Quyết định 80/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
117
lượt xem
4
download

Quyết định 80/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 80/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử lý, sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ñ tí ng C h Ý n h  p h ñ  S è  80/2001/ §­T T g    th  Q n g µ y  24 th¸ng 5 n¨ m  2001 V Ò   ö  lý, s ¾ p  x Õ p   ¹in h µ ,  x   l  ® Ê t thu é c  ë  h ÷ u   h µ  n íc trªn ® Þ a  b µ n   s N th µ nh p h è  H å  C h Ý  Min h thñ tíng ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  Êt  ai  µy  th¸ng 7  cø  § ® ng 15    n¨m 1993  µ  Ët  öa  æi, bæ   v Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng12  m s® c Lu       02    n¨m 1998; C¨n  Ph¸plÖnh  ùchµnh iÕ  Öm  èng ∙   Ý  è  cø    th   tt ki ch l ngph s 02/1998/PL­ UBTVQH10   ngµy  th¸ng02  26    n¨m  1998  ña  û   c U ban  êng  ô  èc  éi; Th v Qu h C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 14/1998/N§­   µy  th¸ng 3  CP ng 06    n¨m 1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v qu¶n  ýtµis¶n  µ  íc; l    nh n Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u  1. Bé  tr ng, Thñ  tr ng c¬  quan ngang Bé, c¬ quan thuéc  ë ë ChÝnh  ñ,c¬  ph   quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó  µ  ñ   Þch  û   ¬ c c¸c® th v Ch t U ban  ©n   nh d©n  µnh  è  å   Ý   th ph H Ch Minh  chØ  o    ¬  ®¹ c¸c c quan  qu¶n  ýnhµ  íc,®¬n  Þ  l  n  v sù nghiÖp, c¬    quan  ña    oµn  Ó  c c¸c ® th (sau  y   äichung  µ c¬  ®© g   l   quan  µnh  h chÝnh,sù    nghiÖp)vµ    doanh  nghiÖp  µ  ícthuéc cÊp  × nh  ang  ùctiÕp nh n     m ® tr     qu¶n  ý,sö  ông  µ, ®Êt  éc  ë  ÷u  µ  íctrªn®Þa   µn  µnh  è  å   l  d nh   thu s h nh n     b th ph H ChÝ  Minh  Õn  µnh  µ  ti h r so¸t,kiÓm       è  Ý,s ¾p  Õp  ¹ trô së, c¬  ë    tra ®Ó b tr   x li     s   s¶n  Êt,kinhdoanh,®¶m   xu       b¶o theo tiªuchuÈn,®Þnh       møc  Ön  µnh. hi h Riªng  µ, ®Êt  c¸c ®¬n  Þ  éc h Ö   èng  ¬  nh   do    v thu   th c quan  ña  c §¶ng  éng   C s¶n  Öt  Vi Nam   ùc tiÕp  tr   qu¶n  ý th×  l  Ban  µi chÝnh  Qu¶n  Þ Trung  ng  T  ­  tr   ¬ kiÓm     ¾p  Õp  ¹ nh»m   ö  ông  îp lýtµis¶n  Ön  ã  tra,s x l  i sd h      hi c trong ph¹m    éi   vin   bé theo ®óng      c¸cquy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h §i Ò u  2.  C¸c  ¬  c quan, ®¬n   Þ   µnh  Ýnh,  ù    vh ch s nghiÖp  µ v doanh  nghiÖp  µ  ícgöib¸o    Õt  nh n     c¸o k qu¶  µ so¸t, Óm    µ  ¾p  Õp  ¹trôsë  µm  r    ki trav s x l    l i viÖc,c¬  ë    s s¶n  Êt,kinh doanh  Ò:  é,  ¬  xu     v B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,c¬  ph   quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó,®ång  öiBé  µichÝnh  µ  ¬ c c¸c® th   g  T  v Uû  ban  ©n   ©n   µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  ®èi víic¸c  ¬  (    c quan, ®¬n   Þ    v thuéc Trung  ng);Uû   ¬   ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh, ®ång  öi Bé    g  TµichÝnh  ®èivíi   ¬    (     c quan,®¬n  Þ  éc thµnh  è  å   Ý   c¸c   v thu   ph H Ch Minh).   Néi dung  c¸o vÒ   Ön  Ých  µ,®Êt  å m    è  Ön  ã;sè  Çn  ÷l¹   b¸o    di t nh   g :s hi c   c gi     i ®Ó   ö  ông  µm  ôsë,c¬  ë  sd l tr     s s¶n  Êt,kinh doanh;trôsë  µm  Öc  ng  ∙  xu         l vi nh ® dïng  µm  ¬  ë  l c s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh, dÞch  ô    v hoÆc   giao cho c¸c doanh 
  2. 2 nghiÖp  µ  ícsö  ông;lµm  µ    nh n   d   nh ë cho    é,c«ng  ©n  c¸n b   nh viªn;  cho  thuª; a   ch sö  ông,kÌm  d   theo v¨n b¶n  Õn  Þ  ¬ng    ö  ý.    ki ngh ph ¸n x l §i Ò u 3.  Öc  ö  ýkÕt  Vi x l   qu¶  ¾p  Õp  ¹ trôsë  µm  Öc,c¬  ë    s x l i   l vi   s s¶n   xuÊt,kinhdoanh  îcthùc hiÖn        ®    nh sau  : 1.C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  Trung  ¬ng  ña    oµn  Ó  µ    c c¸c ® th v c¸c Tæng   c«ng    Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt ty do  t Ch ph quy   ®Þnh  µnh  Ëp  Þu  th l ch tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra,xem   Ðt  µ  ã    Õn  x v c ý ki b»ng    v¨n b¶n  Ò     Þ   ö  ý,s ¾p   Õp  ¹  ô së  µm  Öc, c¬  ë  v ®Ò ngh x l   x l i   l vi   s s¶n  Êt,kinh  tr xu   doanh  ña    n  Þ  ùcthuéc,göiBé   µi chÝnh    c c¸c ®¬ v tr      T  ®Ó tæng  îp,lËp  ¬ng  h   ph ¸n xö  ýtr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.   l    t  ph quy   2.  èi víic¸c  ¬  ë  µ, ®Êt     sau    ¾p   Õp  ¹  ña  §   c s nh   d«i d khi s x l ic Ban  µiT  chÝnh    ­ Qu¶n  Þ Trung  ng, Bé   èc  tr   ¬   Qu phßng, Bé     C«ng  th×    n  Þ  an  c¸c ®¬ v nµy  Õt  nh  ö  ýtheo  Èm   Òn  quy ®Þ x l  th quy hoÆc  b¸o  cÊp  ã  Èm   Òn   c¸o  c th quy quyÕt ®Þnh  ö  ýtheo quy  nh  ña    x l    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 3. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  Õt  nh  µ  quy ®Þ v chÞu tr¸chnhiÖm   Ò   ö  ý,s¾p  Õp  ¹ trôsë  µm  Öc,c¬  ë    v x l  x l     l vi   s s¶n  Êt,kinh i xu     doanh  ña  c c¸c  ¬ c quan  µnh  Ýnh,  ù  h ch s nghiÖp  µ  v doanh  nghiÖp  µ   íc nh n   thuéc thµnh  è    ph qu¶n  ý. l  §i Ò u   Bé  µichÝnh  µ  û   nh©n  ©n  µnh  è  å  Ý   4.   T   v U ban  d th ph H Ch Minh   : 1.Xö  ýtheo quyÕt ®Þnh  ña  ñ íngChÝnh  ñ    l      c Th t   ph hoÆc   theo thÈm  Òn    quy sè  Ön  Ých  µ, ®Êt  éc  ôsë  µm  Öc  ña    ¬  di t nh   thu tr   l vi c c¸c c quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp d«irado  ¾p  Õp  ¹theo c¸ch×nh        s x l  i    thøcsau  y:   ®© ­   è  Ýn¬ilµm  Öc   B tr     vi cho    ¬  c¸cc quan,®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    vh ch s nghiÖp  a  ch cã  ôsë  µm  Öc  tr   l vi hoÆc    bæ sung  c¸cc¬  cho    quan,®¬n  Þ  ∙  ã  ôsë  µm  Öc    v ® c tr   l vi nhng cßn  Õu so  í  i   Èn,®Þnh  thi   v i ªu t chu   møc; ­ Tæ     chøc  Öc  nhµ  µ  vi b¸n  v chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtcho    i t ng cã     c¸c®è  î   nhu  Çu  ö  ông; c sd ­ Thu  åivµ    h   qu¶n  ýsè  Ön  Ých  µ, ®Êt  éc trôsë  µm  Öc      l   di t nh   thu     l vi d«ira do  ¾p  Õp  ¹®Ó   ôc  ô  s x l   ph v nhu  Çu  i c chung  ña  µ   íc. c Nh n 2. H íng dÉn        c¸c doanh nghiÖp  µ  íccã  Ön  Ých  µ, ®Êt        nh n   di t nh   d«ira do s ¾p  Õp  ¹ ®Ó   nhµ  µ  x l   b¸n  i v chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt.   3.  Öc  Vi b¸n  µ  µ  nh v chuyÓn  îng  nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê ph¶i ® îc thùc      hiÖn th«ng qua  éi  ng  nh    µ  H ®å ®Þ gi¸v b¸n  u     µ  ëng  éc  ë  ÷u  ®Ê gi¸nh x thu s h nhµ  íc cña  µnh  è  å   Ý   n  th ph H Ch Minh  äit¾t lµ Héi  ng  nh    µ    (g       ®å ®Þ gi¸v b¸n ®Êu  . gi¸) Trêng  îp  h chØ   ã  ét  chøc  cm tæ  hoÆc   ét  nh©n  ¨ng  ý  m c¸  ® k mua   ×  th kh«ng  ph¶i®Êu    éi ®ång  nh    µ  ®Êu      gi¸,   H ®Þ gi¸v b¸n  gi¸xem   Ðt,quyÕt  nh   x  ®Þ thùc hiÖn  theo gi¸do  éi ®ång  nh    µ    u      nh.   b¸n     H  ®Þ gi¸v b¸n ®Ê gi¸x¸c®Þ
  3. 3 §i Ò u  Sè  Òn    îctõ viÖc  nhµ  µ  5.  ti thu ®     b¸n  v chuyÓn  îng quyÒn  ö  nh   s dông  t  ña  Êtc¶    ¬  ®Ê c t   c¸cc quan  µnh  Ýnh,sù  h ch   nghiÖp  µ  v doanh  nghiÖp  µ  nh nícph¶inép  µo  µikho¶n  ¹m  ÷t¹ Kho  ¹c Nhµ   ícthµnh  è  å   Ý       v t  t gi     i b  n  ph H Ch Minh  (kÓ  Ban  µichÝnh   c¶  T  ­Qu¶n  ÞTrung  ng   µ  îcsö  ông    tr   ¬ )v ®   d nh sau: 1. §Ó   u  ,c¶it¹o  öa  ÷a,n©ng  Êp    ®Ç t    ,s ch   c hoÆc   ©y  ùng  íitrôsë  µm  xd m   l viÖc cho    ¬    c¸cc quan,®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    vh ch s nghiÖp  theo dù    îccÊp  ã  Èm     ¸n®   c th quyÒn    Öt theo ®óng  phª duy     quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý®Çu    ©y  ùng  ¬  l  tx d c b¶n  Ön  hi hµnh. 2. C¸c    doanh nghiÖp  µ  íccã  µ  îcb¸n  µ  nh n   nh ®   v chuyÓn  Òn  ö  ông  quy sd ®Êt  îc sö  ông  µo    éi dung  ® d v c¸c n   sau, n Õu  ã    ù  ® îc cÊp  ã  Èm     c c¸c d ¸n    c th quyÒn    Öt: phª duy a)  Çu   x©y  ùng  ¬  ë  § t d c s s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  íi ®èi  íic¸c  m  v  doanh  nghiÖp  µ  ícthuéc diÖn  nh n     ph¶ididêikháinéithµnh;         b) Lµ m   èn  u      ¹om ë   éng    v ®Ç tc¶it   r hoÆc   u    Òu  ©u      ®Ç tchi s ®Ó t¨ngthªm  n¨ng  ùcs¶n  Êt,kinhdoanh  µ  îcghit¨ngvèn  ©n  l  xu     v®      ng s¸ch nhµ  íccÊp.   