Quyết định 89/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định 89/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 89/2005/QĐ-TTg về chính sách việc làm đối với quân nhân, công an nhân dân thôi phục vụ tại ngũ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 89/2005/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/2005/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 4 năm 2005 QUY T NNH s 89/2005/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH VI C LÀM I V I QUÂN NHÂN, CÔNG AN NHÂN DÂN THÔI PH C V T I NGŨ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c B lu t Lao ng năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002; Căn c Lu t Nghĩa v quân s năm 1981; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Nghĩa v quân s ngày 22 tháng 6 năm 1994; Căn c Lu t Sĩ quan Quân i nhân dân Vi t Nam năm 1999; Căn c Pháp l nh v L c lư ng An ninh nhân dân và Pháp l nh v L c lư ng C nh sát nhân dân Vi t Nam; Theo ngh c a B trư ng B Qu c phòng và B trư ng B Công an, QUY T NNH : i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh 1. Quy t nh này quy nh chi ti t vi c th c hi n m t s ch , chính sách và các bư c gi i quy t vi c làm cho quân nhân, công an nhân dân ã hoàn thành nghĩa v ph c v t i ngũ theo quy nh c a pháp lu t, có s c kho , có nhu c u h c ngh và gi i quy t vi c làm, g m: a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghi p thu c l c lư ng Quân i nhân dân và Công an nhân dân; b) H sĩ quan, binh sĩ Quân i nhân dân; h sĩ quan, chi n sĩ Công an nhân dân. 2. Quy t nh này không áp d ng i v i các i tư ng sau ây: a) Quân nhân, công an nhân dân không hoàn thành nghĩa v ph c v t i ngũ; b) Quân nhân, công an nhân dân ã thôi ph c v t i ngũ t 12 tháng tr lên (k t ngày c p có thNm quy n quy t nh cho xu t ngũ); c) Nh ng ngư i b truy c u trách nhi m hình s ho c b thi hành k lu t b ng hình th c tư c danh hi u quân nhân, tư c danh hi u công an nhân dân.
  2. i u 2. Qu n lý, tuy n ch n B Qu c phòng, B Công an ch trì, ph i h p v i chính quy n a phương nơi quân nhân, công an nhân dân cư trú có trách nhi m tuy n ch n úng i tư ng, áp ng yêu c u nhi m v d y ngh và gi i thi u vi c làm theo quy nh c a Quy t nh này. i u 3. Yêu c u c a vi c d y ngh Vi c ào t o ngh cho quân nhân, công an nhân dân thôi ph c v t i ngũ quy nh t i Quy t nh này ph i theo úng k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, b o m a d ng v ngành ngh , áp ng yêu c u trư c m t cũng như lâu dài, phù h p v i t ng vùng dân cư nơi quân nhân, công an nhân dân cư trú. i u 4. Chương trình và th i gian ào t o ngh 1. B Qu c phòng, B Công an ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, các B , ngành và a phương xây d ng danh m c ngành, ngh phù h p yêu c u ào t o ngh cho quân nhân, công an nhân dân thôi ph c v t i ngũ. 2. Tuỳ theo ngành ho c nhóm ngành ào t o, B Qu c phòng, B Công an ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i xác nh chương trình, th i gian ào t o c a các cơ s d y ngh quân i, công an b o m hi u qu , ch t lư ng cao. i u 5. Quy n l i c a quân nhân, công an nhân dân khi ư c tuy n ch n i ào t o ngh 1. ư c hư ng tr c p xu t ngũ và tr c p t o vi c làm theo quy nh c a Chính ph . 2. ư c c p có thNm quy n gi i thi u n các cơ s d y ngh , gi i thi u vi c làm, trong và ngoài quân i, công an ào t o ngh , gi i thi u vi c làm. 3. ư c h c t p, rèn luy n theo m c tiêu, yêu c u ào t o c a k ho ch ho c h p ng ào t o ngh . 4. ư c s d ng cơ s v t ch t, k thu t c a cơ s d y ngh vào m c ích h c t p và rèn luy n theo k ho ch. 5. ư c b o m v an toàn lao ng và v sinh lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 6. ư c t nguy n v ng tr c ti p ho c thông qua i di n h p pháp c a mình lên ch huy, lãnh o cơ s d y ngh gi i quy t các v n liên quan n quá trình h c t p. 7. ư c ưu tiên b trí vi c làm phù h p v i trình chuyên môn k thu t, nghi p v ã ư c ào t o và b i dư ng. 8. Khi chuy n ngành ho c xu t ngũ v cơ quan cũ ho c chuy n ngành theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, ư c s p x p vi c làm phù h p v i chuyên môn nghi p v ho c ư c ào t o l i ngh áp ng yêu c u nhi m v .
  3. 9. ư c ưu tiên tuy n ch n i lao ng có th i h n nư c ngoài. 10. Quân nhân, công an nhân dân thôi ph c v t i ngũ v a phương không quá 12 tháng, k t khi c p có thNm quy n quy t nh cho xu t ngũ, có nhu c u ào t o ngh , gi i thi u vi c làm thì cơ quan quân s c p qu n (huy n) nơi quân nhân, công an nhân dân cư trú có trách nhi m gi i thi u n các cơ s d y ngh , gi i thi u vi c làm h c t p ho c ư c gi i thi u vi c làm. 11. ư c c p b ng sau khi t t nghi p ho c ch ng ch ngh sau khi k t thúc khoá h c. i u 6. Nghĩa v c a quân nhân, công an nhân dân khi ư c tuy n ch n i ào t o ngh 1. Ch p hành nghiêm pháp lu t c a Nhà nư c, tôn tr ng phong t c t p quán c a nhân dân a phương nơi cơ s d y ngh , gi i thi u vi c làm óng quân. 2. Th c hi n y h p ng h c ngh , b túc ngh và b i dư ng ngh ã ký v i cơ s d y ngh . 3. Ch p hành nghiêm quy ch , n i quy c a cơ s d y ngh , gi i thi u vi c làm. 4. Tuân th các quy nh v an toàn lao ng, v sinh lao ng c a cơ s d y ngh . 5. N p h c phí y , úng kỳ h n theo quy nh ho c theo h p ng h c ngh . i u 7. Gi i thi u vi c làm 1. Quân nhân, công an nhân dân sau khi t t nghi p t i các cơ s d y ngh ư c ưu tiên gi i thi u, tuy n ch n vào làm vi c trong các cơ quan, t ch c, doanh nghi p c a Nhà nư c và các cơ s c a các t ch c kinh t - xã h i khác. 2. B Qu c phòng, B Công an, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B , ngành Trung ương, y ban nhân dân các a phương và các t ch c kinh t - xã h i khác gi i thi u vi c làm cho quân nhân, công an nhân dân thôi ph c v t i ngũ t t nghi p các cơ s d y ngh n làm vi c. Đi u 8. H th ng t ch c cơ s d y ngh gi i thi u vi c c a làm B Qu c phòng, B Công an 1. Các cơ s d y ngh , gi i thi u vi c làm c a B Qu c phòng, B Công an n m trong h th ng trư ng ngh c a Nhà nư c, ch u s qu n lý nhà nư c v d y ngh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; s qu n lý tr c ti p c a B Qu c phòng và B Công an. 2. B Qu c phòng, B Công an căn c ch c năng, nhi m v , ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng h th ng cơ s d y ngh , gi i thi u vi c làm áp ng yêu c u nhi m v . i u 9. Ngân sách b o m ào t o ngh và gi i thi u vi c làm
  4. 1. Ngân sách nhà nư c b o m, ngu n kinh phí ch y u cho các cơ s d y ngh , gi i thi u vi c làm c a B Qu c phòng, B Công an ho t ng; b o m tr c p t o vi c làm cho quân nhân, công an nhân dân xu t ngũ. 2. Hàng năm căn c k ho ch cho quân nhân, công an nhân dân xu t ngũ, B Qu c phòng, B Công an l p k ho ch h tr ngân sách cho chương trình vi c làm c a B Qu c phòng, B Công an. 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư căn c k ho ch ngh h tr ngân sách d y ngh , gi i thi u vi c làm c a B Qu c phòng, B Công an; b trí ngân sách b o m cho chương trình d y ngh và gi i thi u vi c làm c a B Qu c phòng, B Công an. i u 10. Hi u l c thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. 2. B Qu c phòng, B Công an ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành liên quan hư ng d n th c hi n Quy t nh này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: TH TƯ NG CHÍNH PH - Ban Bí thư Trung ương ng, - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B ,cơ quan thu c Chính ph , - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - H i ng Dân t c và các UB c a QH, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng, Phan Văn Kh i - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - Cơ quan Trung ương c a các oàn th , - H c vi n Hành chính Qu c gia, - Công báo, - VPCP: BTCN, TBNC các PCN, BNC, B H 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, - Lưu: NC (5b), VT.
Đồng bộ tài khoản