Quyết định 80/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
42
lượt xem
5
download

Quyết định 80/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 80/2006/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng mặt bằng các ô đất ký hiệu N03; N04; N05 trong Quy hoạch chi tiết trục đường nối từ Khu đô thị mới Việt Hưng ra Quốc lộ 05, huyện Gia Lâm (nay là quận Long Biên) - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 80/2006/Q -UBND Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH V VI C: PHÊ DUY T I U CH NH C C B QUY HO CH T NG M T B NG Ô T CÓ KÝ HI U NO3; NO4; NO5 TRONG QUY HO CH CHI TI T TR C Ư NG N I T KHU Ô THN M I VI T HƯNG RA QU C L 5 HUY N GIA LÂM (NAY LÀ QU N LONG BIÊN) - HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20/6/1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Quy t nh s 228/2005/Q -UB ngày 19/12/2005 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t qu n Long Biên, t l 1/2000. Căn c Quy t nh s 122/2003/Q -UB ngày 07/10/2003 c a UBND Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t tr c ư ng n i t Khu ô th m i Vi t Hưng ra Qu c l 05, huy n Gia Lâm - Hà N i, t l 1/500; Theo ngh c a Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc Hà N i t i T trình s 545/TTr- QHKT ngày 19/4/2006, QUY T NNH i u 1. Phê duy t i u ch nh c c b Quy ho ch t ng m t b ng các ô t ký hi u N03; N04; N05 trong Quy ho ch chi ti t tr c ư ng n i t Khu ô th m i Vi t Hưng ra Qu c l 05, huy n Gia Lâm (nay là qu n Long Biên) t l 1/500 do Văn phòng Tư v n và Chuy n giao công ngh xây d ng - Trư ng i h c Ki n trúc Hà N i xu t tháng 3/2006 v i m t s n i dung sau: 1. Gi i h n và quy mô: a. Gi i h n các ô t: Các ô t NO3, NO4 và NO5 n m trong Quy ho ch chi ti t tr c ư ng n i t khu ô th m i Vi t Hưng ra Qu c l 05 (không thay i v trí so v i Quy ho ch chi ti t ã ư c phê duy t). b. Quy mô: T ng di n tích các ô t ư c xem xét i u ch nh c c b là 35.635m2.
  2. -Ô t NO3 có di n tích là 20.527m2 -Ô t NO4 có di n tích là 8.328m2 -Ô t NO5 có di n tích là 6.780m2 2. M c tiêu i u ch nh c c b Quy ho ch: - Khai thác s d ng qu t có hi u qu , t o s h p d n thu n l i cho công tác u giá quy n s d ng t, t o ngu n v n u tư xây d ng cơ s h t ng trên a bàn Thành ph . - Quy ho ch t ng m t b ng i u ch nh c c b làm cơ s pháp lý l p d án u tư xây d ng h t ng, t ch c u giá quy n s d ng t ho c u th u d án; tri n khai xây d ng công trình trong khu v c và qu n lý u tư xây d ng theo quy ho ch. 3. N i dung i u ch nh c c b Quy ho ch t ng m t b ng: - Ch p nh n phương án Quy ho ch t ng m t b ng i u ch nh c c b các ô t N03 - N04 - N05: gi m chi u cao các công trình nhà cao t ng (6 t ng) thành nhà th p t ng (3 t ng). - V n gi nguyên ch c năng s d ng t là t , c th như sau: a/. Ô t N03: Di n tích: 20.527m2, ư c gi i h n b i các m c 03-A, 03-B, 03-C, 03-D, 03-E, 03-H và 03-A, trong ó: + t xây d ng công trình: G m 03 lô v i t ng di n tích là 17.722m2; trong ó có 02 lô gi nguyên t ng cao công trình (03 t ng) ã ư c phê duy t theo Quy ho ch chi ti t Tr c ư ng n i t Khu ô th m i Vi t Hưng ra Qu c l 05, huy n Gia Lâm - Hà N i (t l 1/500) và 01 lô t i u ch nh t ng cao công trình t 06 t ng xu ng 03 t ng ư c gi i h n b i các m c: 03-8; 03-16, 03-15, 03-14, 03-13, 03-E, 03-F, 03-G, 03-H và 03-16. + t làm ư ng n i b : Di n tích 2.805m2. b. Ô t NO4: - Có di n tích 8.328m2, ư c gi i h n b i các m c 04-A, 04-B, 04-C, 04-D, 04-E, 04- F và 04-A, trong ó: + t xây d ng công trình: ư c phân chia thành 02 lô v i t ng di n tích 7.358m2 ư c i u ch nh t ng cao công trình t 06 t ng xu ng 03 t ng. + t làm ư ng n i b : Di n tích kho ng 970 m2. c. Ô t N05:
  3. - Có di n tích 6.780m2, ư c gi i h n b i các m c 05-A, 05-B, 05-C, 05-D, 05-E và 05-A, trong ó: + t xây d ng công trình: ư c phân thành 02 lô v i t ng di n tích kho ng 5.794m2 i u ch nh t ng cao công trình t 06 t ng xu ng 03 t ng. + t làm ư ng n i b : Di n tích 986m2. B NG TH NG KÊ K T QU I U CH NH C C B QUY HO CH S D NG T Di n Di n tích M XD H s SD tích t xây d ng T ng cao TB Ký Ch c năng ô (%) (l n) (m2) (m2) hi u t Gi Gi Gi ư c i u ư c i u nguyên nguyên nguyên duy t ch nh duy t ch nh NO3 NHÀ 20.527 6.158 30 4,8 3.0 1,43 0.90 TH P T NG NO4 NHÀ 8.328 2.498 30 6.0 3.0 1,80 0.90 TH P T NG N05 NHÀ 6.780 2.034 30 6.0 3.0 1,80 0.90 TH P T NG C NG 35.635 10.690 Các ô ch c năng khác gi nguyên theo Quy t nh phê duy t quy ho ch s 122/2003/Q -UB ngày 07/10/2003 c a UBND Thành ph . V b c c công trình và t ch c không gian: Các ô t ư c i u ch nh l i t ch c m t b ng b trí các công trình nhà vư n bi t th th p t ng có l i vào nhà phù h p tiêu chuNn thi t k . Khi thi t k c th ph i lưu ý thay i các kho ng lùi công trình t o nên nh p i u và không gian m trên các tuy n ph . Công trình thi t k ng b , phong cách hi n i, p và hài hoà v i khu v c làng xóm hi n có phía Tây Nam và Khu ô th m i Vi t Hưng phía ông B c. i u 2: Giao S Quy ho ch Ki n trúc xác nh n b n v quy ho ch t ng m t b ng phù h p v i Quy t nh phê duy t i u ch nh c c b , cung c p cho S K ho ch và u tư và các s ngành liên quan các s li u v ch tiêu quy ho ch, xu t các tiêu chí v ki n trúc công trình các ch u tư tri n khai l p d án u tư xây d ng. - Giao S Tài chính ch trì ph i h p v i U ban nhân dân qu n Long Biên và các ngành có liên quan t ch c u giá quy n s d ng t trong các ô t NO3; NO4; NO5 theo quy nh c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i.
  4. - Ch t ch U ban nhân dân qu n Long Biên ch u trách nhi m ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý vi c xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. i u 3: Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph ; Giám c các S : Quy ho ch - Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Giao thông Công chính, Tài chính, Xây d ng, Ch t ch U ban nhân dân qu n Long Biên, Ban Qu n lý d án qu n Long Biên, Ch t ch U ban nhân dân phư ng Vi t Hưng; Giám c, Th trư ng các S , Ban, Ngành; các t ch c cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T/M U BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản