Quyết định 84/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: giangdien

Quyết định 84/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành tem và việc in, quản lý sử dụng tem rượu nhập khẩu

Nội dung Text: Quyết định 84/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam  
phßng  héi                  së  l       LAWDATAquy Õt  Þ nh  
®
cña  é  tr g  bé  tµi
b ën  ch Ý n h  S è  84/2003/Q§­B T C  
n g µy  18 th¸ng 6 n¨ m  2003 V Ò   viÖc ba n   µ n h  te m  
h
vµ  viÖc in, q u ¶ n  lý  ö  d ô n g  te m  rîu n h Ë p  k h È u
  s


bé  ëng bé   chÝnh
tr tµi


C¨n  Ph¸p 
cø  lÖnh  to¸nThèng   
kÕ    kª ngµy 
20/5/1998;
C¨n  NghÞ 
cø  ®Þnh  86/2002/N§­  
sè  CP ngµy  5/11/2002 cña ChÝnh  phñ 
vÒ  nhiÖm    
vô, quyÒn h¹n  tr¸chnhiÖm  
vµ    qu¶n   
lý Nhµ   
níc cña Bé,  quan 
c¬ 
ngang Bé;
 
C¨n  NghÞ  
cø  ®Þnh   178/CP 
sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ   

nhiÖm   
vô,quyÒn    tæ 
h¹n vµ  chøc  m¸y 
bé  cña  TµichÝnh;
Bé   
C¨n  NghÞ 
cø  ®Þnh  853/1997/CT­
sè  TTg 
ngµy  11/10/1997 
cña 
Thñ íng 
t
vÒ 
®Êu  tranhchèng 
  bu«n   
lËu trongt×nh 
  h×nh  míi;
Thùc hiÖn  kiÕn 
ý  chØ  ®¹o cña Thñ  íng 
t ChÝnh phñ  iC«ng 
t¹  v¨n  sè 
1862/VPCP­V.Ingµy 
  18/4/2003 cña V¨n phßng ChÝnh phñ       
vÒ c¸c gi¶iph¸p 
chèng 
bu«n    gian lËn th
lËu vµ      ¬ng  m¹i;
Theo   
®Ò nghÞ 
cña 
Tæng 
côc  ëng 
tr Tæng 
côc 
ThuÕ,


quy Õt  Þ nh:
®

§iÒu   
1: Ban 
hµnh  mÉu  
02  tem  îu nhËp 
r   khÈu  “Quy 
vµ  ®Þnh     
in,ph¸t
hµnh,qu¶n    dông 
  lý,sö  tem îunhËp 
r   khÈu”. 


§iÒu      i
2: Hai lo¹ tem  îu nhËp 
r   khÈu ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh 
nµy  hiÖu    tõ ngµy 
cã  lùckÓ    15/7/2003 thay thÕ 
  mÉu  tem  îu nhËp 
r   khÈu ban 
hµnh theo 
quyÕt ®Þnh  1066/1997/Q§­
sè  BTC  ngµy 26/12/1997 cña  tr
Bé  ëng 
Bé   
TµichÝnh.


§iÒu 3:  C¸c  chøc, c¸ nh©n  li  
tæ      cã  ªnquan  ®Õn  viÖc     
in,ph¸thµnh, 
qu¶n    dông 
lý,sö  tem  îu nhËp 
r   khÈu nªu  i
t¹ §iÒu  cã 
1  tr¸chnhiÖm    
  thihµnh 
QuyÕt ®Þnh  nµy.
2


Q ui ® Þ n h  in, h¸t µ n h, q u ¶ n  lý, ö  d ô n g  te m  
 p  h  s
rîu n h Ë p  k h È u
Ban 
hµnh 
kÌm 
theo QuyÕt 
  ®Þnh  84/2003/Q§­
sè  BTC  
ngµy  th¸ng6 
18    n¨m  
2003 
cña  tr
Bé  ëng  TµichÝnh
Bé   §iÒu 1:  mÉu  
02  tem  îu nhËp 
r   khÈu     
míi ®Ó d¸n vµo  îu nhËp 
r   khÈu 
bao 
gåm:
1.Tem  îunhËp 
  r   khÈu   
(d¸nvµo  iîucã  cån  30 
lo¹ r   ®é 
 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản