Quyết định 86/2001/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
41
lượt xem
1
download

Quyết định 86/2001/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2001/QĐ-UB về việc ban hành điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Mỹ Đình 1 - Huyện Từ Liêm, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 86/2001/QĐ-UB do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :86/2001/Q -UB Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I M ÌNH 1-HUY N T LIÊM, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà n i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s ...85.../2001/Q -UB ngày 11 tháng 10 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i M ình 1 – huy n T Liêm, t l 1/500; Xét ngh c a Ki n trúc sư trư ng Thành ph . QUY T NNH iêu 1: Ban hành kèm theo quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i M ình 1-huy n T Liêm, t l 1/500. i u 2: Quy t nh này thay th cho Quy t nh s 77/1999/Q -UB ngày 13/9/1999 c a UBND Thành ph v vi c ban hành i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t t i khu ô th m i M ình –huy n T Liêm, t l 1/2000 và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, a chính Nhà t, Khoa h c Công ngh và môi trư ng; Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Ch t ch U ban nhân dân xã M ình, Giám c công ty Kinh doanh nhà Hà N i - B Qu c phòng, Giám c, Th trư ng các s , ngành, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Hoàng Văn Nghiên I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I M ÌNH 1-T LIÊM, T L 1/500 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 86/2001/Q -UB ngày 11 tháng 10 năm 2001 c a Ch t ch UBND thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, b o v , s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i M ình 1-T Liêm, t l 1/500 ã ư c phê duy t theo quy t nh s ...85.../2001/Q -UB ngày 11 tháng 10 năm 2001 c a U ban nhân dân Thành ph . i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong khu ô th m i M ình 1 còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c UBND Thành ph xem xét, quy t nh trên cơ s i u ch nh án Quy ho ch chi ti t ư c phê duy t . i u 4: U ban nhân dân Thành ph giao cho Ki n trúc sư trư ng Thành ph , Giám c S Xây d ng, Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND xã M ình, Giám c công ty Kinh doanh nhà Hà n i t ch c qu n lý, ki m tra, giám sát các ho t ng u tư xây d ng t i khu ô th m i M ình 1 theo úng Quy ho ch chi ti t ã ư c duy t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: - T ng di n tích t khu ô th m i M ình 1: 223.093 m2 - Ranh gi i khu ô th m i: + Phía B c giáp khu dân cư th tr n C u Di n và khu t d án xây d ng tr s Huy n u , H ND và UBND huy n T Liêm. + Phía ông- ông Nam giáp mương tư i, tiêu xã C Nhu -M ình và khu ô th m i M ình 2. + Phía Tây-Tây B c giáp khu dân cư và ru ng canh tác c a xã M ình. + Phía Nam và Tây Nam giáp ru ng canh tác c a xã M ình.
