Quyết định 795/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Huong Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
117
lượt xem
20
download

Quyết định 795/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 795/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 795/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 1. .'" ; 4 .i "- .., ,# THU TU'ONG CHiNH PHil CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQcI,p -T\I' do -H~nh phuc 86: 795/QD- TTg Hil N(Ji, ngay 10 thang 6 nlim 2009 A" A I ~ONGT!:,ONG DI~NTIf CBiNH TIN pHiJ ~gay.. M :;: ...~ang.. O ~ ~N DEN ~. --:;.--'- a=:: ~9N ~.f .,..nam (:(;i~.....QUYET A DJNH Klr.h chu'/en. '/ "X, h d A A t Ch t ' .-.c'.",~:,~;: y.e.~1 C P e uy~ U"O'DgnD h A::::~'-:"~ '.ky!,~~~~rn 1000 Dam Thang LODg -Ha NQi Dam 2010 ;,., .' ~'i"" \'~';,J~ ') \\\ ',,-.. >:~,. {(;;;1(., ~j '":' THU TU'O'NG CHINH PHil \;".;';;: :".:.;;'"~.~-~;,:j~?. '-:"'~~c(i.t'U~t T6 chuc Chinh phu ngay 25 thimg 12 Dam 2001; Can cu Chi thj sA 32-CT/TW ngay 04 thimg 5 Dam 1998 cila BQ Chinh trj vS vi~c ky ni~m 1000 flam Thang Long (nam 1010 -2010); Can cu Chi thj sA 32-CT/TW ngay 20 thang 3 Dam 2009 cila BQ Chinh trj vS t6 chuc ky ni~m cac ngay I~ IOn trong hai Dam 2009 -2010; Can cu Quy~t dinh sA 759/QD- TTg ngay 18 thang 6 Dam 2008 cua Thil tuOng Chinh phil vS vi~c thanh l~p Ban Chi d~o quAc gia kY ni~m 1000 Dam Thang Long; Can cu Chi thi sA 30/2008/CT -Tfg ngay 10 thimg 10 Dam 2008 cua Thil tuOng Chinh phu vS vi~c kY ni~m 1000 DamThang Long -Ha NQi; Can cu Quy~t dinh sA 1470/QD- Tfg ngay 10 thimg 10 Dam 2008 cua , , , Thli tu6ng Chinh phil ve vi~c phe duy~t De cuang cae hOC;1t dQng tieD t6i ky ni~m 1000 Dam Thang Long -Ha NQi va D~i I~ kY ni~m; Xet dS nghj cua BQ truimg BQ Van hoa, ThS thao va Du ijch, Chil tich Uy ban nhan clan thanh phA Ha NQi t~i to trlnh sA 26fITr-BVH1TDL-UBND ngay 28 thang 5 Dam 2009, QUYET DJNH: Di~u 1. Phe duy~t Chuang trinh kY ni~m 1000 nam Thang Long -Ha NQi j Dam 2010 (kern theo ).:;: Di~u 2.'Quy~t dinh nay co hi~u I\fc thi hanh kS tu ngay ky ban hanh.Rl.'1 ~ ~ ''"
 2. ') . -,;. , , .- , , - Dieu 3. Ban Chi d'ilo quoc gia ky ni~m 1000 nam Thang Long, BQ truOng BQ Van h6a, Th~ thao va Du lich, cac BQ truang, ThiI truang cO' quan ngang BQ, Thli truang ca quan thuQc Chinh phu, Chli tich Oy ban nhan dan thanh phd Ha NQi va Chli tich Oy ban nhan dan cac tinl1, thanh ph6 tflJC thuQc , .° Trung uang chill trach nhi~m thi hanh Quyet dinh nay.I.'~-", ~ .. Nui nhiin: ., -Ban Bi thu Trung u
 3. .- ~ THU TUONG CHINH PHU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM .., , ..-, ... Dqc l~p -TV do -H~nh phuc CHUONGTRlNH Ky ni~m 1000 Dam Thang I;ong -H,3 NQi Dam 2010 (Ban hanh kern rhea Quyet ainh so 795/QD-ITg ngay 10 thang 6 nam 2009 Gita Thit tU'ang Chinhphit) A. MVC DicH, YEU CAD 1. Ky ni~m 1000 narn Thang Long -Ha NQi la s\! ki~n trQng d~i trong lich sir nuac nha. ." Vi~c t6 chuc cac ho~t dQng ky ni~m 1000 narn Thang ,Long -Hii :t~Qi phfii the hi~n duQ'C LUll! Calli, d~o ly uong nuac nha nguon Qoi vai cac thS h~ cha ong da co cong d\Ing nuac va gift nuac, la dip ton vinh cac gia tri truySn th6ng lich S11 cach m~ng cua dan tQc, dQng vien toan Dang, toan va dan, toan quan phAn ddu xay d\Ing ddt nuac theo dinh hu{mg xa hQi chu nghia dan giau, nuac m~, xa hQi cong b~ng, dan chu, van minh. flay cling la dip dS giai thi~u va nang cao tAm voc Thu do Ha NQi noi rieng va Vi~t Nam noi chung 6' khu vvc va tren thS giai. 2. Cac ho~t dQng ky ni~m dugc t6 chuc g~ vai cac ngay IS 1{m trong nam, tren ph~m vi ca nuac , trQng tam la Thu do Ha NQi; t~p trung .cao S\! va , laM d~o, chi d~o cua cac cap, cac nganh, phoi hgp ch~t che vOi cac to chuc, ., doan the va s\! huang Ung tham gia cua dong dao cac tang lap nhan dan trong nuac, nguai Vi~t Nam 6' nuac ngoai va b~n be qu6c tS, vai phuang cham "Ca nuac cling Ha NQi, Ha NQi cling ca nuac; Trung uang vai Ha NQi; Bc;mbe qu6c tS vai Ha NQi". ., . 3. Qua trinh to chuc ky ni~m dugc k~t hgp ch~t che vai vi~c trien khai , , ., th\lc hi~n tot nhat cac chuang trinh phat trien kinh te -xa hQi cua Thu , do va , , ca nuac, gan vai vi~c boi duO"ng xay d\Ing con nguai mai, xay d\Ing Den van , , , , boa tien tieD, d~m da , ban sac dan tQc, phat buy truyen thong Thang Long -Ha , NQi ngan nam van bien, Thu do anh hung, Thanh pho vi Hoa binh. ... B. NOI DUNG cAc HOA T DONG ..-w w ,_..,? - NGAI. KY L6N CUA DA.T NU(JC Y LE NIEM 1000 NAM THANG LONG -HA NOI GAN vm .. KY NIEM 1. Cac ho~t dQng mimg Dang, mimg Xuan, mimg 1000 nam Thang Long -Ha NQi: a) Chuong trinh ca mUa nh~c t6ng hgp "Mimg Dang CQng san Vi~t Nam va chao mimg nam mm 2010, mimg 1000nam Thang Long -HaNQi": Dan vi chu tri: BQ Van boa, ThS thao va Du lich.
 4. .-. . 2 ." Dan vj ph6i hgp: thanh ph6 Ha NQi va cac dcm vj lien quan. Thai gian: ngay 31 thang 12 nam 2009. Dja di~m: Quang truang Cach m~ng thang Tam Ha NQi. b) L~ hQi Hoa chao mimg 1000 nam Thang Long -Ha NQi: Dan vj chu tri: thanh ph6 Ha NQi. Dan vj ph6i hgp: BQ Van hoa Th~ thao va Du Ijch. Thai gian: dip T~t ducmg Ijch Dam 2010. Dja di~m: khu V\fc xung quanh h6 Hoan Ki~m -Ha NQi. c) Mit tinh trng cftp Qu6c gia kY ni~m 80 Dam ngay thanh I~p Dang th~ CQng san Vi~t Nam (3/2/1930 -3/2/2010): Don vi t6 chl'rc: Ban T6 chl'rc Nha nuac cac ngay I~ I
 5. , .. , .3 -Dai Truy~n hinh Vi~t Nam. -Uy ban nhan dan thanh ph6 Ha NQi. -Uy ban nhan dan tinh B~c Ninh. -Uy ban nhan dan tinh Ninh Binh. Thai gian: dem giao thua 30 T~t Canh Dfin nam 2010 (ngay 13 thang 02 Dam 2010). Dia diem: Ha NQi, B~c Ninh va Ninh Binh. 2. Gi6 t6 Hung Vuong -ky ni~m 1000 nam Thang Long -Ha NQi (T6 chuc c~p Qu6c gia): Don vi chu tri: Ban T6 chuc Nha nu6c cac ngay Ie Ian. Don vi t6 chuc: BQ Van boa, The thao va Du Iich. Don vi ph6i hgp: Uy ban nhan dan rinh Phil Th. Thai gian: L~ dang huong ngay 23 thang 4 nam 2010 (ngay 10 thang 3 Dam Canh D;1n). Dia diem: thanh ph6 Vi~t Tn, Khu di tich Ijch su DSn Hirng, tinh Phil Th. 3. Ky ni~m 35 nam ngay Giai phong mien Nam th6ng nh~t d~t nu6c (30/4/1975 -30/4/2010), gAn v6i kY ni~m 1000 nam Thang Long -Ha NQi: a) Mit tinh trQng the c~p qu6c gia t~i thanh ph6 Ha NQi: Don vi chi d~o: Ban T6 chuc Nha nu6c cac ngay Ie Ian. Don vi t6 chuc: BQ Van boa, The thao va Du Iich. Don vi ph6i hqp: cac BQ, Ban, nganh lien quan va Uy ban nhan dan thanh ph6 Ha NQi. Thai gian: ngay 29 thang 4 flam 2010. Dia diem: thanh ph6 Ha NQi. b) Chuong trinh bieu dien su thi ngh~ thu~t, mUng d~t nu6c th6ng nh~t, mUng Thang Long -Ha NQi 1000 nam tu6i: Dan vi chu tri: thanh ph6 H6 Chi Minh. Dan vi ph6i hgp: BQ Van hoa, The thao va Du Iich. Thai gian: ngay 29 thang 4 nam 2010., c
 6. :{?:~;\~"' ..' ~ 4" , Dia di~m: thanh ph6 H6 Chi Minh. c) L~ hQi th6ng nhdt non song: Dan vi ch1.itri: BQ Van hoa Th~ thao va Du lich. Dan vi ph6i hgp: Uy ban nhan dan tinh Quang Tri, Uy ban nhan dan mQt s6 tinh thanh va BQ, nganh lien quan. Thai gian: tiI ngay 30 thang 4 d~n ngay 01 thang 5 nam 2010. Dia di~m: t~i cAu HiSn Luang, tinh Quang Tri. 4. Ky ni~m 120 nam ngay sinh Ch1.i tich H6 Chi Minh (19/5/1890 - 19/5/2010), g~ vai kY ni~m 1000 narn Thang Long -Ha NQi: a) Mit tinh trQng th~ cftp qu6c gia ky ni~m 120 nam ngay sinh Chli tich H6 Chi Minh: Dan vi chi d~o: Ban T6 chuc Nha nuac cac ngay I~ l
 7. - 5. Ky ni~m 65 Dam Cach m~g thang Tam va Qu6c khanh nuac CQng boa xa hQi chu nghla Vi~t Nam (2/9), gin v6i ky ni~m 1000 Dam Thang Long -Ha NQi: a) Mit tinh trQng th~ cAp qu6c gia ky ni~m 65 Dam Cach m~ng thang Tam (19/8/1945 -19/8/2010) va Qu6c khanh nuac CQng boa xa hQi chu nghra Vi~t Nam (2/9/1945 -2/9/2010): Dan vi chi d~o: Ban T6 chuc Nha nuoc cac ngay l~ IOn. .. Dan vi to chuc: BQ Van boa, The thao va Du lich. Dan vi ph6i hgp: cac BQ, nganh lien quan va thanh ph6 Ha NQi. !~ Thai gian: ngay 02 thang 9 nam 2010. ..,'.~),~i ~;~\~'~;i!; ~C.!.,~ LIla dlem: tapnh h0 Ha N Ql. 1:'\' .A., h' A ' A. j;J~;S::\~, c:;;,\~. b) Chuang trinh ngh~ thu~t chao mimg kY ni~m 65 nam Cach m?llg ¥{ri~~; thang Tam (19/8/1945 -19/8/2010) va Qu6c khanh nuoc CQng boa xa hQi chu nghra Vi~t Nam (2/9/1945 -2/9/2010) (CAu truy~n hinh tn,rc ti~p): Dan vi chi d~o: Ban T6 chuc Nha nuoc cac ngay l~ IOn. .., Dan vi to chuc th\lC hi~n: BQ Van boa The thao va Du lich, f)ai Truyen hinh Vi~t N am va cac tinh, thanh co lien quan. ., Dia diem: t~i cac tinh, thanh pho. II. HO~ T DQNG CHAo MiJ'NG KY NI:E:M 1000 NAM THANG LONG - ,- , -, "., , ~ HA NQI, DO CAC BQ, NGANH VA CAC TINH THANH PHO TRVC THUQC TRUNG UONG TO CHUC: 1. BQ Van boa, Th~ thao va Du lich: a) T 6 chuc Lien hoan Xi~c qu6c t~: Dan vi ph6i hgp: thanh ph6 Ha NQi. Thai gian: tU ngay 01 d~n ngay 10 thang 8 nam 2010. Dia di~m: t~i Ha NQi. b) T6 chuc Lien hoan Mila r6i qu6c t~: Dan vi ph6i hgp: thanh ph6 Ha NQi. Thai gian: tU ngay 06 d~n ngay 10 thang 9 nam 2010. Dia di~m: t~i Ha NQi. c) Tri~n lam anh ngh~ thu~t qu6c tS t~i Vi~t Nam: , , , Dan vi phoi hgp: Lien doan Nhiep anh Ngh~ thu~t the gi6i, HQi ngh~ sy nhi~p anh Vi~t Nam. Thai gian: thang 8 nam 2010. i -
 8. 6 . ' Dia di~m: t~i Trung tam Tri~n lam Van hoa ngh~ thui1itVi~t Nam. ., , d) To chuc Lien hoan phim quoc te. D
 9. '. ~ 7 -Tri~n lam Di san Van boa thai Ly. -Xay d\nlg phim tili li~u lich su v~ viIng dfit, con ngum, que hu
 10. .' 8 .~ -T6 chuc LS hQi Tay San va cac ho?t dQng van boa, th~ thao, bi~u diSn nh~c vo c6 truy~n Tay San, thi dftu vo c6 truy~n va cac fro chai clan gian. -T6 chuc Festival Tay San -Binh Dinh lftn thu II va Lien hoan Vo C6 truy~n Qu6c t~ t?i Binh Dinh. i) Thanh ph6 H6 Chi Minh: -T6 chuc Ngay hQi van hoa va chuang trinh bi~u diSn ngh~ thu~t chuyen nghi~p, van ngh~ quftn cht'mg chao mimg ky ni~m 1000 Dam Thang Long - Ha NQi. -T6 chuc ngay hQi van ngh~ quftn chung gfm vai ky ni~m 1000 Dam Thang Long -Ha NQi. -T6 chuc HQi thaoKhoa hQc "1000 Dam thuang nha dftt Thang Long". -T6 chuc LS hQi "T\I hac Thang Long -Ha NQi, 1000 nam van hi~n". -T6 chuc TriSn lam Qu6c t~ Du lich thanh ph6 H6 Chi Minh 2010. k) Cac ho?t dQng cua cac tinh thanh ph6 khac (co Ph1;111;1c II kern theo). 4. T6 chuc cac ho?t dQng ky ni~m 1000 Dam Thang Long -Hcl NQi t?i mQt s6 dja di~m a nuac ngoai: BQ Ngo?i giao ph6i hgp vai cac BQ, nganh va Lien hi~p cac t6 chuc hliu nghi Vi~t Nam, HQi Nguai Vi~t Nam
 11. " .9 b) Tri~n lam thanh 1\fUkinh t~ -xa hQi Vi~t Nam va Thang Long -Ha NQi: Dan vi chu tri: BQ Van boa, Th~ thao va Du Iich. Dan vi ph3i hqp: thanh ph6 Ha NQi, cac BQ, nganh lien quan, cac tinh, thanh ph6. Thai gian khai ffiC;iC: chiSu ngay 01 thang 10 nam 2010. Dia di~m: Trung tam HQi chg tri~n lam Vi~t Nam. c) Khai m~c tri~n lam cac tac phlim Van hQc, Ngh~ thu~t qua cac thai k5': Don vi chutri: Uy ban Toan quOcLien hi~p cacHQi van hc th~ Vi~t Nam. ngh~ Dan vi ph6i hqp: BQ Van boa, Th~ thao va Du Iich, thanh ph6 Ha NQi va cac HQi chuyen ngimh van hQc ngh~ thu~t Vi~t Nam. Tl1nl Dia di~m: Tnmg tam Tri~ntl1::in(JVan n~m Ngh~ thu~t Vi~t Nam 86 2 Hoa Lu - (Jl~n' C'.hj~ll n(J,qv 01 0 0-.1 lam 0 1{) boa ?O 10 Ha NQi. d) Chuang trinh ngh~ thu~t d~c bi~t "Ca nuac vai Ha NQi" chao mimg 1000 nam Thang Long -Ha NQi (cAu truySn hinh tn;rc ti~p) Dan vi chu tri: Dai TruySn hinh Vi~t Nam. Dan vi ph6i hqp: BQ Van boa, Th~ thao va Du lich, thanh ph6 Ha NQi, cac BQ, nganl1lien quan, cactinh, thanh ph61rQngdi~m, D~ 8Uquan mQt 86 nuac. Thai gian: t3i ngay 01 thang 10 nam 2010. Dia di~m: thanh ph6 Ha NQi, mQt 86 tinh, thanh ph6 trong ca nuac va mQt 86 di~m a mQt 86 nuac. e) Chucmg trinh van boa ngh~ th~ t6ng hgp (t6 chuc dAng di~n x~p hinh, x~p chu th~ d\lc ngh~ thu~t, co kjch ban rieng mai chuyen gia Qu6c t~ dC;iO di~n): Dan vi chu tri: BQ Van boa, Th~ thao va Du Iich; Dan vi ph6i hqp: thanh ph6 Ha NQi, cac BQ, nganh lien quan. ., Dia diem: thimh rho Ha NQi. Thai gian: t6i ngay 01 thang 10 nam 2010. 2. Tu ngay 02 thang 10 d~n ngay 09 thang 10 nam 2010: a) Cac hoC;it dQngvan hoa ngh~ thu~t: -L~ hQi giao lUll van boa vling miSn cac clan tQc Vi~t Nam kY ni~m 1000 nfun Thang Long -Ha NQi:
 12. 10 . Dan vi chu tri: BQ Van boa, Th~ thao va Du lich. Dan vi ph6i hQ'P: thanh ph6 Ha NQi, cac BQ, nganh, d
 13. . : 11 Dia diem: rung The thao Qufin Ng\la. -Giai ch~y truy~n th6ng "Bao Ha NQi M6'i" vi boa binh: Don vi chu tri: thanh ph6 Ha NQi. Dia diem: xung quanh h6 Hoan Ki~m -Ha NQi. ., , -To chuc giai dua xe d~p xuyen Vi~t Quoc te Dam 2010: Don vi chu tri: BQ Van h6a, The thao va Du lich. , , Don vi phoi h9P: BQ Ngo~i giao, cac tinh, thanh pho lien quan. Dia diem: tiT thanh phB H6 Chi Minh d~n Th1.ido Ha NQi. c) Cac ho~t dQng lien hoan du lich, hanh trinh di san va l@hQi lang ngh~, ph6 ngh~: -Lien hoan du lich: ~ '.'_." . ~1.....+-..+ ., , 1...~- 1... -~ ~ YJ ~" ' .:J A' . 1... ' VVl1 V! \,;l1U 1.11. 1.11C11111.fJl1V J.J.a 1 91. Don vi ph6i h9P: BQ Van h6a, The thao va Du lich, cac BQ, nganh va cac tinh, thanh ph6 lien quail. Dia diem: thanh ph6 Ha NQi. .., -Trung bay cac tu li~u, hi~n v~t, di v~t, co v~t tieu bieu ve Thang Long - Ha NQi: Don vi ch1.itri: thanh ph6 Ha NQi. Don vi ph6i h9P: BQ Van boa, The thao va Du lich, Vi~n Khoa hQc Xa hQi Vi~t Nam. Dia diem: Thanh C6 Ha NQi. -Trien lam cay canh ngh~ thu~t va hoa: DC1ri ch1.itri: thanh ph6 Ha NQi. vi Dia diem: Thanh c6 Ha NQi. -L@ hQi lang ngh~, ph6 ngh~ Thang Long -HaNQi: Don vi ch1.itri: BQ Van boa The thao va Du lich. D.o-nvi ph6i h9P: thanh ph6 Ha NQi. Dia diem: thanh ph6 Ha NQi. -, . -Le cong bo thanh l~p Call l~c bQ cac Th1.ido 1000 Dam tuoi va chieu dai khach qu6c t~, trong nuac: Don vi ch1.itri: thanh phB Ha NQi. Dia diem: Trung tam HQi nghi Qu6c gia My Dinh -Ha NQi. -Cac ho~t dQngkhac (cOPh\ll\lc ill kern theo).
 14. ;::;:;-;\;~;. , - -12 ' . d) Cac ho~t dQng khiJi cong, khanh thanh, g~ bi@n, tri@n lam cac cong trinh, don nh~ cac danh hi~u nhan dip kY ni~rn 1000 Dam Thang Long -Ha NQi; -, " , Ie ra mat Tu sach "Thang Long ngan Dam van hien" va cong bo ket qua Chuong , , trinh nghien C1'JUkhoa hQCcap nha nuoc: KX.09 "Nghien CUll phat buy dieu ki~n 1\1 nmen, kinh t~ -xa hQi va gia trj lich sir -van hoa 1000 Dam Thang Long -Ha NQi, ph\lC V\l phm tri@ntoan di~n Thu do" (cOPh\ll\lc III kern theo): flon vi chu tri: thanh ph6 Ha NQi va BQ, nganh lien quan. flia di@m: thanh ph6 Ha NQi. 3. Ngay 10 thang 10Dam2010, D~ IS kYni~m 1000DamThang Long -HaNQi: a) Mit tinh trQng th@ Nha nuac kY ni~rn 1000 Dam Thang Long -Hit NQi: cfip ., .. -Dang, Nha nuac va M~t tr~ To quoc Vi~t Nam to chuc trQng the Mit tinh kY ni~rn 1000 Dam Thang Long -Ha NQi (co kjch ban chi ti~t rieng). -- -T~i Le Mit tinh d~i di~n lanh d~o Dang va Nha nuoc dQc Dien van ky ni~m; diSu binh (n~u co), diSu hanh. Don vi thvc hi~n: thanh ph6 Ha NQi. , . Don vi phoi hgp: BQ Van hoa, The thao va Du lich, cac BQ, nganh, doan ., the, cac tinh, thanh pho. Thai gian: sang ngay 10 thang 10 Dam 2010 Dia di@m: Quang truOng Ba Dinh -Ha NQi. b) Dern HQi Van hoa Ngh~ thu~t ky ni~m 1000 Dam Thang Long -Ha NQi (co kjch ban chi ti~t rieng): ., Danh nghia to chuc: Ban Chi d~o quoc gia kY ni~rn 1000 Dam Thang Long. D
 15. ," 13 Tuyen truy@ntren phuong ti~n thong tin d~i chUng cua dia phuong, don vi, cua Trung u
 16. 14 , , Thu tuCmg Chinh phu ve vi~c thanh I~p Ban Chi dc;toquoc gia ky ni~m 1000 Dam Thang Long va Quy~t dinh s6 836/QD-TTg ngay 30 thang 6 Dam 2008 , , , cua Thu tu(mg Chinh phu ve vi~c ban h3nbQuy che to chirc va hoc;tt dQng cua Ban Chi dc;toqu6c gia ky ni~m 1000 Dam Thang Long. b) BQ Van boa, Th~ thao va Du Iich: \ La d
 17. , .15 ~ quail, Co quan d
 18. - 16 .' h) Ban Tuyen giao Trung ucmg: Phe duy~t nQi dung chinh tri tu tuang 'cac ho~t dQng van hoa ngh~ thu~t ky ni~m 1000 Dam Thang Long -Ha NQi va cacngay l~ Ian trong nam 2010. , . ",,";~, Chi d
 19. - .7 .2. Thanh ph6 Ha NQi: La dan vi thu
 20. 18 .' '. Trong qua trinh th\fC hi~n, Thti tu&ng Chinh phll yeu cau -thanh rho , Ha ~ , NQi, BQ Van h6a, Th~ thao va Du Itch, cac BQ, nganh, doan th~, cac tinh, thanh ph6 trllC thuQc Trung uang tich Ci;rC chli dQng, kh~n truang t6 cht'rc tri~n khai cac nQi dung cong vi~c lien quail d~n Chuang trinh ky ni~m 1000 nam Thang Long -Hi! NQi nam 2010./: THUTU-ONG Nguyen Tan ling "c I
Đồng bộ tài khoản