Quyết định 802/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: nguyetnga

Quyết định 802/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng

Nội dung Text: Quyết định 802/TTg của Thủ tướng Chính phủ

phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
qu h                 c s d l      
v¨n  LAWDATAQ uy Õ t  Þ nh
®
c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  802/TTg  n g µ y  
T t p s 24 th¸ng 9 n¨ m  1997 v Ò  vi Ö c 
x ö  lý  å n  ¹i Ò   ë  th t Ý n d ô n g
t t  v m


Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ
t


C¨n  LuËt Tæ  
cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9 
Ch ph ng 30    n¨m 
1992;
X Ðt    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam,
®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n    


Q uy Õ t  Þ nh:
®

§i Ò u 1.­Doanh 
  nghiÖp  Ëp  Èu  îc Ng ©n   µng 
nh kh ®   h b¶o    ë    
l∙nh m th
tÝn  ông    Ë m,    n   ¹n 
d tr¶ ch khi ®Õ h thanh  to¸n ph¶i chÊp  µnh 
    h nghiªm chØnh 
nghÜa  ô 
v thanh  to¸n nî víiníc ngoµi.Trong  êng  îp 
        tr h doanh  nghiÖp  Ë m  
ch
hoÆc   a  ã 
ch c kh¶  n¨ng  thanh to¸n víiníc ngoµi,Ng ©n   µng 
       h b¶o   
l∙nh ph¶i
 
thanh   
to¸n thay ®Ó  
  b¶o  ¶m   Ýn  Ö m  
® t nhi trong thanh    èc  Õ  µ 
  to¸n qu t v doanh 
nghiÖp ph¶inhËn  îb ¾t  éc  íi ©n  µng.
  n  bu v   Ng h


§i Ò u    è   î doanh 
2.­S n   nghiÖp  Ën  î b ¾t  éc  Ng ©n   µng   
nh n   bu do  h b¶o
l∙nhthanh   
  to¸nthay,kh«ng  Ýnh 
  t trong h¹n møc    îcña 
   dn  doanh 
nghiÖp  µ  îc
v® 
xem   Ðt ph©n  ¹ xö  ýnh 
x  lo i l   sau:
 
a. §èi víithiÕtbÞ   Ët t  µng 
       v  , h ho¸  Ëp  Èu  ôc  ô  ùctiÕp 
nh kh ph v tr   cho  ù 
d
¸n,n Õu  nguyªn nh©n 
  do    kh¸ch quan  Én  n  
  d ®Õ c«ng  ×nh ® a  µo  ¹t®éng 
tr   v ho  
kh«ng  ng  Õn  , 
®ó ti ®é nªn  kh«ng  ã 
c kh¶  n¨ng    î ®óng  ¹n 
tr¶n   h cho  íc ngoµi,
n   
th×  ©n   µng 
Ng h b¶o   
l∙nhxem   Ðt cho 
x  vay  ×nh  êng   
b th ®Ó thanh   
to¸ncho  íc

ngoµi.Thêi h¹n 
    cho  vay  Ng ©n   µng  µ 
do  h v doanh  nghiÖp tho¶  Ën  cø 
thu c¨n 
vµo chu  ú 
k s¶n  Êt kinh doanh  µ  êih¹n  håi vèn    Õt  nh  ô 
xu     v th   thu    ®Ó quy ®Þ c
thÓ.
b. §èivíihµng    Ëp  Èu    Ë m   a    ô,Ng ©n   µng     
     ho¸ nh kh tr¶ch ch tiªuth   h c¨n cø
vµo  è îng vµ    Þ hµng    ån kho  ã 
s l   gi¸tr   ho¸ t   c kh¶ n¨ng    ô ®Ó  
tiªuth   cho vay  ×nh 
b
th ng 
ê (kh«ng  chuyÓn  î qu¸  ¹n) vµ 
n  h   quy  nh  êih¹n 
®Þ th   thu  åi nî theo   
h   kh¶
n¨ng    ô hµng    ña 
tiªuth   ho¸ c doanh  nghiÖp.
c. §èi víic¸c doanh 
       nghiÖp  ∙  ö  ông  èn  Ëp  µng    Ë m   µo 
®sd v nh h tr¶ ch v
kinh doanh  Êt  ng 
b ®é s¶n hoÆc   µo  Öc 
v vi kh¸c,Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i ® îc
  h Th m   
phÐp  èi hîp  íic¸c c¬ 
ph   v     quan  chøc n¨ng  Óm     ¸nh    µng 
ki kª,® gi¸h ho¸  Ëp 
nh
khÈu, tµis¶n  Õ  Êp  µ    µis¶n 
   th ch v c¸c t   kh¸c li  
  ªnquan,lµm  ñ tôc xiÕtnî,ph¸t
  th         
m¹itµis¶n 
   theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt®Ó     åinî.
    thu h  
d. §èivíisè  èn  Ëp  µng    Ë m   Þ   Êttho¸tdo  Ón  ñ,tham   
      v nh h tr¶ch b th     bi th   «
ph¶itruytèthñ ph¹m 
       theo quy  nh  ña 
  ®Þ c ph¸p luËt.
 
®.  èi víitr ng  îp  µng 
§    ê h h ho¸  Ëp  Èu  Þ   Êttho¸tdo 
nh kh b th     nguyªn  ©n  
nh
kh¸ch quan  :thiªntai 
  nh    , ho¶  ¹n.. ®∙  îc c¸c c¬ 
ho  
. ®     quan  chøc  n¨ng    Ën,
x¸c nh  
giao  ©n   µng  µ   íc,Bé   µi  Ýnh  µ  ¬ 
Ng h Nh n   T ch v c quan  Êp    ña 
c trªn c doanh 
2

nghiÖp  Óm      
ki trax¸c minh, tr×nh  ñ íng  Ýnh  ñ 
  Th t Ch ph xem   Ðt  Õt  nh  
x quy ®Þ
viÖc  ö  ýnîcho 
x l    doanh nghiÖp.
e. Nh÷ng 
  doanh  nghiÖp  ∙  Ëp  Èu    Ë m   ÷ng  Æt   µng 
® nh kh tr¶ch nh m h theo 
chØ   o  ña  Ýnh  ñ  biÕn  ng  û gi¸nªn 
®¹ c Ch ph do  ®é t    ph¸tsinh  ç,giao  é   µi
  l  BT 
chÝnh  ùctiÕp kiÓm     
tr     trax¸cminh  c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ 
b¸o    t  ph xem   Ðt hç  î
x   tr 
phÇn  çdo  ñiro vÒ   ûgi¸cho 
l  r     t     doanh 
nghiÖp.
 


§i Ò u    êng  îp    Ýn  ông    Ë m   a  n   ¹n 
3.­Tr h th t d tr¶ch ch ®Õ h thanh    íi
to¸nv  
níc ngoµi,nhng 
    doanh nghiÖp  ∙  ép  Òn  µo  ©n   µng, khith tÝn  ông 
® n ti v Ng h      d
®Õ n   ¹n  Öc 
h vi thanh    to¸ncho  íc ngoµido  ©n   µng  ¬ng  ¹i hoµn  µn 
n    Ng h Th m  to
chÞu  tr¸chnhiÖ m.
 


§i Ò u     
4.­Tæ chøc  hay    ©n 
c¸ nh b¶o   
l∙nhcho doanh  nghiÖp  ë   éng 
mr
th Ýn  ông    Ë m  
 t d tr¶ ch hoÆc   b¶o   l∙nh cho doanh  nghiÖp  trong  íc mua   ¹
n  l i
hµng  ho¸  ña   
c c¸c doanh  nghiÖp  Ëp  Èu  µng    Ë m,  Õu   n   ¹n
nh kh h tr¶ ch n ®Õ h  
thanh  to¸n doanh 
  nghiÖp  Ëp  Èu 
nh kh kh«ng  ã 
c kh¶  n¨ng  thanh to¸n th×   
  tæ
chøc,c¸ nh©n 
   b¶o   
l∙nhph¶ichÞu 
  tr¸chnhiÖm  
  thanh to¸n.Tæ  
  chøc,c¸ nh©n  
  
b¶o   
l∙nh kh«ng  thanh to¸n ® îc,Ng ©n   µng  îc phÐp  biªn tµis¶n  µ   
    h ®  kª      v ph¸t
m¹i ®Ó     åinî,n Õu    ¹m 
  thu h     viph nghiªm  äng ph¶itruytè theo 
tr        quy  nh  ña 
®Þ c
ph¸p luËt.
 


§i Ò u    èivíi µis¶n,hµng    µ    
5.­§        
t ho¸ m c¸cdoanh nghiÖp  ∙  Õ  Êp,
® th ch  
cÇ m   è  íiNg ©n   µng    îc m ë     Ýn  ông  Ëp  µng    Ë m  
c v  h ®Ó ®   th t d nh h tr¶ch hoÆc  
thÕ  Êp   
ch ®Ó b¶o   l∙nh mua   Þu  µng 
ch h ho¸  Ëp  Èu    Ë m, 
nh kh tr¶ ch hoÆc   µi

s¶n  Õtnî,cho  Ðp  ©n  µng  ¬ng  ¹i® îcphÐp    ¹i®Ó     å  î.
xi     ph Ng h Th m    ph¸tm   thu h n
§ Ò   Þ   Ön  Ó m     ©n  ©n  èicao  µ 
ngh Vi Ki s¸tnh d t  v yªu  Çu  é   éi  ô, Uû  
c BN v 
ban  ©n  ©n   
nh d c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc 
v th ph tr   Trung  ng 
¬ chØ   o    ¬ 
®¹ c¸c c
quan chøc  n¨ng  èihîp vµ  ¹o®iÒu  Ön 
ph     t   ki cho    ©n  µng  ¬ng  ¹ithùc
c¸cNg h Th m   
hiÖn  îcviÖc    ¹i tµis¶n,hµng   
®  ph¸tm       ho¸ theo  ng 
®ó quy  nh  ña 
®Þ c ph¸p  Ët,
lu  
®Ó  thu  åi nî m µ     ©n   µng  ¬ng  ¹i ®∙ 
h   c¸c Ng h Th m   thanh  to¸n thay 
  cho doanh 
nghiÖp.


§i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý.Thèng 
6.­Quy ®Þ n c hi l     k t  k 
®èc  ©n   µng  µ   íc vµ  é   ëng  é   µi chÝnh 
Ng h Nh n   B tr BT  c¨n  néi dung  Õt 
cø    quy
®Þnh  µy    íng dÉn  ô  Ó  Öc  ùc hiÖn  µ  ã 
n ®Ó h   c th vi th   v c tr¸chnhiÖm   c¸o Thñ 
  b¸o   
t ng ChÝnh  ñ  Õt 
í  ph k qu¶  Öc  ö  ýthanh 
vi x l   to¸n.


§i Ò u 7.­ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬ 
  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬ 
B Th tr c
quan  éc Ch Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û  
thu   ph v Ch t U ban  ©n  ©n 
nh d tØnh,thµnh  è  ùc
  ph tr  
thuéc Trung  ng  Þu 
  ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh 
  thih Quy Õt  nh  µy.
®Þ n
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản