Quyết định 87/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
88
lượt xem
6
download

Quyết định 87/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 87/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 87/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 87/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 87/2004/Q -TTG NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2004 V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ HO T NG C A NHÀ TH U NƯ C NGOÀI TRONG LĨNH V C XÂY D NG T I VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Theo ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Qu n lý ho t ng c a nhà th u nư c ngoài trong lĩnh v c xây d ng t i Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trái v i Quy ch ban hành kèm theo Quy t nh này u bãi b . i u 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH
  2. QU N LÝ HO T NG C A NHÀ TH U NƯ C NGOÀI TRONG LĨNH V C XÂY D NG T I VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 87/2004/Q -TTg ngày 19/5/2004 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng Quy ch này áp d ng i v i ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam trong các lĩnh v c tư v n u tư và xây d ng, cung c p v t tư - thi t b công ngh kèm theo d ch v k thu t liên quan n công trình xây d ng, thi công xây d ng công trình. Trư ng h p i u ư c qu c t mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ã ký k t ho c gia nh p có quy nh khác v i quy nh t i Quy ch này thì áp d ng theo i u ư c qu c t ó. i u 2. Gi i thích t ng Các t ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. "Nhà th u nư c ngoài" là t ch c, cá nhân nư c ngoài có năng l c pháp lu t dân s ; i v i cá nhân còn ph i có năng l c hành vi dân s ký k t và th c hi n h p ng. Năng l c pháp lu t dân s và năng l c hành vi dân s c a nhà th u nư c ngoài ư c xác nh theo pháp lu t c a nư c mà nhà th u có qu c t ch. Nhà th u nư c ngoài có th là nhà th u chính, t ng th u, nhà th u liên danh, nhà th u ph . 2. "Nhà th u chính" là nhà th u có quan h h p ng nh n th u tr c ti p v i ch u tư. 3. "T ng th u" là nhà th u ký k t h p ng tr c ti p v i ch u tư xây d ng công trình nh n th u toàn b m t lo i công vi c ho c toàn b công vi c c a d án u tư xây d ng công trình. T ng th u bao g m các hình th c ch y u sau : t ng th u thi t k ; t ng th u thi công xây d ng công trình; t ng th u thi t k và thi công xây d ng công trình; t ng th u thi t k , cung c p thi t b công ngh và thi công xây d ng công trình; t ng th u l p d án u tư xây d ng công trình, thi t k , cung c p thi t b công ngh và thi công xây d ng công trình. 4. "Nhà th u liên danh" là t ch c (không ph i pháp nhân) bao g m các nhà th u nư c ngoài ho c nhà th u nư c ngoài v i nhà th u Vi t Nam trên cơ s h p ng liên danh cùng d th u và cùng th c hi n m t h p ng nh n th u t i Vi t Nam. Trong h p ng liên danh ph i quy nh rõ trách nhi m chung và riêng c a các nhà th u tham gia trong liên danh i v i công vi c nh n th u c a liên danh, ng th i xác nh nhà th u ng u lãnh o liên danh.
  3. 5. "Nhà th u ph " là nhà th u có quan h h p ng v i nhà th u chính ho c t ng th u th c hi n m t ph n công vi c c a nhà th u chính ho c t ng th u. 6. "Văn phòng i u hành" là văn phòng c a nhà th u nư c ngoài ư c ăng ký ho t ng t i a phương có công trình th c hi n nhi m v nh n th u sau khi ư c c p gi y phép th u. Văn phòng i u hành ch t n t i trong th i gian th c hi n h p ng và gi i th khi thanh lý h p ng. 7. "Ngư i ư c u quy n" là ngư i ư c nhà th u nư c ngoài u quy n giao d ch t i Vi t Nam nhân danh nhà th u nư c ngoài. Vi c u quy n ph i phù h p v i pháp lu t Vi t Nam. 8. "Tư v n u tư và xây d ng" là các công vi c có tính chuyên nghi p trong ho t ng u tư và xây d ng bao g m tư v n l p d án u tư xây d ng, kh o sát xây d ng, thi t k ki n trúc, thi t k k thu t, qu n lý d án u tư xây d ng, giám sát thi công xây d ng và các d ch v k thu t, kinh t - k thu t khác i v i d án u tư xây d ng. 9. "Thi công xây d ng" là vi c th c hi n công tác xây d ng và l p t các thi t b , dây chuy n công ngh trong công trình ưa công trình vào v n hành, khai thác, s d ng theo thi t k . 10. "Gi y phép th u" là gi y phép do cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam c p cho nhà th u nư c ngoài theo t ng h p ng sau khi trúng th u ho c ư c l a ch n th u theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 3. Nguyên t c qu n lý ho t ng c a nhà th u nư c ngoài 1. Nhà th u nư c ngoài ch ư c ho t ng t i Vi t Nam sau khi ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c a Vi t Nam c p gi y phép th u. 2. Ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam ph i tuân theo các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và các i u ư c qu c t có liên quan mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p. Chương 2: QUY NNH I V I NHÀ TH U NƯ C NGOÀI i u 4. i u ki n ư c c p gi y phép th u ư c c p gi y phép th u, nhà th u nư c ngoài ph i áp ng các i u ki n và yêu c u sau: 1. Trư ng h p i v i gói th u thu c i tư ng b t bu c áp d ng theo quy nh c a pháp lu t v u th u c a Vi t Nam: a) ã trúng th u ho c ư c ch n th u. b) ã có h p ng giao nh n th u.
  4. 2. Trư ng h p i v i gói th u thu c i tư ng không b t bu c áp d ng theo quy nh c a pháp lu t v u th u c a Vi t Nam: a) ã trúng th u ho c ư c ch n th u. b) ã có h p ng giao nh n th u. c) Có i u ki n năng l c phù h p v i công vi c nh n th u theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 3. Trong m i trư ng h p ư c giao th u (do th ng th u thông qua u th u ho c ư c ch n th u) nhà th u nư c ngoài ph i liên danh v i nhà th u Vi t Nam ho c ph i s d ng nhà th u ph Vi t Nam (tr trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph cho phép ho c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam). 4. Ph i cam k t th c hi n y các quy nh c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan n ho t ng nh n th u t i Vi t Nam. i u 5. H sơ xin c p gi y phép th u 1. ư c xem xét c p gi y phép th u t i Vi t Nam, nhà th u nư c ngoài ph i g i h sơ ăng ký t i cơ quan có thNm quy n theo phân c p t i i u 10 và i u 16 c a Quy ch này. H sơ xin c p gi y phép th u g m: a) ơn xin c p gi y phép th u (theo m u do B Xây d ng hư ng d n). b) B n sao văn b n v k t qu u th u ho c quy t nh ch n th u ho c h p ng giao nh n th u h p pháp. c) B n sao Gi y phép thành l p và i u l công ty (ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i t ch c, gi y phép ho t ng tư v n i v i cá nhân) và ch ng ch hành ngh c a nư c, nơi mà nhà th u nư c ngoài mang qu c t ch c p. d) Bi u báo cáo kinh nghi m ho t ng liên quan n các công vi c nh n th u và báo cáo ki m toán tài chính trong 3 năm g n nh t ( i v i trư ng h p nêu t i kho n 2 i u 4 Quy ch này). e) H p ng liên danh v i nhà th u Vi t Nam ho c b n cam k t s d ng nhà th u ph Vi t Nam th c hi n công vi c nh n th u ( ã có trong h sơ d th u hay h sơ chào th u). g) Gi y y quy n h p pháp i v i ngư i không ph i là ngư i i di n theo pháp lu t c a nhà th u. 2. ơn xin c p gi y phép th u ph i làm b ng ti ng Vi t. Các gi y t , tài li u khác c a nư c ngoài ph i ư c h p pháp hoá lãnh s (tr trư ng h p pháp lu t Vi t Nam ho c i u ư c qu c t mà Vi t Nam ký k t ho c gia nh p có quy nh khác). Các gi y t ,
  5. tài li u b ng ti ng nư c ngoài ph i ư c d ch ra ti ng Vi t và b n d ch ph i ư c công ch ng, ch ng th c theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i u 6. Th i h n xét c p gi y phép th u và l phí c p gi y phép th u 1. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh t i i u 10 và i u 16 c a Quy ch này xem xét h sơ c p gi y phép th u cho nhà th u nư c ngoài trong th i h n 20 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ h p l theo quy nh t i i u 5 c a Quy ch này. Trư ng h p không c p, cơ quan có thNm quy n c p Gi y phép th u ph i tr l i b ng văn b n cho nhà th u và nêu rõ lý do. 2. Khi nh n gi y phép th u, nhà th u nư c ngoài ph i n p l phí theo quy nh c a B Tài chính. 3. Gi y phép th u h t hi u l c trong các trư ng h p sau: a) H p ng th u ã hoàn thành và ư c thanh lý. b) H p ng không còn hi u l c vì nhà th u nư c ngoài b ình ch ho t ng, gi i th , phá s n ho c vì các lý do khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và pháp lu t c a nư c mà nhà th u có qu c t ch. i u 7. Quy n và nghĩa v c a nhà th u nư c ngoài 1. Nhà th u nư c ngoài có các quy n sau: a) ư c quy n yêu c u các cơ quan có ch c năng hư ng d n vi c l p h sơ xin c p gi y phép th u và các v n khác liên quan n ho t ng c a nhà th u theo quy nh c a Quy ch này. b) ư c quy n t cáo, khi u n i nh ng hành vi vi ph m c a t ch c, cá nhân th c hi n các công vi c theo quy nh c a Quy ch này. c) ư c b o v quy n l i h p pháp trong kinh doanh t i Vi t Nam theo gi y phép th u ư c c p. 2. Nhà th u nư c ngoài có các nghĩa v sau: a) ăng ký a ch , phương ti n liên l c, tài kho n giao d ch và nơi m tài kho n giao d ch c a Văn phòng i u hành công trình và ngư i i di n th c hi n h p ng t i cơ quan có liên quan theo quy nh c a U ban nhân dân c p t nh nơi có d án nh n th u. ng th i thông báo các thông tin ó t i B Xây d ng, B Công an, B Tài chính, B Thương m i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có công trình xây d ng. b) ăng ký s d ng con d u c a Văn phòng i u hành công trình t i Công an t nh, thành ph nơi có công trình xây d ng. Nhà th u nư c ngoài ch s d ng con d u này trong các công vi c ph c v th c hi n h p ng t i Vi t Nam theo quy nh t i gi y phép th u.
  6. Khi k t thúc h p ng, nhà th u nư c ngoài ph i n p con d u cho cơ quan ã c p d u ó. c) ăng ký và n p thu theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, th c hi n ch k toán, m tài kho n, thanh toán theo hư ng d n c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ph c v ho t ng kinh doanh theo h p ng. d) Th c hi n vi c tuy n lao ng, s d ng lao ng Vi t Nam và lao ng là ngư i nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v lao ng. Ch ăng ký ưa vào Vi t Nam nh ng chuyên gia qu n lý kinh t , k thu t và ngư i có tay ngh cao mà Vi t Nam không kh năng áp ng. Ngư i nư c ngoài làm vi c cho nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam ph i tuân th pháp lu t Vi t Nam v xu t - nh p c nh, ăng ký t m trú ho c thư ng trú và ăng ký ư c c p gi y phép lao ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v lao ng. e) Làm các th t c xu t khNu, nh p khNu v t tư, máy móc, thi t b liên quan n h p ng nh n th u t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam và hư ng d n c a B Thương m i, bao g m: - ăng ký t m nh p tái xu t v t tư, máy móc, thi t b thi công xây d ng; - ăng ký danh m c nh p khNu nguyên li u, nhiên li u, v t li u, các thi t b toàn b và ng b cho công trình thu c h p ng nh n th u. g) Th c hi n h p ng liên danh ã ký k t v i nhà th u Vi t Nam ho c th c hi n các cam k t s d ng nhà th u ph Vi t Nam ã ư c xác nh khi d th u, chào th u theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. h) Mua b o hi m theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam i v i công vi c c a nhà th u bao g m: b o hi m trách nhi m ngh nghi p i v i nhà th u tư v n u tư và xây d ng; b o hi m tài s n hàng hoá i v i nhà th u mua s m; các lo i b o hi m i v i nhà th u thi công xây d ng và các ch b o hi m khác theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. i) ăng ki m ch t lư ng v t tư, thi t b nh p khNu cung c p theo h p ng nh n th u. k) ăng ki m an toàn thi t b thi công xây d ng và phương ti n giao thông liên quan n ho t ng kinh doanh c a nhà th u nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. l) Tuân th các quy nh v quy chuNn, tiêu chuNn, v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng, b o v môi trư ng cũng như các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam có liên quan. m) Th c hi n các ch báo cáo theo quy nh trong gi y phép th u. n) Khi hoàn thành công trình, nhà th u nư c ngoài ph i l p h sơ hoàn thành công trình; ch u trách nhi m b o hành; quy t toán v t tư, thi t b nh p khNu; x lý v t tư,
  7. thi t b còn dư trong h p ng thi công xây d ng công trình theo quy nh v xu t nh p khNu; tái xu t các v t tư, thi t b thi công ã ăng ký theo ch t m nh p - tái xu t; thanh lý h p ng. ng th i thông báo t i các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan v vi c k t thúc h p ng, ch m d t s ho t ng c a Văn phòng i u hành công trình và hoàn tr con d u Văn phòng i u hành cho cơ quan ã c p d u ó. o) Cung c p d li u thông tin cho cơ quan qu n lý d li u thông tin v nhà th u theo quy nh c a pháp lu t v u th u. Chương 3: QUY NNH I V I CH U TƯ HO C CH D ÁN i u 8. L a ch n nhà th u nư c ngoài Khi l a ch n nhà th u nư c ngoài th c hi n các gói th u thu c i tư ng không b t bu c áp d ng theo quy nh c a pháp lu t v u th u c a Vi t Nam, ngoài các yêu c u do mình quy nh, ch u tư ho c ch d án còn ph i căn c vào các quy nh t i i m c kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u 4 c a Quy ch này xem xét, ánh giá l a ch n. H p ng gi a ch u tư ho c ch d án v i nhà th u nư c ngoài theo nguyên t c tho thu n gi a các Bên nhưng không trái v i pháp lu t Vi t Nam. i u 9. Trách nhi m c a ch u tư ho c ch d án Ch u tư ho c ch d án có trách nhi m: 1. Hư ng d n nhà th u nư c ngoài tuân th các quy nh t i Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan; h tr nhà th u nư c ngoài trong vi c chuNn b các tài li u có liên quan n công trình nh n th u mà nhà th u nư c ngoài ph i kê khai trong h sơ xin gi y phép th u và các th t c khác có liên quan theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. Cùng v i nhà th u nư c ngoài ăng ký vi c xu t khNu, nh p khNu v t tư, máy móc, thi t b có liên quan n vi c th c hi n h p ng thu c trách nhi m c a nhà th u nư c ngoài theo quy nh t i i u 7 c a Quy ch này. 2. Giám sát nhà th u nư c ngoài th c hi n úng các cam k t trong h p ng liên danh v i nhà th u Vi t Nam ho c các cam k t s d ng nhà th u ph Vi t Nam ã ăng ký khi d th u ho c chào th u. 3. Xem xét kh năng cung c p thi t b thi công xây d ng trong nư c trư c khi tho thu n danh m c máy móc, thi t b thi công c a nhà th u nư c ngoài xin t m nh p - tái xu t. 4. Xem xét kh năng cung c p lao ng k thu t t i Vi t Nam trư c khi tho thu n v i nhà th u nư c ngoài v danh sách nhân s ngư i nư c ngoài làm vi c cho nhà th u xin nh p c nh vào Vi t Nam th c hi n các công vi c thu c h p ng c a nhà th u nư c ngoài. 5. Xác nh n quy t toán v t tư, thi t b nh p khNu c a nhà th u nư c ngoài khi hoàn thành công trình.
  8. 6. Khi s d ng nhà th u nư c ngoài th c hi n tư v n qu n lý xây d ng, giám sát ch t lư ng xây d ng, ch u tư ho c ch d án ph i thông báo b ng văn b n cho các nhà th u khác và các cơ quan qu n lý ch t lư ng xây d ng bi t v ch c năng, nhi m v c a nhà th u ư c th c hi n thay m t cho ch u tư ho c ch d án. Chương 4: CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N C A CÁC CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 10. B Xây d ng 1. Ph i h p v i các B , ngành liên quan qu n lý ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam theo ch c năng. 2. Gi i thích, hư ng d n th t c và qu n lý vi c c p gi y phép th u cho nhà th u nư c ngoài th c hi n công vi c th u theo quy nh c a Quy ch này. 3. C p, thu h i gi y phép th u i v i trư ng h p nhà th u nư c ngoài nh n th u các gói th u thu c d án nhóm A. 4. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c ki m tra ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam. 5. X lý nh ng vi ph m theo quy nh t i i u 18 c a Quy ch này. i u 11. B Tài chính 1. Quy nh m c thu l phí, ch thu, n p và s d ng l phí c p gi y phép th u. 2. Gi i thích, hư ng d n các quy nh v ch thu thu , ch báo cáo k toán, ch thanh toán kh i lư ng công vi c hoàn thành, phí b o hi m xây d ng và l p t công trình, phí b o hi m cung c p mua s m hàng hoá, phí b o hi m ngh nghi p d ch v tư v n và các quy nh khác liên quan n ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam theo thNm quy n. i u 12. B Công an 1. Quy nh vi c ăng ký và qu n lý con d u Văn phòng i u hành c a nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Qu n lý vi c xu t - nh p c nh, ăng ký t m trú ho c thư ng trú c a ngư i nư c ngoài làm vi c cho nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan m b o an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, phòng, ch ng cháy n t i các cơ s ho t ng c a nhà th u nư c ngoài. i u 13. B Thương m i
  9. 1. Qu n lý vi c t m nh p - tái xu t, t m xu t - tái nh p và nh p khNu máy móc, thi t b , v t tư th c hi n thi công xây d ng công trình theo h p ng nh n th u c a nhà th u nư c ngoài th c hi n công trình t i Vi t Nam. 2. C p gi y phép t m nh p tái xu t, t m xu t - tái nh p và nh p khNu máy móc, thi t b , v t tư cho nhà th u nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam. 3. Xem xét vi c quy t toán v t tư, máy móc, thi t b nh p khNu c a nhà th u nư c ngoài và x lý v t tư, thi t b còn dư theo quy nh c a pháp lu t. i u 14. B Lao ng - Thương binh và Xã h i 1. Qu n lý vi c tuy n d ng và s d ng lao ng là ngư i Vi t Nam, ngư i nư c ngoài làm vi c cho nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam. 2. Qu n lý vi c ăng ki m an toàn thi t b trong thi công xây d ng liên quan t i ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam. i u 15. B K ho ch và u tư Qu n lý h th ng d li u thông tin v nhà th u nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam theo quy nh c a pháp lu t v u th u. i u 16. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 1. Qu n lý vi c ăng ký văn phòng i u hành công trình, ngư i i di n cho nhà th u và ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i a phương; ch o các cơ quan liên quan, ch u tư thu c a phương th c hi n Quy ch này và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. 2. U quy n cho S Xây d ng a phương c p, thu h i gi y phép th u i v i trư ng h p nhà th u nư c ngoài nh n th u các gói th u thu c d án nhóm B, C t i a phương. 3. T ch c ki m tra ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i a phương. X lý nh ng vi ph m theo quy nh t i i u 18 c a Quy ch này i v i nh ng trư ng h p thu c thNm quy n c p gi y phép th u ho c ngh B Xây d ng và các cơ quan liên quan x lý nh ng trư ng h p không thu c thNm quy n. Chương 5: KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 17. Ki m tra 1. B Xây d ng ch trì t ch c ki m tra ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam theo nh kỳ, nhưng không quá m t l n trong năm.
  10. 2. Các B , ngành có liên quan theo ch c năng, thNm quy n th c hi n vi c ki m tra, nh c nh , x lý nhà th u nư c ngoài khi có vi ph m Quy ch này ho c các quy nh khác c a pháp lu t. 3. S Xây d ng a phương là u m i giúp U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì t ch c ki m tra v i s tham gia c a S Thương m i, S Tài chính, S Lao ng - Thương binh và Xã h i, Công an t nh, thành ph iv i ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i a phương, ng th i báo cáo nh kỳ 6 tháng m t l n tình hình c p Gi y phép th u và ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i a phương B Xây d ng t ng h p báo cáo Chính ph . 4. Vi c ki m tra t xu t ch ư c th c hi n khi có d u hi u nhà th u nư c ngoài vi ph m pháp lu t Vi t Nam. i u 18. X lý vi ph m 1. Nhà th u nư c ngoài ho t ng t i Vi t Nam, n u vi ph m các quy nh c a Quy ch này và các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam thì tùy theo m c vi ph m mà b x lý như sau: a) B ình ch công vi c ang th c hi n t i Vi t Nam. b) B x ph t hành chính khi có vi ph m các quy nh v hành chính trong xây d ng. c) B thu h i gi y phép th u, ình ch quy n tham gia nh n th u t i Vi t Nam có th i h n ho c không th i h n, ho c b x lý b ng các hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t. d) Trong trư ng h p gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cơ quan qu n lý nhà nư c có ch c năng ki m tra, khi k t lu n có các vi ph m pháp lu t c a nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam thì ư c quy n x lý theo thNm quy n ho c ngh cơ quan có thNm quy n x lý theo ch c năng và theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ngư i có thNm quy n qu n lý ho t ng c a nhà th u nư c ngoài t i Vi t Nam n u l i d ng ch c v , quy n h n sách nhi u ho c th c hi n không úng quy nh t i Quy ch này thì tuỳ m c vi ph m mà b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 19. i u kho n thi hành B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản