Quyết định 88-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
1
download

Quyết định 88-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 88-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cần thơ thời kỳ 1996-2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 88-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 88-TTg Hà N i, ngày 05 tháng 2 năm 1996 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH C N THƠ TH I KỲ 1996-2010. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992, Xét ngh c a Ch t ch UBND t nh C n Thơ t i t trình 825/CVUB ngày 4 tháng 9 năm 1995 và ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i công văn s 948/BKH-VPT ngày 28 tháng 12 năm 1995, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh C n Thơ th i kỳ 1996-2010 v i n i dung như sau: I. M C TIÊU PHÁT TRI N: Xây d ng, phát tri n t nh C n Thơ toàn di n, b n v ng v kinh t , văn hoá, xã h i và an ninh qu c phòng, t các ch tiêu tăng trư ng kinh t , ti n b xã h i cao hơn m c bình quân c a c nư c, tr thành m t trung tâm kinh t , văn hoá c a ng b ng sông C u Long. II. NH NG NNH HƯ NG VÀ NHI M V CH Y U V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I: 1- Nh ng nh hư ng phát tri n ch y u: - Phát tri n n n kinh t th trư ng theo nh hư ng xã h i ch nghĩa g n v i th trư ng ng b ng sông C u Long, th trư ng ông Nam b , th trư ng c nư c ng th i m r ng h p tác u tư, kinh doanh v i nư c ngoài m t cách có hi u qu . Phát tri n kinh t - xã h i c a t nh C n Thơ ph i phù h p v i quy ho ch t ng th ng b ng sông C u long và chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c, b o m m i quan h hài hoà gi a phát tri n kinh t và phát tri n xã h i, gi a phát tri n kinh t và c i thi n môi trư ng sinh thái. - Khai thác ti m năng, huy ng các ngu n l c, u tư theo m c tiêu c a t ng th i kỳ chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá. Phát tri n n n nông nghi p s n xu t hàng hoá m t cách toàn di n trên cơ s thâm canh, áp d ng ti n b k thu t, i m i nông thôn. Ny nhanh t c phát tri n công nghi p và d ch
  2. v các ngành này s m có vai trò quan tr ng trong n n kinh t c a C n Thơ và c vùng ng b ng sông C u Long. Phát tri n k t c u h t ng k thu t và h th ng ô th , nh t là thành ph C n Thơ t o ra ng l c cho phát tri n kinh t , xã h i. - Phát tri n các lĩnh v c văn hoá, xã h i, nâng cao m c s ng và trình dân trí, b o m ngu n nhân l c cho yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá. Xây d ng i s ng xã h i ngày càng văn minh, b o m cho ngư i dân ư c cung ng các d ch v và phúc l i, nh t là các vùng sâu, vùng xa, vùng b ng p lũ, các gia ình thu c di n chính sách, các gia ình nghèo. 2. Nh ng nhi m v phát tri n ch y u: - V phát tri n nông nghi p: C n Thơ ph i tham gia tích c c nhi m v b o m an toàn lương th c qu c gia. Ti p t c khai thác ti m năng t ai m t cách có hi u qu , nâng cao năng su t, s n lư ng và ch t lư ng nông s n, c bi t là lúa g o, trên cơ s b trí mùa v thích h p và thâm canh, m r ng th trư ng. Xây d ng các vùng chuyên canh v rau qu , cây công nghi p và v t nuôi nh m tăng nhanh t tr ng c a các ngành này trong giá tr s n lư ng nông nghi p. T o thêm ngành ngh , vi c làm nông thôn, phát tri n nông nghi p g n v i xây d ng nông thôn m i. Phát tri n m nh ngành thu h i s n, nh t là các lĩnh v c d ch v , ch bi n, nuôi tr ng và ánh b t. - V phát tri n công nghi p: Phát tri n công nghi p v i t c cao b o m s phát tri n các ngành kinh t trong t nh và c vùng ng b ng sông C u Long. Trư c m t, ph i ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p ch bi n nông, h i s n cho tiêu dùng trong nư c và xu t khNu ng th i ph i phát tri n các ngành công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng, công nghi p cơ khí s a ch a và ch t o, công nghi p k thu t cao... phù h p kh năng v v n, công ngh , th trư ng. u tư xây d ng m t s khu công nghi p t i thành ph C n Thơ và nh ng nơi khác. - V phát tri n các ngành d ch v : Khai thác l i th , phát tri n m nh các ngành d ch v áp ng yêu c u c a t nh và c vùng ng b ng sông C u Long. M r ng m ng lư i thương m i, b o m cung ng hàng hoá và d ch v cho nhân dân, nh t là nhân dân các vùng sâu, vùng xa. Phát tri n và nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a ho t ng du l ch, thông tin liên l c và các lo i d ch v khác. Phát tri n các ho t ng tài chính, ngân hàng, b o hi m... theo ch trương c a nhà nư c. B o m t tr ng thu ngân sách, t l u tư so GDP ngày càng tăng. - V phát tri n cơ s h t ng: Phát tri n h th ng thu l i phù h p quy ho ch phòng ch ng lũ ng b ng sông C u Long. Phát tri n m ng lư i giao thông ư ng b , ư ng thu theo quy ho ch, chú tr ng giao thông nông thôn. Ph i s m t o ra s chuy n bi n tích c c trong phân b l i dân cư, c i thi n i u ki n ăn , sinh ho t và v sinh môi trư ng, nh t là vùng nông thôn. B o m nhu c u v nư c s ch, i n năng... cho s n xu t kinh doanh và sinh ho t. Xây d ng thành ph C n Thơ tr thành trung tâm kinh t , văn hoá c a vùng ng b ng sông C u Long ng th i có k ho ch xây d ng các khu công nghi p, các ô th khác v i quy mô h p lý, cơ c u ng b .
  3. - V phát tri n văn hoá xã h i: Nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a h th ng giáo d c và ào t o nh m áp ng yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá. Phát tri n m ng lư i chăm sóc s c kho , khám ch a b nh cho nhân dân, th c hi n t t chương trình dân s . M r ng và nâng cao ch t lư ng c a h th ng phát thanh, truy n hình... b o m nhu c u thông tin c a nhân dân. Ny m nh phong trào xoá ói gi m nghèo. V n ng nhân dân tham gia tích c c vào vi c xây d ng n p s ng văn minh, bài tr t n n xã h i. III. NH NG GI I PHÁP CH Y U: th c hi n quy ho ch, ph i có h th ng bi n pháp ng b nh m huy ng các ngu n l c trong nư c, nư c ngoài cho công cu c phát tri n kinh t - xã h i. Ph i th hi n phương hư ng và nh ng nhi m v phát tri n kinh t , xã h i ch y u c a quy ho ch trong các k ho ch ng n h n, trung h n, các chương trình phát tri n và các d án u tư. Nghiên c u, th c thi và xu t v i Chính ph (nh ng v n vư t thNm quy n) ban hành các chính sách có hi u qu v huy ng v n, nh t là ngu n v n trong nư c, m r ng th trư ng, phát tri n ngu n nhân l c, phát tri n khoa h c và công ngh , phát tri n nông thôn và xây d ng ô th , khu công nghi p... i u 2. U ban nhân dân t nh C n Thơ là cơ quan ch qu n quy ho ch, ph i có k ho ch t ch c th c hi n và ch o vi c th c hi n quy ho ch m t cách ch t ch nh m hoàn thành và hoàn thành vư t m c các ch tiêu, nhi m v phát tri n kinh t , xã h i ư c nêu trong quy ho ch. Các B ngành trung ương, căn c ch c năng c a mình có trách nhi m ph i h p và giúp t nh C n Thơ trong quá trình th c hi n quy ho ch. Trong ó, ph i chú ý b o m s th ng nh t gi a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a t nh C n Thơ v i quy ho ch các ngành, các lĩnh v c và quy ho ch t ng th ng b ng sông C u Long ng th i phù h p v i chi n lư c, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a c nư c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND t nh C n Thơ và các t nh, thành ph tr c thu c trung ương liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản