Quyết định 80/2004/QĐ-TTg về việc quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
3
download

Quyết định 80/2004/QĐ-TTg về việc quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 80/2004/QĐ-TTg về việc quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2004/QĐ-TTg về việc quy định số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80/2004/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 80/2004/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2004 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, tại văn bản số 830/TTr-BNV ngày 19 tháng 4 năm 2004, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay quy định số lượng Phó Tổng giám đốc Tổng công ty nhà nước, Phó Giám đốc doanh nghiệp nhà nước (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhà nước) như sau: 1. Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt được bố trí tối đa 5 (năm) Phó Tổng giám đốc; 2. Tổng công ty nhà nước không thuộc hạng đặc biệt; doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty mẹ được bố trí tối đa 4 (bốn) Phó Tổng giám đốc; 3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước; doanh nghiệp nhà nước độc lập quy mô lớn có Hội đồng quản trị; doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập có đủ tư cách pháp nhân do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý; doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần do Nhà nước nắm cổ phần chi phối: được bố trí tối đa 3 (ba) Phó Giám đốc. 4. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước có nhu cầu Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc nhiều hơn, phải trình thủ trưởng cơ quan ra quyết định thành lập phê duyệt. Điều 2. Những doanh nghiệp nhà nước hiện đang có số lượng Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc nhiều hơn số lượng quy định tại Điều 1 của Quyết định này phải tiến hành điều chỉnh, sắp xếp xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2004. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  2. Điều 4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc và kiểm tra các doanh nghiệp nhà nước trong việc thực hiện các quy định tại Quyết định này và báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào tháng 12 năm 2004. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tổng công ty 91 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phan Văn Khải (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản