Quyết định 80/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định 80/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 80/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. Q UYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH Sè 80/2004/Q§-BTC ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2004 VÒ viÖc bæ sung Danh môc dù ¸n vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 106/2004/N§-CP ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc; C¨n cø chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i v¨n b¶n sè 1091/CP-KTTH ngµy 9 th¸ng 8 n¨m 2004 vµ v¨n b¶n sè 1435/CP-KTTH ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tµi chÝnh, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. Bæ sung Danh môc c¸c dù ¸n vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 54/2004/Q§-BTC ngµy 16 th¸ng 6 n¨m 2004 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh nh sau: 1. C¸c dù ¸n ®ãng tµu mÉu (s¶n phÈm ®Çu tiªn) cña Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam: a) 01 tÇu chë dÇu th« träng t¶i 100.000 tÊn trë lªn; b) 01 tÇu chë dÇu thµnh phÈm (x¨ng, diezel,…) träng t¶i 13.500 tÊn trë lªn; c) 01 tÇu chë container søc chë 564 TEU trë lªn; d) 01 hÖ thèng tÇu Lash träng t¶i 10.900 tÊn (gåm 01 tÇu mÑ, 02 tÇu c«ng t¸c vµ 120 xµ lan t¶i träng 200 tÊn). 2. Dù ¸n s¶n xuÊt ®éng c¬ diesel tõ 100 - 400 m· lùc cña C«ng ty diesel S«ng C«ng thuéc Tæng c«ng ty M¸y ®éng lùc vµ M¸y n«ng nghiÖp. §iÒu 2. C¸c dù ¸n ®Çu t ®ãng tÇu mÉu vµ s¶n xuÊt ®éng c¬ diesel nªu trªn ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh ®îc vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. Thêi h¹n ký hîp ®ång tÝn dông gi÷a chñ ®Çu t cã dù ¸n nªu trªn víi Quü Hç trî ph¸t triÓn ®Õn hÕt ngµy 31/12/2005.
  2. 2 § iÒu 3. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n lý, Tæng Gi¸m ®èc Quü Hç trî ph¸t triÓn; Vô tr - ëng Vô Tµi chÝnh c¸c ng©n hµng vµ tæ chøc tµi chÝnh; Chñ ®Çu t c¸c dù ¸n ®Çu t ®ãng tÇu mÉu vµ s¶n xuÊt ®éng c¬ diesel nªu trªn cã tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản