c hi n các quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c; Lu t KTNN; các quy nh c a KTNN và c a V . Chương III CH CÔNG TÁC VÀ TRÌNH T GI I QUY T CÔNG VI C i u 8. Ch xây d ng chương trình, k ho ch công tác 1. Căn c chương trình, k ho ch công tác c a KTNN và ch c năng, nhi m v c a V , hàng tháng, quý và năm, Phòng Ngân sách trung ương (NSTW) có trách nhi m
 6. ch trì ph i h p v i các phòng thu c V giúp V trư ng xây d ng và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a V b o m th ng nh t v i chương trình, k ho ch công tác chung c a toàn ngành, k c công vi c thư ng xuyên và t xu t. K ho ch công tác tháng, quý, năm ph i báo cáo b ng văn b n v i lãnh o KTNN ph trách V . 2. Căn c chương trình, k ho ch công tác c a V , các Trư ng phòng xây d ng chương trình, k ho ch công tác hàng tháng, quý, năm c a phòng theo úng th i gian quy nh, báo cáo lãnh o V ph trách t ch c th c hi n, g i Phòng NSTW theo dõi, t ng h p tình hình th c hi n và làm cơ s xây d ng chương trình k ho ch công tác ti p theo. 3. Cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V căn c k ho ch công tác c a phòng và nhi m v ư c giao ch ng xây d ng và th c hi n chương trình, k ho ch công tác c a mình cho phù h p. Khi th c hi n nhi m v m i cán b , công ch c và ngư i lao ng ph i ch u s phân công c a lãnh o và th c hi n s ph i h p v i các b ph n, cá nhân có liên quan hoàn thành nhi m v ư c giao. i u 9. Ch xây d ng k ho ch, m c tiêu, n i dung ki m toán năm và qu n lý th c hi n k ho ch ki m toán năm 1. Phòng NSTW ch trì, ph i h p v i các phòng thu c V có trách nhi m: - Giúp lãnh o V xây d ng văn b n hư ng d n l p k ho ch ki m toán năm; ti p nh n và thNm nh các chương trình, k ho ch ki m toán năm c a các KTNN chuyên ngành và khu v c; xây d ng k ho ch ki m toán năm c a toàn ngành theo úng quy nh t i Quy t nh s 08/2008/Q -KTNN ngày 19/12/2008 v vi c ban hành quy nh l p và ban hành k ho ch ki m toán năm c a KTNN. - Giúp lãnh o V lãnh o V tham mưu giúp T ng KTNN phân giao nhi m v ki m toán cho các ơn v theo k ho ch ki m toán chung c a toàn ngành ã ư c quy t nh; u thác ho c thuê doanh nghi p ki m toán th c hi n ki m toán cơ quan, t ch c qu n lý s d ng ngân sách, ti n và tài s n nhà nư c; xây d ng m c tiêu và n i dung ki m toán ch y u c a toàn ngành; t ch c theo dõi vi c th c hi n k ho ch ki m toán c a các ơn v ã ư c T ng KTNN giao. 2. Các phòng theo ch c năng, nhi m v ư c giao t ch c theo dõi vi c th c hi n k ho ch ki m toán c a các ơn v ; căn c k ho ch và ti n th c hi n k ho ch ki m toán, xu t v i lãnh o V lãnh o V tham mưu giúp T ng KTNN phương án i u ch nh k ho ch ki m toán (k c k ho ch ki m toán b sung). i u 10. Th m nh d th o k ho ch và báo cáo ki m toán; t ng h p l p báo cáo k t qu ki m toán, báo cáo k t qu th c hi n k t lu n, ki n ngh c a KTNN; t ch c công b công khai báo cáo ki m toán 1. Các phòng thu c V , có trách nhi m giúp lãnh oV : a) Ti p nh n và t ch c thNm nh k ho ch ki m toán c a t ng cu c ki m toán thu c nhi m v c a phòng do các KTNN chuyên ngành và khu v c ngh ; trình T ng KTNN ban hành quy t nh ki m toán.
 7. b) Ti p nh n, t ch c thNm nh và làm các th t c phát hành báo cáo ki m toán c a t ng cu c ki m toán thu c nhi m v c a phòng do các KTNN chuyên ngành và khu v c ngh theo quy nh t i Quy t nh s 03/2008/Q -KTNN ngày 26/02/2008 c a T ng KTNN v vi c ban hành quy nh trình t l p, thNm nh, xét duy t và phát hành báo cáo ki m toán c a KTNN. c) Biên t p các báo cáo tóm t t k t qu ki m toán c a t t c các cu c ki m toán có báo cáo phát hành hàng năm và báo cáo k t qu th c hi n k t lu n, ki n ngh c a KTNN theo nhi m v c a phòng. d) Giúp lãnh o V lãnh o V tham mưu giúp T ng KTNN t ch c công b công khai báo cáo ki m toán c a t ng cu c ki m toán theo lĩnh v c ư c phân công theo quy nh t i i u 59 Lu t KTNN và Ngh nh s 91/2008/N -CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph v công khai k t qu ki m toán và k t qu th c hi n k t lu n, ki n ngh c a KTNN. 2. Phòng NSTW ch trì, ph i h p v i các phòng thu c V : a) Giúp lãnh o V t ch c t ng h p và l p báo cáo k t qu ki m toán quy t toán NSNN, báo cáo ki m toán năm, báo cáo k t qu th c hi n k t lu n, ki n ngh ki m toán trình T ng KTNN báo cáo Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i và các cơ quan khác theo quy nh c a pháp lu t. b) Giúp lãnh o V lãnh o V tham mưu giúp T ng KTNN t ch c công b công khai báo cáo ki m toán năm, báo cáo k t qu th c hi n k t lu n, ki n ngh ki m toán c a KTNN theo quy nh t i i u 58 Lu t KTNN và Ngh nh s 91/2008/N - CP ngày 18 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph v công khai k t qu ki m toán và k t qu th c hi n k t lu n, ki n ngh c a KTNN. i u 11. Chu n b ý ki n c a KTNN v d toán NSNN, phương án phân b NSTW Phòng NSTW ch trì, ph i h p v i các phòng thu c V : 1. Giúp lãnh oV lãnh oV ngh các KTNN chuyên ngành và khu v c: - Tham gia th o lu n v d toán NSNN và phương án phân b NSTW t i B Tài chính; - G i các ý ki n v d toán ngân sách c a các b , ngành trung ương và c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c ph m vi ki m toán c a các ơn v v V làm cơ s cho công tác chuNn b ý ki n c a KTNN v d toán NSNN và phương án phân b NSTW. 2. Giúp lãnh o V lãnh o V giúp T ng KTNN chuNn b ý ki n c a KTNN v d toán NSNN, phương án phân b NSTW trình Qu c h i. i u 12. Ki m toán báo cáo quy t toán NSNN hàng năm
 8. 1. T ch c thu th p thông tin, xây d ng k ho ch ki m toán báo cáo quy t toán NSNN trình T ng KTNN xét duy t theo quy nh. 2. T ch c tri n khai ki m toán theo úng k ho ch ã ư c T ng KTNN phê duy t. 3. T ch c l p, trình duy t và phát hành báo cáo ki m toán theo quy nh. i u 13. Vai trò u m i quan h công tác gi a Ki m toán hà nư c v i Qu c h i và Chính ph v ho t ng ki m toán 1. Lãnh o V , căn c lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách, ch ng gi m i quan h công tác v i cơ quan, ơn v có liên quan c a Qu c h i và Chính ph . 2. Giúp T ng KTNN trong quan h công tác gi a Ki m toán Nhà nư c v i Qu c h i và Chính ph trên m t s lĩnh v c công tác ch y u sau: a. L y ý ki n các b , ngành, các cơ quan c a Qu c h i, xin ý ki n ch o c a U ban Thư ng v Qu c h i, Th tư ng Chính ph v k ho ch ki m toán năm c a KTNN. b. Báo cáo v i Qu c h i, Chính ph v k ho ch ki m toán hàng năm ã ư c T ng KTNN phê duy t trư c khi th c hi n. c. Ti p nh n yêu c u ki m toán c a Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i, Chính ph , Th tư ng Chính ph . d. Tham mưu giúp lãnh o KTNN tham gia v i U ban Tài chính - Ngân sách c a Qu c h i và các cơ quan khác c a Qu c h i, Chính ph trong vi c xem xét, thN tra, m giám sát các báo cáo v d toán NSNN, phương án phân b NSTW, phương án i u ch nh d toán NSNN. . G i báo cáo ki m toán và cung c p k t qu ki m toán cho các cơ quan nhà nư c có thN quy n theo quy nh t i kho n 8 i u 15 Lu t KTNN. m e. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Qu c h i t ch c công b công khai báo cáo ki m toán năm, báo cáo k t qu th c hi n k t lu n, ki n ngh c a KTNN và báo cáo c a t ng cu c ki m toán theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. Ch xây d ng văn b n v chuyên môn nghi p v ki m toán 1. V có trách nhi m tham gia xây d ng và xu t ý ki n s a i, b sung, hoàn thi n quy trình, chuN m c và phương pháp chuyên môn nghi p v ki m toán, h sơ n ki m toán áp d ng cho t ng lĩnh v c ki m toán và các văn b n v chuyên môn, nghi p v ki m toán khác c a KTNN theo s phân công c a lãnh o KTNN. 2. Khi ư c lãnh o KTNN giao nhi m v ho c khi phát sinh nhi m v so n th o, góp ý ho c thNm nh d th o văn b n, lãnh o V giao cho phòng có ch c năng, nhi m v liên quan n n i dung văn b n c n so n th o, góp ý ho c thNm nh t ch c th c hi n. i u 15. Ch h i h p và h c t p
 9. 1. V trư ng t ch c h p giao ban hàng tu n, hàng tháng, quý ho c t xu t trao i nghi p v , ph bi n, tri n khai nhi m v , thông báo nh n xét k t qu công tác c a ơn v và c a t ng cán b , công ch c, ngư i lao ng trong V như sau: a) Hàng tu n, t ch c h p giao ban lãnh o V m t l n vào sáng th hai, trư ng h p có lý do b t kh kháng không t ch c ư c thì th i gian do V trư ng quy t nh. b) Hàng tháng, t ch c h p giao ban gi a lãnh o V v i lãnh o các phòng vào m t ngày b t kỳ do V trư ng quy t nh trong tu n u tiên c a tháng. c) T ch c sơ k t công tác 6 tháng, t ng k t công tác năm c a V theo quy nh. d) Các cu c h p t xu t do yêu c u công vi c thì thành ph n, th i gian do V trư ng quy t nh. 2. Cu i năm t p th V , t ng phòng, t ng cá nhân ki m i m và ánh giá k t qu công tác, bình xét thi ua, nh n xét cán b theo hư ng d n c a Ngành và c a V . 3. Cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V ph i th c hi n nghiêm túc ch h i h p; h c t p, nghiên c u và rèn luy n, không ng ng nâng cao phN ch t, ki n th c, m trình chuyên môn nghi p v , áp ng ngày càng t t hơn yêu c u, nhi m v ư c giao. i u 16. Ch báo cáo, thông tin 1. Ch báo cáo a) V th c hi n ch báo cáo hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, năm v i lãnh o KTNN theo quy nh ho c báo cáo t xu t theo yêu c u. b) V trư ng ch u trách nhi m ch o xây d ng báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm; t ch c l y ý ki n trong V ; hoàn thi n báo cáo lãnh o KTNN. Báo cáo tháng ư c g i v Văn phòng KTNN trư c ngày 25 hàng tháng. c) Phó v trư ng nh kỳ hàng tháng báo cáo V trư ng tình hình th c hi n nh ng công vi c thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách. d) Trư ng phòng căn c nhi m v ư c giao cho phòng, báo cáo k t qu công tác tháng, quý, 6 tháng, năm c a phòng v i v i lãnh o V ph trách t ng h p báo cáo V trư ng theo quy nh. ) Các báo cáo t xu t theo yêu c u c a lãnh o KTNN, V trư ng căn c lĩnh v c ph i báo cáo phân công lãnh o V t ch c th c hi n. 2. Ch thông tin V trư ng có trách nhi m thông báo b ng nh ng hình th c thích h p, thu n ti n cán b , công ch c và ngư i lao ng trong ơn v n m b t ư c nh ng thông tin sau ây:
 10. a) Ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c và c a KTNN liên quan n công vi c c aV . b) Chương trình công tác c a V . c) Tuy n d ng, i h c, khen thư ng, k lu t, nâng b c lương, nâng ng ch lương và vi c b nhi m cán b , công ch c và ngư i lao ng. d) Các v n khác theo quy nh. i u 17. Ch qu n lý cán b và k lu t lao ng 1. Th i gian làm vi c, ngh ngơi c a cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V th c hi n theo quy nh c a B lu t Lao ng và quy nh c a KTNN. Cán b , công ch c, ngư i lao ng ph i ch p hành nghiêm ch nh k lu t lao ng, Quy t c ng x c a Ki m toán viên nhà nư c, có tác phong và thái làm vi c nghiêm túc. 2. M i cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V ph i ch p hành nghiêm túc k lu t phát ngôn, gi gìn oàn k t n i b và bí m t công tác theo quy nh c a Nhà nư c và c a KTNN. 3. Cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V i công tác, ngh hàng năm, ngh vi c riêng ph i th c hi n theo quy nh sau ây: a) Khi i công tác V trư ng ph i báo cáo và ư c s ng ý c a lãnh o KTNN ph trách; Phó v trư ng ph i báo cáo và ư c s ng ý c a V trư ng; khi k t thúc công vi c V trư ng báo cáo k t qu công tác v i lãnh o KTNN ph trách; Phó v trư ng báo cáo V trư ng. b) Trư ng phòng, Phó trư ng phòng khi i công tác ph i ư c lãnh o V ph trách ng ý và ph i m b o hoàn thành chương trình, nhi m v công tác c a phòng ư c phân công. Khi k t thúc công vi c báo cáo k t qu công tác v i lãnh o V ph trách. c) Cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V i công tác t 02 ngày tr lên ph i trình n i dung, k ho ch công tác v i lãnh o V và ư c lãnh o V ng ý. Sau khi i công tác v ph i báo cáo k t qu v i lãnh o V ph trách. Trư ng phòng ư c c cán b c a phòng mình i công tác trong ngày. d) Ch , thN quy n và th t c gi i quy t cho cán b , công ch c và ngư i lao ng m thu c V ngh hàng năm, ngh vi c riêng, ngh không hư ng lương, ngh m au, thai s n, ngh ra nư c ngoài i v i cán b , công ch c, và ngư i lao ng KTNN ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t và quy nh c a Ki m toán Nhà nư c. i u 18. Ch qu n lý, s d ng tài s n 1. M i tài s n, trang thi t b làm vi c c a V u ph i m s theo dõi. Hàng năm, ph i ti n hành ki m kê tài s n theo nh kỳ ánh giá, phân lo i, trên cơ s ó có ngh mua s m, trang b b sung. Phòng NSTW giúp V trư ng qu n lý tài s n c a V theo quy nh t i i u này.
 11. 2. Cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V có trách nhi m qu n lý, s d ng tài s n, trang thi t b làm vi c úng m c ích, nh m c và có hi u qu . Trư ng phòng ch u trách nhi m qu n lý chung toàn b tài s n, trang thi t b c a phòng. Cá nhân nào s d ng lãng phí, làm hư h ng, m t mát tài s n thì tuỳ theo tính ch t, m c ph i ch u trách nhi m k lu t và b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t và c a KTNN. 3. Cán b , công ch c và ngư i lao ng thu c V có trách nhi m th c hi n nghiêm túc Chương trình hành ng c a KTNN v th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ban hành kèm theo Quy t nh s 531/Q -KTNN ngày 06/7/2006 c a T ng KTNN; Chương trình hành ng phòng, ch ng tham nhũng c a KTNN ban hành theo quy t nh 879/2006/Q -KTNN ngày 30/11/2006 c a T ng KTNN và các quy nh khác có liên quan. i u 19. Ch qu n lý văn b n n, văn b n i 1. Qu n lý văn b n n a) i v i các văn b n chuy n n V qua ư ng văn thư, thư i n t , bưu i n ... u ph i ghi vào S ăng ký văn b n n c a V theo dõi, qu n lý. b) Sau khi vào S ăng ký văn b n n, Văn thư có trách nhi m trình lãnh o V cho ý ki n x lý chuy n giao các phòng, cá nhân có liên quan. c) Các phòng khi ti p nh n văn b n n theo ý ki n ch o c a lãnh o V , Trư ng phòng có trách nhi m phân công, ch o cán b công ch c, ngư i lao ng trong phòng nghiên c u, th c hi n công vi c, l p và trình lãnh o V h sơ gi i quy t công vi c theo quy nh t i kho n 3 i u 20 c a Quy ch này. 2. Qu n lý văn b n i a) T t c các văn b n i c a V u ph i vào S ăng ký văn b n i. H sơ gi i quy t công vi c ph i ư c lưu t p trung và y t i V . b) i v i các văn b n trình lãnh o KTNN ký ban hành, sau khi ư c lãnh o V ký trình, Văn thư chuy n h sơ gi i quy t công vi c n Phòng Thư ký - T ng h p (Văn phòng KTNN). Sau khi ư c lãnh o KTNN ký ban hành, Văn thư chuy n n Phòng Hành chính (Văn phòng KTNN) phát hành. c) i v i các văn b n lãnh o V ký th a l nh T ng KTNN, Văn thư chuy n h sơ gi i quy t công vi c n Phòng Thư ký - T ng h p (Văn phòng KTNN). Sau khi nh n ư c ý ki n ch o c a T ng KTNN giao cho lãnh o V ký th a l nh, lãnh o V ký ban hành và chuy n n Phòng Hành chính (Văn phòng KTNN) phát hành. d) i v i các văn b n do lãnh o V ký ban hành, Văn thư chuy n n các ơn v , cá nhân có liên quan theo a ch nơi nh n. i u 20. Quy trình gi i quy t công vi c
 12. 1. Khi nhi m v phát sinh thu c ch c năng, nhi m v c a V thì V trư ng giao cho m t Phó v trư ng ph trách. Phó v trư ng ph trách phòng nào thì giao nhi m v cho trư ng phòng ó t ch c th c hi n. 2. Tuỳ theo tính ch t, n i dung công vi c lãnh o V có th phân công nhi m v tr c ti p cho cán b , công ch c, ngư i lao ng trong V và thông báo Trư ng phòng có cán b , công ch c, ngư i lao ng ó bi t và t o i u ki n giúp công ch c hoàn thành nhi m v . 3. Khi ư c giao nhi m v , Trư ng phòng có trách nhi m phân công, theo dõi cán b , công ch c trong phòng th c hi n. Công ch c ư c giao nhi m v có trách nhi m nghiên c u v n m t cách toàn di n, xác nh rõ yêu c u, nhi m v và các n i dung c n gi i quy t; trên cơ s ó d th o văn b n gi i quy t công vi c (ho c xu t ý ki n gi i quy t) báo cáo lãnh o phòng trình lãnh o V cho ý ki n, hoàn thành d th o lãnh o V trình lãnh o KTNN xem xét, quy t nh. 4. H sơ gi i quy t công vi c g m: a) T trình lãnh o KTNN do V trư ng ký ho c Phó v trư ng ư c V trư ng phân công ph trách công vi c ký thay. b) Công văn ho c ý ki n giao nhi m v c a lãnh o KTNN. c) Các văn b n làm cơ s cho vi c gi i quy t công vi c. d) D th o văn b n gi i quy t công vi c. e) Các tài li u khác (n u có). 5. Trư c khi trình lãnh o V , h sơ gi i quy t công vi c ph i ư c Trư ng phòng xét duy t và ch u trách nhi m trư c lãnh o V v ch t lư ng, ti n gi i quy t công vi c. Tr trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u này ho c trong trư ng h p khN n c p mà lãnh o phòng i v ng. giúp lãnh o V ánh giá ch t lư ng cán b , trong h sơ trình lãnh o c n lưu y các văn b n tham mưu c a cán b , công ch c, ý ki n ch o c a lãnh o phòng, lãnh o V làm cơ s ánh giá k t qu công vi c c a cán b , công ch c. Chương IV M I QUAN H CÔNG TÁC i u 21. Quan h gi a lãnh o V v i lãnh o Ki m toán Nhà nư c 1. V trư ng có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên theo chương trình, k ho ch và các nhi m v t xu t theo ý ki n ch o c a lãnh o KTNN; ki n ngh , xu t các gi i pháp th c hi n nhi m v ư c lãnh o KTNN giao; báo cáo k t qu công tác v i lãnh o KTNN theo quy nh.
 13. 2. Lãnh o V tham d các phiên h p c a KTNN có n i dung liên quan n công tác t ng h p có trách nhi m chuN b các n i dung, chương trình, k ho ch, án có liên n quan trình lãnh o KTNN t i phiên h p, ng th i thông báo và t ch c th c hi n các ý ki n ch o c a lãnh o KTNN v công tác t ng h p n các ơn v tr c thu c th c hi n. i u 22. Quan h gi a V T ng h p v i các ơn v tr c thu c KTNN 1. V có trách nhi m hư ng d n các KTNN chuyên ngành và khu v c xây d ng k ho ch ki m toán năm, thNm nh k ho ch ki m toán năm do các ơn v g i n; thN m nh k ho ch ki m toán do ki m toán trư ng ngh ; theo dõi tình hình th c hi n chương trình, k ho ch ki m toán c a các ơn v ã ư c T ng KTNN giao; căn c k ho ch ki m toán và ti n th c hi n k ho ch ki m toán, xu t v i T ng KTNN phương án i u ch nh vi c th c hi n k ho ch ki m toán khi có ngh c a ki m toán trư ng. 2. Tham gia xét duy t báo cáo ki m toán c a các ơn v ; thNm nh báo cáo ki m toán trư c khi trình T ng KTNN ký phát hành; ngh các ơn v , cá nhân trong ngành cung c p tài li u c n thi t ph c v cho công tác thNm nh báo cáo ki m toán. 3. Ch trì, ph i h p v i các ơn v tr c thu c KTNN có liên quan t ng h p và l p báo cáo ki m toán năm, k t qu th c hi n k t lu n, ki n ngh ki m toán trình T ng KTNN báo cáo Qu c h i, U ban Thư ng v Qu c h i và các cơ quan khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ph i h p v i các ơn v có liên quan chuy n h sơ sang cơ quan i u tra và các cơ quan khác c a Nhà nư c có thN quy n ki m tra, x lý nh ng v vi c có d u hi u m vi ph m pháp lu t c a t ch c, cá nhân ã ư c phát hi n thông qua ho t ng ki m toán và vi c niêm phong tài li u, ki m tra tài kho n c a ơn v ư c ki m toán ho c cá nhân có liên quan theo ngh c a ki m toán trư ng KTNN chuyên ngành và khu v c ho c c a Trư ng oàn ki m toán. 5. ngh các KTNN chuyên ngành và khu v c g i các ý ki n v d toán ngân sách c a các b , ngành trung ương và c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thu c ph m vi ki m toán c a các ơn v v V làm cơ s cho công tác chuN b ý ki n c a n KTNN v d toán NSNN và phương án phân b NSTW. 6. ngh KTNN chuyên ngành c cán b tham gia oàn ki m toán báo cáo quy t toán NSNN hàng năm. i u 23. Quan h gi a V trư ng v i t ch c ng, oàn th V trư ng thư ng xuyên ph i h p v i C p u , BCH Công oàn, BCH oàn thanh niên, Ban n công trong V cùng ph i h p lãnh o tư tư ng, ng viên cán b , công ch c và ngư i lao ng trong V hoàn thành t t nhi m v . i u 24. Quan h gi a V trư ng v i các Phó v trư ng
 14. 1. V trư ng nh kỳ ho c t xu t t ch c h p tri n khai, ch o công vi c c a V . Khi nhi m v phát sinh lĩnh v c công tác do Phó v trư ng nào ph trách thì V trư ng phân công công vi c cho Phó v trư ng ph trách lĩnh v c ó th c hi n. 2. Phó v trư ng ư c phân công công vi c có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v theo ý ki n ch o c a V trư ng và báo cáo V trư ng khi công vi c hoàn thành ho c khi có khó khăn, vư ng m c. i u 25. Quan h gi a các Phó v trư ng 1. Các Phó v trư ng có trách nhi m ph i h p v i nhau th c hi n các nhi m v có liên quan n lĩnh v c do mình ph trách. 2. Khi phát sinh công vi c c n ph i h p th c hi n, Phó v trư ng ư c giao nhi m v ch trì ch ng trao i v i Phó v trư ng ph trách lĩnh v c khác có liên quan ph i h p th c hi n. Phó v trư ng ư c giao nhi m v ch trì có trách nhi m t ng h p, ti p thu ý ki n và ch u trách nhi m v n i dung, k t qu ph i h p. 3. Trong trư ng h p c n thi t các Phó v trư ng có th làm vi c v i cán b , công ch c và ngư i lao ng c a phòng không thu c lĩnh v c ph trách nhưng ph i trao i v i lãnh o V ph trách bi t và ph i h p ch o th c hi n. i u 26. Quan h gi a lãnh o V v i lãnh o các phòng 1. V trư ng và Phó v trư ng ph trách nh kỳ ho c t xu t làm vi c v i lãnh o phòng n m b t tình hình công vi c, quán tri t và ch o th c hi n nhi m v . 2. Lãnh o phòng có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v thư ng xuyên, t xu t theo ý ki n ch o c a lãnh o V , báo cáo lãnh o V ph trách khi hoàn thành công vi c ho c khi có khó khăn, vư ng m c. i u 27. Quan h gi a các Trư ng phòng 1. Các Trư ng phòng có trách nhi m ph i h p v i nhau th c hi n các nhi m v có liên quan n ch c năng, nhi m v c a phòng mình. 2. Khi phát sinh công vi c c n ph i h p th c hi n v i các phòng khác thu c V , Trư ng phòng ư c giao nhi m v ch trì ch ng trao i v i trư ng phòng khác có liên quan tranh th ý ki n chuyên môn nh m hoàn thành t t công vi c ư c giao. Trư ng phòng ư c giao nhi m v ch trì có trách nhi m t ng h p, ti p thu ý ki n và ch u trách nhi m v n i dung, k t qu ph i h p. i u 28. Quan h gi a lãnh o V , lãnh o phòng v i cán b , công ch c và ngư i lao ng 1. Lãnh o V t o i u ki n thu n l i cho cán b , công ch c và ngư i lao ng trong V làm vi c, h c t p, nghiên c u khoa h c và nâng cao trình chính tr , chuyên môn, nghi p v ; b o m th c hi n Quy ch dân ch trong ho t ng cơ quan, xây d ng n p s ng văn hoá công s và k lu t, k cương hành chính.
 15. 2. Trư ng phòng ch u trách nhi m trư c V trư ng và lãnh o V ph trách v các m t công tác c a phòng; qu n lý cán b , công ch c và ngư i lao ng trong phòng. Khi phát sinh nhi m v vư t quá thN quy n c a phòng ph i báo cáo lãnh o V m ph trách xem xét gi i quy t. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n nhi m v , cán b , công ch c và ngư i lao ng có trách nhi m h p tác, ph i h p giúp l n nhau, t o i u ki n thu n l i m b o hoàn thành nhi m v ư c giao úng th i h n, ch t lư ng và hi u qu . N u có khó khăn, vư ng m c không t gi i quy t ư c ho c vư t quá thN quy n ph i xu t, m báo cáo lãnh o phòng mình k p th i xem xét gi i quy t. 4. Trong ho t ng c a V , cán b , công ch c và ngư i lao ng trong V có th g p lãnh o V trình bày tâm tư, nguy n v ng và xu t sáng ki n, bi n pháp gi i quy t công vi c. i u 29. Quan h công tác khác Quan h công tác gi a V v i các ơn v trong và ngoài ngành ư c th c hi n thông qua V trư ng. Căn c yêu c u nhi m v , V trư ng phân công cho Phó v trư ng ho c cán b , công ch c, ngư i lao ng trong V th c hi n theo ch c năng, nhi m v và Quy ch này. Chương V T CH C TH C HI N i u 30. X lý vi ph m Cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V T ng h p và các t ch c, cá nhân có liên quan không th c hi n úng nh ng quy nh t i Quy ch này thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 31. Trách nhi m thi hành 1. V trư ng V T ng h p, cán b , công ch c, ngư i lao ng thu c V và các t ch c, cá nhân có quan h công tác v i V ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. 2. Căn c Quy ch này các phòng thu c V t ch c xây d ng quy ch làm vi c c a phòng. 3. Trong quá trình th c hi n n u có v n m i phát sinh ho c có khó khăn, vư ng m c, V trư ng ph i k p th i báo cáo T ng KTNN xem xét s a i, b sung cho phù h p./.
Đồng bộ tài khoản