Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
51
lượt xem
2
download

Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 845/2004/QĐ-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 845/2004/Q -NHNN Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 2004 QUY T NNH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C S 845/2004/Q -NHNN NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH THANH TOÁN TRONG MUA BÁN, TRAO I HÀNG HOÁ, DNCH V , U TƯ VÀ VI N TR GI A VI T NAM V I LÀO TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam s 10/2003/QH11 ngày 17/06/2003; Căn c Hi p nh thương m i gi a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào ký ngày 09/03/1998; Căn c Hi p nh thanh toán gi a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và Ngân hàng nư c C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào ký ngày 21/12/1998; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1515/VPCP-KTTH ngày 1/4/2004 c a Văn phòng Chính ph v cơ ch thanh toán gi a Vi t Nam và Lào; Theo ngh c a V trư ng V qu n lý ngo i h i. QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch thanh toán trong mua bán, trao i hàng hoá, d ch v , u tư và vi n tr gi a Vi t Nam v i Lào. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Quy t nh s 245/Q -NHNN7 ngày 2/8/2000 c a Th ng c NHNN v vi c th c hi n cơ ch thanh toán t m th i b ng VND và LAK gi a Vi t Nam và Lào, Quy t nh s 611/2002/Q -NHNN ngày 13/6/2002 c a Th ng c NHNN v vi c s a i i u 12 Quy t nh s 245/Q -NHNN7. i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý ngo i h i, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c (Giám c) các Ngân hàng thương m i ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê c Thuý ( ã ký)
 2. QUY CH THANH TOÁN TRONG MUA BÁN, TRAO I HÀNG HOÁ, DNCH V , U TƯ VÀ VI N TR GI A VI T NAM V I LÀO (Ban hành kèm theo Quy t nh s 845/2004/Q -NHNN ngày 08 tháng 7 năm 2004 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này i u ch nh các giao d ch sau: a.Thanh toán trong mua bán, trao i hàng hoá và d ch v gi a thương nhân Vi t Nam và thương nhân Lào theo quy nh t i Hi p nh thương m i gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào. b. Chuy n ti n vi n tr , thanh toán, chuy n ti n th c hi n các d án vi n tr , d án u tư, d án khác gi a Vi t Nam v i Lào. 2.Thanh toán trong mua bán, trao i hàng hoá c a cư dân biên gi i và thanh toán trong ho t ng buôn bán t i các ch biên gi i, ch c a khNu ho c ch trong khu kinh t c a khNu ư c th c hi n b ng ng Vi t Nam (VND) và kíp Lào (LAK) theo các phương th c do hai bên mua bán tho thu n phù h p v i quy nh v qu n lý ti n c a nư c có chung biên gi i. Vi c mang VND và LAK qua c a khNu biên gi i th c hi n theo quy nh hi n hành v mang ngo i t ti n m t và ng Vi t Nam b ng ti n m t khi xu t nh p c nh b ng gi y thông hành và ch ng minh thư biên gi i. i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này áp d ng i v i các i tư ng sau: 1. Thương nhân Vi t Nam g m: a. Doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ư c thành l p và ho t ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; b. H kinh doanh ư c phép ho t ng xu t nh p khNu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam; 2. Ch d án phía Vi t Nam và các ơn v th c hi n các d án vi n tr ho c các d án khác (sau ây g i là t ch c). 3. Ngân hàng ư c phép.
 3. 4. Các thương nhân Lào (bao g m t ch c và cá nhân) có quan h xu t nh p khNu hàng hoá và d ch v v i thương nhân Vi t Nam. i u 3. M và s d ng tài kho n 1. M tài kho n ng Vi t Nam t i các Ngân hàng ư c phép th c hi n thanh toán b ng ng Vi t Nam và kíp Lào. a. Ch d án phía Vi t Nam; các ơn v th c hi n các d án vi n tr ho c các d án khác c a Vi t Nam t i Lào có nhu c u s d ng v n c a d án t i Lào ph i m tài kho n VND t i h th ng Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam ho c Chi nhánh Ngân hàng Liên doanh Lào - Vi t ti p nh n ph n v n do B Tài chính Vi t Nam c p phát. b. Các thương nhân Vi t Nam có ho t ng xu t nh p khNu hàng hoá, d ch v và u tư v i Lào có nhu c u thanh toán, chuy n ti n b ng VND và LAK ph i m tài kho n VND t i các Ngân hàng ư c phép có th c hi n thanh toán v i Lào theo quy nh t i Quy ch này và các quy nh có liên quan khác c a pháp lu t. 2. M tài kho n ngo i t t do chuy n i ho c ng Vi t Nam c a Ngư i không cư trú Lào t i các Ngân hàng ư c phép th c hi n thanh toán xu t nh p khNu hàng hoá và d ch v gi a Lào v i Vi t Nam. a.Vi c m , s d ng tài kho n ngo i t t do chuy n i c a t ch c, cá nhân Ngư i không cư trú Lào t i các Ngân hàng ư c phép th c hi n theo quy nh v qu n lý ngo i h i i v i tài kho n c a Ngư i không cư trú. b.Vi c m , s d ng tài kho n VND c a t ch c, cá nhân Ngư i không cư trú Lào th c hi n theo các quy nh sau: - H sơ, th t c m tài kho n VND th c hi n theo hư ng d n c a Ngân hàng ư c phép nơi m tài kho n phù h p v i quy nh hi n hành. - Tài kho n VND c a t ch c, cá nhân Ngư i không cư trú Lào ư c s d ng như sau: Ph n thu: - Thu t bán hàng hoá và cung c p d ch v ; - Thu t vi c bán LAK ho c ngo i t t do chuy n i cho Ngân hàng ư c phép; - Các kho n thu khác ư c pháp lu t Vi t Nam cho phép. Ph n chi: - Chi thanh toán hàng hoá và d ch v ; - Chi mua LAK chuy n v nư c;
 4. - Chi rút ti n m t chi tiêu t i Vi t Nam. 3. M và s d ng tài kho n ng Vi t Nam và tài kho n kíp Lào t i Lào. a. Các t ch c, doanh nghi p Vi t Nam có nhu c u m tài kho n VND, tài kho n LAK t i Lào th c hi n d án ho c ph c v ho t ng kinh doanh ư c Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph trên a bàn nơi t ch c, doanh nghi p óng tr s chính xem xét, c p gi y phép m tài kho n VND, gi y phép m tài kho n LAK t i Ngân hàng t i Lào. H sơ g i Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph xin c p gi y phép g m: - ơn xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n t i Ngân hàng t i Lào (Ph l c 1). - B n sao công ch ng Quy t nh thành l p t ch c, doanh nghi p ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ăng ký mã s kinh doanh xu t nh p khNu ho c Gi y phép u tư ho c văn b n c a cơ quan có thNm quy n c a Vi t Nam giao nhi m v th c hi n d án vi n tr , d án khác. - Văn b n có liên quan ch ng minh nhu c u m tài kho n t i Lào (n u có). Trong th i h n 7 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph xem xét, c p gi y phép cho các t ch c, doanh nghi p (Ph l c 2). Trư ng h p t ch i c p gi y phép, Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph ph i có văn b n gi i thích rõ lý do. b. Các t ch c, doanh nghi p Vi t Nam ch s d ng tài kho n VND, tài kho n LAK m t i các Ngân hàng t i Lào ph c v cho các m c ích liên quan n ho t ng xu t nh p khNu v i Lào, th c hi n các kho n thu chi liên quan n ho t ng vi n tr , u tư ho c các ho t ng ư c phép khác t i Lào; ng th i vi c s d ng tài kho n nêu trên ph i phù h p v i các quy nh pháp lu t liên quan c a Lào. i u 4. Các hình th c thanh toán Giao d ch thanh toán, chuy n ti n liên quan n các ho t ng xu t nh p khNu hàng hoá, d ch v , u tư ho c vi n tr c a Vi t Nam v i Lào ư c th c hi n theo các hình th c sau: 1. Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i thông qua các Ngân hàng ư c phép c a hai nư c theo thông l qu c t ; 2. Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ho c ng Vi t Nam thông qua tài kho n c a t ch c, cá nhân Ngư i không cư trú Lào m t i các Ngân hàng ư c phép; 3. Thanh toán, chuy n ti n b ng VND và LAK thông qua các Ngân hàng ư c phép; 4. Thanh toán theo phương th c hàng i hàng (ph n chênh l ch ư c thanh toán qua ngân hàng). i u 5. ng ti n thanh toán
 5. ng ti n thanh toán trong các ho t ng xu t nh p khNu hàng hoá, d ch v , u tư ho c vi n tr c a Vi t Nam v i Lào là ngo i t t do chuy n i, VND và LAK. T ch c, doanh nghi p ư c l a ch n ng ti n thanh toán phù h p v i các quy nh trong Quy ch này và các quy nh có liên quan khác c a pháp lu t. Chương 2: CÁC QUY NNH C TH i u 6. Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i qua Ngân hàng ư c phép theo thông l qu c t Khi s d ng ngo i t t do chuy n i làm ng ti n thanh toán trong các ho t ng xu t nh p khNu hàng hoá, d ch v , u tư ho c vi n tr c a Vi t Nam v i Lào, t ch c, cá nhân Vi t Nam và Lào ư c l a ch n các Ngân hàng ư c phép c a hai nư c th c hi n thanh toán theo thông l qu c t phù h p v i quy nh v qu n lý ngo i h i c a m i nư c và các quy nh có liên quan c a pháp lu t. i u 7. Thanh toán b ng ngo i t t do chuy n i ho c VND thông qua tài kho n c a Ngư i không cư trú Lào m t i các Ngân hàng ư c phép T ch c, cá nhân Ngư i không cư trú Lào có tài kho n ngo i t t do chuy n i ho c tài kho n VND t i các Ngân hàng ư c phép ư c s d ng các tài kho n này th c hi n thanh toán xu t nh p khNu hàng hoá và d ch v gi a Lào v i Vi t Nam. i u 8. Thanh toán b ng VND và LAK qua các Ngân hàng ư c phép 1.Vi c s d ng VND và LAK trong thanh toán i v i các ho t ng xu t nh p khNu hàng hoá, d ch v , u tư ho c vi n tr c a Vi t Nam v i Lào ư c th c hi n theo các quy nh sau ây: a. Ngân hàng ư c phép ư c tho thu n v i Ngân hàng c a Lào v vi c m tài kho n VND ho c tài kho n LAK cho nhau ph c v thanh toán cho khách hàng hai nư c; ho c liên h v i chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào Vi t t i Vi t Nam thi t l p quan h i lý thanh toán áp ng nhu c u thanh toán c a khách hàng. b. Ngân hàng c a hai bên ư c tho thu n v công ngh , phương th c thanh toán, phương th c qu n lý tài kho n và s dư t i a trên tài kho n không trái v i quy nh pháp lu t c a m i nư c. Trư ng h p s dư trên tài kho n vư t quá s dư t i a thì các Ngân hàng c a hai bên có th tho thu n chuy n i thành ngo i t t do chuy n i ho c ti n c a m i bên chuy n v nư c nh m m b o kh năng t cân i thu chi gi a VND và LAK. c. T giá gi a VND và LAK do T ng Giám c, Giám c các Ngân hàng ư c phép (ho c ngư i ư c u quy n) quy t nh trên cơ s cung c u th trư ng. d. Các Ngân hàng ư c phép có th c hi n thanh toán b ng VND và LAK ư c xu t, nh p khNu VND và LAK ti n m t ph c v ho t ng kinh doanh, không ph i xin phép Ngân hàng Nhà nư c nhưng ph i làm th t c khai báo H i quan c a khNu khi xu t, nh p khNu ti n m t.
 6. 2. Khi th c hi n vi c thanh toán, chuy n ti n sang Lào, Ngân hàng ư c phép ph i ki m tra h sơ ch ng t thanh toán c a khách hàng theo tho thu n gi a Ngân hàng hai bên và phù h p v i quy nh hi n hành v qu n lý ngo i h i. Trư ng h p thanh toán, chuy n VND, LAK sang Lào vi n tr , tri n khai các d án vi n tr ho c các d án khác c a Vi t Nam t i Lào thì các t ch c, doanh nghi p ph i xu t trình các gi y t phù h p v i m c ích chuy n ti n như:Tho thu n, cam k t v các kho n vi n tr , văn b n giao nhi m v th c hi n d án vi n tr , các d án khác và các gi y t liên quan n vi c thanh toán, chuy n ti n, tri n khai th c hi n các d án t i Lào. i v i các t ch c, doanh nghi p ã ư c phép m tài kho n t i các Ngân hàng t i Lào theo qui nh t i kho n 3 i u 3 Quy ch này, khi có nhu c u chuy n VND, LAK sang các tài kho n này thì ph i xu t trình thêm gi y phép m tài kho n VND ho c gi y phép m tài kho n LAK t i các Ngân hàng t i Lào. i u 9. Thanh toán theo phương th c hàng i hàng Thương nhân Vi t Nam xu t nh p khNu hàng hoá và d ch v v i Lào ư c tho thu n thanh toán dư i hình th c hàng i hàng theo các quy nh sau: 1. Hàng hoá mua bán, trao i ph i phù h p v i các quy nh hi n hành c a pháp lu t m i nư c v qu n lý hàng hoá xu t khNu, nh p khNu. 2. ng ti n s d ng thanh toán chênh l nh trong giao d ch hàng i hàng là ngo i t t do chuy n i, VND và LAK. 3. Ph n chênh l nh trong giao d ch hàng i hàng ư c thanh toán theo các hình th c qui nh t i i u 4 Quy ch này. Ch ng t thanh toán ph n chênh l ch áp d ng như i v i thanh toán xu t khNu, nh p khNu, phù h p v i t ng hình th c thanh toán. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 10. Ch thông tin báo cáo 1. Hàng quý, ch m nh t vào ngày 5 tháng u quý sau, các t ch c, doanh nghi p báo cáo tình hình m và s d ng tài kho n VND và LAK t i Lào (theo m u t i Ph l c 3) cho Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn 2. Hàng quý, ch m nh t vào ngày 10 tháng u quý sau, Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph t ng h p tình hình m và s d ng tài kho n VND và LAK t i Lào c a các t ch c, doanh nghi p (theo m u t i Ph l c 4) cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý ngo i h i). 3. Hàng tháng, ch m nh t vào ngày 10 tháng sau, các Ngân hàng ư c phép có th c hi n thanh toán v i Lào theo Quy ch này t ng h p tình hình thanh toán theo m u t i Ph l c 5 báo cáo v Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh (thành ph ).
 7. i v i Chi nhánh Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t t i Vi t Nam và Ngân hàng u tư và Phát tri n Vi t Nam t ng h p báo cáo theo Ph l c 6 và g i v Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý ngo i h i). 4. Hàng tháng, ch m nh t vào ngày 15 tháng sau, Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh, thành ph t ng h p tình hình th c hi n thanh toán v i Lào theo m u t i Ph l c 7 cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý ngo i h i). 5. Hàng quý, ch m nh t vào ngày 10 tháng u quý sau, các Ngân hàng có ho t ng xu t, nh p khNu VND và LAK ti n m t qua c a khNu Vi t Nam-Lào ph i g i báo cáo v tình hình xu t nh p khNu VND và LAK theo Ph l c 8 cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý ngo i h i). 6. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u phát sinh vư ng m c c n báo cáo ngay Th ng c Ngân hàng Nhà nư c có bi n pháp x lý k p th i. i u 11. X lý vi ph m T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x lý hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s , n u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. PH L C 1 T CH C (DOANH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NGHI P) c l p - T do - H nh phúc S .........../CV ......, ngày... tháng.... năm..... ƠN XIN C P GI Y PHÉP M VÀ S D NG TÀI KHO N NGÂN HÀNG T I LÀO Kính g i: ngân hàng nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph )...... Tên t ch c (doanh nghi p): ........................................................................ Tên giao d ch i ngo i (n u có): ................................................................. Tr s chính t i: ............................................................................................ i n tho i:...................................... Fax: ................................... Quy t nh thành l p s :................................................................................
 8. Cơ quan c p: ..................... ....... ngày c p.............................................. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (ho c Gi y phép u tư) s :.............. * N u là t ch c th c hi n d án thì ghi s văn b n giao nhi m v th c hi n d án Cơ quan c p:................................. ngày c p................................................. Lĩnh v c kinh doanh..................................................................................... * N u là t ch c th c hi n d án thì ghi lĩnh v c d án th c hi n V n i ul : * N u là t ch c th c hi n d án thì ghi v n th c hi n d án ngh Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh (thành ph )..... xem xét, c p gi y phép m tài kho n ngân hàng...... t i Lào. Lo i tài kho n xin m ( ng Vi t Nam ho c kíp Lào):................................ M c ích m tài kho n ( ng Vi t Nam ho c kíp Lào) nư c ngoài:.................................................................................................................... Chúng tôi xin ch u trách nhi m v tính trung th c c a các thông tin trên và cam k t th c hi n úng các quy nh qu n lý ngo i h i hi n hành c a Nhà nư c. TH TRƯ NG ƠN VN (ký tên, óng d u) PH L C 2 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VI T NAM NAM CHI NHÁNH T NH (THÀNH c l p - T do - H nh phúc PH ).... ......., ngày.... tháng..... năm..... S .......... GIÁM C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C CHI NHÁNH T NH (THÀNH PH )
 9. Căn c Quy t nh s ...../2004/Q -NHNN ngày..../..../.... c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c ban hành Quy ch thanh toán trong mua bán, trao i hàng hoá, d ch v , u tư và vi n tr gi a Vi t Nam và Lào; Xét h sơ xin c p gi y phép m và s d ng tài kho n t i Ngân hàng.... t i Lào c a.... (tên t ch c, doanh nghi p)....., QUY T NNH: i u 1: Cho phép.... (tên t ch c, doanh nghi p).....(Tên giao d ch qu c t : ) ư c thành l p theo Quy t nh s .....ngày.....c a....., tr s chính:....., ư c m tài kho n......( ng Vi t Nam, kíp Lào)....t i Ngân hàng........ t i Lào: i u 2:.....(tên t ch c, doanh nghi p)......ph i th c hi n thu chi trên tài kho n theo úng các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c v qu n lý ngo i h i. Hàng quý, ơn v có trách nhi m báo cáo chi ti t v tình hình thu chi, s dư trên tài kho n này cho Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh (thành ph ) vào ngày 5 tháng u quý sau. Khi óng tài kho n,...... (tên t ch c, doanh nghi p).....ph i làm th t c t t toán tài kho n và báo cáo Ngân hàng Nhà nư c Chi nhánh t nh (thành ph ) trên a bàn. .......(tên t ch c, doanh nghi p)......ph i hoàn toàn ch u trách nhi m v m i hành vi sai ph m c a mình và tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo các quy nh hi n hành. i u 3: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Th trư ng......(t ch c, doanh nghi p)...... ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: Giám c - ơn v ư c c p gi y phép; - NHNN (V QLNH); - Lưu. PH L C 3 Tên t ch c(doanh nghi p) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S .......... c l p - T do - H nh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH S D NG TÀI KHO N T I LÀO Quý......../..........
 10. Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh (thành ph )...... 1. Báo cáo tình hình s d ng tài kho n ng Vi t Nam Ch tiêu Giá tr (VND) Quy USD Dư u kỳ Thu Xu t khNu Các ho t ng vi n tr , u tư t i Lào Bán LAK cho ngân hàng t i Lào Chuy n ti n t Vi t Nam sang Chi Thanh toán nh p khNu Th c hi n các d án t i Lào Bán VND cho ngân hàng t i Lào Chuy n ti n v Vi t Nam Dư cu i kỳ 2. Báo cáo tình hình s d ng tài kho n kíp Lào Ch tiêu Giá tr Quy USD (LAK) Dư u kỳ Thu Xu t khNu Các ho t ng vi n tr , u tư t i Lào Bán VND cho ngân hàng t i Vi t Nam l y LAK và chuy n sang Lào Bán VND cho ngân hàng t i Lào l y LAK Chi Thanh toán nh p khNu Th c hi n các d án t i Lào Bán LAK cho ngân hàng t i Lào l y VND Dư cu i kỳ
 11. TH TRƯ NG ƠN VN (Ký tên, óng d u) PH L C 4 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CHI NHÁNH c l p - T do - H nh phúc S . ......., ngày.....tháng......năm...... BÁO CÁO TÌNH HÌNH M VÀ S D NG TÀI KHO N T I LÀO Quý......../......... Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý Ngo i h i) 1. Tình hình m và s d ng tài kho n ng Vi t Nam t i Lào - S t ch c, doanh nghi p m tài kho n ng Vi t Nam t i Lào: -Tình hình s d ng tài kho n ng Vi t Nam t i Lào Ch tiêu Giá tr (VND) Quy USD Dư u kỳ Thu Xu t khNu Các ho t ng vi n tr , u tư t i Lào Bán LAK cho ngân hàng t i Lào Chuy n ti n t Vi t Nam sang Chi Thanh toán nh p khNu Th c hi n các d án t i Lào Bán VND cho ngân hàng t i Lào
 12. Chuy n ti n v Vi t Nam Dư cu i kỳ 2. Tình hình m và s d ng tài kho n kíp Lào t i Lào - S t ch c, doanh nghi p m tài kho n kíp Lào t i Lào: - Tình hình s d ng tài kho n kíp Lào t i Lào Ch tiêu Giá tr Quy USD (LAK) Dư u kỳ Thu Xu t khNu Các ho t ng vi n tr , u tư t i Lào Bán VND cho ngân hàng t i Vi t Nam l y LAK và chuy n sang Lào Bán VND cho ngân hàng t i Lào l y LAK Chi Thanh toán nh p khNu Th c hi n các d án t i Lào Bán LAK cho ngân hàng t i Lào l y VND Dư cu i kỳ 3. ánh giá tình hình m và s d ng tài kho n VND, LAK t i Lào c a các t ch c, doanh nghi p trên a bàn. Giám c (Ký tên, óng d u) PH L C 5 NGÂN HÀNG..... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
 13. S c l p - T do - H nh phúc ......, ngày......tháng.......năm BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N THANH TOÁN V I LÀO Tháng...........năm Kính g i: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh (thành ph ) 1. Tình hình thanh toán, chuy n ti n v i Lào: ơn v : quy USD Hình th c thanh toán, chuy n ti n Xu t nh p kh u Th c hi n Xu t Nh p d án kh u kh u B ng ngo i t t do chuy n i qua Ngân hàng theo thông l qu c t B ng VND qua ngân hàng có th c hi n thanh toán b ng VND và LAK B ng LAK qua ngân hàng có th c hi n thanh toán b ng VND và LAK B ng ngo i t t do chuy n i ho c VND thông qua tài kho n ngư i không cư trú Lào T ng 2. Doanh s mua bán LAK - T ng s giao d ch: + Mua vào: + Bán ra: - Doanh s giao d ch: + Mua vào: + Bán ra: - T giá (ngày 30 cu i tháng): + Mua vào: + Bán ra: - S dư cu i kỳ GIÁM C
 14. (ký tên, óng d u) PH L C 6 NGÂN HÀNG........ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S .. cl p T do H nh phúc ......., ngày......tháng...... năm....... BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N THANH TOÁN V I LÀO Tháng.......năm........ Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) 1. Doanh s thanh toán, chuy n ti n v i Lào ơn v : quy USD Hình th c thanh toán, chuy n ti n Xu t nh p kh u Th c hi n d án c a Xu t kh u Nh p kh u DN B ng ngo i t t do chuy n i qua Ngân hàng theo thông l qu c t B ng VND qua ngân hàng có th c hi n thanh toán b ng VND và LAK B ng LAK qua ngân hàng có th c hi n thanh toán b ng VND và LAK B ng ngo i t t do chuy n i ho c VND thông qua tài kho n ngư i không cư trú Lào T ng 2. Doanh s mua bán LAK. - T ng s giao d ch: + Mua vào: + Bán ra: - Doanh s giao d ch: + Mua vào:
 15. + Bán ra: - T giá (ngày 30 cu i tháng ): + Mua vào: + Bán ra: - Dư cu i kỳ: Giám c (ký tên, óng d u) 3. Tình hình chuy n ti n vi n tr , th c hi n các d án vi n tr và các d án khác c a Vi t Nam v i Lào. ơn v : quy USD M c ích chuy n ti n VND LAK USD T ng Chuy n ti n vi n tr (b ng ti n) Chuy n ti n th c hi n các d án vi n tr Chuy n ti n th c hi n các d án khác T ng 4.Tình hình m và s d ng tài kho n VND t i NH liên doanh Lào -Vi t t i Lào - S t ch c, doanh nghi p m tài kho n ng Vi t Nam t i NH liên doanh Lào -Vi t t i Lào: - Tình hình s d ng tài kho n VND t i NH liên doanh Lào - Vi t t i Lào Ch tiêu Giá tr (VND) Quy USD Dư u kỳ Thu Xu t khNu Các ho t ng vi n tr , u tư t i Lào Bán LAK cho ngân hàng t i Lào Chuy n ti n t Vi t Nam sang Chi Thanh toán nh p khNu Th c hi n các d án t i Lào
 16. Bán VND cho ngân hàng t i Lào Chuy n ti n v Vi t Nam Dư cu i kỳ 5.Tình hình m và s d ng tài kho n LAK t i NH liên doanh Lào -Vi t t i Lào - S t ch c, doanh nghi p m tài kho n LAK t i NH liên doanh Lào - Vi t t i Lào: - Tình hình s d ng tài kho n LAK: Ch tiêu Giá tr Quy USD (LAK) Dư u kỳ Thu Xu t khNu Các ho t ng vi n tr , u tư t i Lào Bán VND cho ngân hàng t i Vi t Nam l y LAK và chuy n sang Lào Bán VND cho ngân hàng t i Lào l y LAK Chi Thanh toán nh p khNu Th c hi n các d án t i Lào Bán LAK cho ngân hàng t i Lào l y VND Dư cu i kỳ * Ghi chú: M c 4 và 5 ch áp d ng i v i Ngân hàng u tư và Phát tri n VN. Giám c (ký tên, óng d u) PH L C 7 Ngân hàng Nhà nư c Vi t C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T Nam NAM
 17. Chi nhánh t nh (thành ph )..... c l p - T do- H nh phúc S ............... ....., ngày.....tháng......năm...... BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N THANH TOÁN V I LÀO Tháng........năm...... Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c (v qu n lý ngo i h i) 1. Tình hình thanh toán, chuy n ti n v i Lào: ơn v : quy USD Hình th c thanh toán, chuy n ti n Xu t nh p kh u Th c hi n Xu t kh u Nh p d án kh u B ng ngo i t t do chuy n i qua Ngân hàng theo thông l qu c t B ng VND qua ngân hàng có th c hi n thanh toán b ng VND và LAK B ng LAK qua ngân hàng có th c hi n thanh toán b ng VND và LAK B ng ngo i t t do chuy n i ho c VND thông qua tài kho n ngư i không cư trú Lào T ng 2. Doanh s mua bán LAK - T ng s giao d ch: + Mua vào: + Bán ra: - Doanh s giao d ch: + Mua vào: + Bán ra: - S dư cu i kỳ: Giám c (ký tên, óng d u)
 18. PH L C 8 NGÂN HÀNG...... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S .......... c l p - T do - H nh phúc ........, ngày.....tháng.......năm...... Báo cáo tình hình xu t nh p khNu ng vi t nam và kíp lào qua c a khNu Vi t Nam - lào Quý......./....... Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý Ngo i h i) ng ti n Xu t kh u Nh p kh u Giá tr Quy USD Giá tr Quy USD VND LAK T ng Nơi nh n: GIÁM C - Như trên; (ký tên, óng d u) - Lưu.
Đồng bộ tài khoản