Quyết định 87/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
51
lượt xem
11
download

Quyết định 87/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 87/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 87/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA quy Õ t  ®Þ nh  cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 87/2004/Q§­TTg  ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 2004 vÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ  Qu¶n lý ho¹t ®éng cña nhµ thÇu níc ngoµi  trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i ViÖt Nam thñ tíng chÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 24/2000/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m   2000 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam;  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 66/2003/N§­CP ngµy 12 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung mét sè   ®iÒu   cña   Quy   chÕ   ®Êu   thÇu   ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   88/1999/N§­CP ngµy   01 th¸ng  9 n¨m  1999   vµ  NghÞ   ®Þnh  sè   14/2000/N§­CP ngµy 05 th¸ng 5 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng,  quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.   Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy Quy chÕ  Qu¶n lý  ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu níc ngoµi trong lÜnh vùc  x©y dùng t¹i ViÖt Nam. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c quy ®Þnh tr¸i víi Quy  chÕ ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §i Ò u   3.   Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, c¸c tæ chøc vµ  c¸ nh©n cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh   nµy.
 2. 2 Q uy ch Õ   qu¶n lý ho¹t ®éng cña nhµ thÇu níc ngoµi  trong lÜnh vùc x©y dùng t¹i viÖt nam (ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 87/2004/Q§­TTg ngµy   19/5/2004  cña Thñ tíng ChÝnh phñ) Ch¬ng I nh÷ng Quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông Quy chÕ nµy ¸p dông ®èi víi ho¹t ®éng cña nhµ thÇu n­ íc ngoµi t¹i ViÖt Nam trong c¸c lÜnh vùc t  vÊn  ®Çu t  vµ  x©y dùng, cung cÊp vËt t  ­ thiÕt bÞ  c«ng nghÖ  kÌm theo  dÞch vô  kü  thuËt liªn quan  ®Õn c«ng tr×nh x©y dùng, thi  c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. Trêng   hîp   §iÒu  íc   quèc   tÕ   mµ   Céng   hoµ   x∙   héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam  ®∙ ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c  víi   quy   ®Þnh   t¹i   Quy   chÕ   nµy   th×   ¸p   dông   theo   §iÒu  íc  quèc tÕ ®ã. §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ C¸c tõ ng÷ trong Quy chÕ nµy ®îc hiÓu nh sau: 1. "Nhµ thÇu níc ngoµi" lµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi  cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù; ®èi víi c¸ nh©n cßn ph¶i cã   n¨ng lùc hµnh vi d©n sù   ®Ó  ký  kÕt vµ  thùc hiÖn hîp  ®ång.   N¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù  vµ  n¨ng lùc hµnh vi d©n sù  cña   nhµ thÇu níc ngoµi ®îc x¸c ®Þnh theo ph¸p luËt cña níc mµ  nhµ thÇu cã quèc tÞch. Nhµ   thÇu   níc   ngoµi   cã   thÓ   lµ   nhµ   thÇu   chÝnh,   tæng  thÇu, nhµ thÇu liªn danh, nhµ thÇu phô. 2. "Nhµ  thÇu chÝnh" lµ  nhµ  thÇu cã  quan hÖ  hîp  ®ång  nhËn thÇu trùc tiÕp víi chñ ®Çu t. 3. "Tæng thÇu" lµ  nhµ  thÇu ký  kÕt hîp  ®ång trùc tiÕp  víi chñ   ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh  ®Ó  nhËn thÇu toµn bé  mét lo¹i c«ng viÖc hoÆc toµn bé  c«ng viÖc cña dù  ¸n  ®Çu  t  x©y dùng c«ng tr×nh.  Tæng thÇu  bao  gåm  c¸c  h×nh  thøc  chñ  yÕu sau : tæng thÇu thiÕt kÕ; tæng thÇu thi c«ng x©y  dùng c«ng tr×nh; tæng thÇu thiÕt kÕ  vµ  thi c«ng x©y dùng  c«ng   tr×nh;   tæng   thÇu  thiÕt   kÕ,   cung   cÊp   thiÕt   bÞ  c«ng   nghÖ vµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; tæng thÇu lËp dù ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh,  thiÕt  kÕ,  cung  cÊp thiÕt bÞ  c«ng nghÖ vµ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.
 3. 3 4. "Nhµ  thÇu liªn danh" lµ  tæ chøc (kh«ng ph¶i ph¸p   nh©n)  bao  gåm  c¸c  nhµ  thÇu  níc ngoµi  hoÆc nhµ  thÇu níc  ngoµi víi nhµ thÇu ViÖt Nam trªn c¬ së hîp ®ång liªn danh  ®Ó  cïng dù  thÇu vµ  cïng thùc hiÖn mét hîp  ®ång nhËn thÇu  t¹i ViÖt Nam. Trong hîp  ®ång liªn danh ph¶i quy  ®Þnh râ  tr¸ch   nhiÖm   chung   vµ   riªng   cña   c¸c   nhµ   thÇu   tham   gia   trong   liªn   danh   ®èi   víi   c«ng   viÖc   nhËn   thÇu   cña   liªn   danh,  ®ång thêi x¸c  ®Þnh nhµ  thÇu  ®øng  ®Çu l∙nh  ®¹o liªn  danh. 5. "Nhµ thÇu phô" lµ nhµ thÇu cã quan hÖ hîp ®ång víi  nhµ  thÇu chÝnh hoÆc tæng thÇu  ®Ó  thùc hiÖn mét phÇn c«ng  viÖc cña nhµ thÇu chÝnh hoÆc tæng thÇu. 6. "V¨n phßng ®iÒu hµnh" lµ v¨n phßng cña nhµ thÇu n ­ íc   ngoµi   ®îc   ®¨ng   ký   ho¹t   ®éng   t¹i   ®Þa   ph¬ng   cã   c«ng  tr×nh   ®Ó   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   nhËn   thÇu   sau   khi   ®îc   cÊp  giÊy   phÐp   thÇu.   V¨n   phßng   ®iÒu   hµnh   chØ   tån   t¹i   trong  thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång vµ gi¶i thÓ khi thanh lý hîp  ®ång. 7. "Ngêi ®îc uû quyÒn" lµ ngêi ®îc nhµ thÇu níc ngoµi  uû  quyÒn giao  dÞch  t¹i ViÖt Nam nh©n danh  nhµ  thÇu  níc  ngoµi. ViÖc uû quyÒn ph¶i phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam. 8. "T vÊn ®Çu t vµ x©y dùng" lµ c¸c c«ng viÖc cã tÝnh   chuyªn nghiÖp trong ho¹t  ®éng  ®Çu t  vµ  x©y dùng bao gåm  t vÊn lËp dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng, kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt   kÕ  kiÕn tróc, thiÕt kÕ  kü  thuËt, qu¶n lý  dù  ¸n  ®Çu t  x©y  dùng, gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng vµ c¸c dÞch vô kü thuËt,  kinh tÕ ­ kü thuËt kh¸c ®èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng. 9. "Thi c«ng x©y dùng" lµ viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c x©y   dùng vµ  l¾p  ®Æt c¸c thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ  trong  c«ng tr×nh  ®Ó   ®a c«ng tr×nh vµo vËn hµnh, khai th¸c, sö  dông theo thiÕt kÕ. 10. "GiÊy phÐp thÇu" lµ  giÊy phÐp do c¬  quan nhµ  níc  cã   thÈm   quyÒn   cña   ViÖt   Nam   cÊp   cho   nhµ   thÇu   níc   ngoµi  theo tõng hîp  ®ång sau khi tróng thÇu hoÆc  ®îc lùa chän  thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. §i Ò u   3.   Nguyªn t¾c qu¶n lý  ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu   níc ngoµi   1. Nhµ  thÇu níc ngoµi chØ  ®îc ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam  sau khi  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cña ViÖt Nam  cÊp giÊy phÐp thÇu. 2. Ho¹t ®éng cña nhµ thÇu níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ph¶i  tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ c¸c §iÒu  íc quèc tÕ cã liªn quan mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp.
 4. 4 Ch¬ng II  quy ®Þnh ®èi víi nhµ thÇu níc ngoµi §i Ò u  4.  §iÒu kiÖn ®Ó ®îc cÊp giÊy phÐp thÇu §Ó   ®îc   cÊp   giÊy   phÐp   thÇu,   nhµ   thÇu   n íc   ngoµi   ph¶i  ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn vµ yªu cÇu sau: 1. Trêng hîp ®èi víi gãi thÇu thuéc ®èi tîng b¾t buéc  ¸p dông theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ®Êu thÇu cña ViÖt  Nam: a) §∙ tróng thÇu hoÆc ®îc chän thÇu. b) §∙ cã hîp ®ång giao nhËn thÇu. 2.   Trêng   hîp   ®èi   víi   gãi   thÇu   thuéc   ®èi   t îng   kh«ng  b¾t buéc ¸p dông theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ®Êu thÇu  cña ViÖt Nam: a) §∙ tróng thÇu hoÆc ®îc chän thÇu. b) §∙ cã hîp ®ång giao nhËn thÇu. c)   Cã   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   n¨ng   lùc   phï   hîp   víi   c«ng   viÖc  nhËn thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. 3. Trong mäi trêng hîp  ®îc giao thÇu (do th¾ng thÇu  th«ng qua ®Êu thÇu hoÆc ®îc chän thÇu) nhµ thÇu níc ngoµi  ph¶i liªn  danh  víi nhµ  thÇu ViÖt Nam hoÆc  ph¶i  sö  dông  nhµ  thÇu phô  ViÖt Nam (trõ  trêng hîp  ®îc Thñ  tíng ChÝnh  phñ cho phÐp hoÆc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam). 4.   Ph¶i   cam   kÕt   thùc   hiÖn   ®Çy   ®ñ   c¸c   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt ViÖt Nam cã  liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng nhËn thÇu  t¹i ViÖt Nam. §i Ò u  5.  Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thÇu 1.  §Ó   ®îc  xem xÐt  cÊp giÊy  phÐp  thÇu t¹i  ViÖt  Nam,  nhµ  thÇu níc ngoµi ph¶i göi hå  s¬   ®¨ng ký  tíi c¬  quan cã   thÈm quyÒn theo ph©n cÊp t¹i §iÒu 10 vµ  §iÒu 16 cña Quy  chÕ nµy.  Hå s¬ xin cÊp giÊy phÐp thÇu gåm: a)   §¬n   xin   cÊp   giÊy   phÐp   thÇu   (theo   mÉu   do   Bé   X©y  dùng híng dÉn). b)   B¶n   sao   v¨n   b¶n   vÒ   kÕt   qu¶   ®Êu   thÇu   hoÆc   quyÕt  ®Þnh chän thÇu hoÆc hîp ®ång giao nhËn thÇu hîp ph¸p. c)   B¶n   sao   GiÊy   phÐp   thµnh   lËp   vµ   §iÒu   lÖ   c«ng   ty  (hoÆc GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi tæ chøc,   giÊy phÐp ho¹t  ®éng t  vÊn  ®èi víi c¸ nh©n) vµ  chøng chØ  hµnh nghÒ  cña  níc, n¬i mµ  nhµ  thÇu níc ngoµi  mang quèc  tÞch cÊp.
 5. 5 d) BiÓu b¸o c¸o kinh nghiÖm ho¹t  ®éng liªn quan  ®Õn   c¸c c«ng viÖc  nhËn  thÇu vµ  b¸o c¸o kiÓm to¸n tµi chÝnh  trong 3 n¨m gÇn nhÊt (®èi víi trêng hîp nªu t¹i kho¶n 2  §iÒu 4 Quy chÕ nµy). e) Hîp  ®ång liªn danh víi nhµ  thÇu ViÖt Nam hoÆc b¶n  cam kÕt sö  dông nhµ  thÇu phô  ViÖt Nam  ®Ó  thùc hiÖn c«ng  viÖc nhËn thÇu (®∙ cã  trong hå  s¬  dù  thÇu hay hå  s¬  chµo   thÇu). g) GiÊy  ñy quyÒn hîp ph¸p  ®èi víi ngêi kh«ng ph¶i lµ  ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña nhµ thÇu. 2.   §¬n   xin   cÊp   giÊy   phÐp   thÇu   ph¶i   lµm   b»ng   tiÕng   ViÖt. C¸c giÊy tê, tµi liÖu kh¸c cña níc ngoµi ph¶i  ®îc  hîp ph¸p ho¸ l∙nh  sù  (trõ  trêng  hîp  ph¸p  luËt ViÖt Nam  hoÆc §iÒu íc quèc tÕ  mµ  ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã   quy   ®Þnh   kh¸c).   C¸c   giÊy   tê,   tµi   liÖu   b»ng   tiÕng   n íc  ngoµi  ph¶i   ®îc dÞch ra tiÕng ViÖt  vµ  b¶n dÞch  ph¶i   ®îc  c«ng chøng, chøng thùc theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt  Nam. §i Ò u   6.  Thêi h¹n xÐt cÊp giÊy phÐp thÇu vµ  lÖ  phÝ  cÊp giÊy phÐp thÇu  1.  C¬  quan  nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn  theo  quy  ®Þnh  t¹i  §iÒu 10 vµ  §iÒu 16 cña Quy chÕ  nµy xem xÐt hå  s¬   ®Ó  cÊp  giÊy phÐp thÇu cho nhµ  thÇu níc ngoµi trong thêi h¹n 20  ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ  theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 5 cña Quy chÕ nµy. Trêng hîp kh«ng cÊp, c¬  quan cã  thÈm quyÒn cÊp GiÊy phÐp thÇu ph¶i tr¶ lêi b»ng  v¨n b¶n cho nhµ thÇu vµ nªu râ lý do. 2. Khi nhËn giÊy phÐp thÇu, nhµ  thÇu níc ngoµi ph¶i  nép lÖ phÝ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 3.   GiÊy   phÐp   thÇu   hÕt   hiÖu   lùc   trong   c¸c   tr êng   hîp  sau: a) Hîp ®ång thÇu ®∙ hoµn thµnh vµ ®îc thanh lý. b) Hîp  ®ång kh«ng cßn hiÖu lùc v×  nhµ  thÇu níc ngoµi  bÞ   ®×nh chØ ho¹t  ®éng, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n hoÆc v×  c¸c lý  do kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ ph¸p luËt  cña níc mµ nhµ thÇu cã quèc tÞch. §i Ò u  7.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña nhµ thÇu níc ngoµi  1. Nhµ thÇu níc ngoµi cã c¸c quyÒn sau: a)  §îc quyÒn  yªu  cÇu c¸c  c¬  quan  cã  chøc  n¨ng híng  dÉn viÖc lËp hå  s¬  xin cÊp giÊy phÐp thÇu vµ  c¸c vÊn  ®Ò  kh¸c liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu theo quy  ®Þnh  cña Quy chÕ nµy.
 6. 6 b) §îc quyÒn tè  c¸o, khiÕu n¹i nh÷ng hµnh vi vi ph¹m  cña   tæ   chøc,   c¸   nh©n   thùc   hiÖn   c¸c   c«ng   viÖc   theo   quy  ®Þnh cña Quy chÕ nµy. c) §îc b¶o vÖ quyÒn lîi hîp ph¸p trong kinh doanh t¹i   ViÖt Nam theo giÊy phÐp thÇu ®îc cÊp. 2. Nhµ thÇu níc ngoµi cã c¸c nghÜa vô sau: a)   §¨ng   ký   ®Þa   chØ,   ph¬ng   tiÖn   liªn   l¹c,   tµi   kho¶n  giao   dÞch   vµ   n¬i   më   tµi   kho¶n   giao   dÞch   cña   V¨n   phßng  ®iÒu hµnh c«ng tr×nh vµ  ngêi  ®¹i diÖn thùc hiÖn hîp  ®ång  t¹i c¬  quan cã  liªn quan theo quy  ®Þnh cña Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh n¬i cã  dù  ¸n nhËn thÇu. §ång thêi th«ng b¸o  c¸c   th«ng   tin   ®ã   tíi   Bé   X©y   dùng,   Bé   C«ng   an,   Bé   Tµi   chÝnh, Bé Th¬ng m¹i, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ Uû ban  nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng n¬i cã c«ng  tr×nh x©y dùng. b)  §¨ng ký   sö  dông  con dÊu  cña V¨n  phßng  ®iÒu hµnh  c«ng tr×nh t¹i C«ng an tØnh, thµnh phè  n¬i cã  c«ng tr×nh  x©y   dùng.   Nhµ   thÇu   níc   ngoµi   chØ   sö   dông   con   dÊu   nµy  trong c¸c c«ng viÖc phôc vô  thùc hiÖn hîp  ®ång t¹i ViÖt  Nam theo quy ®Þnh t¹i giÊy phÐp thÇu. Khi   kÕt   thóc   hîp   ®ång,   nhµ   thÇu   níc   ngoµi   ph¶i   nép  con dÊu cho c¬ quan ®∙ cÊp dÊu ®ã. c)  §¨ng ký   vµ  nép thuÕ  theo  quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt  ViÖt Nam, thùc hiÖn chÕ   ®é  kÕ  to¸n, më  tµi kho¶n, thanh  to¸n theo híng dÉn cña Bé  Tµi chÝnh vµ  Ng©n hµng Nhµ  níc  ViÖt Nam ®Ó phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh theo hîp ®ång.  d)   Thùc   hiÖn   viÖc   tuyÓn   lao   ®éng,   sö   dông   lao   ®éng  ViÖt Nam vµ  lao  ®éng lµ  ngêi níc ngoµi theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ lao ®éng. ChØ  ®¨ng ký   ®a vµo ViÖt Nam nh÷ng chuyªn gia qu¶n lý   kinh   tÕ,   kü   thuËt   vµ   ngêi   cã   tay   nghÒ   cao   mµ   ViÖt   Nam  kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng. Ngêi   níc   ngoµi   lµm   viÖc   cho   nhµ   thÇu   níc   ngoµi   t¹i  ViÖt Nam ph¶i tu©n thñ  ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ  xuÊt ­ nhËp  c¶nh,  ®¨ng ký  t¹m tró  hoÆc thêng tró  vµ   ®¨ng ký   ®Ó   ®îc  cÊp giÊy phÐp lao  ®éng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt  Nam vÒ lao ®éng. e)  Lµm c¸c  thñ  tôc  xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu  vËt t, m¸y  mãc, thiÕt bÞ  liªn quan  ®Õn hîp  ®ång nhËn thÇu t¹i ViÖt  Nam theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vµ  híng dÉn cña  Bé Th¬ng m¹i, bao gåm: ­ §¨ng ký  t¹m nhËp t¸i xuÊt vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ  thi c«ng x©y dùng;
 7. 7 ­ §¨ng ký danh môc nhËp khÈu nguyªn liÖu, nhiªn liÖu,   vËt liÖu, c¸c thiÕt bÞ  toµn bé  vµ   ®ång bé  cho c«ng tr×nh  thuéc hîp ®ång nhËn thÇu.  g)   Thùc   hiÖn   hîp   ®ång   liªn   danh   ®∙   ký   kÕt   víi   nhµ  thÇu ViÖt Nam hoÆc thùc hiÖn c¸c cam kÕt sö dông nhµ thÇu  phô  ViÖt Nam  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh khi dù  thÇu, chµo thÇu theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam. h) Mua b¶o hiÓm theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam  ®èi víi c«ng viÖc  cña  nhµ  thÇu  bao gåm: b¶o hiÓm tr¸ch  nhiÖm   nghÒ   nghiÖp   ®èi   víi   nhµ   thÇu   t  vÊn   ®Çu   t  vµ   x©y  dùng; b¶o hiÓm tµi s¶n hµng ho¸ ®èi víi nhµ thÇu mua s¾m;  c¸c lo¹i b¶o hiÓm  ®èi víi nhµ  thÇu thi c«ng x©y dùng vµ  c¸c chÕ ®é b¶o hiÓm kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt  Nam. i) §¨ng kiÓm chÊt lîng vËt t, thiÕt bÞ nhËp khÈu cung  cÊp theo hîp ®ång nhËn thÇu. k)  §¨ng kiÓm  an toµn  thiÕt  bÞ  thi  c«ng  x©y dùng  vµ  ph¬ng tiÖn giao th«ng liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng kinh doanh  cña nhµ  thÇu níc ngoµi theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt  Nam. l) Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ quy chuÈn, tiªu chuÈn, vÒ   qu¶n lý  chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng, b¶o vÖ  m«i trêng  còng nh c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt ViÖt Nam cã  liªn  quan. m) Thùc hiÖn c¸c chÕ   ®é  b¸o c¸o theo quy  ®Þnh trong  giÊy phÐp thÇu. n) Khi hoµn thµnh c«ng tr×nh, nhµ thÇu níc ngoµi ph¶i  lËp   hå   s¬   hoµn   thµnh   c«ng   tr×nh;   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   b¶o  hµnh; quyÕt to¸n vËt t, thiÕt bÞ  nhËp khÈu; xö  lý  vËt t,  thiÕt   bÞ   cßn   d  trong   hîp   ®ång   thi   c«ng   x©y   dùng   c«ng  tr×nh theo quy  ®Þnh vÒ  xuÊt nhËp khÈu; t¸i xuÊt c¸c vËt  t, thiÕt bÞ  thi c«ng  ®∙  ®¨ng ký  theo chÕ   ®é  t¹m nhËp ­  t¸i xuÊt; thanh lý  hîp  ®ång. §ång thêi th«ng b¸o tíi c¸c  c¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã liªn quan vÒ viÖc kÕt thóc hîp  ®ång, chÊm døt sù  ho¹t  ®éng cña V¨n phßng  ®iÒu hµnh c«ng  tr×nh vµ hoµn tr¶ con dÊu V¨n phßng ®iÒu hµnh cho c¬ quan  ®∙ cÊp dÊu ®ã. o) Cung cÊp d÷  liÖu th«ng tin cho c¬  quan qu¶n lý  d÷  liÖu th«ng tin vÒ nhµ thÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  ®Êu thÇu. Ch¬ng III  quy ®Þnh ®èi víi chñ ®Çu t hoÆc chñ dù ¸n
 8. 8 § i Ò u  8.  Lùa chän nhµ thÇu níc ngoµi  Khi lùa chän nhµ  thÇu níc ngoµi  ®Ó  thùc hiÖn c¸c gãi  thÇu thuéc  ®èi tîng kh«ng b¾t buéc ¸p dông theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu cña ViÖt Nam, ngoµi c¸c yªu cÇu  do m×nh quy  ®Þnh, chñ   ®Çu t  hoÆc chñ  dù  ¸n cßn ph¶i c¨n  cø vµo c¸c quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4   §iÒu 4 cña Quy chÕ nµy ®Ó xem xÐt, ®¸nh gi¸ lùa chän. Hîp   ®ång gi÷a chñ ®Çu t hoÆc chñ dù ¸n víi nhµ thÇu níc ngoµi  theo nguyªn t¾c tho¶ thuËn gi÷a c¸c Bªn nhng kh«ng tr¸i  víi ph¸p luËt ViÖt Nam. §i Ò u  9.  Tr¸ch nhiÖm cña chñ ®Çu t hoÆc chñ dù ¸n Chñ ®Çu t hoÆc chñ dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm:  1. Híng dÉn nhµ  thÇu níc ngoµi tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh  t¹i   Quy   chÕ   nµy   vµ   c¸c   quy   ®Þnh   kh¸c   cña   ph¸p   luËt   cã  liªn quan; hç  trî  nhµ  thÇu níc ngoµi trong viÖc chuÈn bÞ  c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh nhËn thÇu mµ nhµ  thÇu   níc   ngoµi   ph¶i   kª   khai   trong   hå   s¬   xin   giÊy   phÐp  thÇu vµ  c¸c thñ  tôc kh¸c cã  liªn quan theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt ViÖt Nam. Cïng víi nhµ  thÇu níc ngoµi  ®¨ng ký  viÖc   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   vËt   t,   m¸y   mãc,   thiÕt   bÞ   cã  liªn quan  ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp  ®ång thuéc tr¸ch nhiÖm   cña nhµ  thÇu níc ngoµi theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 7 cña Quy  chÕ nµy. 2. Gi¸m s¸t nhµ thÇu níc ngoµi thùc hiÖn ®óng c¸c cam  kÕt trong hîp  ®ång liªn danh víi nhµ  thÇu ViÖt Nam hoÆc  c¸c cam kÕt sö  dông nhµ  thÇu phô  ViÖt Nam  ®∙  ®¨ng ký  khi   dù thÇu hoÆc chµo thÇu. 3.  Xem xÐt  kh¶ n¨ng  cung  cÊp thiÕt  bÞ  thi  c«ng  x©y  dùng   trong   níc   tríc   khi   tho¶   thuËn   danh   môc   m¸y   mãc,  thiÕt bÞ  thi c«ng cña nhµ  thÇu níc ngoµi xin t¹m nhËp ­  t¸i xuÊt. 4.  Xem xÐt  kh¶ n¨ng  cung  cÊp lao  ®éng kü   thuËt  t¹i  ViÖt Nam tríc khi tho¶ thuËn  víi  nhµ  thÇu  níc ngoµi  vÒ  danh s¸ch  nh©n  sù  ngêi níc ngoµi  lµm viÖc cho nhµ  thÇu  xin   nhËp   c¶nh   vµo   ViÖt   Nam   ®Ó   thùc   hiÖn   c¸c   c«ng   viÖc  thuéc hîp ®ång cña nhµ thÇu níc ngoµi. 5. X¸c nhËn quyÕt to¸n vËt t, thiÕt bÞ  nhËp khÈu cña  nhµ thÇu níc ngoµi khi hoµn thµnh c«ng tr×nh. 6. Khi sö  dông nhµ  thÇu níc ngoµi  ®Ó  thùc hiÖn t vÊn  qu¶n lý  x©y dùng, gi¸m s¸t chÊt lîng x©y dùng, chñ   ®Çu t  hoÆc chñ  dù  ¸n ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¸c nhµ  thÇu kh¸c vµ  c¸c c¬  quan qu¶n lý  chÊt lîng x©y dùng biÕt  vÒ  chøc n¨ng,  nhiÖm  vô  cña nhµ  thÇu  ®îc thùc hiÖn thay  mÆt cho chñ ®Çu t hoÆc chñ dù ¸n.
 9. 9 Ch¬ng IV c h ø c   n ¨ n g ,   n h i Ö m   v ô ,   q u y Ò n   h ¹ n   c ñ a   c ¸ c   c ¬   q u a n   q u ¶ n  lý nhµ níc §i Ò u  10.  Bé X©y dùng 1.  Phèi hîp  víi c¸c  Bé, ngµnh  liªn  quan   ®Ó  qu¶n  lý  ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu níc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo chøc  n¨ng. 2. Gi¶i thÝch, híng dÉn thñ  tôc vµ  qu¶n lý  viÖc cÊp  giÊy phÐp thÇu cho nhµ thÇu níc ngoµi thùc hiÖn c«ng viÖc  thÇu theo quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy. 3. CÊp, thu håi giÊy phÐp thÇu  ®èi víi tr êng hîp nhµ  thÇu níc ngoµi nhËn thÇu c¸c gãi thÇu thuéc dù ¸n nhãm A. 4. Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c c¬  quan cã  liªn quan tæ  chøc kiÓm tra ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu níc ngoµi t¹i ViÖt  Nam. 5. Xö  lý  nh÷ng vi ph¹m theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña  Quy chÕ nµy. §i Ò u  11.  Bé Tµi chÝnh 1.   Quy   ®Þnh   møc   thu   lÖ   phÝ,   chÕ   ®é   thu,   nép   vµ   sö  dông lÖ phÝ cÊp giÊy phÐp thÇu. 2.  Gi¶i thÝch,   híng dÉn  c¸c quy   ®Þnh  vÒ  chÕ   ®é   thu  thuÕ, chÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n, chÕ ®é thanh to¸n khèi lîng  c«ng viÖc  hoµn  thµnh,  phÝ  b¶o  hiÓm  x©y dùng vµ  l¾p  ®Æt  c«ng tr×nh, phÝ  b¶o hiÓm cung cÊp mua s¾m hµng ho¸, phÝ  b¶o hiÓm nghÒ  nghiÖp dÞch vô  t  vÊn vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c  liªn quan  ®Õn ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu níc ngoµi t¹i ViÖt  Nam theo thÈm quyÒn. §i Ò u  12.  Bé C«ng an 1. Quy ®Þnh viÖc ®¨ng ký vµ qu¶n lý con dÊu V¨n phßng  ®iÒu hµnh cña nhµ thÇu níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2.   Qu¶n   lý   viÖc   xuÊt   ­   nhËp   c¶nh,   ®¨ng   ký   t¹m   tró  hoÆc thêng tró  cña ngêi níc ngoµi lµm viÖc cho nhµ  thÇu  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 3. Phèi hîp víi c¸c c¬  quan cã  liªn quan  ®¶m b¶o an  ninh chÝnh trÞ, trËt tù an toµn x∙ héi, phßng, chèng ch¸y   næ t¹i c¸c c¬ së ho¹t ®éng cña nhµ thÇu níc ngoµi. §i Ò u  13.  Bé Th¬ng m¹i 1. Qu¶n lý  viÖc t¹m nhËp ­ t¸i xuÊt, t¹m xuÊt ­ t¸i  nhËp vµ  nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t  ®Ó  thùc hiÖn 
 10. 10 thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo hîp  ®ång nhËn thÇu cña  nhµ thÇu níc ngoµi thùc hiÖn c«ng tr×nh t¹i ViÖt Nam. 2.  CÊp giÊy  phÐp  t¹m nhËp  t¸i xuÊt,  t¹m  xuÊt  ­  t¸i  nhËp vµ  nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t  cho nhµ  thÇu  níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. 3. Xem xÐt viÖc quyÕt to¸n vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ  nhËp khÈu cña nhµ thÇu níc ngoµi vµ xö lý vËt t, thiÕt bÞ  cßn d theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  14.  Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi  1. Qu¶n lý viÖc tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng lµ ng­ êi   ViÖt   Nam,   ngêi   níc   ngoµi   lµm   viÖc   cho   nhµ   thÇu   níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2. Qu¶n lý  viÖc  ®¨ng kiÓm an toµn thiÕt bÞ  trong thi  c«ng x©y dùng  liªn  quan tíi ho¹t  ®éng  cña  nhµ  thÇu  níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam. §i Ò u  15.  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t Qu¶n  lý  hÖ   thèng  d÷  liÖu  th«ng  tin vÒ  nhµ  thÇu  níc  ngoµi ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ ®Êu thÇu. §i Ò u   16.  Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng 1.   Qu¶n   lý   viÖc   ®¨ng   ký   v¨n   phßng   ®iÒu   hµnh   c«ng   tr×nh,  ngêi  ®¹i diÖn  cho  nhµ  thÇu  vµ  ho¹t   ®éng cña nhµ  thÇu níc ngoµi  t¹i  ®Þa ph¬ng;  chØ  ®¹o c¸c c¬  quan  liªn  quan, chñ   ®Çu t thuéc  ®Þa ph¬ng thùc hiÖn Quy chÕ  nµy vµ  c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan. 2.  Uû  quyÒn  cho Së   X©y dùng   ®Þa ph¬ng cÊp,  thu  håi  giÊy phÐp thÇu  ®èi víi trêng hîp nhµ  thÇu níc ngoµi nhËn  thÇu c¸c gãi thÇu thuéc dù ¸n nhãm B, C t¹i ®Þa ph¬ng. 3. Tæ chøc kiÓm tra ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu níc ngoµi  t¹i ®Þa ph¬ng. Xö lý nh÷ng vi ph¹m theo quy ®Þnh t¹i §iÒu  18   cña   Quy   chÕ   nµy   ®èi   víi   nh÷ng   trêng   hîp   thuéc   thÈm  quyÒn cÊp giÊy phÐp thÇu hoÆc  ®Ò  nghÞ  Bé  X©y dùng vµ  c¸c  c¬  quan liªn quan xö  lý  nh÷ng trêng hîp kh«ng thuéc thÈm  quyÒn. Ch¬ng V KiÓm tra vµ xö lý vi ph¹m
 11. 11 § i Ò u  17.  KiÓm tra 1. Bé X©y dùng chñ tr× tæ chøc kiÓm tra ho¹t ®éng cña  nhµ  thÇu níc ngoµi t¹i ViÖt Nam theo  ®Þnh kú, nhng kh«ng  qu¸ mét lÇn trong n¨m. 2.   C¸c   Bé,   ngµnh   cã   liªn   quan   theo   chøc   n¨ng,   thÈm  quyÒn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, nh¾c nhë, xö  lý  nhµ  thÇu  níc ngoµi khi cã  vi ph¹m Quy chÕ  nµy hoÆc c¸c quy  ®Þnh  kh¸c cña ph¸p luËt. 3. Së  X©y dùng  ®Þa ph¬ng lµ   ®Çu mèi gióp Uû  ban nh©n  d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng chñ  tr×  tæ  chøc kiÓm tra víi sù  tham gia cña Së  Th¬ng m¹i, Së  Tµi  chÝnh, Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, C«ng an tØnh,  thµnh  phè   ®èi  víi  ho¹t   ®éng cña nhµ  thÇu níc ngoµi  t¹i  ®Þa ph¬ng, ®ång thêi b¸o c¸o ®Þnh kú 6 th¸ng mét lÇn t×nh  h×nh   cÊp   GiÊy   phÐp   thÇu   vµ   ho¹t   ®éng   cña   nhµ   thÇu   níc  ngoµi t¹i ®Þa ph¬ng ®Ó Bé X©y dùng tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh  phñ. 4.  ViÖc kiÓm  tra  ®ét xuÊt  chØ  ®îc  thùc hiÖn  khi  cã  dÊu hiÖu nhµ thÇu níc ngoµi vi ph¹m ph¸p luËt ViÖt Nam. §i Ò u  18.  Xö lý vi ph¹m 1. Nhµ  thÇu níc ngoµi ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam, nÕu vi   ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña Quy chÕ  nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c  cña ph¸p luËt ViÖt Nam th×  tïy theo møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ   xö lý nh sau:  a) BÞ ®×nh chØ c«ng viÖc ®ang thùc hiÖn t¹i ViÖt Nam. b) BÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh khi cã  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  vÒ hµnh chÝnh trong x©y dùng. c) BÞ thu håi giÊy phÐp thÇu, ®×nh chØ quyÒn tham gia   nhËn thÇu t¹i ViÖt Nam cã  thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n,  hoÆc bÞ  xö  lý  b»ng c¸c h×nh thøc kh¸c theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. d) Trong trêng hîp g©y thiÖt h¹i th×  ph¶i båi thêng  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. C¬ quan qu¶n lý nhµ níc cã chøc n¨ng kiÓm tra, khi  kÕt luËn cã  c¸c vi ph¹m ph¸p luËt cña nhµ  thÇu níc ngoµi  t¹i ViÖt Nam th×   ®îc quyÒn xö  lý  theo thÈm quyÒn hoÆc  ®Ò  nghÞ  c¬  quan cã  thÈm quyÒn xö  lý  theo chøc n¨ng vµ  theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Ngêi cã  thÈm quyÒn qu¶n lý  ho¹t  ®éng cña nhµ  thÇu   níc ngoµi t¹i ViÖt Nam nÕu lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó  s¸ch nhiÔu hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng quy ®Þnh t¹i Quy chÕ   nµy th×  tuú  møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña   ph¸p luËt.
 12. 12 Ch¬ng VI  §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  19.  §iÒu kho¶n thi hµnh   Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh Quy chÕ nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản