Quyết định 90/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
89
lượt xem
3
download

Quyết định 90/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 90/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt dự án điều tra, kiểm kê đất chưa sử dụng năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 90/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ®   c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è   T t p  s 90/Q§­T T g   n g µ y  27 th¸ng 01 n¨ m  2000  Ò  vi Ö c p hª d u y Ö t  ù  ¸n ® i Ò u   v d tra, Ó m  kª   ki ® Ê t c h a s ö  d ô n g  n¨ m  2000 T h ñ  tíng C h Ý n h   ñ   ph C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  vµo  cø  ChØ   Þ  è  th s 24/1999/CT­TTg, ngµy  th¸ng8    18    n¨m  1999  ña  c Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  t  ph v vi tæng  Óm    t  ai vµo  ki kª ®Ê ®   n¨m  2000. X Ðt    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  ôc  Þa  Ýnh  êtr×nh sè 69  c § ch (t       TT/TC§C,  µy  ng 17 th¸ng 01    n¨m  2000),b¸o    Èm  nh  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu     c¸o th ®Þ c B K ho v§ t(c«ng  v¨n sè  BKH/NN,  µy  th¸ng01    36  ng 04    n¨m 2000). Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Phª  Öt  ù   ®iÒu    Óm   ®Êt  a  ö  ông    duy D ¸n  tra,ki kª  ch s d n¨m 2000 víi   éidung     n  c¸c sau: 1­ §¸nh    ng  ùc  ¹ng vµ  Òm  gi¸®ó th tr   ti n¨ng  ña    ¹  t  a  ö  ông  c c¸c lo i ®Ê ch s d ®Ó   ã  Õ   ¹ch  a  µo  ö  ông  c k ho ®v sd cho s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp, l©m     nghiÖp,  nu«i trång  û    thu s¶n, lµm    c¨n  cho  Öc  iÓn  cø  vi tr khai ch¬ng  ×nh  èc      tr qu gia trång míi5  iÖu ha  õng  µ  ¬ng  ×nh nu«itrång thuû      tr   r v ch tr       s¶n    o¹n  giai® 2000­ 2010. 2­  óp  û   Gi U ban  ©n  ©n    Êp, c¸c ngµnh  õ Trung  ng  n   a   nh d c¸c c     t  ¬ ®Õ ®Þ ph¬ng  ¾ m   ¾c  îcvÞ  Ý,quy    Ön  Ých  ña    ¹ ®Êt  a  ö  ông  n ch ®   tr   m« di t c c¸clo i   ch s d ®Ó     bæ sung  ü  t  qu ®Ê cho  Öc  ¹ch ®Þnh    Õn îcph¸ttr Ón kinh tÕ    vi ho   c¸c chi l     i     x∙ héin¨m    2001   ­2005. 3­ Ph¹m    iÒu    Óm     t  a  ö  ông    vi® tra,ki kª ®Ê ch s d n¨m  2000  Õn hµnh    ti   trªn c¶  íc,trong    Ëp  n  ®ã t trung  µo  v c¸c  ïng  äng  iÓ m   ã  Òu  t  a  ö  v tr ® c nhi ®Ê ch s dông ë  Òn  ói,trung du  Ýa  ¾ c,  ©y    mi n    ph B T Nguyªn,B ¾ c    Trung  é,duyªn h¶i b     Nam  trungbé,§«ng     Nam   é. b 4­ Néi dung  ô  Ó  ña  ù      c th c D ¸n: ­ X¸c  nh  â    ®Þ r ranh  í   Þ  Ý,quy  gi i v tr   , m«,  Ön  Ých    ¹  t  a  ö  di t c¸c lo i®Ê ch s dông; ­X¸c  nh  ×nh  ¹ngsö  ông  t  Ön  ¹ ;   ®Þ t tr   d ®Ê hi t i ­X¸c  nh  Ýnh  Êt,híng sö  ông  ña  õng lo¹ ®Êt;   ®Þ t ch    d ct  i   ­ DiÖn  Ých  t    t ®Ê cho    iÓnrõng  Ön  Ých  t  ã  Ó  ph¸ttr   (di t ®Ê c th khoanh  nu«i,   t¸ sinh   õng,diÖn  Ých  t  ôc  ô    i  r   t ®Ê ph v cho  Öc  ång míirõng). vi tr     ­ DiÖn  Ých  t, m Æt   íc cã    t ®Ê   n   kh¶ n¨ng quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón nu«i trång  i       thuû s¶n  õnay  n     t  ®Õ 2010. 5­ C¸c    s¶n  È m   ña  ù  ph c d ¸n:
  2. 2 ­ B¶ng  Óu    bi tæng  îp diÖn  Ých    ¹  t  a  ö  ông  îcx¸c ®Þnh   h  t c¸c lo i®Ê ch s d ®   cô  Ó  õcÊp  th t   x∙. ­ B¶n    Ön  ¹ng®Êt  a  ö  ông    Êp    û lÖ    ®å hi tr   ch s d ë c x∙,t   1/5.000 ®èi víic¸c        x∙ ®ång    b»ng; 1/10.000  i  íic¸c x∙ trung du, miÒn  ói thÊp;1/25.000  i    ®è v          n    ®è víic¸c x∙miÒn  ói;cÊp  Ön  ã  û lÖ       n  huy c t   1/25.000 ®Õ n     100.000,cÊp    tØnh  ã  c tûlÖ    1/50.000 ®Õ n     1/100.000; ­ B¶n    Ön  ¹ng ®Êt  Æt   íc nu«i trång  û  ®å hi tr   m n    thu s¶n  Êp    û  Ö  c x∙,t l 1/5.000 ®Õ n     1/100.000; ­B¶n      Êthíng sö  ông    ¹ ®Êt  a  ö  ông;   ®å ®Ò xu    d c¸clo i   ch s d ­B¸o      c¸o thuyÕtminh  Çn  t  a  ö  ông    ph ®Ê ch s d cho    iÓnl©m  ph¸ttr   nghiÖp; ­ B¸o      c¸o thuyÕt minh  Çn  t  a  ö  ông    ph ®Ê ch s d cho quy  ¹ch  ho nu«itrång     thuû s¶n.   §i Ò u 2. Giao  Tæng   ôc  a   Ýnh  µm  ñ  ù    èi hîp  íiBé  c ®Þ ch l ch d ¸n,ph   v  N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Bé   û    Thu s¶n,Tæng  ôc  èng    ùa   c Th kª l   chän  ¬ng  ph ph¸p thÝch  îp ®Ó   iÓnkhaidù    tm ôc  ch    h   tr     ¸n ®¹   ®Ý trªn. ViÖc  iÒu    Óm   ®Êt  a  ö  ông  îc tiÕn  µnh  ng  êivíi ® tra,ki kª  ch s d ®  h ®å th     tæng  Óm    t  ai n¨m  ki kª ®Ê ®   2000  trong ph¹m    níc,lÊy ®¬n  Þ    µm  n     vic¶      v x∙l ®¬ vÞ  iÒu    Óm  ® tra,ki kª. Thêi gian  ùc  Ön  ù     ùc  Ön    th hi D ¸n: th hi trong  n¨m 2000, phÇn    b¸o    c¸o tæng  îp  h ban  u   ®Ç ph¶i® îc b¸o  sím  ïng  íikÕt     c¸o  c v  qu¶ tæng  Óm   ®Êt  ki kª  ®ai ®Ó   c¸o t¹ kú  äp  èin¨m    b¸o    i h cu     2000  ña  èc  éivµ  Èn  Þ   y    c Qu h   chu b ®Ç ®ñ sè  Öu ®Ó   ©y  ùng  Õ   ¹ch,quy  ¹ch sö  ông  t  li   x d k ho   ho   d ®Ê cho  n¨m 2001   ­2010. §i Ò u    3. Kinh  Ý  ph cho  ù     Êy trong nguån  Õt    ña  ¬ng  ×nh D ¸n l     k d c Ch tr   327 Giao  é   µi chÝnh  ñ  ×cïng Tæng  ôc  a   Ýnh  ím    nh  â  BT  ch tr     c ®Þ ch s x¸c ®Þ r khèil ng c«ng  Öc  ô  Ó,®Þnh   î   vi c th   møc    Ý  chiph theo  quy  nh  Ön  µnh    ®Þ hi h ®Ó quyÕt  nh  ®Þ møc  kinh phÝ   ô  Ó  µ  ©n      c th v ph bæ chØ     èn  tiªuv cho Tæng   ôc  c §Þa  Ýnh, Bé   ch   N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón n«ng   i   th«n,Bé   û    Thu s¶n, Tæng     côc  èng    µ    a  ¬ng  ùc hiÖn  ù   Th kª v c¸c®Þ ph th   D ¸n. §i Ò u    4. Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh, Bé   ëng    é: Tµi c§ ch   tr c¸c B     chÝnh, K Õ   ¹ch  µ  Çu ,N«ng    ho v§ t  nghiÖp  µ    iÓn n«ng  v ph¸ttr   th«n,Thuû    s¶n,  Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  èng  Õ,  ñ   Þch  û   c th k Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng, Thñ   ëng    µnh  ªnquan  Þu  ¬  tr c¸c ng li   ch tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thi h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản