Quyết định 82/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
4
download

Quyết định 82/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 82/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát triển giá trị khu di tích lịch sử - văn hoá Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 82/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 82/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 82/2003/Q -TTG NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH B O T N, TÔN T O VÀ PHÁT HUY GIÁ TRN KHU DI TÍCH LNCH S - VĂN HOÁ C Ô HOA LƯ, T NH NINH BÌNH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Di s n văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Ninh Bình (công văn s 38/TTr -UB ngày 06 tháng 8 năm 2002) và ý ki n c a B K ho ch và u tư (công văn s 67 BKH/VPT ngày 03 tháng 01 năm 2003), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t "Quy ho ch t ng th b o t n, tôn t o và phát huy giá tr khu di tích l ch s - văn hoá C ô Hoa Lư, t nh Ninh Bình" v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. M c tiêu: a) Xác nh các căn c có tính pháp lý trong vi c qu n lý, b o t n và phát huy các giá tr qu n th di tích l ch s - văn hoá C ô Hoa Lư theo Lu t Di s n văn hoá. b) B o v , phát hi n, làm sáng t và phong phú thêm các giá tr văn hoá v t th và phi v t th c a khu di tích, t o ti n ngh công nh n C ô Hoa Lư là di s n văn hoá th gi i. c) Làm căn c cho vi c l p các quy ho ch chi ti t, các d án, các chương trình b o t n, tôn t o và phát huy h p lý và có hi u qu giá tr c a khu di tích, làm cơ s ti n hành l p, thNm nh, phê duy t các d án và l p k ho ch th c hi n, kêu g i u tư, huy ng các ngu n v n. d) Ph i h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a T nh, các quy ho ch chuyên ngành, quy ho ch ô th trên a bàn T nh, m b o s phát tri n b n v ng c a khu v c. 2. Ph m vi quy ho ch và phân vùng:
  2. Bao g m các giá tr văn hoá v t th và phi v t th khu di tích C ô Hoa Lư, các di tích có liên quan tr c ti p n khu di tích ư c phân vùng như sau : a) Vùng b o v c bi t có di n tích 300 ha g m : - Toàn b khu v c thành n i, thành ngo i; - Các di tích l ch s : n th và Lăng Vua inh, Vua Lê, n th Công chúa Ph t Kim, chùa Nh t Tr , bia Câu D n, chùa Ng n, hang Bim, các o n tư ng thành, n n cung i n n m dư i lòng t, núi Mã Yên, núi Phi Vân, núi C t C , sông Sào Khê, Khu hang ng Tràng An. b) Vùng m có di n tích 1087 ha, bao g m : ng Am Tiên, hang Quàn, hang Mu i, hang Lu n, ng Liên Hoa, chùa Bàn Long, toàn th c nh quan hai bên sông Sào Khê, khu dân cư các thôn: Yên H , Vàng Ng c; các di tích liên quan tr c ti p ã ư c x p h ng. 3. i tư ng: i tư ng b o t n ch y u c a quy ho ch là "Khu di tích l ch s - văn hoá C ô Hoa Lư" bao g m các núi á, hang ng, sông, r ng, n, chùa, các công trình ki n trúc c ,h ng v t trên núi, dư i nư c, văn hoá, văn ngh dân gian, l h i truy n th ng, ngh th công truy n th ng. 4. Gi i pháp th c hi n: a) L p các d án kh thi c th và theo th t ưu tiên, th c hi n theo qui nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng. b) Xây d ng i u l qu n lý các ho t ng trong khu di tích C ô Hoa Lư. 5. Th i gian th c hi n: T 10 n 15 năm, b t u t năm 2003. 6. Ngu n v n: a) V n t ngân sách Trung ương b trí theo k ho ch hàng năm; b) V n t ngân sách a phương; c) V n huy ng s óng góp, u tư t xã h i; d) Các ngu n v n h p pháp khác. i u 2. U ban nhân dân t nh Ninh Bình có trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Văn hoá - Thông tin và các cơ quan liên quan th c hi n các nhi m v : a) Ti p t c tri n khai vi c nghiên c u, sưu t m tài li u, khai qu t kh o c xác nh, b sung các căn c khoa h c làm sáng t hơn vi c x p h ng các di tích, khoanh vùng b o v di tích, ánh giá úng giá tr c a các di tích và các công trình khác có liên quan t i khu di tích. Trư c m t, c n có bi n pháp ngăn ch n, x lý k p th i các ho t ng
  3. vi ph m t i các di tích ã ư c x p h ng và c nh quan thiên nhiên thu c các vùng b o t n. b) Trên cơ s quy ho ch t ng th ư c duy t, nghiên c u l p quy ho ch chi ti t các vùng b o t n, trong ó th hi n rõ m i quan h gi a các ho t ng b o t n, tôn t o di tích v i phát tri n kinh t - xã h i b n v ng nh m b o v di tích, phát huy giá tr di tích, ng th i b o m n nh s n xu t, không ng ng nâng cao i s ng c a nhân dân. Trư c m t ưu tiên i v i vùng b o v c bi t , vùng m và các di tích có liên quan tr c ti p v i C ô Hoa Lư ã ư c x p h ng. c) Căn c quy ho ch chi ti t c a t ng vùng nêu trên, ti n hành l p, thNm nh, phê duy t các d án thành ph n theo qui nh hi n hành . i v i m i d án thành ph n c n lưu ý vi c l a ch n ch u tư, xác nh ngu n v n cho h p lý. Ngân sách nhà nư c ch y u t p trung u tư cho vùng b o v c bi t, vùng m và các di tích có liên quan tr c ti p n C ô Hoa Lư; có các bi n pháp huy ng s óng góp s c ngư i, s c c a c a nhân dân trong vi c gi gìn, b o v , u tư b o t n, tôn t o và phát huy giá tr khu di tích. d) Nghiên c u và ban hành i u l , quy ch qu n lý các ho t ng u tư xây d ng, các ho t ng kinh t - văn hoá - xã h i trên toàn a bàn khu di tích và trong t ng vùng c th . i u 3. Trách nhi m c a các B , ngành có liên quan: a) B Văn hoá - Thông tin có trách nhi m theo dõi, giám sát vi c tri n khai th c hi n quy ho ch m b o úng m c tiêu ã ra; ch u trách nhi m thNm nh v chuyên môn i v i các d án thành ph n, các h ng m c b o t n, tôn t o và phát huy các di tích l ch s - văn hoá. b) B Nông nghi p và phát tri n nông thôn, B Giao thông v n t i, T ng c c Du l ch có trách nhi m theo dõi, giám sát vi c tri n khai th c hi n quy ho ch m b o phù h p v i quy ho ch ngành trên a bàn thu c ph m vi khu di tích. c) B Xây d ng có trách nhi m thNm nh quy ho ch xây d ng th xã Ninh Bình, th tr n Thiên Tôn, th tr n Me b o m vi c xây d ng không phá v c nh quan khu di tích, không xâm ph m các khu v c b o v di tích, nh t là trong vùng b o v c bi t. d) B Tài nguyên Môi trư ng ch u trách nhi m theo dõi, giám sát và có nh ng bi n pháp k p th i ngăn ch n vi c vi ph m Lu t b o v môi trư ng và các văn b n pháp quy dư i lu t i v i khu di tích trong quá trình th c hi n quy ho ch, tri n khai thi công các d án thành ph n. i u 4. Ch t ch U ban nhân dân t nh Ninh Bình, B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  4. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản