Quyết định 793/2000/QĐ-TCHQ

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định 793/2000/QĐ-TCHQ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định 793/2000/qđ-tchq', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 793/2000/QĐ-TCHQ

  1. T NG C C H I QUAN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 793/2000/Q -TCHQ Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A T NG C C TRƯ NG T NG C C H I QUAN S 793/2000/Q -TCHQ NGÀY 25 THÁNG 12 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY NNH XÁC NH N TH C XU T I V I HÀNG HOÁ XU T KH U QUA C NG BI N Căn c Pháp l nh H i quan ngày 20/2/1990; Căn c Ngh nh 16/1999/N -CP ngày 27/3/1999 c a Chính ph qui nh v th t c h i quan, giám sát h i quan và l phí h i quan; Xét ngh c a C c trư ng C c giám sát, qu n lý v h i quan; QUY T NNH i u 1: Ban hành Quy nh xác nh n th c xu t i v i hàng hoá xu t khNu qua c ng bi n. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Bãi b nh ng quy nh ban hành trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3: Th tư ng các ơn v thu c cơ quan T ng c c H i quan, C c trư ng C c H i quan các t nh, thành ph , Hi u trư ng Trư ng cao ng H i quan, các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. ng Văn T o ( ã ký) QUI NNH XÁC NH N TH C XU T I V I HÀNG HÓA XU T KH U QUA C NG BI N (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 793/2000/Q -TCHQ ngày 25/12/2000) A- QUI NNH CHUNG 1. Sau khi làm xong th t c h i quan cho lô hàng xu t khNu, lãnh o ơn v H i quan làm th t c xu t khNu (dư i ây g i t t là H i quan làm th t c xu t) xác nh n vào m c "xác nh n ã làm th t c h i quan" trên t khai h i quan (ô 47 c a t khai HQ99- XNK hi n hành). Vi c xác nh n này là cơ s doanh nghi p gi i quy t các v n
  2. liên quan n lô hàng xu t khNu v i các cơ quan khác. Không th c hi n vi c xác nh n th c xu t vào ô 48 c a t ng t khai h i quan HQ99-XNK qui nh trong quy trình nghi p v h i quan hi n hành i v i hàng hoá xu t khNu qua c ng bi n. Vi c xác nh n th c xu t ư c th c hi n trên B ng xác nh n hàng th c xu t khNu (M u TX1- Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh này). B ng xác nh n hàng th c xu t khNu do H i quan c ng l p theo t ng chuy n tàu xu t c nh. 2. Vi c xác nh n th c xu t vào t khai theo yêu c u c a doanh nghi p (n u có) do H i quan làm th t c xu t ho c H i quan c ng xu t (dư i ây g i t t là H i quan c ng) th c hi n trên cơ s xác nh n th c xu t c a H i quan c ng t i B ng xác nh n hàng th c xu t khNu. 3. Khi nh n ư c B ng xác nh n hàng th c xu t khNu do H i quan c ng g i v , H i quan làm th t c xu t ph i óng thành s lưu và nh p s li u vào máy tính theo dõi và tra c u gi i quy t các vi c sau này. Trong th i gian 5 ngày làm vi c, tính t ngày bàn giao lô hàng xu t khNu cho ch hàng v n chuy n, n u chưa nh n ư c Phi u chuy n ti p/B ng t ng h p các lô hàng xu t khNu chuy n ti p (M u TX3-Ph l c 3 ban hành kèm theo Quy t nh này); ho c khi nh n ư c B ng xác nh n hàng th c xu t khNu mà không có lô hàng ã chuy n ra c ng, thì H i quan làm th t c xu t ph i liên h ngay v i H i quan c ng xu t ho c H i quan CFS xác minh làm rõ, ng th i báo cáo v i C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph xin ch o ti p. 4. Khi gi i quy t các v n v thu (hoàn thu , quy t nh không thu thu ) và các v n khác liên quan n hàng hoá xu t khNu ã th c xu t qua c ng bi n, H i quan làm th t c xu t nh t thi t ph i căn c vào T khai và B ng xác nh n hàng th c xu t khNu do H i quan c ng l p và xác nh n. 5. N u vì lý do nào ó bu c ph i ưa t t c ho c m t ph n lô hàng tr l i n i a thì ch hàng có trách nhi m ph i thông báo cho H i quan c ng và H i quan làm th t c xu t làm th t c ưa hàng tr l i n i a. Tuy t i không ư c t ý ưa hàng tr l i n i a khi chưa có s ng ý c a H i quan làm th t c xu t khNu lô hàng. B- QUY NNH C TH I. TRÁCH NHI M C A H I QUAN LÀM TH T C XU T KH U LÔ HÀNG: 1. Trư ng h p lô hàng do H i quan c ng làm th t c: 1.1. Làm th t c cho lô hàng xu t khNu như qui nh hi n hành; xác nh n, ký, ghi rõ h tên, óng d u vào m c "xác nh n ã làm th t c h i quan" trên t khai h i quan (ô 47 T khai H i quan 99-XNK hi n hành). 1.2. Sau khi làm xong th t c xu t khNu lô hàng, tr ngay ch hàng 01 t khai xu t khNu và các ch ng t theo quy nh ph i tr l i ch hàng. 1.3. Luân chuy n, phúc t p, lưu tr h sơ theo quy nh. 2. Trư ng h p xu t khNu chuy n ti p ( ưa th ng ra c ng xu t ho c chuy n n kho CFS):
  3. 2.1. Hoàn thành các th t c như trư ng h p lô hàng làm th t c t i c ng xu t qui nh t i i m 1 trên ây. 2.2. Làm th t c chuy n ti p lô hàng xu t khNu theo quy nh v th t c h i quan i v i hàng xu t khNu chuy n ti p. 2.3. L p b h sơ g i H i quan c ng ho c H i quan CFS, bao g m: - 01 T khai h i quan; - 02 phi u chuy n ti p hàng xu t khNu. T khai h i quan và 01 phi u chuy n ti p ư c niêm phong, giao ch hàng ho c i di n h p pháp c a ch hàng (dư i ây g i t t là ch hàng) ho c cán b h i quan áp t i (n u có) chuy n t i giao cho H i quan c ng ho c H i quan CFS. 01 phi u chuy n ti p không niêm phong làm ch ng t v n chuy n lô hàng trên ư ng i. 2.4. Vào s giao nh n h sơ, yêu c u ch hàng ký nh n. 2.5. Theo dõi, ti p nh n phi u chuy n ti p, b ng t ng h p các lô hàng xu t khNu chuy n ti p, b ng xác nh n hàng th c xu t khNu do H i quan c ng ho c H i quan CFS chuy n n. II. TRÁCH NHI M H I QUAN CFS: 1. Ti p nh n h sơ và hàng hoá ã làm th t c h i quan do H i quan làm th t c xu t chuy n n. 2. Ki m tra i chi u tình tr ng bên ngoài lô hàng v i h sơ chuy n ti p: 2.1. Trư ng h p lô hàng phù h p v i h sơ: - Xác nh n vào 02 phi u chuy n ti p; - G i tr H i quan làm th t c xu t 01 phi u chuy n ti p, lưu 01 b n. 2.2. Trư ng h p hàng hoá bàn giao có s sai khác so v i các ch ng t kèm theo thì l p biên b n và gi i quy t theo quy nh hi n hành. 3. Làm th t c chuy n hàng ra c ng xu t theo quy nh. 4. L p b h sơ hàng chuy n ti p, g i H i quan c ng, bao g m: - T khai h i quan c a các lô hàng xu t khNu. - 02 B ng t ng h p hàng chuy n ti p (m u TX2 - Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy t nh này). T khai h i quan và 01 b ng t ng h p hàng chuy n ti p ư c niêm phong, giao i di n c a t ch c v n t i ho c cán b h i quan áp t i (n u có) chuy n t i giao cho H i
  4. quan c ng. 01 b ng t ng h p hàng chuy n ti p không niêm phong làm ch ng t v n chuy n hàng hoá trên ư ng i. 5. Vào s theo dõi vi c giao hàng xu t khNu t kho CFS cho H i quan c ng. 6. Theo dõi, ti p nh n b ng t ng h p hàng chuy n ti p, b ng xác nh n hàng th c xu t khNu do H i quan c ng chuy n n. III. TRÁCH NHI M C A H I QUAN C NG I V I HÀNG XU T KH U CHUY N TI P: 1. Ti p nh n hàng hoá xu t khNu ã làm th t c h i quan và b h sơ chuy n ti p kèm theo do H i quan làm th t c xu t ho c h i quan CFS chuy n n. 2. Ki m tra i chi u tình tr ng bên ngoài lô hàng v i h sơ chuy n ti p: 2.1. Trư ng h p lô hàng phù h p v i h sơ: - N u lô hàng do h i quan CFS chuy n n: Xác nh n vào 02 b ng t ng h p hàng chuy n ti p. Tr ngay 01 B ng t ng h p hàng chuy n ti p cho h i quan CFS qua i di n c a t ch c v n t i ho c cán b h i quan áp t i. ng th i fax ngày cho H i quan CFS 01 b n k p th i theo dõi. - N u lô hàng do H i quan làm th t c chuy n n: Xác nh n vào 02 phi u chuy n ti p. Tr ngay cho ơn v H i quan làm th t c 01 phi u chuy n ti p qua ch hàng ho c cán b h i quan áp t i. Cu i m i ngày l p 1 b ng t ng h p các lô hàng xu t khNu chuy n ti p ã ti p nh n trong ngày và Fax cho H i quan các t nh, thành ph làm th t c k p th i theo dõi. 2.2. Trư ng h p hàng hoá bàn giao có s sai khác so v i các ch ng t kèm theo thì l p biên b n và gi i quy t theo quy nh hi n hành. 3. Theo dõi và giám sát lô hàng cho t i khi lô hàng th c xu t. 4. Trong th i gian 5 ngày làm vi c k t khi hàng ã th c xu t, H i quan c ng ph i l p B ng xác nh n hàng th c xu t khNu và g i b ng ư ng chuy n phát nhanh cho h i quan CFS và H i quan làm th t c xu t (bao g m c ơn v H i quan làm th t c cho các lô hàng xu t khNu qua kho CFS) m i nơi 01 B ng. 5. Lưu h sơ t i H i quan c ng: - 01 T khai h i quan - 01 B ng t ng h p hàng chuy n ti p (n u lô hàng do H i quan CFS chuy n n) - 01 phi u chuy n ti p (n u lô hàng do H i quan làm th t c xu t chuy n n) - 01 b ng xác nh n hàng th c xu t khNu.
  5. IV. X LÝ TRƯ NG H P HÀNG Ã LÀM TH T C H I QUAN NHƯNG KHÔNG XU T: 1. Trư ng h p hàng ã x p lên tàu ho c ã h bãi giao cho H i quan c ng giám sát ch xu t, vì lý do nào ó không xu t ư c, ph i ưa tr l i n i a: - H i quan c ng yêu c u i lý hãng tàu/ i lý giao nh n thông báo ngay cho ch hàng liên h v i H i quan làm th t c xu t làm th t c ưa hàng tr l i n i a. - H i quan nơi làm th t c xu t căn c vào h sơ lưu, các ch ng t ch hàng xu t trình ph i h p v i H i quan c ng, làm th t c cho lô hàng quay l i n i a. 2. Trư ng h p hàng ã làm xong th t c xu t khNu, ã giao ch hàng v n chuy n ra c ng xu t ho c t i kho CFS nhưng chưa bàn giao hàng cho H i quan c ng, không xu t khNu n a: Ch hàng ph i có trách nhi m thông báo ngay cho H i quan làm th t c xu t gi i quy t theo quy nh. Ch hàng ph i hoàn toàn ch u các h u q a pháp lý x y ra n u không thông báo vi c trên cho H i quan. H i quan làm th t c xu t có trách nhi m theo dõi lô hàng. N u trong kho ng th i gian quy nh không nh n ư c thông tin t H i quan c ng ho c t ch hàng thì ph i ti n hành các bi n pháp truy tìm và x lý vi ph m i v i ch hàng và các t ch c, cá nhân có liên quan. 3. X lý trư ng h p vì lý do nào ó mà lô hàng không xu t khNu ho c chưa xu t khNu h t: 3.1. Các trư ng h p hàng ã làm xong th t c h i quan nhưng không th c xu t nêu i m 1, i m 2 trên ây, H i quan làm th t c xu t khNu lô hàng có trách nhi m thu h i t khai c a ch hàng, làm th t c hu t khai c a lô hàng theo quy nh hi n hành và thông báo (M u TX4 - Ph l c 4 ban hành kèm theo Quy t nh này) ngay cho: B Tài chính (T ng c c Thu và V Ngân sách Nhà nư c), B Thương m i (V Xu t nh p khNu), Phòng Thương m i & Công nghi p Vi t Nam (Ban Pháp ch ) và T ng c c H i quan (C c Giám sát qu n lý) v nh ng lô hàng không xu t khNu ư c (nêu rõ tên công ty; s , ký hi u c a t khai xu t khNu; nơi làm th t c ...) x lý các v n liên quan n lô hàng. 3.2. N u ph n hàng còn l i không xu t n a: H i quan c ng l p biên b n ghi nh n s hàng còn l i không xu t khNu, ng th i ph n ánh vào B ng xác nh n hàng th c xu t khNu. Các bư c ti p theo th c hi n như quy nh t i i m 1, ph n IV Quy nh này. H i quan làm th t c xu t khNu lô hàng cùng ch hàng i u ch nh l i t khai và thông báo cho các cơ quan liên quan nêu t i i m 3.1 trên ây. 3.3. Ph n hàng còn l i s xu t chuy n tàu sau: h i quan c ng xác nh n s lư ng th c xu t vào b ng xác nh n hàng th c xu t khNu và ghi rõ vào m c "Ghi chú" c a B ng lư ng hàng còn l i chưa xu t. Lư ng hàng này sau khi xu t khNu ph i ư c ph n ánh vào b ng xác nh n hàng th c xu t khNu c a chuy n tàu sau. M u TX1 - Ph l c 1 C C H I QUAN .................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H I QUAN:............................
  6. S :/ ........., ngày tháng năm B NG XÁC NH N HÀNG TH C XU T KH U Kính g i: C c H i quan t nh, thành ph ................................. Căn c k t qu giám sát x p hàng lên tàu và B n lư c khai hàng hoá s .......... ngày........ c a tàu (tên, s hi u, qu c t ch)............................ Xác nh n các lô hàng thu c các t khai sau ây ã xu t khNu ngày.......... S T khai HQ Tên doanh HQ làm S S niêm Ghi TT S , ký Ngày nghi p th t c niêm phong HQ chú hi u phong hãng tàu (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Ngư i l p b ng Lãnh o H i quan c a kh u (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, óng d u, ghi rõ h tên) 1 - B ng xác nh n hàng th c xu t khNu này ư c H i quan c ng xu t g i cho h i quan t ng t nh, thành ph làm th t c cho các lô hàng xu t khNu trên chuy n tàu. Trư ng h p nơi nh n B ng này có s lư ng lô hàng không nhi u thì H i quan c ng xu t có th trích b ng này g i cho H i quan làm th t c. B n trích cũng dùng m u này, cùng s , ngày, tháng, năm v i B ng ang lưu t i H i quan c ng xu t. N u trích thì ph i ghi chú là b n trích. 2 - C t (6): N u hãng tàu chưa niêm phong thì ghi s hi u Cont. M u TX2 - Ph l c 2 C C H I QUAN .................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H I QUAN:............................ ........., ngày tháng năm S :/
  7. B NG T NG H P HÀNG CHUY N TI P Kính g i: H i quan C a kh u................................. H i quan CFS........................................... chuy n t i H i quan c a khNu......................... thu c C c H i quan:................................ các lô hàng xu t khNu theo b ng chi ti t dư i ây xu t khNu qua c ng:........................................................ S T khai HQ Tên doanh HQ làm S niêm S niêm Ghi TT nghi p th t c phong hãng phong HQ chú t u S , ký Ngày hi u (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Các lô hàng xu t khNu này u ư c niêm phong, do ông/bà:...........(9) .............. Gi y CMND s .......... ngày.......... do Công an............ c p, là i di n c a công ty .......... (10) có trách nhi m v n chuy n và b o qu n nguyên tr ng container hàng hoá trong quá trình v n chuy n t i bàn giao cho H i quan c a khNu........................................................... H , tên cán b H i quan áp t i (n u có):.................................................... Bàn giao lô hàng và h sơ cho i di n t ch c v n t i h i... gi ..... ngày.... tháng.... năm 200... H i quan CFS i di n v n t i H i quan c a kh u xu t Ti p nh n h i..... gi (Ký, óng d u) ngày..... (Ký, óng d u) -------------------------------------------------------------------------------- 1. B ng t ng h p này do H i quan CFS l p thành 02 b n g i H i quan c a khNu xu t, là ch ng t giao nh n Container hàng gi a H i quan CFS, cơ quan v n t i và H i quan c a khNu xu t. Cán b ti p nh n c a H i quan c a khNu xu t th y hàng hoá bàn giao không úng như B ng trên thì l p biên b n ghi nh n s sai khác theo quy nh làm cơ s gi i quy t ti p. 2. C t (6): N u hãng tàu chưa niêm phong thì ghi s li u Container.
  8. M u TX3 - Ph l c 3 C C H I QUAN .................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H I QUAN:............................ ........., ngày tháng năm S :/ B NG T NG H P CÁC LÔ HÀNG XU T KH U CHUY N TI P Ti p nh n ngày ................................................. Kính g i: C c H i quan t nh, thành ph ....................................................... Ngày........................................... H i quan c ng.............. ã ti p nh n các lô hàng xu t khNu ư c chuy n ti p t Quý C c n như sau: S T khai HQ Tên doanh HQ làm S niêm S niêm Ghi TT nghi p th t c phong hãng phong HQ chú t u S , ký Ngày hi u (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Lãnh o H i quan c a kh u xu t (ký, óng d u) .......................................................................................................................................... . C t (6): N u hãng tàu chưa niêm phong thì ghi s hi u Container. M u TX4 - Ph l c 4 C C H I QUAN .................... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc H I QUAN:............................ ........., ngày tháng năm S :/
  9. THÔNG BÁO Kính g i: - B Tài chính (V NSNN) - B Thương m i (V xu t nh p kh u) - Phòng TM&CN Vi t Nam (Ban pháp ch ) - TCHQ (C c GSQL) H i quan c ng....................................... xin thông báo Quí cơ quan bi t x lý các v n lô hàng thu c t khai xu t khNu s :............... ngày....... tháng........ năm........ c a Công ty: ................................................................. m t i H i quan......................................................... ã không xu t khNu..........(1) .............. x lý các v n liên quan: - M t hàng không xu t khNu: - S lư ng hàng không xu t khNu: - Tr giá hàng không xu t khNu: H I QUAN........................ Nơi nh n: (Ký, ghi rõ h tên, óng d u) - Như trên - Lưu ......................................................................................................................................... Ghi chú: (1): - G ch chéo "/" n u không xu t khNu toàn b lô hàng - Ghi "m t ph n" n u không xu t khNu m t ph n c a lô hàng
Đồng bộ tài khoản