Quyết định 83/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định 83/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 83/2007/QĐ-UBND về việc ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 83/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S : 83/2007/Q -UBND Hà N i, ngày 20 tháng 07 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH KHUNG THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ D A TRÊN K T QU TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I 5 NĂM 2006 - 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2004; Ngh nh s 91/2006/N -CP ngày 06/9/2006 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Ngh quy t s 56/2006/QH11 c a Qu c h i khóa XI, kỳ h p th 9 v k ho ch phát tri n kinh t xã h i 5 năm 2006 - 2010; Căn c Ngh quy t s 25/2006/N -CP ngày 9/10/2006 c a Chính ph Ban hành Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t i h i ng l n th X và Ngh quy t c a Qu c h i Khóa XI v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010; Căn c Ngh nh s 99/2006/N -CP ngày 15/9/2006 c a Chính ph v công tác ki m tra vi c th c hi n chính sách, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch; Căn c Ngh nh s 53/2007/N -CP ngày 04/4/2007 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch và u tư; Căn c Quy t nh s 555/2007/Q -BKH ngày 30/5/2007 c a B trư ng B K ho ch và u tư v vi c ban hành khung theo dõi và ánh giá d a trên k t qu tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010; Căn c Ngh quy t s 07/2006/NQ-H ND ngày 22/7/2006 c a H i ng nhân dân thành ph Hà N i v K ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph Hà N i giai o n 2006 - 2010; Căn c Quy t nh s 157/2002/Q -UB ngày 21/11/2002 c a UBND thành ph Hà N i v vi c ban hành Quy nh v trình t , th t c so n th o, ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a y ban nhân dân và d th o Ngh quy t c a H i ng nhân dân; Xét ngh c a Giám c S K ho ch & u tư t i công văn s 1440/KH& T-TH ngày 26/6/2007 và 1568/KH& T-TH ngày 10/7/2007; QUY T NNH: i u 1. Ban hành khung theo dõi và ánh giá d a trên k t qu tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 (sau ây g i là khung theo dõi và ánh giá k ho ch 5 năm) kèm theo Quy t nh này.
  2. i u 2. Các s , ban, ngành, UBND các qu n, huy n t ch c theo dõi và ánh giá tình hình th c hi n theo t ng m c tiêu c th ư c phân công t i khung theo dõi và ánh giá k ho ch 5 năm kèm theo Quy t nh này. i u 3. Căn c khung theo dõi, ánh giá k ho ch 5 năm kèm theo Quy t nh này và c i m c a t ng ngành, lĩnh v c, các s , ngành và UBND các qu n, huy n xây d ng, ban hành khung theo dõi và ánh giá d a trên k t qu tình hình th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 c a ngành và a phương. i u 4. 1. Các cơ quan nêu t i i u 2 thu c Quy t nh này có trách nhi m chuNn b báo cáo theo dõi, ánh giá th c hi n k ho ch 5 năm 2006 - 2010 theo nh kỳ hàng năm, báo cáo gi a kỳ (2 năm), báo cáo k t thúc k ho ch 5 năm, g i S K ho ch và u tư, Văn phòng UBND Thành ph t ng h p báo cáo lãnh o UBND Thành ph và B K ho ch và u tư. 2. Trư c ngày 10 tháng 7 hàng năm, các s , ngành và UBND các qu n, huy n báo cáo th c hi n 6 tháng u năm và ư c th c hi n c năm k ho ch ( i v i các ch tiêu hàng năm); báo cáo th c hi n k ho ch 2 năm trư c ( i v i các ch tiêu báo cáo 2 năm 1 l n) và lũy k n năm báo cáo theo quy nh t i Khung theo dõi và ánh giá k ho ch 5 năm kèm