Quyết định 87/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định 87/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 87/2003/QĐ-UB Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 30/6/2002 bị bãi bỏ do hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 87/2003/QĐ-UB

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số:: 87/2003/QĐ-UB Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐÃ BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/1997 ĐẾN NGÀY 30/6/2002 BỊ BÃI BỎ DO HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21/6/1994; Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 21/11/1996 được sửa đổi bổ sung ngày 27/12/2002; Căn cứ Nghị định số 101/NĐ-CP ngày 23/10/1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Quyết định số 5443/2002/QĐ-UB ngày 09/8/2002 của UBND Thành phố về việc rà soát Văn bản quy phạm pháp luật của UBND Thành phố Hà Nội đã được ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 30/6/2002; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố tại tờ trình số: 1087/TTr- TP ngày 20/6/2003. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Công bố bãi bỏ 147 văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 30/6/2002 (có Danh mục đính kèm), do hết hiệu lực thi hành. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHỦ TỊCH
 2. Hoàng Văn Nghiên DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH (01/01/1997 - 30/6/2002) ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH (Ban hành kèm theo Quyết định số: 87/2003/QĐ-Uỷ ban Hành chính ngày 25 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội) Ngày Số ký Trích yếu nội STT tháng năm ban Ghi chú hiệu văn bản dung văn bản hành Năm 2002 1 20/5/2002 21/2002/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc tăng cường sự CT-UB lãnh đạo, chỉ đạo cuộc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp thời điểm 1/7/2002 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 2 17/5/2002 72/2002/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc kết thúc hoạt động QĐ-UB của Liên hiệp Xí nghiệp xe đạp - xe máy Hà Nội. 3 08/4/2002 15/2002/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc thực hiện nhiệm CT-UB vụ tổng điều tra chất lượng quân nhân dự bị năm 2002. 4 26/02/2002 07/2002/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc triển khai công tác CT-UB Tư Pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2002. 5 30/01/2002 09/2002/ Quyết định của Hết hiệu
 3. UBND thành phố về lực QĐ-UB việc thông báo chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2002 Thành phố Hà Nội. 6 22/01/2002 07/2002/ Quyết định của Được UBND thành phố ban thay thế bằng hành Quy định chi tiết QĐ số QĐ-UB tỷ lệ % phân chia các 37/2003/QĐ- khoản thu ngân sách UB ngày giữa các cấp ngân sách 28/2/2003 được hưởng trên địa bàn TP HN. 7 22/01/2002 05/2002/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực triển khai thực hiện kế CT-UB hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách TP năm 2002. 8 04/01/2002 02/2002/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực nhiệm vụ quốc phòng, CT-UB công tác quân sự địa phương năm 2002. NĂM 2001 9 13/12/2001 124/2001/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc Giải thể Ban Chỉ QĐ-UB đạo thành phố về chống buôn lậu, chống sản xuất và buôn bán hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội. 10 19/11/2001 117/2001/ Quyết định của Được UBND thành phố về thay thế bằng các Tổ chức nội bộ QĐ số QĐ-UB trong Công ty Vận tải 81/2002/QĐ- và dịch vụ công cộng UB ngày Hà Nội. 06/6/2002 11 12/10/2001 88/2001/ Quyết định của Được UBND TP về việc điều thay thế bằng chỉnh, bổ sung một số QĐ số
 4. tỷ lệ % phân chia các 07/2002/QĐ- QĐ-UB khoản thu ngân sách UB ngày giữa các cấp ngân sách 22/01/2002 được hưởng trên địa bàn TP HN. 12 12/10/2001 89/2001/ Quyết định của Được UBND TP ban hành thay thế bằng Quy chế xử lý thu hồi QĐ số QĐ-UB đất do các tổ chức, hộ 04/2002/QĐ- gia đình, cá nhân để UB ngày hoang hóa không sử 01/1/2002 dụng, sử dụng sai mục đích, vi phạm Luật đất đai trên địa bàn TP HN. 13 12/10/2001 87/2001/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực điều chỉnh dự toán thu QĐ-UB thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 của TP HN. 14 24/9/2001 32/2001/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực tăng cường sự lãnh CT-UB đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra Nông nghiệp-Nông thôn và Thủy sản, thời điểm 1.10.2001 trên địa bàn TPHN. 15 14/8/2001 63/2001/ Quyết định của Hết hiệu UBND TP về việc lực Giao chỉ tiêu biên chế QĐ-UB giáo dục năm 2001- 2002. 16 20/7/2001 57/2001/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc ban hành Kế QĐ-UB hoạch khảo sát và giải quyết tình trạng chưa đăng ký hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2001.
 5. 17 16/4/2001 13/2001/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc đẩy mạnh việc CT-UB thực hiện xã hội hóa theo Nghị định 731999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao của thành phố năm 2001. 18 30/3/2001 09/2001/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc hưởng ứng CT-UB "Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm" trên địa bàn Hà Nội từ 15/4 đến 15/5/2001. 19 26/3/2001 08/2001/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc tổ chức triển khai CT-UB tổng kết 5 năm thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội. 20 22/3/2001 12/2001/ Quyết định của Được UBND thành phố về thay thế bằng việc hạn chế và cấm QĐ số QĐ-UB một số phương tiện 26/2003/QĐ- giao thông hoạt động UB ngày trên địa bàn TPHN. 30/01/2003 21 28/02/2001 08/2001/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc ban hành kế QĐ-UB hoạch chỉ đạo triển khai công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2001. 22 27/02/2001 05/2001/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực nhiệm vụ quốc phòng, CT-UB công tác quân sự địa
 6. phương năm 2001. 23 15/01/2001 03/2001/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực triển khai thực hiện kế CT-UB hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2001 24 03/01/2001 01/2001/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc tổ chức phát động CT-UB phong trào "Tết trồng cây" Xuân Tân Tỵ - năm 2001. NĂM 2000 25 31/10/2000 91/2000/ Quyết định của Được UBND thành phố ban thay thế bằng hành Quy định tổ chức QĐ số QĐ-UB thu, quản lý và sử 137/2001/QĐ- dụng tiền công nghĩa UB ngày vụ lao động công ích 31/12/2001 hàng năm trên địa bàn Thành phố. 26 31/8/2000 76/2000/ Quyết định của Được UBND thành phố sửa thay thế bằng đổi, bổ sung điều 7 QĐ số QĐ-UB Quy chế thành lập và 88/2002/QĐ- hoạt động Quỹ phát UB ngày triển nhà ở ban hành 11/6/2002 theo QĐ số 20/1999/QĐ-UB ngày 2.4.1999. 27 15/8/2000 72/2000/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng quy định mức trợ cấp QĐ số QĐ-UB xã hội thường xuyên 94/2002/QĐ- đối với đối tượng cứu UB ngày trợ xã hội tại xã, 14/6/2003 phường. 28 12/6/2000 60/2000/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố ban lực hành Qiu định cấp phát QĐ-UB và quản lý vốn Ngân
 7. sách Nhà nước cấp bổ sung vốn lưu động cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội. 29 12/6/2000 59/2000/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố ban lực hành Quy định cấp QĐ-UB phát và quản lý khoản hỗ trợ một phần lãi suất tiền vay cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội năm 2000. 30 5/5/2000 07/2000/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc triển khai kế CT-UB hoạch đầu tư những công trình trọng điểm phục vụ kỷ niệm 990 năm Thăng Long. 31 17/4/2000 35/2000/ Quyết định của Được UBND thành phố ban thay thế bằng hành bản Quy định chi QĐ số QĐ-UB tiết tỷ lệ % phân chia 37/2003/QĐ- các khoản thu-chi ngân UB ngày sách giữa các cấp ngân 22/1/2002 sách được hưởng trên địa bàn Thành phố HN. 32 20/3/2000 25/2000/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng Thành lập Ban Chỉ đạo QĐ số QĐ-UB thành phố về chống 125/2001/QĐ- buôn lậu, chống sản UB ngày xuất và buôn bán hàng 20/3/2001 giả trên địa bàn thành phố. 33 03/3/2000 23/2000/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng chuyển nhượng hợp QĐ số QĐ-UB đồng thuê nhà ở thuộc 62/2000/QĐ- sở hữu Nhà nước và tỷ UB ngày lệ chuyển nhượng hợp
 8. đồng thuê nhà ở thuộc 23/6/2000 sở hữu Nhà nước tại Thành phố HN. 34 29/02/2000 21/2000/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng Kiện toàn Ban Chỉ đạo QĐ số QĐ-UB cải cách hành chính 33/2002/QĐ- Thành phố. UB ngày 4/3/2002 35 06/01/2000 01/2000/ Quyết định của Được UBND thành phố điều thay thế bằng chỉnh tỷ lệ % các QĐ số QĐ-UB khoản thu giữa ngân 35/2000/QĐ- sách Trung ương và UB ngày ngân sách địa phương 17/4/2000 năm 2000. NĂM 1999 36 29/12/1999 116/1999/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng Phê chuẩn Quy chế về QĐ số QĐ-UB tổ chức và hoạt động 130/2002/QĐ- của hiệp hội CLB UB ngày UNESCO thành phố 11/10/2002 Hà Nội. 37 07/12/1999 107/1999/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố ban lực hành Quy định về cấp QĐ-UB phát và quản lý khoản hỗ trợ một phần lãi tiền vay cho các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội năm 1999. 38 02/12/1999 104/1999/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng Thành lập Ban Chỉ đạo QĐ số QĐ-UB giải phóng mặt bằng 88/2000/QĐ- thành phố Hà Nội. UB ngày 31/10/2000 39 30/11/1999 101/1999/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng Thành lập Hội đồng QĐ số QĐ-UB Nghĩa vụ quân sự 170/2002/QĐ-
 9. Thành phố Hà Nội . UB ngày 10/12/2002 40 02/11/1999 96/1999/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng Phê chuẩn Quy chế về QĐ số QĐ-UB tổ chức và hoạt động 137/2002/QĐ- của Hội hưu nghị Việt UB ngày Nam - Australia thành 31/10/2002 phố Hà Nội. 41 11/10/1999 89/1999/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng Ban hành Quy định QĐ số QĐ-UB chế độ tiền thưởng thi 62/2001/QĐ- đua các cấp thành phố UB ngày Hà Nội. 27/7/2001 42 30/9/1999 85/1999/ Quyết định của Được UBND thành phố ban thay thế bằng hành bản Quy định QĐ số QĐ-UB V/V quản lý và sử 63/2000/QĐ- dụng nguồn vốn ngân UB ngày sách thành phố cho các 26/6/2000 hộ nghèo vay để chăn nuôi bò sinh sản. 43 25/8/1999 72/1999/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố về lực sửa đổi bổ sung quyết QĐ-UB định số 09/1999/QĐ- UB ngày 21/5/1998 của UBND TP ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - TP Hà Nội. 44 23/7/1999 59/1999/ Quyết định của Được UBND thành phố về thay thế bằng việc Công nhận biểu QĐ số QĐ-UB trưng chính thức của 83/1999/QĐ- Thủ đô Hà Nội. UB ngày 27/9/1999 45 06/7/1999 53/1999/ Quyết định của Được UBND thành phố ban thay thế bằng hành bản Quy định về QĐ số QĐ-UB
 10. quản lý, sản xuất, kinh 89/2002/QĐ- doanh và sử dụng UB ngày giống cây trồng trên 12/6/2002 địa bàn thành phố Hà Nội. 46 22/6/1999 49/1999/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố điều lực thời gian chỉnh kế hoạch chương QĐ-UB trình mục tiêu năm 1999 của Sở Thể dục Thể thao. 47 22/6/1999 50/1999/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng sửa đổi, bổ sung điều 9 QĐ số QĐ-UB Quy chế thành lập và 88/2002/QĐ- hoạt động Quỹ phát UB ngày triển nhà ở ban hành 11/6/2002 theo QĐ số 20/1999/QĐ-UB ngày 2.4.1999. 48 14/6/1999 47/1999/ Quyết định của Được UBND thành phố phân thay thế bằng công các thành viên QĐ số QĐ-UB Ban chỉ đạo chống 34/2003/QĐ- tham nhũng thành phố UB ngày Hà Nội. 24/2/2003 49 11/6/1999 08/1999/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực thời gian tổ chức thực hiện quản CT-UB lý thu phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội . 50 09/6/1999 46/1999/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố giao lực chỉ tiêu kế hoạch và dự QĐ-UB toán thu-chi ngân sách Nhà nước năm 1999 cho Sở Địa chính - Nhà đất. 51 29/4/1999 29/1999/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc hiệu chỉnh tên đề QĐ-UB
 11. tài nghiên cứu KHCN trong kế hoạch KHCN và MT năm 1999 tại QĐ 08/1999/QĐ-UB của UBND thành phố Hà Nội. 52 28/4/1999 28/1999/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố giao lực dự toán chi ngân sách QĐ-UB Nhà nước năm 1999 cho Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. 53 26/4/1999 27/1999/ Quyết định của Đề nghị UBND thành phố về hủy bỏ vì việc Thành lập Ban Pháp lệnh Thủ QĐ-UB soạn thảo Pháp lệnh về đô đã được Thủ đô. ban hành. 54 02/4/1999 20/1999/ Quyết định của Được UBND thành phố ban thay thế bằng hành Quy chế thành QĐ số QĐ-UB lập và hoạt động Quỹ 88/2002/QĐ- phát triển nhà ở của UB ngày Thành phố Hà Nội. 11/6/2003 55 10/02/1999 04/1999/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực thời gian. tăng cường lãnh đạo CT-UB và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 406/TTg ngày 8/8/1994 và Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của CP v/v cấm sản xuất, buôn bán, đốt các loại pháo và quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Thủ đô. 56 21/01/1999 06/1999/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố ban lực hành bản Quy định chi QĐ-UB tiết tỷ lệ % phân chia các khoản thu ngân sách giữa các cấp ngân
 12. sách được hưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 57 15/01/1999 04/1999/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng Bổ sung QĐ số QĐ số QĐ-UB 1761/QĐ-UB ngày 23/1999/QĐ- 21/5/1996 về việc UB ngày thành lập đài truyền 9/4/1999 thanh cơ sở xã, phường, thị trấn thuộc các huyện ngoại thành. NĂM 1998 58 02/12/1998 68/1998/ Quyết định của Được UBND TP ban hành thay thế bằng Quy định về tổ chức QĐ số QĐ-UB thu, quản lý và sử 91/2000/QĐ- dụng tiền thu nghĩa vụ UB ngày lao động công ích và 31/10/2000 vận động đóng góp xây dựng Thủ đô. 59 03/12/1998 69/1998/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực chuyển giao Bảo hiểm QĐ-UB y tế Hà Nội sang Bảo hiểm y tế Việt Nam quản lý. 60 23/11/1998 66/1998/ Quyết định của Được UBND TP v/v ban thay thế bằng hành Quy chế phối QĐ số QĐ-UB hợp giữa các cơ quan 127/2001/QĐ- quản lý Nhà nước của UB ngày TP HN trong công tác 14/12/2001 quản lý văn phòng đại diện tổ chức kinh tế nước ngoài trên địa bàn TP. 61 27/10/1998 57/1998/ Quyết định của Được UBND TP ban hành thay thế bằng bảng giá tối thiểu cho QĐ số QĐ-UB thuê nhà để làm căn cứ 110/1999/QĐ- tính thuế đối với hoạt UB ngày động cho người nước 16/12/1999
