Quyết định 80/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
75
lượt xem
8
download

Quyết định 80/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 80/2008/QĐ-BGDĐT

 1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 80/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V TIÊU CHU N ÁNH GIÁ CH T LƯ NG GIÁO D C TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Ngh nh s 75/2006/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c; Căn c Quy t nh s 07/2007/Q -BGD T ngày 02 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành i u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c; Theo ngh c a C c trư ng C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v tiêu chuNn ánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c ph thông. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng, C c trư ng C c Kh o thí và Ki m nh ch t lư ng giáo d c, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Giáo d c và ào t o; Th trư ng các B , cơ quan ngang B , Giám c i h c, h c vi n và Hi u trư ng trư ng i h c có trư ng trung h c ph thông; Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c s giáo d c và ào t o, Hi u trư ng trư ng trung h c ph thông ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Ban Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTNN c a QH; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c CP;
 2. - C c KTrVBQPPL (B Tư pháp); - Ki m toán Nhà nư c; Bành Ti n Long - Công oàn Giáo d c Vi t Nam; - H i Khuy n h c Vi t Nam; - H i C u Giáo ch c Vi t Nam; - Như i u 3; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B GD T; - Lưu: VT, V PC, C c KTK CLGD. QUY NNH V TIÊU CHU N ÁNH GIÁ CH T LƯ NG GIÁO D C TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 80/2008/Q -BGD T ngày 30 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Văn b n này quy nh v tiêu chuNn ánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c ph thông 2. Văn b n này ư c áp d ng i v i trư ng trung h c ph thông thu c lo i hình công l p và tư th c trong h th ng giáo d c qu c dân. i u 2. Gi i thích t ng Trong văn b n này các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. “Ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c ph thông” là s áp ng c a nhà trư ng i v i các yêu c u v m c tiêu giáo d c ph thông quy nh t i Lu t Giáo d c. 2. “Tiêu chu n ánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c ph thông” là m c yêu c u nhà trư ng c n t ư c ư c công nh n t tiêu chuNn ch t lư ng giáo d c. M i tiêu chuNn bao g m các tiêu chí ánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c ph thông. 3. “Tiêu chí ánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c ph thông” là m c yêu c u nhà trư ng c n t ư c m t khía c nh c th c a m i tiêu chuNn. M i tiêu chí có các ch s ánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c ph thông. 4. “Ch s ánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c ph thông” là m c yêu c u nhà trư ng c n t ư c m t khía c nh c th c a m i tiêu chí.
 3. 5. Chi n lư c phát tri n c a trư ng trung h c ph thông là văn b n do nhà trư ng l p ra, bao g m m c tiêu xây d ng nhà trư ng, nhi m v và phương châm t ch c ho t ng giáo d c c a nhà trư ng. i u 3. M c ích ban hành tiêu chu n ánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c ph thông Tiêu chuNn ánh giá ch t lư ng giáo d c trư ng trung h c ph thông do B Giáo d c và ào t o ban hành là công c nhà trư ng t ánh giá nh m không ng ng nâng cao ch t lư ng giáo d c; thông báo công khai v i các cơ quan ch c năng và xã h i v th c tr ng ch t lư ng giáo d c c a nhà trư ng; cơ quan ch c năng ánh giá và công nh n trư ng trung h c ph thông t tiêu chuNn ch t lư ng giáo d c. Chương 2. TIÊU CHU N ÁNH GIÁ CH T LƯ NG GIÁO D C TRƯ NG TRUNG H C PH THÔNG i u 4. Tiêu chu n 1: Chi n lư c phát tri n c a trư ng trung h c ph thông 1. Chi n lư c phát tri n c a nhà trư ng ư c xác nh rõ ràng, phù h p m c tiêu giáo d c ph thông ư c quy nh t i Lu t Giáo d c và ư c công b công khai. a. ư c xác nh rõ ràng b ng văn b n, ư c c p có thNm quy n phê duy t; b. Phù h p m c tiêu giáo d c ph thông ư c quy nh t i Lu t Giáo d c; c. ư c công b công khai trên các thông tin i chúng. 2. Chi n lư c phát tri n phù h p v i các ngu n l c c a nhà trư ng, nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a a phương và nh kỳ ư c rà soát, b sung, i u ch nh. a. Phù h p v i các ngu n l c: nhân l c, tài chính và cơ s v t ch t c a nhà trư ng; b. Phù h p v i nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; c. nh kỳ 02 năm rà soát, b sung và i u ch nh. i u 5. Tiêu chu n 2: T ch c và qu n lý nhà trư ng 1. Nhà trư ng có cơ c u t ch c b máy theo quy nh t i i u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c (sau ây g i là i u l trư ng trung h c) và các quy nh hi n hành khác do B Giáo d c và ào t o ban hành. a. Có H i ng trư ng i v i trư ng công l p, Ho t ng qu n tr i v i trư ng tư th c (sau ây g i chung là H i ng trư ng), H i ng thi ua và khen thư ng, H i ng k lu t, H i ng tư v n khác, các t chuyên môn và t văn phòng (trư ng ph thông dân t c n i trú c p t nh, trư ng ph thông dân t c n i trú tr c thu c b có thêm t Giáo v và Qu n lý h c sinh, t Qu n tr và i s ng và các b ph n khác);
 4. b. Có t ch c ng C ng s n Vi t Nam, t ch c Công oàn, oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh và các t ch c xã h i; c. Có các kh i l p t l p 10 n l p 12 và m i l p h c không quá 45 h c sinh (không quá 35 h c sinh i v i trư ng trung h c ph thông chuyên, trư ng ph thông dân t c n i trú c p t nh và trư ng ph thông dân t c n i trú tr c thu c b ); m i l p có l p trư ng, 1 ho c 2 l p phó do t p th l p b u ra vào u năm h c; m i l p ư c chia thành nhi u t h c sinh, m i t có t trư ng, t phó do h c sinh trong t b u ra. 2. Th t c thành l p, cơ c u t ch c, nhi m v , quy n h n và ho t ng c a H i ng trư ng ư c th c hi n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. a. Th t c thành l p, cơ c u t ch c, nhi m v và quy n h n c a H i ng trư ng i v i trư ng công l p ư c th c hi n theo quy nh t i các kho n 2 và 3 i u 20 c a i u l trư ng trung h c; i v i trư ng tư th c th c hi n theo Quy ch t ch c và ho t ng trư ng tư th c; b. H i ng trư ng i v i trư ng công l p ho t ng theo quy nh t i kho n 4 i u 20 c a i u l trư ng trung h c; i v i trư ng tư th c theo Quy ch t ch c và ho t ng trư ng tư th c; c. M i h c kỳ, rà soát, ánh giá các ho t ng c a H i ng trư ng. 3. H i ng thi ua và khen thư ng, H i ng k lu t i v i cán b , giáo viên, nhân viên, h c sinh trong nhà trư ng có thành ph n, nhi m v , ho t ng theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và quy nh khác c a pháp lu t. a. H i ng thi ua và khen thư ng có nhi m v tư v n, xét thi ua khen thư ng, có thành ph n và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t v thi ua, khen thư ng; b. H i ng k lu t h c sinh, H i ng k lu t cán b , giáo viên, nhân viên ư c thành l p có thành ph n, ho t ng theo quy nh c a i u l trư ng trung h c và quy nh c a pháp lu t. c. M i năm h c, rà soát, ánh giá công tác thi ua, khen thư ng, k lu t. 4. H i ng tư v n khác do Hi u trư ng quy t nh thành l p, th c hi n các nhi m v do Hi u trư ng quy nh. a. Có quy nh rõ ràng v thành ph n, nhi m v , th i gian ho t ng c a H i ng tư v n; b. Có các ý ki n tham mưu cho Hi u trư ng th c hi n t t nhi m v thu c trách nhi m và quy n h n c a mình; c. M i h c kỳ, rà soát, ánh giá các ho t ng c a H i ng tư v n. 5. T chuyên môn c a nhà trư ng hoàn thành các nhi m v theo quy nh.
 5. a. Hoàn thành các nhi m v theo quy nh t i kho n 2 i u 16 c a i u l trư ng trung h c; b. Sinh ho t ít nh t hai tu n m t l n v ho t ng chuyên môn, nghi p v và các ho t ng giáo d c khác; c. H ng tháng, rà soát, ánh giá c i ti n các bi n pháp th c hi n nhi m v ư c giao. 6. T văn phòng c a nhà trư ng (t Giáo v và Qu n lý h c sinh, t Qu n tr và i s ng, các b ph n khác i v i trư ng ph thông dân t c n i trú c p t nh, trư ng ph thông dân t c n i trú tr c thu c b ) hoàn thành các nhi m v ư c phân công. a. Có k ho ch công tác rõ ràng; b. Hoàn thành các nhi m v ư c giao; c. M i h c kỳ, rà soát, ánh giá c i ti n các bi n pháp th c hi n k ho ch công tác. 7. Hi u trư ng có các bi n pháp ch o, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n k ho ch d y và h c các môn h c và các ho t ng giáo d c theo quy nh t i Chương trình giáo d c trung h c do B Giáo d c và ào t o ban hành. a. Ph bi n công khai, y k ho ch gi ng d y và h c t p các môn h c và các văn b n quy nh v ho t ng giáo d c theo quy nh b. Có các bi n pháp ch o, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n k ho ch gi ng d y và h c t p, d gi , thi giáo viên d y gi i các c p, sinh ho t chuyên , n i dung giáo d c a phương và ho t ng giáo d c ngh ph thông - hư ng nghi p; c. H ng tháng, rà soát, ánh giá c i ti n các bi n pháp qu n lý ho t ng giáo d c trên l p và ho t ng giáo d c ngh ph thông - hư ng nghi p; 8. Hi u trư ng có các bi n pháp ch o, ki m tra, ánh giá ho t ng d y thêm, h c thêm và qu n lý h c sinh n i trú (n u có). a. Ph bi n công khai, y n cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên, h c sinh v k ho ch ho t ng d y thêm, h c thêm và qu n lý h c sinh n i trú (n u có) b. Có các bi n pháp ch o, ki m tra, ánh giá vi c th c hi n ho t ng d y thêm, h c thêm và qu n lý h c sinh n i trú (n u có). c. H ng tháng, rà soát, ánh giá c i ti n các bi n pháp th c hi n nhi m v qu n lý ho t ng d y thêm, h c thêm và qu n lý h c sinh n i trú (n u có). 9. Nhà trư ng ánh giá, x p lo i h nh ki m c a h c sinh theo Quy ch ánh giá, x p lo i h c sinh c a B Giáo d c và ào t o. a. ánh giá, x p lo i h nh ki m c a h c sinh theo Quy ch ;
 6. b. S d ng k t qu ánh giá, x p lo i h nh ki m c a h c sinh theo Quy ch ; c. M i h c kỳ, rà soát và ánh giá ho t ng x p lo i h nh ki m c a h c sinh. 10. Nhà trư ng ánh giá, x p lo i h c l c c a h c sinh theo Quy ch ánh giá, x p lo i h c sinh c a B Giáo d c và ào t o. a. ánh giá, x p lo i h c l c c a h c sinh úng Quy ch ; b. S d ng k t qu ánh giá, x p lo i h c l c c a h c sinh úng Quy ch ; c. M i h c kỳ, rà soát và ánh giá ho t ng x p lo i h c l c c a h c sinh. 11. Nhà trư ng có k ho ch và tri n khai hi u qu công tác b i dư ng, chuNn hóa, nâng cao trình cho cán b qu n lý, giáo viên. a. Có k ho ch t ng năm và dài h n vi c b i dư ng, chuNn hóa, nâng cao trình cho cán b qu n lý, giáo viên; b. Ph n u n năm 2012 100% giáo viên t chuNn trình ào t o tr lên và có ít nh t 10% n 15% giáo viên trong t ng s giáo viên c a trư ng, 50% t trư ng t chuyên môn có trình t th c sĩ tr lên. c. H ng năm, rà soát, ánh giá các bi n pháp th c hi n b i dư ng, chuNn hóa, nâng cao trình cho cán b qu n lý, giáo viên. 12. m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trong nhà trư ng theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. a. Có k ho ch c th v m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trong nhà trư ng; b. An ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i trong nhà trư ng ư c m b o; c. Cu i m i h c kỳ, t ch c rà soát, ánh giá các ho t ng m b o an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i trong nhà trư ng. 13. Nhà trư ng th c hi n qu n lý hành chính theo các quy nh hi n hành. a. H th ng h sơ, s sách theo quy nh t i i u 27 c a i u l trư ng trung h c; b. Ch báo cáo nh kỳ, t xu t v các ho t ng giáo d c v i các cơ quan ch c năng có thNm quy n theo quy nh; c. M i h c kỳ rà soát, ánh giá c i ti n các bi n pháp qu n lý hành chính. 14. Công tác thông tin c a nhà trư ng ph c v t t các ho t ng giáo d c. a. Trao i thông tin ư c k p th i và chính xác trong n i b nhà trư ng, gi a nhà trư ng - h c sinh, nhà trư ng - cha m h c sinh, nhà trư ng - a phương.
 7. b. Cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên và h c sinh ư c t o i u ki n khai thác thông tin ph c v các ho t ng giáo d c; c. M i h c kỳ, rà soát, ánh giá công tác thông tin c a nhà trư ng. 15. Nhà trư ng th c hi n công tác khen thư ng, k lu t i v i cán b , giáo viên, nhân viên và h c sinh theo các quy nh hi n hành. a. Quy trình khen thư ng, k lu t m b o tính khách quan, công b ng theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và các quy nh khác c a pháp lu t. b. Hình th c khen thư ng và k lu t i v i h c sinh th c hi n theo quy nh t i i u 42 c a i u l trư ng trung h c và các quy nh hi n hành; c. Hình th c khen thư ng, k lu t có tác d ng tích c c trong vi c nâng cao ch t lư ng giáo d c trong nhà trư ng. i u 6. Tiêu chu n 3: Cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên và h c sinh 1. Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng t các yêu c u theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o a. m b o các tiêu chuNn theo quy nh t i các kho n 1 và 2 i u 18 c a i u l trư ng trung h c và các quy nh khác c a B Giáo d c và ào t o; b. Th c hi n các nhi m v , quy n h n theo quy nh t i i u 19 c a i u l trư ng trung h c và các quy nh khác c a B Giáo d c và ào t o; c. H ng năm, ư c c p có thNm quy n ánh giá, x p lo i t khá tr lên theo quy nh. 2. Giáo viên c a nhà trư ng t các yêu c u theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và các quy nh khác. a. s lư ng, cơ c u cho t t c các môn h c; t trình chuNn ư c ào t o theo quy nh t i i u 33 c a i u l trư ng trung h c và các quy nh khác; giáo viên ư c phân công gi ng d y theo úng chuyên môn ư c ào t o; b. Th c hi n các nhi m v , ư c hư ng các quy n theo quy nh t i các i u 31, i u 32 c a i u l trư ng trung h c và các quy nh khác; không vi ph m các quy nh t i i u 35 c a i u l trư ng trung h c và th c hi n theo Quy nh v o c nhà giáo; c. H ng năm, 100% giáo viên t k t qu trung bình tr lên khi tham gia b i dư ng v chuyên môn, nghi p v và lý lu n chính tr theo quy nh. 3. Giáo viên c a nhà trư ng làm công tác oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh áp ng yêu c u theo quy nh và hoàn thành các nhi m v ư c giao. a. áp ng yêu c u theo quy nh t i kho n 4 i u 31 c a i u l trư ng trung h c;
 8. b. Có k ho ch ho t ng c a oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh trong nhà trư ng và tham gia các ho t ng v i a phương; c. Hoàn thành các nhi m v ư c giao. 4. Nhân viên (ho c giáo viên kiêm nhi m) c a t văn phòng t các yêu c u theo quy nh và ư c m b o các quy n theo ch chính sách hi n hành. a. t các yêu c u theo quy nh; b. ư c m b o các quy n theo ch chính sách hi n hành; c. M i h c kỳ, m i nhân viên t rà soát, ánh giá c i ti n các bi n pháp th c hi n các nhi m v ư c giao. 5. H c sinh c a nhà trư ng áp ng yêu c u theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và các quy nh hi n hành a. m b o quy nh v tu i h c sinh t i kho n các 2, 3 và 4 i u 37 c a i u l trư ng trung h c; b. Nhi m v , hành vi, ngôn ng ng x , trang ph c th c hi n úng quy nh t i các i u 38, 39 và 40 c a i u l trư ng trung h c và các quy nh hi n hành; c. Th c hi n nghiêm túc quy nh v các hành vi không ư c làm t i i u 41 c a i u l trư ng trung h c và các quy nh hi n hành. 6. N i b nhà trư ng oàn k t, không có cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên b x lý k lu t trong 03 năm liên ti p g n nh t. a. Xây d ng ư c kh i oàn k t trong cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên và h c sinh hoàn thành t t nhi m v c a t ng năm h c; b. Không có cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên b x lý k lu t v chuyên môn, nghi p v ; c. Không có cán b qu n lý, giáo viên và nhân viên vi ph m Quy nh v o c nhà giáo và pháp lu t. i u 7. Tiêu chu n 4: Th c hi n chương trình giáo d c và các ho t ng giáo d c 1. Nhà trư ng th c hi n k ho ch th i gian năm h c, k ho ch gi ng d y và h c t p theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o, S Giáo d c và ào t o. a. Th c hi n k ho ch th i gian năm h c, theo quy nh; b. Th c hi n k ho ch gi ng d y và h c t p t ng môn h c theo quy nh;
 9. c. H ng tháng, rà soát, ánh giá vi c th c hi n k ho ch th i gian năm h c, k ho ch gi ng d y và h c t p. 2. M i năm h c, nhà trư ng th c hi n hi u qu các ho t ng d gi , h i gi ng, thao gi ng và thi giáo viên d y gi i các c p. a. Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng d ít nh t 01 ti p d y/01 giáo viên; t trư ng, t phó d gi giáo viên trong t chuyên môn ít nh t 04 ti t d y/01 giáo viên; m i giáo viên th c hi n ít nh t 02 bài gi ng có ng d ng công ngh thông tin, 04 ti t d y c a 02 l n h i gi ng ho c thao gi ng và 18 ti t d gi ng nghi p; b. Có ít nh t 20% t ng s giáo viên c a nhà trư ng t giáo viên d y gi i t c p trư ng tr lên; có giáo viên tham gia thi giáo viên d y gi i c p t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương tr lên (khi các cơ quan c p trên t ch c); không có giáo viên x p lo i y u theo Quy nh v tiêu chuNn ngh nghi p giáo viên; c. nh kỳ, rà soát, ánh giá các ho t ng d gi , h i gi ng, thao gi ng, thi giáo viên d y gi i các c p. 3. S d ng thi t b trong d y h c, xây d ng và ánh giá sáng ki n, kinh nghi m v các ho t ng giáo d c c a giáo viên trong nhà trư ng th c hi n theo quy nh c a nhà trư ng và c a B Giáo d c và ào t o. a. Giáo viên th c hi n y vi c s d ng thi t b hi n có c a nhà trư ng trong d y h c; b. Sáng ki n, kinh nghi m v các ho t ng giáo d c c a giáo viên ho c t p th giáo viên th c hi n theo k ho ch c a nhà trư ng; c. Nhà trư ng th c hi n t t vi c ánh giá sáng ki n, kinh nghi m v các ho t ng giáo d c c a giáo viên ho c t p th giáo viên. 4. M i năm h c, nhà trư ng th c hi n t t ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p theo quy nh c a S Giáo d c và ào t o, B Giáo d c và ào t o. a. Có k ho ch tri n khai các ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p; b. Các ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p th c hi n theo k ho ch ã ra; c. M i h c kỳ, rà soát, ánh giá c i ti n các bi n pháp th c hi n ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p. 5. Giáo viên ch nhi m l p hoàn thành các nhi m v theo quy nh. a. Có k ho ch ch nhi m, s ch nhi m; b. Th c hi n y các nhi m v theo quy nh t i kho n 2 i u 31 c a i u l trư ng trung h c và các quy nh khác; c. M i h c kỳ, rà soát, ánh giá và rút kinh nghi m v ho t ng ch nhi m l p.
 10. 6. Ho t ng giúp h c sinh h c l c y u, kém t hi u qu theo k ho ch c a nhà trư ng và quy nh c a B Giáo d c và ào t o. a. u năm h c, rà soát, phân lo i h c sinh h c l c y u, kém và có các bi n pháp giúp h c sinh vươn lên trong h c t p; b. áp ng ư c nhu c u h c t p văn hóa v i các hình th c khác nhau c a h c sinh h c l c y u, kém; c. M i h c kỳ, rà soát, ánh giá c i ti n các bi n pháp giúp h c sinh h c l c y u, kém. 7. Ho t ng gi gìn, phát huy truy n th ng nhà trư ng, a phương theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và các quy nh khác. a. Gi gìn và phát huy truy n th ng nhà trư ng theo quy nh t i i u 29 c a i u l trư ng trung h c; b. Nhà trư ng gi gìn, phát huy truy n th ng a phương theo quy nh; c. H ng năm, rà soát, ánh giá ho t ng gi gìn, phát huy truy n th ng nhà trư ng và a phương. 8. Nhà trư ng th c hi n y các ho t ng giáo d c th ch t và y t trư ng h c theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và các quy nh khác. a. Th c hi n y các hình th c ho t ng giáo d c th ch t và các n i dung ho t ng y t trư ng h c; b. m b o y các i u ki n ph c v công tác giáo d c th ch t và y t trư ng h c theo quy nh. c. M i h c kỳ, rà soát, ánh giá ho t ng giáo d c th ch t và y t trư ng h c. 9. Nhà trư ng th c hi n t t n i dung giáo d c a phương theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. a. Th c hi n y n i dung giáo d c a phương, góp ph n th c hi n m c tiêu môn h c và g n lý lu n v i th c ti n. b. Th c hi n ki m tra, ánh giá các n i dung giáo d c a phương theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; c. M i năm h c, rà soát, ánh giá, c p nh t tài li u, i u ch nh n i dung giáo d c a phương. 10. Ho t ng d y thêm, h c thêm c a nhà trư ng th c hi n úng quy nh c a B Giáo d c và ào t o và các c p có thNm quy n.
 11. a. Các văn b n quy nh vi c d y thêm, h c thêm ư c ph bi n công khai n cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên, cha m h c sinh và h c sinh; b. Ho t ng d y thêm, h c thêm trong và ngoài nhà trư ng c a cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên, h c sinh th c hi n theo quy nh; c. nh kỳ báo cáo tình hình qu n lý d y thêm, h c thêm c a nhà trư ng theo yêu c u c a cơ quan qu n lý giáo d c. 11. H ng năm, nhà trư ng th c hi n t t ch năm h c và các cu c v n ng phong trào thi ua do các c p, các ngành phát ng. a. Có k ho ch th c hi n ch năm h c và các cu c v n ng phong trào thi ua; b. Th c hi n t t các nhi m v c a ch năm h c và các cu c v n ng phong trào thi ua; c. nh kỳ rà soát, ánh giá vi c th c hi n các nhi m v c a ch năm h c và các cu c v n ng phong trào thi ua. i u 8. Tiêu chu n 5: Tài chính và cơ s v t ch t 1. Nhà trư ng th c hi n qu n lý tài chính theo quy nh và huy ng ư c các ngu n kinh phí h p pháp h tr ho t ng giáo d c. a. Có h th ng văn b n quy nh v qu n lý tài chính và lưu tr h sơ, ch ng t theo quy nh; b. L p d toán, th c hi n thu chi, quy t toán, th ng kê, báo cáo tài chính theo úng ch k toán, tài chính c a Nhà nư c; có quy ch ch tiêu n i b rõ ràng; công khai tài chính cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên bi t và tham gia giám sát, ki m tra; nh kỳ th c hi n công tác t ki m tra tài chính. c. Có k ho ch và huy ng ư c các ngu n kinh phí h p pháp h tr ho t ng giáo d c. 2. Nhà trư ng có khuôn viên riêng bi t, tư ng bao, c ng trư ng, bi n trư ng và xây d ng ư c môi trư ng xanh, s ch, p theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. a. Có khuôn viên riêng bi t, tư ng bao, c ng trư ng, bi n trư ng theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o; b. T ng di n tích m t b ng c a nhà trư ng tính theo u h c sinh t ít nh t 6m2/h c sinh tr lên ( i v i n i thành, n i th ) và 10m2/h c sinh tr lên ( i v i các vùng còn l i); c. Xây d ng ư c môi trư ng xanh, s ch, p trong nhà trư ng.
 12. 3. Nhà trư ng có kh i phòng h c thông thư ng, phòng h c b môn trong ó có phòng máy tính k t n i Internet ph c v d y h c, kh i phòng ph c v h c t p, kh i phòng hành chính m b o quy cách theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. a. Có phòng h c h c nhi u nh t 2 ca trong 1 ngày; phòng h c m b o ánh sáng, thoáng mát, bàn gh phù h p v i các i tư ng h c sinh, có bàn gh c a giáo viên, b ng vi t, có n i quy h c sinh niêm y t trong m i phòng h c; b. Có phòng h c b môn, kh i phòng ph c v h c t p; phòng làm vi c, bàn, gh , thi t b làm vi c c a Hi u trư ng, Phó Hi u trư ng, văn phòng, phòng h p toàn th cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên; phòng giáo viên, phòng y t h c ư ng, phòng thư ng tr c, nhà kho và các phòng khác theo quy nh; c. Vi c qu n lý, s d ng các kh i phòng nói trên ư c th c hi n có hi u qu và theo các quy nh hi n hành. 4. Thư vi n c a nhà trư ng áp ng ư c nhu c u nghiên c u, h c t p c a cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên và h c sinh. a. Có phòng c riêng cho cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên và phòng c riêng cho h c sinh v i t ng di n tích t i thi u là 50m2/2 phòng; b. H ng năm, thư vi n ư c b sung sách, báo, t p chí, tài li u tham kh o, các văn b n quy ph m pháp lu t áp ng nhu c u nghiên c u, h c t p c a cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên và h c sinh; có k ho ch t ng bư c xây d ng thư vi n i n t ; c. Vi c qu n lý và t ch c ph c v c a thư vi n áp ng yêu c u c a cán b qu n lý, giáo viên, nhân viên và h c sinh. 5. Nhà trư ng có thi t b giáo d c t i thi u, dùng d y h c, kho ch a thi t b giáo d c và b o qu n theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. a. Có thi t b giáo d c, dùng d y h c t i thi u và kho ch a thi t b giáo d c theo quy nh; b. Có các bi n pháp b o qu n thi t b giáo d c, dùng d y h c; c. M i năm h c, rà soát, ánh giá các bi n pháp b o qu n thi t b giáo d c, dùng d y h c. 6. Nhà trư ng có khu sân chơi, bãi t p, khu xe, khu v sinh và h th ng c p thoát nư c theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o và các quy nh khác. a. Khu sân chơi, bãi t p có di n tích ít nh t b ng 25% t ng di n tích m t b ng c a nhà trư ng; khu sân chơi có cây bóng mát, m b o v sinh và thNm m ; khu bãi t p có thi t b ph c v h c t p th d c th thao, h c t p b môn giáo d c qu c phòng - an ninh c a h c sinh theo quy nh; b. B trí h p lý khu xe cho giáo viên, nhân viên, h c sinh trong khuôn viên trư ng, m b o an toàn, tr t t và v sinh;
 13. c. Khu v sinh ư c b trí h p lý theo t ng khu làm vi c, h c t p cho giáo viên, nhân viên, h c sinh; có nư c s ch, ánh sáng và không ô nhi m môi trư ng; có h th ng c p nư c s ch, h th ng thoát nư c cho t t c các khu v c theo quy nh v v sinh môi trư ng. i u 9. Tiêu chu n 6: Quan h gi a nhà trư ng, gia ình và xã h i 1. Ban i di n cha m h c sinh có t ch c, nhi m v , quy n, trách nhi m, ho t ng theo quy nh; nhà trư ng ph i h p hi u qu v i cha m h c sinh, Ban i di n cha m h c sinh l p, Ban i di n cha m h c sinh trư ng nâng cao ch t lư ng giáo d c. a. Ban i di n cha m h c sinh có t ch c, nhi m v , quy n, trách nhi m và ho t ng theo i u l Ban i di n cha m h c sinh; b. Nhà trư ng t o i u ki n thu n l i v i cha m h c sinh, Ban i di n cha m h c sinh l p, Ban i di n cha m h c sinh trư ng th c hi n i u l Ban i di n cha m h c sinh và ngh quy t u năm h c. c. nh kỳ, nhà trư ng t ch c các cu c h p v i cha m h c sinh, Ban i di n cha m h c sinh l p, Ban i di n cha m h c sinh trư ng ti p thu ý ki n v công tác qu n lý c a nhà trư ng, các bi n pháp giáo d c h c sinh, gi i quy t các ki n ngh c a cha m h c sinh; nhà trư ng góp ý ki n cho ho t ng c a Ban i di n cha m h c sinh. 2. Nhà trư ng ph i h p có hi u qu v i t ch c oàn th , t ch c xã h i ngh nghi p, doanh nghi p và cá nhân khi th c hi n các ho t ng giáo d c. a. Có k ho ch ph i h p gi a nhà trư ng v i t ch c oàn th , t ch c xã h i ngh nghi p, doanh nghi p, cá nhân khi th c hi n các ho t ng giáo d c. b. Có s ng h v tinh th n, v t ch t c a t ch c oàn th , t ch c xã h i ngh nghi p, doanh nghi p và cá nhân i v i các ho t ng giáo d c; c. H ng năm, t ch c ánh giá s ph i h p gi a nhà trư ng v i t ch c oàn th , t ch c xã h i ngh nghi p, doanh nghi p và cá nhân trong các ho t ng giáo d c. i u 10. Tiêu chu n 7: K t qu rèn luy n và h c t p c a h c sinh 1. K t qu ánh giá, x p lo i h c l c c a h c sinh nhà trư ng áp ng ư c m c tiêu giáo d c c a c p h c. a. H c sinh kh i l p 10 và 11 có h c l c t trung bình t ít nh t 80% tr lên, trong ó x p lo i khá, gi i t 25% tr lên, lo i y u và kém không quá 20%, h c sinh ph i l i l p không quá 5%, t l h c sinh b h c h ng năm không quá 1%; có ít nh t 90% t ng s h c sinh kh i l p 12 i u ki n tham d kỳ thi t t nghi p trung h c ph thông, t l t t nghi p trung h c ph thông t ít nh t t 70% tr lên trong t ng s h c sinh tham d kỳ thi.
 14. b. K t qu x p lo i môn giáo d c qu c phòng - an ninh lo i trung bình tr lên t ít nh t 90%, trong ó khá, gi i t ít nh t 40% t ng s h c sinh tham gia h c t p; c. Nhà trư ng có h c sinh tham d các kỳ thi h c sinh gi i c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tr lên. 2. K t qu ánh giá, x p lo i h nh ki m c a h c sinh trong nhà trư ng áp ng ư c m c tiêu giáo d c c a c p h c. a. Có s h c sinh x p lo i h nh ki m lo i khá và t t t ít nh t 80% tr lên, x p lo i y u không quá 2% t ng s h c sinh; b. H c sinh b k lu t bu c thôi h c có th i h n theo kho n 2 i u 42 c a i u l trư ng trung h c không quá 1% t ng s h c sinh; c. Không có h c sinh b truy c u trách nhi m hình s . 3. K t qu ho t ng giáo d c ngh ph thông - hư ng nghi p c a h c sinh áp ng yêu c u theo quy nh c a B Giáo d c và ào t o. a. Các ngành ngh hư ng nghi p cho h c sinh phù h p v i i u ki n phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; b. T l h c sinh tham gia h c ngh t ít nh t 90% tr lên trong t ng s h c sinh kh i l p 11 và 12; c. K t qu x p lo i môn h c ngh c a h c sinh t lo i trung bình t 90% tr lên. 4. K t qu ho t ng xã h i, công tác oàn th , ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p c a h c sinh áp ng yêu c u theo k ho ch c a nhà trư ng và quy nh c a B Giáo d c và ào t o. a. Các ho t ng xã h i, công tác oàn th , ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p c a h c sinh th c hi n úng k ho ch và quy nh c a B Giáo d c và ào t o; b. Có ít nh t 90% h c sinh c a trư ng tham gia các ho t ng xã h i, công tác oàn th và ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p; c. Các ho t ng xã h i, công tác oàn th và ho t ng giáo d c ngoài gi lên l p c a h c sinh ư c c p có thNm quy n ghi nh n. Chương 3. T CH C TH C HI N i u 11. Trách nhi m c a Th trư ng các B , cơ quan ngang B , Giám c i h c, h c vi n và Hi u trư ng các trư ng i h c có trư ng trung h c ph thông Th trư ng các B , cơ quan ngang B , Giám c i h c, h c vi n và Hi u trư ng các trư ng i h c có trư ng trung h c ph thông có trách nhi m hư ng d n, ch o,
 15. ki m tra, thanh tra công tác ánh giá ch t lư ng giáo d c các trư ng trung h c ph thông do mình qu n lý. i u 12. Trách nhi m c a s giáo d c và ào t o Các s giáo d c và ào t o có trách nhi m hư ng d n, ch o, ki m tra, thanh tra công tác ánh giá ch t lư ng giáo d c các trư ng trung h c ph thông. i u 13. Trách nhi m c a các trư ng trung h c ph thông Các trư ng trung h c ph thông xây d ng k ho ch ph n u t tiêu chuNn ch t lư ng giáo d c theo các tiêu chuNn c a Quy nh này. Nhà trư ng hư ng d n, ch o, ki m tra và t o i u ki n cho cán b , giáo viên, nhân viên ch u trách nhi m th c hi n k ho ch ã ra v công tác m b o ch t lư ng giáo d c. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Bành Ti n Long
Đồng bộ tài khoản