theo Quy t nh này. Riêng báo cáo năm 2007 g i trư c ngày 15 tháng 8 năm 2007. Trư c 05 tháng 11 báo cáo c p nh t tình hình th c hi n k ho ch c năm và lũy k n năm báo cáo. Trư c ngày 15 tháng 3 các s , ngành và UBND các qu n, huy n báo cáo b sung tình hình th c hi n k ho ch năm trư c và lũy k n năm báo cáo. 3. Các ơn v nghiêm túc th c hi n ch báo cáo, b o m ti n và ch t lư ng n i dung; trư ng h p vi ph m s b x lý theo úng quy nh t i Ngh nh s 53/2007/N -CP ngày 04/4/2007 c a Chính ph v vi c x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c k ho ch và u tư. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ăng công báo. i u 6. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các s , ban, ngành Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n, huy n; Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy t nh này. Trong quá trình tri n khai th c hi n n u có v n khó khăn vư ng m c, các ơn v ph n nh g i v S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo lãnh o UBND Thành ph và B K ho ch và u tư. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  3. Nơi nh n: - VP Chính ph ( b/c); - Các B : KH& T, TC ( b/c); - TTTU, TTH ND TP ( b/c) - Các /c thành viên UBND TP; - Các s , ban, ngành TP; - UBND các qu n, huy n; Nguy n Qu c Tri u - CP VP, các phòng CV; - Lưu: VT B NG T NG H P PHÂN CÔNG, THEO DÕI VÀ ÁNH GIÁ TH C HI N CÁC CH TIÊU K HO CH 5 NĂM 2006 - 2010 (Kèm theo Quy t nh s 83/2007/Q -UBND ngày 20/7/2007) 1. Báo cáo hàng năm STT Ch tiêu ơn v ch trì báo cáo 1 S ơn v hành chính Nhà nư c áp d ng phương pháp l p S Tài chính k ho ch chi tiêu trung h n 2 S ơn v hành chính th c hi n phân b chi tiêu NSNN S Tài chính g n v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 3 T l chi ngân sách cho các i tư ng chính sách S Tài chính 4 Chi NSNN cho các chương trình h tr ng bào dân t c S Tài chính thi u s 5 Chi NSNN cho giáo d c và ào t o/t ng chi NSNN c a S Tài chính Thành ph 6 Chi NSNN c a Thành ph /t ng chi NSNN c a Thành ph S Tài chính 7 Chi u tư cho trung tâm y t d phòng Thành ph S Tài chính 8 Chi NSNN c a Thành ph cho lĩnh v c văn hóa/t ng chi S Tài chính NSNN c a Thành ph 9 Chi NSNN và các ngu n v n Nhà nư c khác cho ào t o S Tài chính 10 T l các cơ quan cung c p d ch v Thành ph công b S Tài chính phí d ch v 11 S ơn v hành chính th c hi n báo cáo ki m toán theo S Tài chính chuNn ki m toán Vi t Nam 12 T l chi tiêu công có thu c tính NSNN (theo ngành, theo S Tài chính ngu n)/t ng chi NSNN c a Thành ph 13 T l chi b o dư ng trên t ng chi ngân sách Nhà nư c S Tài chính 14 Phân b chi tiêu ngân sách g n v i chi n lư c phát tri n S Tài chính kinh t - xã h i c a Thành ph 15 T l h nghèo và h chính sách ư c hư ng giáo d c cơ S Giáo d c và ào t o
  4. b n mi n phí 16 S phòng h c ư c c i t o, xây m i S Giáo d c và ào t o 17 S phòng h c 3 ca S Giáo d c và ào t o 18 T l tr em 5 tu i i h c m u giáo S Giáo d c và ào t o 19 T l nh p h c ti u h c úng tu i S Giáo d c và ào t o 20 T l nh p h c PTTH úng tu i S Giáo d c và ào t o 21 T l nh p h c THCS úng tu i S Giáo d c và ào t o 22 T c tăng tuy n m i trung h c chuyên nghi p S Giáo d c và ào t o 23 T l giáo viên ti u h c có trình cao ng S Giáo d c và ào t o 24 T l giáo viên PTTH có trình th c sĩ S Giáo d c và ào t o 25 T l h c sinh có sách giáo khoa theo chương trình và S Giáo d c và ào t o phương pháp d y h c m i 26 T l h c sinh so v i giáo viên S Giáo d