Quyết định 87/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
2
download

Quyết định 87/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 87/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Đào tạo vận động viên cấp cao Mỹ Đình do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 87/2006/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 87/2006/Q -UBND Hà N i, ngày 01 tháng 6 năm 2006 QUY T NNH THÀNH L P TRUNG TÂM ÀO T O V N NG VIÊN C P CAO M ÌNH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t t ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; - Căn c Thông tư liên t ch s 88/2005/TTLT-UBTDTT-BNV ngày 30/3/2005 hư ng d n th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n lý nhà nư c v th d c th thao a phương; - Căn c Quy t nh s 128/2001/Q -UB ngày 17/12/2001 c a UBND Thành ph ban hành quy ch qu n lý công ch c khu v c hành chính s nghi p; - Căn c tho thu n gi a UBND Thành ph Hà N i v i U ban Th d c Th thao t i bu i làm vi c ngày 17/3/2005 gi a UBND Thành ph Hà N i v i U ban Th d c Th thao; - Xét ngh c a Giám c S N i v và Giám c S Th d c Th thao t i công văn s 260/CV- STDTT ngày 01/3/2006; QUY T NNH i u I: Thành l p Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao M ình thu c S Th d c Th thao Hà N i. Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao M ình là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có tài kho n t i Kho b c, ư c s d ng con d u riêng theo quy nh. Tr S : Xã M ình, Huy n T Liêm, Thành ph Hà N i. i u II: Ch c năng, nhi m v : 1. Ch c năng: Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao M ình là cơ s ào t o, luy n t p thi u th thao và nuôi dư ng, chăm sóc v n ng viên c p cao c a Thành ph Hà N i. 2. Nhi m v : 2.1. Trình Giám c S Th d c Th thao chương trình, k ho ch ho t ng c a Trung tâm và ch u trách nhi m t ch c ho t ng sau khi ư c phê duy t.
  2. 2.2. Qu n lý, Ph c v các i tuy n các tuy n c a các môn ư c b trí t p luy n theo quy t nh c a Giám c S Th d c Th thao, bao g m: - Ti p nh n v n ng viên năng khi u các c p theo yêu c u chuyên môn c a Giám c S Th d c Th thao và theo quy ch c a B Giáo d c & ào t o; - Ph i h p t ch c ào t o theo chương trình quy nh c a U Ban Th d c Th thao và S Th d c Th thao; - T ch c giáo d c chính tr tư tư ng và các ho t ng văn hóa, gi i trí trong sinh ho t theo hư ng d n c a các cơ quan chuyên môn. - T ch c ph c v ăn, theo các ch phù h p v i quy nh c a Nhà nư c và i u ki n c thù c a Thành ph Hà N i i v i các tuy n v n ng viên. - Ph i h p v i Lãnh o các i tuy n, các câu l c b ki m tra, ôn c vi c th c hi n k ho ch và chương trình t p luy n c a v n ng viên. 2.3. Ph i h p v i Trư ng Ph thông năng khi u Th thao qu n lý và theo dõi vi c h c t p văn hoá c a V n ng viên. 2.4. m b o chăm sóc s c kho thư ng xuyên cho v n ng viên, sơ c u, i u tr ch n thương t i ch trong quá trình t p luy n c a các v n ng viên thu c ph m vi trung tâm qu n lý theo ch o v chuyên môn c a Trung tâm Ph c h i ch c năng thu c S Th d c Th thao ho c c a các B nh vi n chuyên khoa thu c U ban Th d c Th thao, thu c B Y t và S Y t Hà N i. 2.5. Ti p nh n và qu n lý chuyên gia nư c ngoài theo quy nh hi n hành; t ch c ph c v chương trình hu n luy n c a chuyên gia, hu n luy n viên, hư ng d n viên theo quy nh. 2.6. Ph i h p và t o i u ki n cùng các câu l c b ng d ng các thành t u khoa h c k thu t theo ch o c a Vi n khoa h c Th d c Th thao, Phòng ào t o & nghiên c u khoa h c c a S Th d c Th thao nh m ph c v công tác ào t o, hu n luy n v n ng viên. 2.7. H tr ào t o v n ng viên c a các t nh, thành ph khác theo ch oc a UBND Thành ph và Giám c S Th d c Th thao. 2.8. Qu n lý cán b , viên ch c và tài s n, cơ s v t ch t, kính phí ho t ng c a Trung tâm theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và c a Thành ph . i u III: T ch c b máy, biên ch , kinh phí ho t ng: 1. T ch c b máy: a) Lãnh o Trung tâm g m: - 01 Giám c.
  3. - 02 Phó Giám c. Giám c do UBND Thành ph b nhi m theo ngh c a Giám c S Th d c Th thao; Phó Giám c do Giám c S Th d c Th thao b nhi m theo ngh c a Giám c Trung tâm. b) Các phòng chuyên môn, nghi p v : - Phòng T ch c - Hành chính - Tài v - Phòng Qu n lý hu n luy n, chăm sóc s c kho . - Phòng Qu n lý công trình và cơ s v t ch t. Căn c yêu c u, nhi m v ư c giao, theo ngh c a Giám c Trung tâm, Giám c S Th d c Th thao ra quy t nh thành l p các phòng chuyên môn, nghi p v ; quy nh ch c năng nhi m v và b nhi m cán b . 2. Biên ch : - Biên ch c a Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao M ình g m cán b , viên ch c và h p ng lao ng trong t ng biên ch c a S Th d c Th thao do UBND Thành ph phân b hàng năm. Trư c m t, t m giao 72 biên ch , bao g m 31 viên ch c và 41 lao ng h p ng trong ch tiêu. - Trung tâm ư c phép s d ng lao ng h p ng th i v khi c n thi t. Ti n công chi tr cho h p ng lao ng l y t ngu n thu c a ơn v theo quy nh c a UBND Thành ph . 3. Kinh phí ho t ng: Kinh phí ho t ng c a Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao M ình ư c c p t ngân sách Thành ph và t các ngu n thu h p Pháp khác. i u IV: Giao Giám c S Th d c Th thao ch o xây d ng và phê duy t quy ch ho t ng c a Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao M ình. i u V: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Th d c Th thao, Giám c Trung tâm ào t o v n ng viên c p cao M ình và các S , Ban, Ngành có liên quan thi hành quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  4. Ngô Th Thanh H ng
Đồng bộ tài khoản