Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
31
lượt xem
3
download

Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng dấu tiêu đề nghiệp vụ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 792/2000/QĐ-TCHQ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 792/2000/QĐ-TCHQ Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUY T Đ NH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 792/2000/QĐ-TCHQ NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG D U TIÊU Đ NGHI P V H I QUAN T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN Căn c Đi u 6, Đi u 12 Pháp l nh H i quan ngày 20/02/1990; Căn c Ngh đ nh 16/CP ngày 07/3/1994 c a Chính ph quy đ nh v ch c năng nhi m v và t ch c b máy c a T ng c c H i quan; Căn c Đi u 39 Ngh đ nh 16/1999/NĐ-CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph quy đ nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan; Xét đè ngh c a C c trư ng C c Giám sát qu n lý v h i quan, T ng c c H i quan. QUY T Đ NH Đi u 1: Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch qu n lý và s d ng d u tiêu đ nghi p v h i quan. Đi u 2: Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01/7/2001 và thay th Quy t đ nh s 341/2000/QĐ-TCHQ ngày 25/8/2000 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan. Bãi b các quy đ nh trư c đây liên quan đ n d u tiêu đ nghi p v h i quan do cơ quan h i quan các c p ban hành. Đi u 3: Th trư ng các đơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph , Hi u trư ng Trư ng Cao đ ng H i quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Đ ng Văn T o (Đã ký) QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG D U TIÊU Đ NGHI P V H I QUAN (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 792/2000/QĐ-TCHQ ngày 25/12/2000 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan)
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chương 1 QUY Đ NH CHUNG Đi u 1: D u tiêu đ nghi p v h i quan quy đ nh t i Quy ch này đư c s d ng trong các ho t đ ng nghi p v chuyên ngành H i quan v công tác ki m tra, giám sát, thu thu xu t nh p kh u và các kho n thu khác đ i v i hàng hoá, hành lý, phương ti n v n t i c a các cơ quan, t ch c và cá nhân khi xu t kh u, nh p kh u, xu t c nh, nh p c nh, quá c nh theo quy đ nh c a pháp lu t; D u tiêu đ nghi p v h i quan nêu trong Quy ch này không bao g m các con d u hành chính thu c ph m vi đi u ch nh c a Ngh đ nh 62/CP ngày 22/09/1993 c a Chính ph quy đ nh vi c qu n lý và s d ng con d u; các d u tiêu đ ghi ngày, tháng, d u tên, ch c danh... c a các đơn v và cá nhân trong ngành H i quan. Đi u 2: Các đơn v trong ngành H i quan đư c s d ng d u tiêu đ nghi p v h i quan g m: 1. Các C c nghi p v thu c T ng c c H i quan g m C c Giám sát qu n lý v h i quan, C c Ki m tra thu thu XNK, C c Đi u tra ch ng buôn l u; 2. C c H i quan các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; 3. Các đơn v H i quan c a kh u, các Phòng Giám sát qu n lý, các Phòng Ki m tra thu thu XNK, các Đ i Đi u tra ch ng buôn l u và các đơn v c p tương đương thu c C c H i quan t nh, thành ph đư c thành l p theo quy t đ nh c a T ng c c H i quan; 4. Các đơn v c p đ i thu c các đơn v công tác theo kho n 3 đi u này; Chương 2 T CH C QU N LÝ VÀ S D NG D U TIÊU Đ NGHI P V H I QUAN Đi u 3: T ng c c H i quan th ng nh t th c hi n và ch đ o vi c qu n lý d u tiêu đ nghi p v h i quan theo các quy đ nh sau đây: 1. Ban hành th ng nh t "B ng m u d u tiêu đ nghi p v h i quan" theo ph l c kèm trên cơ s ch c năng, nhi m v c a ngành H i quan và đáp ng các ho t đ ng nghi p v ki m tra, giám sát qu n lý h i quan, thu thu xu t nh p kh u và các lo i thu khác đ i v i hàng hoá, hành lý xu t nh p kh u và phương ti n v n t i xu t nh p c nh; 2. Quy đ nh vi c làm d u tiêu đ nghi p v h i quan và s d ng d u tiêu đ nghi p v h i quan trong toàn ngành H i quan; đăng ký lưu chi u b ng m u d u v T ng c c H i quan (Văn phòng T ng c c) và các ngành, cơ quan có liên quan trư c khi s d ng; 3. Quy đ nh, hư ng d n và ki m tra vi c qu n lý d u tiêu đ nghi p v h i quan trong toàn ngành H i quan;
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4. Quy t đ nh thu h i d u tiêu đ nghi p v h i quan khi đơn v s d ng b gi i th , sáp nh p ho c thay đ i v t ch c đơn v ho c vì lý do khác ph i đình ch vi c s d ng d u tiêu đ nghi p v h i quan; Đi u 4: Quy đ nh qu n lý và s d ng d u tiêu đ nghi p v h i quan t i C c H i quan t nh, thành ph : 1. Tuỳ theo yêu c u ho t đ ng nghi p v có liên quan, m i đơn v tr c thu c C c H i quan t nh, thành ph đư c c p nhi u d u tiêu đ nghi p v h i quan cùng lo i (gi ng nhau v hình th , kích thư c và n i dung), nhưng ph i có ký hi u riêng (đánh theo s th t ) đ phân bi t d u tiêu đ nghi p v c a m i b ph n thu c đơn v h i quan đó v i nhau; M c dùng đ đóng d u th ng nh t m t lo i m u đ ; 2. Các d u tiêu đ nghi p v h i quan đư c làm b ng ch t li u đ ng, ph i kh c theo đúng m u c a T ng c c H i quan ban hành; sau khi kh c xong ho c trư c khi s d ng ph i đóng m i d u 3 l n đ n p lưu chi n v T ng c c H i quan (Văn phòng T ng c c); thông báo m u d u và th i gian d u có hi u l c theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 6 Quy ch này đ các cơ quan liên quan bi t; Trong quá trình s d ng, n u d u tiêu đ nghi p v h i quan b mòn h ng, b bi n d ng không đúng v i m u quy đ nh ph i báo cáo T ng c c H i quan xin kh c l i d u m i và thu h i d u cũ như thu h i tài li u lưu tr c a ngành H i quan ngay t i C c H i quan t nh, thành ph ; 3. Vi c giao nh n d u tiêu đ nghi p v h i quan gi a C c H i quan t nh, thành ph và các đơn v cơ s ph i giao nh n đúng cho ngư i đư c giao nhi m v qu n lý và c t gi d u tiêu đ nghi p v , ph i vào s sách theo dõi và ký nh n. Lãnh đ o H i quan c a kh u và c p tương đương ch u trách nhi m v s d ng đúng m c đích, qu n lý ch t ch d u tiêu đ nghi p v h i quan t i đơn v và trong quá trình s d ng. Trong trư ng h p c n thi t ph i có d u tiêu đ nghi p v h i quan đ gi i quy t công vi c nh ng nơi xa cơ quan, đơn v , ngư i th c hi n công tác nghi p v đư c mang d u đi theo, nhưng ph i đư c s đ ng ý c a Lãnh đ o H i quan đơn v qu n lý d u tiêu đ nghi p v h i quan và ph i ch u trách nhi m v vi c s d ng và b o qu n d u tiêu đ nghi p v h i quan trong th i gian mang ra kh i cơ quan, đơn v . Đi u 5: Quy đ nh trách nhi m b o qu n, c t gi và s d ng d u tiêu đ nghi p v h i quan: 1. D u tiêu đ nghi p v h i quan đư c giao cho m t ngư i chuyên trách ch u trách nhi m ký giao nh n, c t gi , b o qu n, theo dõi. Quá trình b o qu n, theo dõi ph i báo cáo k p th i các trư ng h p vi ph m quy đ nh c a Quy ch này; 2. Ngư i không có trách nhi m không đư c s d ng d u tiêu đ nghi p v h i quan; h t gi làm vi c ho c nh ng khi không có nhu c u s d ng d u ph i đ vào nơi quy đ nh. Khi ngư i đư c giao nhi m v chuyên trách c t gi , b o qu n theo dõi con d u v ng m t ph i báo cáo lãnh đ o đơn v và bàn giao l i con d u cho ngư i khác qu n lý theo ch đ nh c a Lãnh đ o đơn v ; 3. D u tiêu đ nghi p v h i quan đư c đóng d u lên các lo i gi y t thu c b h sơ h i quan đ i v i hàng hoá xu t nh p kh u, phương ti n v n t i xu t nh p c nh theo quy đ nh; không đư c đóng kh ng ch ho c s d ng d u tiêu đ nghi p v h i quan trái v i m c đích yêu c u s d ng quy đ nh t i Quy ch này;
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N u đ m t d u tiêu đ nghi p v h i quan ph i báo cáo ngay v i Lãnh đ o đơn v tr c ti p đ truy tìm, thông báo hu b d u b m t và ngư i làm m t ph i ch u trách nhi m v nh ng h u qu x y ra do vi c làm m t d u tiêu đ nghi p v h i quan; Chương 3 T CH C TH C HI N Đi u 6: Đ vi c qu n lý và s d ng d u tiêu đ nghi p v h i quan đúng các quy đ nh t i Quy ch này và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan, T ng c c H i quan yêu c u; 1. C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph và Th trư ng các V , C c nghi p v thu c cơ quan T ng c c căn c vào nhu c u c a đơn v mình, tr c ti p liên h v i cơ s kh c d u đã đư c cơ quan Công an cho phép ti n hành th t c kh c d u tiêu đ nghi p v h i quan m i theo "B ng m u d u tiêu đ nghi p v h i quan" kèm Ph l c 1; 2. C c H i quan các t nh, thành ph tr c ti p c p phát các lo i con d u cho các đơn v tr c thu c trư c ngày 15/6/2001 và có hư ng d n th c hi n, ki m tra vi c th c hi n c a các đơn v c p dư i nh m đ m b o vi c qu n lý, s d ng d u tiêu đ nghi p v h i quan đúng quy đ nh; 3. D u tiêu đ nghi p v h i quan m i đư c th ng nh t s d ng trong toàn ngành H i quan t ngày 01/7/2001. C c H i quan các t nh, thành ph và các V , C c nghi p v liên quan công b công khai t i các c a kh u, các đ a đi m làm th t c h i quan các lo i m u d u tiêu đ nghi p v h i quan đư c phép s d ng t i đơn v mình; 4. Ngay sau ngày chính th c s d ng d u tiêu đ nghi p v h i quan m i, C c H i quan các t nh, thành ph và các đơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan thu h i và th ng kê chi ti t các d u tiêu đ nghi p v h i quan cũ đ báo cáo Văn phòng T ng c c H i quan theo dõi và C c H i quan các t nh, thành ph t ch c phân lo i lưu tr ho c tiêu hu d u cũ theo quy ch lưu tr c a ngành H i quan; 5. T ch c, cá nhân vi ph m các quy đ nh t i Quy ch này và các quy đ nh khác c a pháp lu t liên quan s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t.
Đồng bộ tài khoản