 13. ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại thành phố Hà Nội. 62 23/10/1998 56/1998/ Quyết định của Được UBND TP ban hành thay thế bằng bảng giá tối thiểu cho QĐ số QĐ-UB thuê nhà để làm căn cứ 110/1999/QĐ- tính thuế đối với hoạt UB ngày động cho người nước 16/12/1999 ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuê nhà tại thành phố Hà Nội. 63 22/10/1998 54/1998/ Quyết định của Được UBND TP v/v bán nhà thay thế bằng thuộc sở hữu Nhà QĐ số QĐ-UB nước theo Nghị định 62/2000/QĐ- số 61/CP ngày UB ngày 5/7/1994 của Chính 23/6/2000 phủ cho những trường hợp đã chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở. 64 19/9/1998 44/1998/ Quyết định của Được UBND TP về việc Phê thay thế bằng chuẩn Quy chế về việc QĐ số QĐ-UB tổ chức và hoạt động 69/2002/QĐ- của Hội hữu nghị Việt UB ngày - Thái thành phố Hà 09/5/2002 Nội. 65 19/9/1998 42/1998/ Quyết định của Được UBND TP về việc Phê thay thế bằng chuẩn Quy chế về việc QĐ số QĐ-UB tổ chức và hoạt động 138/2002/QĐ- của Hội hữu nghị Việt UB ngày - Đức thành phố Hà 31/10/2002 Nội. 66 19/9/1998 41/1998/ Quyết định của Được UBND TP về việc Phê thay thế bằng chuẩn Quy chế về việc QĐ số QĐ-UB tổ chức và hoạt động 96/2002/QĐ- của Hội hữu nghị Việt UB ngày - Nhật thành phố Hà 24/6/2002
 14. Nội. 67 19/9/1998 40/1998/ Quyết định của Được UBND TP về việc Phê thay thế bằng chuẩn Quy chế về việc QĐ số QĐ-UB tổ chức và hoạt động 131/2002/QĐ- của Hội hữu nghị Việt UB ngày - Mỹ thành phố Hà 11/10/2002 Nội. 68 19/9/1998 39/1998/ Quyết định của Được UBND TP về việc Phê thay thế bằng chuẩn Quy chế về việc QĐ số QĐ-UB tổ chức và hoạt động 132/2002/QĐ- của Hội hữu nghị Việt UB ngày Nam - Cu ba thành 11/10/2002 phố Hà Nội. 69 19/9/1998 38/1998/ Quyết định của Được UBND TP về việc Phê thay thế bằng chuẩn Quy chế về việc QĐ số QĐ-UB tổ chức và hoạt động 133/2002/QĐ- của Hội hữu nghị Việt UB ngày Nam - Hàn Quốc 11/10/2002 thành phố Hà Nội. 70 19/9/1998 37/1998/ Quyết định của Được UBND TP về việc Phê thay thế bằng chuẩn Quy chế về việc QĐ số QĐ-UB tổ chức và hoạt động 76/2002/QĐ- của Hội hữu nghị Việt UB ngày - Trung thành phố Hà 21/5/2002 Nội. 71 02/7/1998 22/1998/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng ban hành Quy chế tổ QĐ số QĐ-UB chức và hoạt động của 02/2003/QĐ- Hội đồng phối hợp UB ngày công tác phổ biến giáo 02/01/2003 dục pháp luật thành phố Hà Nội. 72 22/6/1998 16/1998/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng ban hành Quy chế QĐ số QĐ-UB quản lý công chức, 128/2001/QĐ- biên chế, tiền lương UB ngày khu vực hành chính sự 17/12/2001
 15. nghiệp. 73 05/6/1998 12/1998/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng ban hành Quy định QĐ số QĐ-UB tạm thời thực hiện 19/2003/QĐ- Nghị định số 48/CP UB ngày của Chính phủ ngày 24/1/2003 5/5/1997 về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý xây dựng, quản lý nhà, công trình kiến trúc hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội . 74 30/5/1998 11/1998/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng thành lập Hội đồng QĐ số QĐ-UB phối hợp công tác phổ 01/2003/QĐ- biến giáo dục pháp luật UB ngày trên địa bàn thành phố 02/01/2003 Hà Nội . 75 25/5/1998 10/1998/ Quyết định của Đề nghị UBND thành phố v/v hủy bỏ vì Sở Xác định chức năng, Địa chính và QĐ-UB nhiệm vụ, tổ chức bộ Sở Nhà đất đã máy và biên chế cán hợp nhất theo bộ Sở Nhà đất Hà QĐ số 10/QĐ Nội. -TTg ngày 28/1/1999 76 21/5/1998 09/1998/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực ban hành Quy chế về QĐ-UB tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 1000 năm Thăng Long - TP Hà Nội. 77 15/5/1998 08/1998/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng Phê chuẩn Điều lệ của QĐ số QĐ-UB Liên hiệp các tổ chức 162/QĐ-UB hữu nghị thành phố Hà ngày Nội. 6/12/2002 78 02/5/1998 04/1998/ Chỉ thị của Hết hiệu
 16. UBND thành phố về lực CT-UB việc kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quản lý thu phí, lệ phí, phụ thu và thu khác trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 79 10/4/1998 02/1998/ Quyết định của Đề nghị UBND thành phố v/v hủy bỏ vì Đổi tên phòng Xây phòng ĐC- QĐ-UB dựng - Đô thị quận NĐ và phòng huyện thành Phòng QLĐT đã hợp Quản lý đô thị. nhất thành Phòng ĐC- NĐ và đô thị theo QĐ 64/2001 80 6/4/1998 01/1998/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng Hướng dẫn thực hiện QĐ 32 ngày QĐ-UB tạm thời Nghị định số 10/9/1998, 09/1998/NĐ-CP của QĐ 26 ngày Chính phủ sửa đổi bổ 10/8/1998. sung NĐ số 50/CP về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn. 81 31/3/1998 13/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc Tổ chức Hội thi CT-UB Tài năng trẻ Thủ đô 1998. 82 30/3/1998 12/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực Thực hiện Kế hoạch CT-UB tín dụng đầu tư năm 1998. 83 26/3/1998 1242/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực Giải thể nhà máy thực QĐ-UB phẩm xuất khẩu Cầu Diễn. 84 28/02/1998 847/ Quyết định của Hết hiệu
 17. UBND thành phố v/v lực QĐ-UB Phân công công tác của các thành viên UBND thành phố Hà Nội. 85 28/02/1998 846/ Quyết định của Được UBND thành phố v/v thay thế bằng ban hành Quy chế làm QĐ số QĐ-UB việc của UBND thành 19/2000/QĐ- phố Hà Nội. UB ngày 22/2/2000 86 25/02/1998 06/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực thực hiện các biện CT-UB pháp cấp bách nhằm đảm bảo cho vụ Xuân 1998 giành thắng lợi. 87 24/02/1998 788/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực thành lập trung tâm QĐ-UB Giáo dục và Dạy nghề Tân Triều. 88 24/01/1998 05/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc thực hiện một số CT-UB nhiệm vụ trong dịp tết Mậu Dần 1998. 89 22/01/1998 04/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc Phát động phong CT-UB trào Tết trồng cây Xuân Mậu Dần 1998. 90 17/01/1998 310/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực triển khai thi hành QĐ-UB Luật Khoáng sản trên địa bàn Hà Nội. 91 15/01/1998 01/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc Tổ chức thực hiện CT-UB động viên quân đội và huấn luyện quân dự bị
 18. năm 1998. 92 05/01/1998 40/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực Thành lập Hội đồng thi QĐ-UB tuyển giáo viên huyện Từ Liêm. NĂM 1997 93 29/12/1997 5170/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố gia lực hạn thời gian thi hành QĐ-UB giá vé tháng xe phục vụ chuyên trách ghi tại mục III điều 1 QĐ 3677/QĐ-UB ngày 24/9/1997 và điểm a điều 1 QĐ 3805/QĐ- UB ngày 3/10/1997 đến hết ngày 31/3/1998. 94 17/12/1997 4966/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực thành lập Ban chỉ đạo QĐ-UB xử lý nợ quá hạn của các Ngân hàng thương mại Quốc doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội. 95 10/12/1997 30/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc Tuyển chọn và CT-UB gọi thanh niên nhập ngũ năm 1998. 96 29/11/1997 4645/ Quyết định của Đề nghị UBND thành phố v/v hủy bỏ vì: Cử các thành viên UB theo QĐ số QĐ-UB Dân số kế hoạch hóa 20/ 2001, UB gia đình TP Hà Nội. DS-KHH GĐ và UB CSTE hợp nhất thành UB Dân số - Gia đình và Trẻ em.
 19. 97 28/11/1997 4623/ Quyết định của Đề nghị UBND thành phố v/v hủy bỏ vì Phân công nhiệm vụ phân công QĐ-UB các đồng chí thành nhiệm vụ viên Ban chỉ đạo không còn Chương trình phát phù hợp với triển kinh tế ngoại thực tế. thành và xây dựng nông thôn mới. 98 26/11/1997 4591/ Quyết định của Đề nghị UBND thành phố v/v hủy bỏ vì tổ Ban hành Quy chế chức này QĐ-UB hoạt động cho Ban đặc không còn trách nghiên cứu đô hoạt động thị mới Hà Nội. 99 26/11/1997 4590/ Quyết định của Đề nghị UBND thành phố v/v hủy bỏ vì tổ Thành lập Ban đặc chức này QĐ-UB trách nghiên cứu dự án không còn đô thị mới Hà Nội. hoạt động 100 22/11/1997 29/ Chỉ thị của Được UBND thành phố về thay thế bằng việc thực hiện Nghị QĐ số CT-UB định số 31/CP ngày 10/2001/QĐ- 18/5/1996 của Chính UB ngày phủ về tổ chức và hoạt 4/4/2001 v/v động Công chức Nhà thực hiện NĐ nước. số 75/CP về công chứng, chứng thực. 101 22/11/1997 4538/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực Thành lập đoàn thanh QĐ-UB tra thực hiện Pháp lệnh khiếu nại, tố cáo của công dân tại UBND quận, huyện và các Sở. 102 7/11/1997 27/ Chỉ thị của Hết hiệu UBND thành phố về lực việc Tổ chức thực hiện CT-UB năm đầu tiên ngày dân số Việt Nam - 26/12/1997.
 20. 103 28/10/1997 4147/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực thành lập Ban chỉ đạo QĐ-UB kiểm kê thành phố Hà Nội. 104 17/10/1997 3978/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực điều chỉnh mức trợ cấp QĐ-UB hàng tháng cho các cô giáo Mầm non không thuộc biên chế Nhà nước ở khu vực nông thôn. 105 13/10/1997 3926/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố miễn lực giảm thuế sử dụng đất QĐ-UB nông nghiệp năm 1997 (đợt 1). 106 10/10/1997 3892/ Quyết định của Được UBND thành phố ban thay thế bằng hành giá chuẩn nhà ở QĐ số QĐ-UB xây dựng mới tại 05/2002/QĐ- Thành phố Hà Nội. UB ngày 17/1/2002 107 26/9/1997 3708/ Quyết định của Đề nghị UBND thành phố v/v hủy bỏ vì đã Xác định chức năng, tổ thành lập Sở QĐ-UB chức bộ máy và biên ĐC-NĐ theo chế cán bộ của Sở Nhà QĐ số đất Hà Nội. 10/1999/ QĐ- TTg 108 19/9/1997 3627/ Quyết định của Hết hiệu UBND thành phố v/v lực xây dựng quy hoạch QĐ-UB phát triển giáo dục và đào tạo và quy hoạch mạng lưới trường học ở Hà Nội. 109 16/9/1997 3580/ Quyết định của Đề nghị UBND thành phố v/v hủy bỏ vì QĐ Thành lập UB Bảo vệ 64/ 2001/QĐ- QĐ-UB và chăm sóc trẻ em UB quy định quận Cầu Giấy. v/v sắp xếp lại
Đồng bộ tài khoản