c và ào t o 27 T l t t nghi p các c p S Giáo d c và ào t o 28 T l giáo viên t chuNn qu c gia và khu v c S Giáo d c và ào t o 29 S gi h c th c hành trên t ng s gi h c S Giáo d c và ào t o 30 T ng s giư ng b nh/10.000 dân S Yt 31 T l giư ng b nh trong các b nh vi n tư/t ng s giư ng S Yt b nh 32 T l tr em dư i 1 tu i ư c tiêm 6 lo i vacxin S Yt 33 T l ngư i m c b nh s t rét, bư u c , lao, phong và các S Yt b nh d ch nguy hi m, các b nh xã h i 34 T l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng S Yt 35 T su t ch t m liên quan n thai s n/100.000 tr S Yt s ng 36 T l ch t tr em dư i 1 tu i S Yt 37 T l ch t tr em dư i 5 tu i S Yt 38 S bác sĩ/10.000 dân S Yt 39 T l tr m y t xã có bác sĩ, trong ó t l tr m y t xã S Yt mi n núi có bác sĩ 40 T l tr m y t xã có i u ki n ho t ng và n h S Yt sinh 41 S v ng c th c phNm/dân s S Yt 42 T l ngư i dân có b o hi m y t S Yt 43 T l ngư i nghèo và c n nghèo ư c c p b o hi m y t S Yt
  5. 44 M c gi m t l sinh bình quân S Yt 45 S xã nghèo ư c công nh n thoát nghèo S Lao ng TBXH 46 S h thoát nghèo S Lao ng TBXH 47 T l h nghèo S Lao ng TBXH 48 T l h nghèo là ngư i dân t c thi u s S Lao ng TBXH 49 T l h gia ình chính sách ư c hư ng tr c p xã h i S Lao ng TBXH 50 T l h nghèo ư c h tr kinh phí ư c c i thi n nhà S Lao ng TBXH tránh bão, trú bão 51 S h b tái nghèo, do thiên tai và d i do khác S Lao ng TBXH 52 S lao ng ư c gi i quy t vi c làm m i trong năm, S Lao ng TBXH trong ó s lao ng n 53 S cơ s d y ngh ư c u tư và nâng c p S Lao ng TBXH 54 S ngư i nghi n ma túy có h sơ qu n lý cai nghi n và S Lao ng TBXH ch a tr 55 T l xã, phư ng t chuNn văn hóa S Văn hóa Thông tin 56 T l gia ình t chuNn văn hóa S Văn hóa Thông tin 57 T l thôn, xóm có t sách công S Văn hóa Thông tin 58 T l thôn, xóm t chuNn văn hóa S Văn hóa Thông tin 59 T l thôn, xóm t chuNn văn hóa S Văn hóa Thông tin 60 T l làng, b n có t sách công S Văn hóa Thông tin 61 S oàn ngh thu t công l p chuy n sang ho t ng theo S Văn hóa Thông tin cơ ch ph c v công ích 62 S lư t ngư i n các cơ s văn hóa (b o tàng, r p hát, S Văn hóa Thông tin r p xem phim…)/năm 63 S lư ng di tích cách m ng, l ch s văn hóa ki n trúc S Văn hóa Thông tin ngh thu t, danh th ng ư c b o t n 64 S lư ng văn hóa phi v t th truy n th ng ư c b o t n S Văn hóa Thông tin 65 T l h ư c xem truy n hình Vi t Nam S Văn hóa Thông tin 66 T l h nghe ư c ài ti ng nói Vi t Nam S Văn hóa Thông tin 67 T l ngư i dân t c thi u s ư c nghe các chương trình S Văn hóa Thông tin phát thanh b ng ti ng dân t c 68 T l xã, phư ng có t ch c nh kỳ các ho t ng tuyên S Văn hóa Thông tin truy n giáo d c phòng ch ng t n n xã h i 69 S xã, phư ng, th tr n có thi t ch th d c th thao ngoài S Th d c th thao công l p 70 T l dân s t p luy n th d c th thao thư ng xuyên S Th d c th thao
  6. 71 T l h gia ình t p luy n th thao S Th d c th thao 72 S các văn b n quy ph m pháp lu t không còn hi u l c S Tư pháp ho c trùng l p ư c lo i b 73 S văn b n quy ph m pháp lu t ư c ban hành S Tư pháp 74 S quy ch quy nh trách nhi m c a th trư ng cơ quan S Tư pháp trư c c p trên và trư c pháp lu t i v i các hành vi trái pháp lu t, k lu t hành chính, ph m t i hình s 75 S quy nh không c n thi t v c p phép, thanh tra, ki m S Tư pháp tra ư c xóa b 76 Năng l c tăng thêm thông qua các b ng (n u có) S Giao thông công chính 77 S km ư ng Thành ph ư c: làm m i, nâng c p, c i t o S Giao thông công chính 78 T l dân cư thành th s d ng nư c s ch S Giao thông công chính 79 T l ư ng ph có cây xanh S Giao thông công chính 80 T l dân nông thôn ư c cung c p nư c s ch S Nông nghi p và PTNT 81 S ngư i b thi t h i v ngư i và c a do thiên tai gây ra S Nông nghi p và PTNT 82 S ngư i ư c tham gia t ch c t p hu n v phòng ch ng S Nông nghi p và thiên tai PTNT 83 T l h s d ng t ư c c p gi y ch ng nh n quy n s S Tài nguyên MT-N d ng t 84 T l t ư c khai thác và s d ng có hi u qu S Tài nguyên MT-N 85 T l khu nhà chu t ô th và nông thôn ư c xóa b S Tài nguyên MT-N 86 S cơ s gây ô nhi m môi trư ng b x lý S Tài nguyên MT-N 87 S khu công nghi p, khu ch xu t có h th ng x lý nư c S Tài nguyên MT-N th i t p trung t tiêu chuNn môi trư ng 88 S ơn v hành chính th c hi n chính sách m t c a S N iv 89 S ơn v hành chính áp d ng h th ng qu n lý ch t S Khoa h c công ngh lư ng theo tiêu chuNn ISO 9001 - 2000 90 Áp d ng phương pháp l p k ho ch d a trên k t qu và có S K ho ch và u tư tham v n ý ki n c ng ng, k c ngư i nghèo 91 T l các c p chính quy n Thành ph th c hi n giao d ch S Bưu chính vi n qua m ng thông 92 T l các xã công khai thông tin v ngân sách xã, phư ng UBND các qu n, huy n
  7. 93 S ngư i, phương ti n b thi t h i do bão, lũ l t gây ra UBND các qu n, huy n (n u có) 94 S huy n, qu n xây d ng xong b n a chính và công UBND các qu n, huy n b công khai 95 S qu n, huy n có các công trình th d c th thao cơ UBND các qu n, huy n b n: sân v n ng, b bơi, nhà thi u a năng… 96 T l cán b lãnh o kê khai tài s n theo Lu t Phòng, Thanh tra Thành ph ch ng tham nhũng 97 T l d án u tư có s tham gia giám sát c a ngư i dân Văn phòng y ban M t tr n t qu c Thành ph 98 S xã, phư ng, th tr n t tiêu chuNn phù h p v i tr em y ban dân s gia ình và tr em Thành ph 99 S tr em nghèo, có hoàn khó khăn, tr em lang thang cơ y ban dân s gia ình nh , tr em khuy t t t ư c b o v , ti p xúc v i các d ch và tr em Thành ph v cơ b n như: h c t p, chăm sóc s c kh e 2. Báo cáo gi a kỳ (năm 2008) và cu i kỳ (năm 2010) ơn v ch trì báo STT Ch tiêu Ghi chú cáo 1 T l các khu nhà chu t ô th và nông thôn S Xây d ng ư c xóa 2 S cơ s s n xu t m i xây d ng áp d ng công S Tài nguyên MT- ngh s ch ho c trang b các thi t b gi m thi u ô N nhi m x lý ch t th i t tiêu chuNn môi trư ng 3 T l ngư i dân t c thi u s ư c c p s i S Tài nguyên MT- v i t nông nghi p và t r ng N 4 M c hài lòng c a ngư i dân v d ch v a S Tài nguyên MT- chính N 5 T l ô nhi m môi trư ng các khu công S Tài nguyên MT- nghi p, làng ngh , các thành ph và các vùng N nông thôn, vùng có m t dân s cao 6 T l ngư i dân t c thi u s tham gia lãnh o S N iv các c p 7 S doanh nghi p ư c c p ch ng nh n ISO S Khoa h c công 14001 ngh 8 T l ch t th i r n sinh ho t ư c thu gom và x S Giao thông công lý chính 9 T l ph n ngư i dân t c tham gia chính y ban dân s gia quy n/t ng s cán b n tham gia chính quy n ình và tr em Thành ph
  8. 10 T l tr em lang thang, cơ nh , khuy t t t ư c y ban dân s gia nh n các tr giúp xã h i ình và tr em Thành ph 11 T l ngư i dân t c thi u s ư c n nh ch UBND các qu n, ăn, và s n xu t huy n 12 T l xã nghèo có ư ng ô tô n trung tâm xã UBND các huy n 13 T l xã nghèo ư c h tr v k t c u h t ng UBND các huy n thi t y u 14 Thu nh p bình quân c a ngư i nghèo, ngư i dân C c Th ng kê t c thi u s 15 Thu nh p bình quân c a 20% h nghèo nh t C c Th ng kê 16 Thu nh p bình quân c a 20% h giàu nh t C c Th ng kê
Đồng bộ tài khoản