 3. i u 6: Toàn b di n tích t khu ô th m i M ình 1 ư c phân chia thành 15 ô t (t I n XV) v i các ch c năng s d ng như sau: - t xây d ng công trình công c ng h n h p khu g m 3 ô, ký hi u CC1. - t xây d ng công trình công c ng ơn v g m 1 ô, ký hi u CC. - t xây d ng trư ng ti u h c và THCS g m 1 ô, ký hi u là TH. - t xây d ng nhà tr m u giáo g m 3 ô, ký hi u là NT. - t xây d ng nhà g m 5 ô, ký hi u NO. - t cây xanh công c ng ơn v g m 2 ô, ký hi u CX. i u 7: t xây d ng công trình công c ng h n h p có di n tích 7.160 m2 g m 3 ô (các ô t có s hi u 1.A.IV, 2.B.V, 2.B.XV) Các ch tiêu t ai xây d ng cho t ng ô t ư c quy nh theo b ng sau: S hi u Ký Ch c năng s d ng DT T ng M t H s ô t hi u t(m2) cao TB XD(%) SD I.A.IV CC1 Công c ng h n h p khu 4.430 6,4 40,5 2,58 2.B.V CC1 Công c ng h n h p khu 6.515 6,6 40,6 2,67 2.B.XV CC1 Công c ng h n h p khu 6.215 7,9 35,9 2,84 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + V s d ng t: xây d ng các công trình ch c năng ph c v công c ng h n h p. + Khi thi t k , xây d ng ph i tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, hê s s d ng t. Các công trình quanh các nút giao thông c a các tr c ư ng l n có th xây d ng cao hơn, nhưng ph i ư c cơ quan có thNm quy n xem xét, cho phép. Trong các công trình ph i b trí ch xe, sân bãi ph c v cho công trình theo qui nh. i u 8 : t xây d ng công trình công c ng ơn v có di n tích 3.650m2 (ô t có s hi u 2.B.IX), có các ch tiêu như sau: + T ng cao công trình: 2,8t ng
 4. +M t xây d ng: 30,8% + H s s d ng t: 0,85 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + V s d ng t: xây d ng công trình công c ng ph c v dân cư trong ơn v . + Khi thi t k , xây d ng ph i tuân th các yêu c u ki n trúc và k thu t ô th như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, t ng cao công trình. Hình th c ki n trúc ph i p, hài hoà v i các công trình lân c n. i u 9: t xây d ng trư ng ti u h c và THCS có di n tích 11.926m2 (ô t có s hi u 2BX), v i các ch tiêu s d ng t như sau: + T ng cao trung bình: 2¸4 t ng (t ng cao trung bình: 2,8 t ng) +M t xây d ng: 24,4% + H s s d ng t: 0,76 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + V s d ng t: xây d ng trư ng ti u h c và THCS ph c v dân cư trong ơn v . + Khi thi t k , xây d ng ph i tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như: ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, t ng cao công trình, hình th c ki n trúc ph i p, m b o m quan ô th , hài hoà v i các công trình lân c n. i u 10: t xây d ng nhà tr m u giáo có t ng di n tích 19.574m2 g m 3 ô (có s hi u 1.A.II, 2.B.VIII, 2.B.XIII) Các ch tiêu th c a t ng ô t ư c quy nh theo b ng sau: S hi u Ký Ch c năng s d ng DT T ng M t H s ô t hi u t(m2) cao TB XD(%) SD t I.A.II NT Nhà tr m u giáo 5.193 1,7 35,3 0,58 2.B.VIII NT Nhà tr m u giáo 6.607 1,6 31 0,58 2.B.XIII NT Nhà tr m u giáo 7.774 1,7 28,8 0,49 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + V s d ng t: xây d ng nhà tr , m u giáo ph c v dân cư khu v c.
 5. + V thi t k , xây d ng công trình: m b o các yêu c u v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, t ng cao công trình, h s s d ng t ... Hình th c ki n trúc công trình ph i ư c nghiên c u k t h p v i vi c tr ng cây xanh, th m c , sân chơi trong khuôn viên khu t phù h p v i tính ch t công trình, m b o tiêu chuNn, quy chuNn ã quy nh. i u 11: t có t ng di n tích 107.025m2, g m 5 ô (có s hi u: 1.AI, 2.BVI, 2.B.VII, 2.B.XII và 2.BXIV). Trong các ô t có: t xây d ng nhà có di n tích 95.548m2 (trong ó t nhà cao t ng có di n tích 57.558m2 ký hi u ô t N01, t nhà th p t ng có di n tích 37.990m2 ký hi u ô t N02), t xây d ng ư ng vào nhà có di n tích 6333m2 (ký hi u ), t cây xanh nhóm nhà có di n tích 5.144m2 (ký hiêu HT). Các ch tiêu c th c a t ng lô t ư c quy nh theo b ng sau: S S hi u Ký DT T ng M t H TT XD s ô t hi u Ch c năng s t(m2) cao ô t d ng TB (%) SD 1 I.A.I NO Nhà 19.540 7,6 34,3 2,61 1.A.I.1 NO1 Nhà cao t ng 15.408 9,4 31,5 2,95 1.A.I.2 NO2 Nhà th p t ng 4.132 3 45,0 1,35 2 2.B.VI NO Nhà 31.287 5,6 30,9 1,73 2.B.VI.1 NO1 Nhà cao t ng 13.688 9,0 28,7 2,7 2.B.VI.2 NO2 Nhà th p t ng 13.253 3,0 43,4 1,3 2.B.VI.3 HT Cây xanh nhóm 1.817 nhà ư ng vào nhà 2.529 3 2.B.VII NO Nhà 11.414 5,9 32,9 1,96 2.B.VII.1 NO1 Nhà cao t ng 4.911 9,43 35,0 3,3 2.B.VII.2 NO2 Nhà th p t ng 4.563 3,0 45,0 1,35 2.B.VII.3 HT Cây xanh nhóm 878 nhà ư ng vào nhà 1.062 4 2.B.XII NO Nhà 26.289 5,9 32,8 1,95 2.B.XII.1 NO1 Nhà cao t ng 11.130 9,2 36,8 3,4 2.B.XII.2 NO2 Nhà th p t ng 11.038 3,0 41 1,23 2.B.XII.3 HT Cây xanh nhóm 1.379 nhà ư ng vào nhà 2.742
 6. 5 2.B.XIV NO Nhà 18.495 7,4 32,1 2,37 2.B.XIV.1 NO1 Nhà cao t ng 12.421 9,8 30,9 3,02 2.B.XIV.2 NO2 Nhà th p t ng 5.004 3,0 42,0 1,26 2.B.XIV.3 HT Cây xanh nhóm 1.070 nhà T ng c ng: 107.025 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + V s d ng t: ch ư c s d ng xây d ng nhà , sân ư ng n i b , l i vào nhà và cây xanh trong các nhóm nhà. + Khi thi t k , xây d ng ph i tuân th các yêu c u v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, t ng cao công trình, m t xây d ng, h s s d ng t. Các công trình giáp m t ư ng chính có th xây d ng cao hơn quy nh, nhưng c n ư c xem xét và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lý ki n trúc quy ho ch. Nhà th p t ng ư c xây d ng theo ki u bi t th và có sân vư n, hình th c ki n trúc ph i p, m u x c hài hoà, phù h p v i các ch c năng s d ng, không gian khu v c. i u 12: t cây xanh công c ng ơn v có t ng di n tích: 6.223m2 g m 2 ô (có s hi u 1.A.III, 2.B.XI), ư c b trí bên trong khu dân cư c a ơn v s 1 và s 2. + Ô s 1 có di n tích 1.612m2 (thu c ơn v s 1) + Ô s 2 có di n tích là 4.611m2 (thu c ơn v s 2) - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + V s d ng t: là các i m tr ng cây xanh, th m c , ph c v nhu c u ngh ngơi cho nhân dân, không xây d ng công trình. + V qu n lý xây d ng: m b o c t san n n theo yêu c u thi t k , xây d ng h th ng thoát nư c, cùng v i h th ng chi u sáng và ư ng d o, b trí cây xanh bóng mát, cây c nh k t h p v i sân chơi nh , t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu dân cư. i u 13: H th ng giao thông: T ng di n tích t ư ng giao thông trong khu ô th m i là 57.535m2 ,trong ó có: các tuy n ư ng chính c p Thành ph , ư ng khu v c và ư ng chính ơn v (không k ư ng n i b trong các ơn v và nhóm nhà). + ư ng liên khu v c (m t c t 1-1), tr c Tây B c- ông Nam c t qua sông Nhu i qua phía Nam khu ô th m i có chi u r ng 25m; dài 246m) Bao g m:
 7. · Lòng ư ng: 2 làn ư ng, m i làn r ng: 7,5 m và 2 làn ư ng, m i làn r ng: 7 m · V a hè: m i bên r ng: 8 m · D i phân cách gi a r ng: 3 m D i phân cách biên, m i bên r ng:1m + ư ng c p khu v c: i qua khu t nghiên c u g m 2 tr c . Tr c ông B c-Tây Nam (m t c t 3-3), t qu c l 32 vào khu trung tâm cây xanh, th d c th thao qu c gia n m phía Nam khu t, có m t c t ngang r ng 43m (ph n ư ng n m trong ph m vi khu ô th m i có chi u r ng 21,5m; dài 859m) Bao g m: · Lòng ư ng: 2 làn ư ng, m i bên r ng: 7,5m · V a hè: m i bên r ng 7,5m · D i phân cách gi a r ng: 13m . Tr c Tây B c- ông Nam (m t c t 2-2), phân chia các ơn v phía B c và phía Nam khu ô th m i, c t qua khu vư n ươm cây n i v i ư ng ven sông Nhu , có m t c t ngang r ng 40m ( o n qua khu t khu ô th m i dài 312m) Bao g m: · Lòng ư ng: r ng 22,5m · V a hè: m i bên r ng: 7,25m · D i phân cách gi a r ng: 3m + ư ng ơn v : - Các tr c ư ng chính (m t c t 4-4; 5-5) có m t c t ngang r ng t 13,5m n 17,5m (t ng di n tích t ư ng: 21.009 m2 ), bao g m: · Lòng ư ng r ng: 7,5m · V a hè, m i bên r ng: 3m¸5m - ư ng nhánh: có m t c t ngang r ng 11,5m, bao g m
 8. · Lòng ư ng r ng:5,5m · V a hè, m i bên r ng: 3m - L i vào nhà: có m t c t ngang r ng 11,5m (m t c t: 6-6), bao g m: · Lòng ư ng r ng: 5,5m · V a hè, m i bên r ng: 5,5m L i vào nhà ư c xác nh phù h p v i quy ho ch s d ng t và phương án t ch c m t b ng m b o cho xe ô tô con, xe ch rác, xe c u ho , c u thương có th n t n công trình và c m công trình. i u 14:H th ng c p nư c - Nư c c p cho khu ô th m i M ình 1 ư c l y t ư ng ng F400mm s ư c xây d ng d c theo ư ng 32, ngu n t nhà máy nư c Mai D ch. Trong tương lai, khi m ng lư i ư ng ng truy n d n c a thành ph ư c xây d ng hoàn ch nh thì nư c c p cho khu v c s ư c b sung t ư ng ng F400mm d ki n xây d ng trên ư ng quy ho ch phía Nam khu ô th m i. - Xây d ng tuy n ng phân ph i chính F225mm d c ư ng biên phía ông khu ô th m i, tuy n ng F225mm này ư c u vào tuy n ng F400mm s ư c xây d ng trên ư ng 32, t ây nư c ư c c p vào t t c các công trình b ng tuy n ng phân ph i nh hơn (F50 ¸ 32mm) - Xây d ng 13 b ch a và 13 tr m bơm tăng áp cho các nhà nhi u t ng. M i b ch a dung tích 30 ¸ 50m3 (T ng dung tích 13 b ch a là 1010m3 ). V trí b ch a và tr m bơm có th ư c i u ch nh cho phù h p v i th c t m b o c p nư c thu n ti n, an toàn và m quan cho khu ô th m i (B ch a và tr m bơm tăng áp ư c b trí c th b n v Quy ho ch c p nư c) - Xây d ng 3 h ng c u ho d c theo tuy n ư ng biên phía ông khu ô th m i (có ư ng ng phân ph i F225mm). i u 15:Thoát nư c mưa và san n n * H th ng thoát nư c mưa: - Các tuy n c ng thoát nư c mưa ư c thi t k m b o tiêu thoát cho toàn b khu ô th và cho c các lưu v c không thu c khu ô th nhưng ư c nh hư ng theo quy ho ch khu v c. - Phân chia lưu v c: Toàn b khu ô th m i ư c chia thành 3 lưu v c thoát nư c chính v i gianh gi i phân chia là tuy n ư ng khu v c r ng 40m và tuy n ư ng ơn v r ng 17,5m
 9. - Xây d ng các tuy n c ng chính có kích thư c t D600 D1750mm b trí d c các tuy n ư ng chính khu v c và các tuy n ư ng ơn v , t ó thoát ra sông Nhu qua tr m bơm Phú ô. - Xây d ng các tuy n c ng ư ng kính 400mm d c theo tuy n ư ng n i b trong các khu thu nư c mưa và thoát vào tuy n c ng chính. + Gi ng thu, gi ng thăm: S xây d ng h th ng gi ng thu, gi ng thăm d c theo các tuy n c ng thoát nư c mưa thu nư c m t n n, u n i các tuy n c ng có kích thư c khác nhau và thay i hư ng tuy n ng th i còn s d ng các gi ng này vào vi c n o vét, b o dư ng c ng theo nh kỳ. * San n n khu t: - Cao tim ư ng các nút giao thông ư c thi t k trên cơ s phù h p v i cao m c nư c tính toán t i t i v trí c ng thoát nư c và sâu chôn c ng theo quy nh là 0,7m¸0,9m. - Cao n n ô t ư c thi t k theo phương pháp ư ng ng m c thi t k , chênh cao gi a hai ư ng ng m c là DH = 0,1m Cao n n thi t k : Hmin = 6,10m Hmax = 6,70m - Kh i lư ng p n n ư c tính toán theo phương pháp lư i ô vuông tính toán san n n các ô t và phương pháp m t c t ngang thi công tính toán san n n ư ng. i u 16:Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng * Thoát nư c th i: - Nư c th i trong khu ô th m i ư c thu gom và ưa v tr m x lý nư c th i M trì. - H th ng thoát nư c th i ư c thi t k tách riêng, không thoát chung v i nư c mưa. - H th ng c ng ư c tính toán m b o thu gom nư c th i cho các công trình trong khu ô th , ưa vào các tuy n c ng thoát nư c th i chung c a Thành ph d n ra tr m x lý nư c th i M Trì. - Phân chia lưu v c thu gom nư c th i: Khu ô th m i ư c chia thành 2 lưu v c thu gom chính, v i ranh gi i phân chia lưu v c là tuy n ư ng ơn v r ng 17,5m. - Thi t k h th ng c ng thoát nư c th i: Xây d ng tuy n c ng chính có ư ng kính t 300 n 400mm d c theo tuy n ư ng khu v c và ư ng ơn v r ng 11,5m; 13,5m và 40m, t ó thoát ra tr m x lý nư c th i M Trì. - Gi ng thăm: D c theo các tuy n c ng thoát nư c th i s xây d ng các gi ng thăm u n i các ng c ng có kích thư c khác nhau, chuy n hư ng tuy n và ph c v cho vi c b o dư ng nh kỳ (kho ng 30m/1 gi ng)
 10. * V sinh môi trư ng: Hình th c thu gom giác th i: s d ng công ten nơ, thùng ch a rác dung tích kho ng 0,5 ¸1,0m3; kho ng cách gi a các thùng ch a rác t 50 ¸ 100m. Công ten nơ và thùng ch a rác ư c t g n v i ư ng giao thông t o i u ki n thu n l i cho vi c v n chuy n rác n khu x lý chung c a Thành ph . i u 17:C p i n và thông tin bưu i n: * C p i n: i n c p cho khu ô th m i M ình 1 ư c l y t tr m trung gian 110/22Kv.2 x 40MVA Ki u Mai s xây d ng, cách khu ô th m i M ình kho ng 2 Km v phía Tây, thông qua tuy n cáp tr c 22KV : 2XLPE – 300mm2 s xây phía Nam ư ng 32. Trư c m t khi tr m Ki u Mai chưa ư c xây d ng, i n c p cho khu ô th m i s ư c l y t m t tr m 35/6KV C u Di n thông qua tuy n dây 6KV:2AC-120 phía Nam ư ng 32. - Lư i trung th 22KV: xây d ng m i 1,75Km cáp 22KV XLPE – 50 n XLPE – 150mm2 ,tuy n cáp này ư c b trí i ng m dư i v a hè d c các tuy n ư ng chính khu ô th , cách ch gi i ư ng t 1,5 – 2,5m. - Tr m h th 22/0,4KV: xây d ng 11 tr m bi n th 22/0,4KV v i t ng công su t tr m 7700KVA. Các tr m này ư c xây kín và b trí trong các ô t d tr xây d ng công trình h t ng ho c cây xanh . - Lư i h th 0,4KV: · Chi u sáng sinh ho t: Xây d ng 3,95 Km dây cáp tr c 0,4KV, b ng cáp v n xo n, có v b c cách i n, tuy n b trí i n i, cách công trình xây d ng t 1,5m ¸ 3m · Chi u sáng ư ng: Xây d ng 3,1 Km cáp ng m 0,4KV, i n i trên v a hè, d c các tuy n ư ng chính khu ô th , cách bó v a 0,5m. * Thông tin bưu i n: Ngu n c p cho các máy thuê bao trong khu ô th m i M ình 1 là t ng ài C u Di n-5000 s , cách kho ng 0,8Km v phía Tây B c (th tr n C u Di n c nh ư ng 32) S máy thuê bao c a khu ô th m i M ình 1 kho ng 2617 máy. S xây d ng 1,7Km dây cáp g c và 10 tuy n cáp (t t ng ài C u Di n n các t cáp thuê bao). Các tuy n cáp ư c b trí i ng m dư i v a hè, d c các tuy n ư ng chính khu ô th , cách ch gi i ư ng t 1m – 2m. Các t cáp b trí trung tâm khu (g n các tr m bi n áp khu – v trí các t cáp ư c th hi n trên b n v Quy ho ch c p i n) i u 18:C m m c ch gi i ư ng và ch gi i xây d ng:
 11. * Nguyên t c: - nh v to tim ư ng n các ư ng có m t c t ngang r ng 13,5m - nh v tim ư ng và ch gi i ư ng các tuy n ư ng chính c p Thành ph và khu v c trư c, sau ó nh v tim ư ng các c p ư ng nh hơn. * Xác nh ch gi i m ư ng: - ư ng tr c chính khu v c, hư ng ông B c – Tây Nam, t qu c l 32 vào trung tâm th d c th thao qu c gia (m t c t 3-3) có m t c t ngang r ng 43m. Ch gi i xây d ng lùi vào m i bên so v i ch gi i ư ng là 6m. - ư ng tr c chính khu v c, hư ng Tây B c - ông Nam, c t qua khu vư n ươm cây, n i v i ư ng ven sông Tô L ch (m t c t 2-2), có m t c t ngang r ng 40m. Ch gi i xây d ng lùi vào m i bên so v i ch gi i ư ng là 6m. - ư ng c p Thành ph phía Nam khu ô th m i theo hư ng Tây B c - ông Nam c t qua sông Nhu (m t c t 1-1), có m t c t ngang r ng 50m. Ch gi i xây d ng lùi vào m i bên so v i ch gi i ư ng là 6m. - ư ng tr c chính ơn v : + Tuy n ư ng có m t c t ngang r ng 17,5m (ký hi u m t c t 4-4), bao g m các tr c ư ng phía B c khu ô th m i (giáp khu t dành cho d án xây d ng tr s Huy n u , H ND,UBND huy n T Liêm), dài 120m t tr c ư ng có m t c t ngang r ng 43m vào trung tâm ơn v s 1. Ch gi i xây d ng lùi vào m i bên so v i ch gi i ư ng là 3m. + Tuy n ư ng chính hư ng ông Tây, t ư ng có m t c t ngang r ng 443m vào trung tâm ơn v s 2, dài 320m. Tuy n ư ng chính hư ng B cNam, t ư ng 50m ( phía Nam) vào trung tâm ơn v , dài 326m. Ch gi i xây d ng lùi vào m i bên so v i ch gi i ư ng là 3m. + Tuy n ư ng có m t c t ngang 13,5m (ký hi u m t c t 5-5), bao g m các tuy n ư ng chính, n i các nhóm nhà v i các tr c chính ơn v và ư ng chính khu v c. Kho lùi t i thi u s ư c cơ quan c p phép xác nh, trên cơ s phương án ki n trúc ư c c p có thNm quy n phê duy t. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 19: M i hành vi ph m các i u kho n c a i u l này, tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 20: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng, căn c Quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình 1, t l 1/500 ư c phê duy t và i u l này có quy nh c th , hư ng d n th c hi n.
 12. i u 21: án Quy ho ch chi ti t Khu ô th m i M ình 1, t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu gi t i các cơ quan dư i ây các t ch c, cơ quan, nhân dân bi t và th c hi n: - Văn phòng H ND và UBND Thành ph Hà N i. - Văn phòng Ki n trúc sư trư ng Thành ph - S xây d ng -S a Chính-Nhà t - Công ty Kinh doanh nhà Hà n i – B Qu c phòng - UBND huy n T Liêm - UBND xã M ình

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản