Quyết định 896/TTg của Thư tướng Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
105
lượt xem
2
download

Quyết định 896/TTg của Thư tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 896/TTg của Thư tướng Chính phủ về việc bổ sung nhiệm vụ Hội đồng thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 896/TTg của Thư tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  896/TTg T t p s n g µ y  29 th¸ng 11 n¨ m  1996  Ò  vi Ö c b æ  su n g  n hi Ö m   ô v v H é i ® å n g  th È m  ® Þ n h  N h µ  n íc v Ò  c¸c d ù  ¸n ® Ç u  t Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  §iÒu  LuËt Tæ   cø  20    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 784/TTg  µy  th¸ng 12  ng 02    n¨m  1995  ña  ñ ­ c Th t íng Ch Ýnh  ñ  Ò   µnh  Ëp Héi ®ång  Èm  nh  µ   ícvÒ     ù    u     ph v th l    th ®Þ Nh n   c¸cd ¸n ®Ç t; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u 1.­ Giao  éi  ng  Èm   nh   µ   íc vÒ     ù  ®Ç u   H ®å th ®Þ Nh n   c¸c d ¸n  t thªm  Ö m   ô  Èm  nh    ù    nhi v th ®Þ c¸c d ¸n quy  ¹ch quan  äng theo  cÇu  ña  ho   tr   yªu  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ. t  ph §i Ò u    é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ã  2.­B tr B K ho v§ tc tr¸chnhiÖm   è  Ý ®Þa     b tr   ®iÓ m   µm  Öc, kinh  Ý,  ¬ng  Ön  ¹t®éng  µ  é  l vi   ph ph ti ho   v b m¸y  óp  Öc  éi gi vi H   ®ång  Èm  nh  µ   ícvÒ     ù    u  . th ®Þ Nh n   c¸cd ¸n ®Ç t §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùctõ ngµy  3.­Quy ®Þ n c hi l     ban  µnh. B∙ibá    h     c¸c quy  nh  ®Þ trong Quy Õt  nh  è  ®Þ s 784/TTg, ngµy  th¸ng 12    02    n¨m  1995  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ    íi t  ph tr¸v   i Quy Õt  nh  µy. ®Þ n Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Chñ  Þch  éi ®ång  Èm  nh  µ   íc tr B K ho   § t  t H  th ®Þ Nh n   vÒ     ù    u  ,c¸c Bé   ëng,Thñ  ëng  ¬  c¸c d ¸n ®Ç t    tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ã    ¬ c tr¸chnhiÖm    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản