Quyết định 83/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
64
lượt xem
10
download

Quyết định 83/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 83/QĐ-UBND về việc quy định bổ sung mức thu một phần viện phí khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập theo xếp hạng đơn vị sự nghiệp y tế do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 83/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H I PHÒNG Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 83/QĐ-UBND H i Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C QUY Đ NH B SUNG M C THU M T PH N VI N PHÍ KHÁM, CH A B NH T I CÁC CƠ S KHÁM CH A B NH CÔNG L P THEO X P H NG ĐƠN V S NGHI P Y T U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H I PHÒNG Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH ngày 28/8/2001 c a U ban Thư ng v Qu c h i; các Ngh đ nh c a Chính ph s 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 hư ng d n thi hành Pháp l nh phí và l phí, s 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 v vi c s a đ i m t s đi m c a Ngh đ nh s 57/2002/NĐ-CP; Căn c Ngh đ nh s 95/NĐ-CP ngày 27/8/1994 c a Chính ph v vi c thu m t ph n vi n phí; các Thông tu liên t ch s 14/TTLB ngày 30/9/1995 c a Liên b Y t - Tài chính - Lao đ ng Thương binh và Xã h i - Ban v t giá Chính ph v ch đ thu và s d ng m t ph n vi n phí y t ; s 03/2006/TTLT- BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006 c a Liên b Y t - Tài chính - Lao đ ng Thương binh và Xã h i v vi c b sung Thông tư Liên B s 14/TTLB hư ng d n th c hi n thu m t ph n vi n phí y t ; Căn c Quy t đ nh c a U ban nhân dân thành ph s 1452/2006/QĐ-UBND ngày 03/7/2006 v vi c quy đ nh m c thu m t ph n vi n phí khám ch a b nh t i các cơ s khám ch a b nh công l p theo x p h ng đơn v s nghi p y t ; s 1622/QĐ-UBND ngày 01/10/2008 v vi c Quy đ nh b sung m c thu m t ph n vi n phí khám ch a b nh t i các b nh vi n h ng I; Xét đ ngh c a Liên S Y t - S Tài chính t i T trình s 20/TTLS-YT-TC ngày 10/01/2009 v vi c Quy đ nh b sung m c thu m t ph n vi n phí khám ch a b nh t i các b nh vi n h ng I, h ng II, h ng III. QUY T Đ NH Đi u 1: Quy đ nh b sung m c thu m t ph n vi n phí khám ch a b nh t i các cơ s khám ch a b nh công l p theo x p h ng đơn v s nghi p y t (có danh m c kèm theo) như sau: 1. B sung 499 m c thu ph u thu t, 182 m c thu th thu t, 01 m c thu ch n đoán hình nh cho các b nh vi n h ng I, h ng II; 395 m c thu ph u thu t, 149 m c thu th thu t, 01 m c thu ch n đoán hình nh và xét nghi m cho các b nh nhân h ng III có trong khung giá, nhưng chưa có tên c th trong Thông tư s 03/2006/TTLT-BYT-BLĐTB&XH. 2. B sung 217 m c thu ph u thu t, 90 m c thu th thu t, 54 m c thu ch n đoán hình nh và xét nghi m cho các b nh vi n h ng II; 150 m c thu ph u thu t, 66 m c thu th thu t, 54 m c thu ch n đoán hình nh và xét nghi m cho các b nh vi n h ng III có trong khung giá Thông tư s 03/2006/TTLT-BYT-BLĐTB&XH, đã đư c U ban nhân dân thành ph phê duy t cho các b nh vi n h ng I; M c giá thu trên đã bao g m các v t tư tiêu hao c n thi t cho ph u thu t, th thu t, ch n đoán hình nh, xét nghi m; nhưng chưa bao g m v t tư thay th , v t tư tiêu hao, đ c bi t n u có s d ng trong ph u thu t, th thu t, ch n đoán hình nh xét nghi m. Đi u 2: M c gia thu trên t m th i áp d ng v i các đ i tư ng ngư i b nh, k c ngư i b nh có th b o hi m y t , c trong đi u tr ngo i trú và n i trú. - Giao S Tài chính, S Y t hư ng d n, ki m tra, giám sát các cơ s y t công l p th c hi n các kho n thu, chi t ngu n thu vi n phí theo đúng quy đ nh hi n hành v ch đ thu và s d ng m t ph n vi n phí. Đi u 3: Quy t đ nh có hi u l c thi hành k t ngày 01/02/2009. Đi u 4: Các ông (bà) Chánh văn phòng U ban nhân dân thành ph ; Giám đ c các S ; Y t , Tài chính, Giám đ c B o hi m xã h thành ph , Giám đ c Kho b c Nhà nư c thành ph ; Ch t ch U ban nhân dân các qu n, huy n và Th trư ng các cơ s y t công l p căn c Quy t đ nh thi hành./.
 2. TM U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH T CH PHÓ CH T CH Hoàng Văn K
 3. DANH M C M C THU PH U THU T CÓ KHUNG GIÁ TRONG THÔNG TƯ S 03/2006/TTLT ÁP D NG CHO CÁC B NH VI N CÔNG L P H NG I, H NG II, H NG III (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 83/QĐ-UBND ngày 16/01/2009 c a U ban nhân dân thành ph ) Đơn v tính: nghìn đ ng Các ph u thu t dư i đây đã bao g m các v t tư tiêu hao c n thi t, nhưng chưa bao g m v t tư tiêu hao đ c bi t. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 C2.1 A. TH N KINH S NÃO 1 21 Khâu n i dây th n kinh ngo i biên x 300 1800 1800 1.700 1.600 2 24 D n lưu não th t x 180 1.000 1.000 900 800 3 26 C t u da đ u lành, đư ng kính trên 5cm x 180 1.000 1.000 900 800 4 27 C t u da đ u lành, đư ng kính t 2 - 5cm x 180 1.000 1.000 900 800 5 28 R ch ra đ u r ng trong máu t dư i da đ u x 150 800 600 500 400 6 29 C t u da đ u lành tính đư ng kính dư i 2cm x 150 800 600 500 400 7 30 Nh c xương đ u lún qua da tr em x 150 800 600 500 400 C2.1 B. TIM M CH L NG NG C 8 10 Ph u thu n ch a t m th i t ch ng Fallot x 300 1.800 1.800 1.700 9 11 Ph u thu t l i h p van 2 lá x 300 1.800 1.800 1.700 10 12 Khâu v t thương tim do đâm hay do m nh đ n x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 11 13 Ph u thu t v tim do ch n thương ng c kín x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 12 24 Vi ph u thu t u m ch máu, n i các m ch máu trong c t c t chi, x 300 1.800 1.800 1.700 ghép có cu ng m ch c t d i 13 25 Ph u th ât u máu hay b ch m ch vùng c , cùng trên xương x 300 1.800 1.800 1.700 đòn, vùng nách xâm l n các m ch máu l n
 4. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 14 26 Ph u thu t u máu l n, u b ch huy t l n, đư ng kính trên 10cm x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 15 28 C t m t ph n tuy n giáp trong b nh Basedow x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 16 30 C t u xương sư n nhi u xương x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 17 32 Th t ng đ ng m ch x 300 1.800 1.800 1.700 18 34 Tách van hai lá b h p l n đ u x 300 1.800 1.800 1.700 19 35 C t tuy n c x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 20 38 L y máu c c làm ngh n m ch x 180 1.000 1.000 900 800 21 39 C t u xương sư n: 1 xương x 180 1.000 1.000 900 800 22 40 Kéo liên t c m t m ng sư n hay m ng c sư n x 180 1.000 1.000 900 800 23 43 Ph u thu t u máu dư i da có đư ng kính t 5 - 10cm x 180 1.000 1.000 900 800 24 44 Bóc nhân tuy n giáp x 180 1.000 1.000 800 700 25 54 Ph u thu t u m ch máu dư i da, đư ng kính dư i 5cm x 150 800 750 600 600 C2.1 C. TIÊU HOÁ - B NG 26 5 C t d dày, ph u thu t l i x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 27 6 C t d dày sau n i v tràng x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 28 10 C t m t n a đ i tràng ph i, trái x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 29 11 C t c t tr c tràng đư ng b ng, đư ng t ng sinh môn x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 30 12 C t tr c tràng gi l i cơ tròn x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 31 13 C t u sau phúc m c tái phát x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 32 14 C t u sau phúc m c x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 33 C t đo n đ i tràng ngang, đ i trư ng Sigma n i ngang x 300 1.800 1.800 1.700 1.600
 5. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 34 17 C t m t n a d dày do loét, viêm, u lành x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 35 20 C t u m c treo có c t ru t x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 36 23 Khâu v t thương l n t ng sinh môn kèm rách cơ tròn làm h u x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 môn nhân t o 37 24 Ph u thu t thoát v cơ hoành x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 38 C t u tr c tràng ng h u môn đư ng dư i x 300 1.800 1.800 39 36 N i v tràng x 180 1.000 1.000 900 800 40 37 C t u m c treo không c t ru t x 180 1.000 1.000 900 800 41 39 C t ru t th a viêm v trí b t thư ng x 180 1.000 1.000 900 800 42 40 C t ru t th a kèm túi Meckel x 180 1.000 1.000 900 800 43 47 C t cơ tròn trong x 180 1.000 1.000 900 800 44 56 C t ru t th a v trí bình thư ng x 180 1.000 1.000 900 800 D. GAN M T T Y 45 8 C t b kh i tá t y x 500 2.500 2.250 2.000 46 9 C t b phân thuỳ gan x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 47 18 C t đuôi t y và c t lách x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 48 19 C t thân và đuôi t y x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 C2.1 E. TI T NI U - SINH D C 49 10 C t u th n lành x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 50 21 L y s i ni u qu n tái phát, ph u thu t l i x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 51 27 C t m t n a bàng quang và c t túi th a bàng quang x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 52 C t u tuy n ti n li t x 300 1.800 1.800
 6. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 53 29 L y s i ni u qu n đo n sát bàng quang x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 54 37 Ch a cương c ng dương v t x 180 1.000 1.000 900 800 55 53 C t u nang th ng tinh x 150 800 750 680 600 56 55 C t u sùi đ u mi ng sáo x 150 800 750 680 600 57 56 C t u lành dương v t x 150 800 750 680 600 58 59 M r ng l sao x 150 800 750 680 600 59 60 Ph u thu t ch a xơ c ng dương v t (Peyronie) x 150 800 750 680 600 C2.1 G. CH N THƯƠNG - CH NH HÌNH 60 4 Thay toàn b kh p háng x 500 2.500 2.500 2.250 61 6 Tái t o dây ch ng kh p g i x 500 2.500 1.800 1.700 62 7 Thay toàn b kh p g i x 500 2.500 2.500 2.250 63 8 Chuy n ngón x 500 2.500 1.800 1.700 64 9 Chuy n xương ghép n i vi ph u x 500 2.500 1.800 1.700 65 10 Chuy n v t ghép vi ph u x 500 2.500 1.800 1.700 66 13 Gi i phóng chèn ép, k t h p n p vít xương ch n thương c t x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 s ng c 67 14 Gi i phóng chèn ép ch n thương c t s ng th t lưng x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 68 15 Ph u thu t trư t thân đ t s ng x 300 1.800 1.800 1.700 69 16 C đ nh n p vít gãy tr t kh p vai x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 70 17 C đ nh n p vít gãy li n l i c u cánh tay x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 71 18 Ph u thu t gãy xương cánh tay kèm t n thương th n kinh ho c x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 m ch máu
 7. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 72 20 C đ nh n p vít gãy hai xương c ng tay x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 73 21 Ph u thu t gãy Monteggia x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 74 22 Chuy n gân li t th n kinh quay gi a hay tr x 300 1.800 1.800 1.700 75 23 Tái t o dây ch ng vòng kh p quay tr c trên x 300 1.800 1.800 1.700 76 25 Thay kh p bàn ngón tay x 300 1.800 1.800 1.700 77 26 Thay kh p liên đ t các ngón tay x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 78 32 Đóng đinh n i tu xương đùi (xuôi dòng) x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 79 33 K t xương đinh n p m t kh i ho cvít n p c xương đùi gãy liên x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 m u ho c dư i m u chuy n 0 80 34 K t xương n p g p góc 95 ho c vít n p l i c u xương đùi gãy x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 trên l i c u, liên l i c u xương đùi 81 35 T o hình dây ch ng chéo kh p g i qua n i soi x 500 2.500 2.500 2.200 2.000 82 36 Đ t vít gãy mâm chày và đ u trên xương chày x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 83 37 Ghép trong m t đo n xương x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 84 38 Ph u thu t đi u tr cal l ch, có k t h p xương x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 85 39 Ph u thu t n i soi kh p x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 86 41 Chuy n v t da có cu ng m ch x 300 1.800 1.800 1.700 87 46 N i ghép th n kinh vi ph u x 300 1.800 1.800 1.700 88 48 M xương ch nh hình hàm trên, hàm dư i, v u hàm trên, v u x 300 1.800 1.800 1.700 hàm dư i, sai kh p c m 89 49 S a ch a di ch ng sau ch n thương xương: cai l ch, sau kh p x 300 1.800 1.800 1.700 c m, khít hàm 90 51 Ph u thu t xương b vai lên cao x 300 1.800 1.800 1.700 1.600
 8. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 91 52 C đ nh n p vít gãy thân xương cánh tay x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 92 56 Đóng đinh n i tu gãy 2 xương c ng tay x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 93 57 Ph u thu t điêu tr không có xương quay x 300 1.800 1.800 1.700 94 58 Ph u thu t gãy đ t bàn ngón tay k t h p xương v i Kirscher x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 h ơc n p vít 95 59 Ph u thu t đi u tr không có xương tr x 300 1.800 1.800 1.700 96 60 Ph u thu t d t t dính ngón, trên 2 ngón x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 97 62 Ph u thu t toác kh p mu x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 98 66 Đ t n p vít gãy m t cá trong, ngoài ho c Dupuytren x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 99 67 Ph u thu t bàn chân khoèo x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 100 75 C t u nang tiêu xương, ghép xương x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 101 78 C t u xơ cơ xâm lân x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 102 79 C t u th n kinh x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 103 84 Ph u thu t kéo dài chi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 104 85 Ph u thu t gãy xương đòn x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 105 87 C đ nh Kirschner trong gãy đ u trên xương cánh tay x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 106 88 Ph u thu t gãy đ u dư i xương quay và tr t kh p qua tr c x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 dư i 107 91 Đóng đinh xương đùi m , ngư c dòng x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 108 94 Đóng đinh xương chày m x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 109 95 K t h p xương b ng n p vít gãy thân xương chày x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 110 96 K t h p xương b ng n p vít gãy đ u dư i xương chày x 300 1.800 1.800 1.700 1.600
 9. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 111 97 Ph u thu t c đ nh gãy xương đ t bàn b ng kim Kirschner x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 112 98 Ph u thu t c đ nh gãy xương sên b ng kim Kirschner x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 113 99 Đ t vít gãy thân xương sên x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 114 100 Đ t vít gãy tr t xương thuy n x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 115 101 C t u xương s n x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 116 107 Ph u thu t đi u tr v o c x 180 1.000 1.000 900 800 117 108 Ph u thu t gãy l i c u ngoài xương cánh tay x 180 1.000 1.000 900 800 118 109 Ph u thu t gãy m m trên ròng r c xương cánh tay x 180 1.000 1.000 900 800 119 119 Néo ép ho c bu c vòng ch thép gãy xương bánh chè x 180 1.000 1.000 900 800 120 127 N p vít trong gãy tr t xương chêm x 180 1.000 1.000 900 800 121 128 C t u máu khu trú, đư ng kính dư i 5cm x 180 1.000 1.000 900 800 122 129 C t u nang bao ho t d ch x 180 1.000 1.000 900 800 123 133 Găm Kirschner trong gãy m t cá ho c vít m t cá x 180 1.000 1.000 900 800 124 134 C t u bao gân x 180 1.000 1.000 900 800 125 135 Ph u thu t xơ x ng cơ may x 180 1.000 1.000 900 800 126 136 Ph u thu t viêm t y bàn chân, c viêm bao ho t d ch x 180 1.000 1.000 900 800 127 137 K t h p xương trong gãy xương mác x 180 1.000 1.000 900 800 128 138 C t u xương s n lành tính x 180 1.000 1.000 900 800 129 139 Rút n p vít và các d ng c khác sau ph u thu t x 180 1.000 1.000 900 800 130 140 Ph u thu t v t thương ph n m m trên 10cm x 180 1.000 1.000 900 800 131 141 Ph u thu t hàm n n ch nh hình d ng Mac - Neil x 150 800 750 680
 10. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 132 142 Ch nh hình tai sau m ti t căn xương chũm x 150 800 750 680 133 143 Ph u thu t hàm gi . ch nh h nh ph u thu t c t b xương hàm x 150 800 750 680 ph c t p 134 147 C t u ph n m m đơn thu n x 150 800 600 600 550 135 149 Ph u thu t v t thương ph n m m 5 - 10cm x 150 800 600 600 550 C2.1 H. T O HÌNH 136 19 T o hình ph c h i mũi ho c tai t ng ph n, ghép, c y ho c t o x 300 1.800 1.800 1.700 hình t i ch 137 20 Ph u thu t hàm v u, hàm trên, hàm dư i x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 138 21 T o hình toàn b tháp mũi, v t da trán, tr Filatov x 300 1.800 1.800 1.700 139 22 Ph u thu t sa vú x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 140 23 Ph u thu t vũ phì đ i x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 141 24 T o hình vú b ng v t da cơ th ng b ng x 300 1.800 1.800 1.700 142 25 T o hình thu g n thành b ng x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 143 26 T o hình ph các khuy t ph n m m b ng ghép da vi ph u x 300 1.800 1.800 1.700 144 29 N i l i m t ngón tay b đ t lìa x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 145 31 T o hình vành tai x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 146 33 T o hình tháp mũi x 300 1.800 1.800 1.700 147 34 T o hình hàm m t do ch n thương x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 148 38 T o hình ni u qu n do h p và v t thương ni u qu n x 300 1.800 1.800 1.700 149 42 T o hình cơ hoành b thoát v , b nhão x 300 1.800 1.800 1.700 150 44 T o hình mi th m mĩ do ch ng ch n thương x 300 1.800 1.800 1.700
 11. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 151 46 Thu g n mông đùi, căng da mông đùi x 300 1.800 1.800 1.700 152 53 H th p gò má cao x 180 1.000 1.000 900 800 153 55 Nâng mí sa tr x 180 1.000 1.000 900 800 154 56 C t b bư u, s a s ng mũi x 180 1.000 1.000 900 800 155 57 Nâng s ng múi v i ch t li u t thân x 180 1.000 1.000 900 800 156 59 Căng da m t x 180 1.000 1.000 900 800 157 60 Căng da c x 180 1.000 1.000 900 800 158 62 Nâng vú b ng đ t các túi d ch x 180 1.000 1.000 900 800 159 63 T o hình môi m t bên, không toàn b x 180 1.000 1.000 900 800 160 64 T o hình ngách l i, c t u l i trên 2cm x 180 1.000 1.000 900 800 161 65 T o hình l i trong viêm quanh răng, t 4 răng tr lên x 180 1.000 1.000 900 800 162 67 T o hình mũi, đ n silicone x 180 1.000 1.000 900 800 163 68 T o hình b ng các v t t i ch đơn gi n x 180 1.000 1.000 900 800 164 69 C y tóc, c y t ng khóm, di n trên 5cm vuông x 180 1.000 1.000 900 800 165 70 Nâng gò má th p, ch t li u t thân - silicone x 180 1.000 1.000 900 800 166 71 C y lông mày x 180 1.000 1.000 900 800 167 72 Ph u thu t n p nhăn mí trên, mí dư i, khoé m t, thái dương x 180 1.000 1.000 900 800 168 74 S a kh i s n mũi quá r ng, kho m, m v t x 180 1.000 1.000 900 800 169 76 Nâng các núm vú t t x 180 1.000 1.000 900 800 170 77 Ph u thu t vú phì đ t nam gi i (gynecomasita) x 180 1.000 1.000 900 800 171 78 S a gai mũi, góc múi, môi trên x 180 1.000 1.000 900 800
 12. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 172 79 T o hình l i trong viêm quanh răng t 2 - 4 răng x 150 800 650 650 600 173 80 Ph u thu t quăm x 150 800 650 650 600 174 81 L y m mí dư i x 150 800 650 650 600 175 82 X mí đôi x 150 800 650 650 600 176 83 Ghép da kinh đi n tr l n mí x 150 800 650 650 177 84 M r ng khe m t x 150 800 650 650 600 178 85 Ph u thu t n p qu t góc m t trong x 150 800 650 650 600 179 86 C t b các m u s n tai th a d t t b m sinh x 150 800 650 650 600 180 87 T o hình đi n hình mào xương răng dư i 3 răng x 150 800 650 650 181 88 C t b các n t ru i, h t cơm, u gai x 150 800 650 650 600 182 90 Đ t túi bơm giãn da x 150 800 650 650 183 92 Hút m c x 150 800 650 650 184 94 C t b ngón tay th a x 150 800 650 650 600 C2.1 I. PH U THU T N I SOI 185 6 C t lách qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 186 7 C t đ i tràng qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 187 8 C t dây th n kinh X qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 188 10 Sinh thi t l ng ng c qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 189 12 C t u bàng quang tái phát qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 190 13 C t u tuy n ti n li t phì đ i qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 191 17 D n lưu đư ng m t trong và ngoài qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600
 13. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 192 21 Ph u thu t mũi xoang qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 193 22 C t u nhú tai mũi h ng qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 194 23 Ph u thu t gan m t, túi m t, nang gan, l y s i qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 195 24 C t th n qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 196 26 Ph u thu t h i ch ng ng c tay qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 197 28 C t ch m nang gan qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 198 30 Ph u thu t ch a ngoài t cung qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 199 31 C t polyp đ i tràng qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 200 32 C t van ni u đ o sau tr em qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 201 33 C t u ni u đ o, van ni u đ o qua n i soi x 180 1.000 1.000 900 800 202 34 C t polyp d dày qua n i soi x 180 1.000 1.000 900 800 203 35 C t polyp đ i tràng sigma qua n i soi x 180 1.000 1.000 900 800 204 36 C t polyp tr c tràng qua n i soi x 180 1.000 1.000 900 800 C2.1 K. UNG BƯ U 205 6 C t m t n a d dày do ung thư kèm vét h ch h th ng x 500 2.500 1.800 206 8 C t ung thư sàng hàm chưa lan r ng x 300 1.800 1.350 1.200 1.000 207 9 Ph u thu t vét h ch c trong ung thư x 300 1.800 1.350 1.200 1.000 208 11 C t ung thư giáp tr ng x 300 1.800 1.350 1.200 1.000 209 13 C t tuy n vú m r ng có vét h ch x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 210 14 C t ung thư bu ng tr ng kèm c t toàn b t cung và m c n i x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 l n 211 15 C t b tinh hoàn và vét h ch b ng x 300 1.800 1.000 900 800
 14. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 212 16 C t tinh ung thư l c ch có vét h ch b ng x 300 1.800 1.000 900 800 213 17 C t chi và vét h ch x 300 1.800 1.800 1.700 214 18 C t ung thư da có vá da r ng đư ng kính trên 5cm x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 215 19 C t ung thư th n x 300 1.800 1.800 1.700 216 20 C t b dương v t có vét h ch x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 217 21 Vét h ch ti u khung qua n i soi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 218 23 C t t cung, ph n ph kèm vét h ch ti u khung x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 219 26 Khoét nhãn c u, vét c t b nhãn c u, mi, h m t ung thư x 300 1.800 1.350 1.200 220 28 Ph u thu t vét h ch c b o t n x 300 1.800 1.350 1.200 1.000 221 29 Ph u thu t vét h ch dư i hàm đ t catheter đ ng m ch lư i đ x 300 1.800 1.800 1.650 truy n hoá ch t 222 30 C t ung thư ph n m m chi trên ho c dư i đư ng kính b ng và x 300 1.800 1.800 1.650 1.500 trên 5cm 223 32 Khâu c m máu gan và d n lưu b ng do ung thư gan v x 300 1.800 1.800 1.650 1.500 224 33 Th t đ ng m ch gan ung thư ho c ch y máu đư ng m t x 180 1.000 1.000 900 225 34 Ph u thu t vét h ch nách x 180 1.000 1.000 900 800 226 36 C t tinh hoàn ung thư l c ch không vét h ch b ng x 180 1.000 1.000 900 800 227 37 C t ung thư ph n m m chi trên ho c chi dư i đư ng kính dư i x 180 1.000 1.000 900 800 5cm 228 40 Khoét chóp c t cung x 180 1.000 750 700 600 229 41 C t b tinh hoàn x 180 1.000 1.000 850 800 230 42 C t u lành ph n m m đư ng kính b ng và trên 5cm x 180 1.000 750 700 600 231 44 C t u lành ph n m n đư ng kính dư i 5cm x 180 1.000 750 700 600
 15. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 232 45 Ph u thu t sinh thi t ch n đoán x 150 800 680 680 600 233 46 C t u vú nh x 150 800 750 680 600 234 47 C t polyp c t cung x 150 800 750 680 600 235 48 C t u thành âm đ o x 150 800 750 680 600 L. TAI - MŨI - H NG 236 7 Ph u thu t tai xương chũm trong viêm màng não x 300 1.800 1.800 1.600 1.500 237 8 Ph u thu t tiêt căn xương chũm x 300 1.800 1.800 1.600 238 9 Ph u thu t sào bào thương nhĩ, vá nhĩ x 300 1.800 1.800 1.600 1.500 239 10 Tái t o h truy n âm x 300 1.800 1.800 1.600 240 12 Khoét mê nhĩ x 300 1.800 1.600 1.500 241 13 M túi n i d ch tai trong x 300 1.800 1.600 1.500 1.400 242 14 Ph u thu t áp xe não do tai x 300 1.800 1.600 1.500 243 15 Ph u thu t cánh mũi l y u h c mũi x 300 1.800 1.600 1.500 1.400 244 16 Ph u thu t rò vùng s ng mũi x 300 1.800 1.600 1.500 1.400 245 17 Ph u thu t xoang trán x 300 1.800 1.600 1.500 1.400 246 18 N o sang hàm x 300 1.800 1.600 1.500 1.400 247 23 Ph u thu t đư ng rò b m sinh c bên x 300 1.800 1.600 1.500 248 28 Khâu ph c h i thanh qu n do ch n thương x 300 1.800 1.600 1.500 1.400 249 30 C t dây thanh x 300 1.800 1.600 1.500 1.400 250 31 C t dính thanh qu n x 300 1.800 1.600 1.500 1.400 251 33 D n lưu áp xe th c qu n x 300 1.800 1.600 1.500 1.400
 16. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 252 39 Ph u thu t đư ng rò b m sinh giáp móng x 300 1.800 1.600 1.500 1.400 253 41 M khí qu n trong u tuy n giáp x 300 1.800 1.600 1.500 1.400 254 42 Khâu l th ng th c qu n sau hóc xương x 300 1.800 1.000 900 800 255 44 Vá nhĩ đơn thu n x 300 1.800 1.600 1.500 1.400 256 45 Ph u thu t ki m tra xương chũm x 180 1.000 1.000 900 800 257 47 Khâu l th ng b t vách ngăn mũi x 180 1.000 1.000 900 800 258 48 Ph u thu t vách ngăn mũi x 180 1.000 1.000 900 800 259 49 C t Amidan gây mê ho c gây tê x 180 1.000 1.000 900 800 260 52 C t u nang, ph u thu t tuy n giáp x 180 1.000 1.000 900 800 261 53 L y đư ng rò luân nhĩ x 150 800 500 500 400 262 54 C t polyp mũi x 150 800 500 500 400 263 55 N n s ng mũi sau ch n thương x 150 800 500 500 400 264 56 Ph u thu t l thông mũi xoang qua khe dư i x 150 800 500 500 400 265 58 Khâu v t thương ph n m m vùng đ u c x 150 800 500 500 400 M. M T 266 3 Ph u thu t làm nhuy n th thu tinh b ng siêu âm, đ t th thu x 500 2.500 1.900 1.900 1.700 tinh nhân t o 267 6 L y thu tinh trong bao, ngoài bao, r a hút các lo i đ c th thu x 300 1.800 1.800 1.700 tinh già, b nh lý, sa, l ch, v 268 7 Phá bao sau th phát t o đ ng t b ng laser YAG x 300 1.800 1.800 1.700 269 8 Ph u thu t đ c th tinh và glaucoma ph i h p x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 270 9 C t màng xu t ti t trư c đ ng t , bao xơ sau th thu tinh x 300 1.800 1.800 1.700 1.600
 17. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 271 18 Ph u thu t ti p kh u túi l mũi: Duckey, Berke x 300 1.800 1.800 1.700 272 19 Ph u thu t m ng tái phát có vá ni m m c hay ghép giác m c x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 273 22 C t m ng m t, l y th thu tinh v , bơm hơi, bơm d ch ti n x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 phong 274 23 C t m ng m t quang h c có tách dính ph c t p x 300 1.800 1.800 1.700 275 26 Vá da t o cùng đ và l p m t gi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 276 28 Tái t o l qu n k t h p khâu mi x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 277 29 T o cùng đ b ng da niêm m c, tách dính mí c u x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 278 31 R ch góc ti n phòng (Goniotomy) x 300 1.800 1.800 1.700 1.600 279 32 C t bè c ng m c (trabeculectomy) x 300 1.800 1.800 1.500 1.300 280 33 C t bè c ng m c - giác m c (Trabeculo - sinusotomy) x 300 1.800 1.800 1.700 281 34 Ph u thu t Faden x 300 1.800 1.800 1.500 282 36 G t c t giác m c r ng x 300 1.800 1.800 1.500 283 38 Hút d ch kính bơm hơi ti n phòng x 300 1.800 1.800 1.500 1.300 284 42 Khâu da mi do sang ch n x 120 700 500 400 300 285 43 Treo cơ ch a s p mi x 120 700 500 400 300 286 44 C t u mi k t m c không vá, k c ch p to lan x 120 700 500 400 300 287 45 Khâu k t m c do sang ch n x 120 700 500 400 300 288 46 C t m ng m t chu biên khoan rìa, đ t nóng, đ t l nh vùng th x 120 700 500 400 300 mi, tách th mi 289 47 C t b nhãn c u, múc n i nhãn x 120 700 500 400 300 290 48 C t m ng có vá niêm m c x 120 700 700 600 500
 18. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 291 49 Ph u thu t lác thông thư ng x 180 1.000 900 850 800 292 51 Ph u thu t Doenig x 180 1.000 900 850 293 53 Ph giác m c b ng k t m c x 120 700 500 500 294 54 Ph u thu t rách giác m c, nan, hoa đi u tr c n th , d n c ng x 180 1.000 900 850 800 m c b ng collagen đi u tr c n th 295 55 C t m ng m t quang h c x 180 1.000 900 850 800 296 59 Chích máu m ti n phòng x 120 700 500 400 300 297 61 C t b ch p có b c x 150 800 500 500 400 298 63 Ph u thu t qu m x 150 800 500 500 400 299 64 C t m ng phương pháp, vùi, c t b đơn thu n x 150 800 500 500 400 300 65 Nhu m s o b m t giác m c x 150 800 500 500 400 O. RĂNG - HÀM - M T 301 1 C t đo n xương hàm trên ho c hàm dư i kèm ghép xương x 500 2.500 1.800 1.700 ngay 302 2 Ph u thu t đa ch n thương vùng hàm m t, hàm trên hàm dư i x 500 2.500 1.800 1.700 1.600 303 3 Ph u thu t dính kh p thái dương hàm 2 bên kèm theo ghép x 500 2.500 1.800 1.700 xương s n tư thân ho c v t li u khác 304 7 Ph u thu t khe h môi m t bên toàn b x 300 1.800 1.100 1.000 900 305 8 Ph u thu t khe h môi hai bên x 300 1.800 1.100 1.000 900 306 9 Phãu thu t khe h vòm mi ng x 300 1.800 1.100 1.000 900 307 10 Nh răng l c ch , răng ng m toàn b trong xương hàm x 300 1.800 1.100 1.000 900 308 11 Ph u thu t gãy xương hàm trên, hàm dư i, cung ti p, ch nh x 300 1.800 1.800 1.600 1.500 mũi, gãy Lefort I, II, III.
 19. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 309 12 Ghép xương hàm x 300 1.800 1.800 1.600 310 13 C t đo n xương hàm trên ho c dư i x 300 1.800 1.800 1.600 1.400 311 14 C t nang xương hàm khó x 300 1.800 1.100 1.000 900 312 15 Ph u thu t c ng kh p thái dương hàm 1 ho c 2 bên x 300 1.800 1.200 1.100 313 18 N o xoang tri t đ trong viêm xoang do răng x 300 1.800 1.100 1.000 900 314 19 Ph u thu t, v t thương ph n m m vùng hàm m t dài trên 10cm, x 300 1.800 1.350 1.100 1.000 t n thương m ch máu, th n kinh, tuy n. 315 22 Ph u thu t s p mí, h mí, quanh h c m t x 300 1.800 1.350 1.100 1.000 316 23 C t u toàn b u l i 1 hàm x 300 1.800 1.250 1.100 1.000 317 24 C t u nang giáp móng x 300 1.800 1.250 1.100 1.000 318 25 C t u nang c nh c x 300 1.800 1.250 1.100 1.000 319 26 Ph u thu t viêm to lan l n, viêm t y n a m t x 300 1.800 1.350 1.100 1.000 0 320 27 Nh răng khôn m c l ch 90 ho c ng m dư i l i, dư i niêm x 180 1.000 1.000 900 800 m c, ph i ch p phim răng đ ch n đoán xác đ nh và ch n phương pháp ph u thu t 321 28 Ph u thu t đi u ch nh xương răng và nh nhi u răng hàng x 180 1.000 1.000 900 800 lo t, t 4 răng tr lên 322 29 C t cu ng răng hàng lo t, t 4 răng tr lên x 180 1.000 1.000 900 800 323 30 N n sai kh p thái dương hàm 2 bên đ n mu n x 180 1.000 1.000 900 800 324 31 C t b nang xương hàm t 2 - 5cm x 180 1.000 1.000 900 800 325 32 Ph u thu t l y xương ch t, n o rò trong viêm xương hàm trên, x 180 1.000 1.000 900 800 hàm dư i 326 33 C đ nh xương hàm gãy b ng n p, máng và cung x 180 1.000 1.000 900 800
 20. Phân lo i K.giá TT 03 M c thu duy t thu TT.1 TT.2 TÊN PH U THU T ĐB I II III T i thi u T i đa BV H.1 BV H.2 BV H.3 327 34 C t b toàn b sàn mi ng t 2 - 5cm x 180 1.000 1.000 900 800 328 35 C t b xương l i vòm mi ng x 180 1.000 1.000 900 800 329 36 M xoang hàm th thu t Cald - Well - Luc đ l y chóp răng x 180 1.000 1.000 900 800 ho c răng ng m 330 37 C t b u lành tính vùng tuy n nư c b t mang tai ho c dư i hàm x 180 1.000 1.000 850 800 t 2 - 5cm 331 38 Rút ch thép k t h p xương, treo xương đi u tr gãy xương vùng x 180 1.000 1.000 850 800 hàm m t 332 39 Khâu b t l p l th ng vách ngăn mũi x 180 1.000 1.000 850 800 333 41 Ph u thu t đi u ch nh xương răng x 180 1.000 1.000 850 800 334 42 N n sai kh p thái dương hàm 1 bên, đ n mu n x 180 1.000 1.000 850 800 335 43 Ph u thu t c m b ph n c y (implant) x 180 1.000 1.000 850 800 336 46 C t cu ng răng x 150 800 650 650 600 337 47 C t nang răng đư ng kính dư i 2cm x 150 800 650 650 600 0 338 48 Nh răng khôn hàm dư i m c l ch 45 x 150 800 650 650 600 339 49 Nh chân răng khó b ng ph u thu t x 150 800 650 650 600 340 50 Mài răng có ch n l c đ đi u ch nh kh p c n x 150 800 650 650 600 341 51 C y l i răng x 150 800 650 650 600 342 52 L y tu chân răng m t chân hàng lo t 2 - 3 răng, l y tu răng x 150 800 650 650 600 nhi u chân 343 53 Ph u thu t ph c h i thân răng có ch t, vít vào ng tu x 150 800 650 650 600 344 54 Liên k t các răng b ng dây, n p, ho c máng đi u tr viêm quanh x 150 800 650 650 600 răng.
Đồng bộ tài khoản