n  c)§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ  ícthuéc diÖn  nh n     thua lçnhng  ã  ¬ng       c ph ¸n s¶n  Êt kinh doanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶  cÊp  ã  Èm  Òn  do  c th quy phª  Öt  îc bæ   duy ®   sung  µm  èn    iÓns¶n  Êt kinh doanh.§èivíi   l v ph¸ttr   xu           doanh  c¸c nghiÖp  µ  ­ nh n ícthuéc diÖn      thua  çkÐo  µi,kh«ng  ã  l  d  c kh¶  n¨ng  ôc  åis¶n  Êt ( cã    ph h   xu     kh¶ n¨ng    ph¸ s¶n)th× ph¶inép  µo  ©n       v ng s¸ch nhµ  ícsau    õ®i      n  khitr   c¸ckho¶n    chi phÝ  îp lý. h   §i Ò u  6. ViÖc  ¾p   Õp,  è  Ý  ¹  µ,  t  éc  ô së  µm  Öc  s x b tr l inh ®Ê thu tr   l vi hoÆc   ¬  ë  c s s¶n  Êt,kinh doanh  ña    ¬  xu     c c¸c c quan, ®¬n  Þ    v ph¶iphï hîp  íi    v  quy  ¹ch vµ  ho   theo c¸cnguyªn t¾c       sau : 1.Kh«ng  îcbè  Ýnhµ      ®   tr   ë trong khu«n    ôsë  ¬    viªntr   c quan.   Khu  µ    an  nh ë ® xen  trong khu«n    ¬    viªnc quan  Õu  ã  Ó      ªngbiÖt n c th t¸chra ri     vµ  ïhîp ví  ph     i quy  ¹ch cña  µnh  è  × cho  Ðp  ho   th ph th   ph chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  m ®Ý s d phÇn  Ön  Ých  µy  õ trôsë  µm  Öc  di t n t     l vi sang  µ  , ®Êt    µ  nh ë   ë v ph¶i® îcx©y êng     t bao  quanh    ©n  Ötkhu«n    ôsë  ¬  ®Ó ph bi   viªntr   c quan  í  nhµ  . vi khu  ë  N Õu   khu  µ    nh ë kh«ng    Öt® îcvµ  t¸chbi     kh«ng  ïhîp ví  ph     i quy  ¹ch th× ®¬n   ho     vÞ  ang  ® qu¶n  ý  ö  ông  Ëp  Õ   ¹ch    l ,s d l k ho dichuyÓn      nh  kháikhu«n  c¸c gia ®× ra    viªntrôsë  µm  Öc theoquy  nh  ña      l vi     ®Þ c ph¸pluËthiÖn  µnh.    h   2. §èivíic¸c trôsë  µm  Öc  ña  ¬            l vi c c quan  ∙  è  Ý lµm  µ    c  Ëp  ® b tr   nh ë ®é l cho c¸n  é, c«ng  ©n    õ  íc n¨m  b  nh viªn t tr   1995, nay  Ðt  Êy  ï hîp  íiquy    x th ph   v  ho¹ch  ña  µnh  è  ×  îc gi÷ lµm  µ    µ  ùc  Ön  ö  ý theo  Ýnh  c th ph th ®     nh ë v th hi x l   ch s¸ch nhµ  ,®Êt    Ön  µnh.   ë  ë hi h 3. C¸c  ¬    c quan, ®¬n  Þ   Ön  ang  ö  ông  ô së  µm  Öc    v hi ® sd tr   l vi qu¸  Ëtch   hÑp  hoÆc  kh«ng  ï hîp víiquy  ¹ch  µ  cÇu  ph       ho v yªu  c«ng    ×  ¬  t¸cth c quan  µ  nh níccã  Èm  Òn    th quy cho  Ðp  ph b¸n  µ  µ  nh v chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê ®Ó  chuyÓn  ôsë  n   ¬ikh¸cphïhîp víi   Çu  ¹t®éng  ña  ¬  tr   ®Õ n           c ho   yªu c c quan.   4. Trêng  îp  Çn  iÒu    hc ® chuyÓn  ô së  µm  Öc  ña    ¬  tr   l vi c c¸c c quan  µnh  h chÝnh,sù    nghiÖp  õ n¬ithõa  t    sang  ¬ithiÕu  n  hoÆc   ¾p  Õp  ¹ cho  îp lýth× s x l  i h      xö  ýtheo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  l    ®Þ ti   13  ®Þ s 14/1998/N§­   µy  th¸ng CP ng 06   
  4. 4 3 n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýtµis¶n  µ  íc vµ    l    nh n   v¨n b¶n  íng dÉn  h  thùc hiÖn    NghÞ   nh  µy. ®Þ n 5.  µ,  t  éc  ô së  µm  Öc  ña  Nh ®Ê thu tr   l vi c c¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh,  ù  h ch s nghiÖp  ∙  ö  ông  µm  ¬  ë  ®sd l c s s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô  xu       v hoÆc  giao cho    c¸c doanh    nghiÖp  µ  íc sö  ông, nay  Én  ï hîp  íiquy  ¹ch  ×    nh n   d   v ph   v  ho th cho phÐp  chuyÓn  æi  ® c«ng n¨ng  µ  ùc hiÖn  Õ     v th   ch ®é qu¶n  ýtµis¶n  l    theo    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h 6. §èivíic¸c trôsë  µm  Öc  ang            l vi ® cho thuª,® îc tiÕp  ôc cho     t  thuª®Õ n     khih Õt  ¹n  îp ®ång  µ    h h  v sau    ö  ýtheo  ®ã x l   quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy.Sè   ®Þ ti   ®Þ n  tiÒn thu ® îctõ viÖc         cho    ôsë  µm  Öc  thuªtr   l vi ph¶inép  µo  ©n    v ng s¸ch nhµ  íc   n  theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h §i Ò u 7. C¸c  ¬  c quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp  µ  v doanh  nghiÖp  µ  nh nícsau    µn  µnh  Öc  ö  ýs ¾p  Õp  ¹trôsë  µm  Öc,c¬  ë    khiho th vi x l   x l     l vi   s s¶n  Êt, i xu   kinh doanh    theo  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy  ®Þ ti  ®Þ n ph¶ithùc hiÖn  Öc  ¹ch        vi h to¸n t¨nggi¶m  µis¶n,gi¸trÞtµis¶n    t       theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h   §i Ò u 8.  äi  chøc,c¸ nh©n  ã  M tæ     c nhu  Çu  ö  ông  µ, ®Êt      c sd nh   d«i ra cña    ¬  c¸c c quan, ®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù    vh ch s nghiÖp  ×  îc Nhµ   íc cho  Ðp  th ®   n  ph mua  hoÆc   thuª nhµ  µ      v c¸c c«ng  ×nh  tr kh¸c g ¾n   Òn  íi®Êt; ® îc Nhµ   íc   li v      n  giao ®Êt    hoÆc  cho    t.Riªng tæ  thuª®Ê     chøc,c¸ nh©n     trong níccßn  îcnhËn     ®  chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Tæ  chøc,c¸ nh©n  Ën     nh chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  îcsö  ông  nh   sd ®Ê ®   d ®Êt    nh  ©u  µi,® îc cÊp  Êy  æn ®Þ ld   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  µ  ã  nh quy sd ®Ê v c quyÒn  chuyÓn  ® æi, chuyÓn  nhîng, cho thuª ¹ ,thÕ  chÊp, gãp vèn li    l i  ªn doanh, thõa  Õ   Õu  µ hé     k (n l   gia  nh,  nh©n)  ®× c¸  quyÒn   ö  ông  t; ® îc sd ®Ê     chuyÓn  Òn  ö  ông  t  quy s d ®Ê cho    chøc,c¸nh©n  c¸ctæ     trong níc.   §i Ò u 9.  û   U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  ã  c tr¸chnhiÖ m     chØ   o    µnh  ®¹ c¸c ng chøc n¨ng  µ   û   v U ban  ©n  ©n    Ën,  Ön  ùc nh d c¸c qu huy th   hiÖn chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t, cÊp  Êy  m ®Ý sd ®Ê   gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  nh quy sh nhµ  µ  Òn  ö  ông  t  v quy sd ®Ê cho  êi mua   µ, ® îc chuyÓn  îng quyÒn  ö  ng   nh     nh   s dông  t  ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    10. 1.C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  Trung  ¬ng  ña    oµn  Ó,c¸cTæng  c c¸c® th     c«ng    Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh   tydo  t  ph quy   thµnh  Ëp,c¸cc¬  l     quan,®¬n  Þ  éc thµnh  è  å   Ý     v thu   ph H Ch Minh  ph¶ithùc hiÖn      viÖc  µ  r so¸t,kiÓm     ¾p   Õp  ¹ trô së  µm  Öc  µ  ¬  ë    tra,s x l i   l vi v c s s¶n  Êt kinh   xu     doanh  µ  Ëp ph¬ng    ö  ýb¸o c¸o xong  ícth¸ng6  vl  ¸n x l       tr     n¨m  2002. Hµng  ý, c¸c Bé,  ¬  qu     c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¬  thu Ch ph   quan Trung  ng  ña    oµn  Ó,c¸cTæng  ¬ c c¸c® th     c«ng    Thñ íng ChÝnh  ñ  tydo  t  ph quyÕt  nh  µnh  Ëp vµ  û   ®Þ th l   U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  ã c tr¸ch   nhiÖ m  b¸o c¸o  ñ   íng  Ýnh  ñ, ®ång  öi Bé   µi chÝnh  Õn    iÓn Th t Ch ph   g  T  ti ®é tr  
  5. 5 khaithùc hiÖn  Öc  µ      vi r so¸t, ¾p  Õp  ¹ trôsë  µm  Öc,c¬  ë   s x l     l vi   s s¶n  Êt kinh i xu     doanh  ña    ¬  c c¸cc quan,®¬n  Þ  éc cÊp  × nh    v thu   m qu¶n  ý. l 2. Bé   ëng  é   µi chÝnh  ñ  ×phèi hîp  íiUû     tr BT  ch tr     v   ban  ©n  ©n  µnh  nh d th phè  å   Ý   H Ch Minh  µ    é, ngµnh  ã  ªnquan  íng dÉn, kiÓm    Öc  ùc v c¸cB   c li   h    travi th   hiÖn Quy Õt  nh  µy  µ  ®Þ n v tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ. h      t  ph   Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ý. ®Þ n c hi l   15    t  k §i Ò u 11. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ, c¬  thu   ph   quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó, Chñ   Þch  û   ¬ c c¸c ® th   t U ban  ©n  ©n  µnh  è  å   Ý   nh d th ph H Ch Minh  µ  ñ  ëng    ¬  v Th tr c¸cc quan  ã  ªnquan  c li   kh¸cchÞu    tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản