Quyết định 90/2003/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
5
download

Quyết định 90/2003/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 90/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành "Quy định về việc phát hành tem bưu chính kỷ niệm" do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 90/2003/QĐ-BBCVT

  1. B BƯU CHÍNH-VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 90/2003/Q -BBCVT Hà N i, ngày 15 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B BƯU CH NH VI N THÔNG S 90/2003/Q -BBCVT NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH "QUY NNH V VI C PHÁT HÀNH TEM BƯU CHÍNH K NI M" B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Pháp l nh Bưu chính Vi n thông ngày 25 tháng 5 năm 2002, Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính Vi n thông, Theo ngh c a V trư ng V Bưu chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v vi c phát hành tem bưu chính k ni m". i u 2. Quy t nh có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Bưu chính, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V H p tác qu c t , V trư ng V K ho ch - Tài chính, C c trư ng các C c Bưu chính Vi n thông và Công ngh thông tin khu v c và th trư ng các doanh nghi p, các t ch c xã h i liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n Ng c Bình ( ã ký) QUY NNH V VI C PHÁT HÀNH TEM BƯU CHÍNH K NI M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 90/2003/Q -BBCVT, ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Bưu chính Vi n thông)
  2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích và ý nghĩa 1. Quy nh này ban hành nh m tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c trong vi c quy ho ch, xây d ng chương trình tài phát hành tem bưu chính k ni m, n phNm tem bưu chính k ni m (dư i ây g i là tem k ni m); hư ng d n t ch c, cá nhân trong vi c xu t tài phát hành tem k ni m; t o i u ki n ch ng Bưu chính Vi t Nam trong các ho t ng liên quan n tem bưu chính; ng th i ph c v ngư i s d ng, ngư i sưu t p tem bưu chính. Vi c ban hành b n quy nh này cũng nh m m c ích th ng nh t qu n lý công tác phát hành tem bưu chính, nâng cao ch t lư ng và giá tr tem bưu chính Vi t Nam thông qua vi c a d ng hóa n i dung th hi n và th lo i tài tem k ni m phát hành hàng năm. 2. B Bưu chính Vi n thông th c hi n qu n lý nhà nư c i v i các ho t ng liên quan n vi c quy ho ch, xây d ng chương trình tài tem k ni m thông qua vi c qu n lý các n i dung c th sau: - tài phát hành tem k ni m; - Th i i m phát hành tem k ni m; - T n su t phát hành tem k ni m; Th t c xu t phát hành tem k ni m; Trách nhi m xây d ng, quy t nh chương trình tài tem. M i t ch c, cá nhân có các ho t ng liên quan ph i tuân th các quy nh nêu trong văn b n này. i u 2. Gi i thích thu t ng Trong b n quy nh này, m t s thu t ng s d ng ư c hi u như sau: 1. Tem bưu chính k ni m: là tem bưu chính có n i dung g n v i m t s ki n l ch s , kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i ho c v i m t nhân v t ư c phát hành nhân ngày k ni m ho c nhân d p s ki n có liên quan. 2. n phNm tem bưu chính k ni m: là n phNm tem bưu chính có n i dung g n v i m t s ki n l ch s , kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i ho c m t nhân v t ư c phát hành nhân ngày k ni m ho c nhân d p s ki n có liên quan. n phNm tem bưu chính k ni m ư c quy nh trong văn b n này g m: thư nh máy bay (Aerogramme), phong bì in s n tem, bưu nh in s n tem. 3. tài tem k ni m: là ch v s ki n l ch s , kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i và nhân v t ư c l a ch n phát hành tem k ni m. Chương 2:
  3. TÀI PHÁT HÀNH TEM K NI M i u 3. Quy nh chung v tài tem k ni m. tài tem k ni m phát hành ph i c p n ho c có liên quan n các v n sau: - Nhân v t, s ki n v l ch s , kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i Vi t Nam; - Nhân v t, s ki n v l ch s , kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i nư c ngoài có liên quan ho c có nh hư ng n Vi t Nam; Nhân v t, s ki n v l ch s , kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i th gi i có ý nghĩa to l n i v i nhân lo i. i u 4. tài v s ki n l ch s trong nư c tài tem k ni m v s ki n l ch s trong nư c ph i ph n ánh ư c: - S ki n l ch s tr ng i, có ý nghĩa to l n trong quá trình u tranh d ng nư c và gi nư c c a dân t c Vi t Nam; - S ki n l ch s tiêu bi u, n i b t c a t ng th i kỳ, là nh ng m c l ch s quan tr ng, ánh d u s phát tri n c a t nư c; - S ki n l ch s tiêu bi u, có nh hư ng trong khu v c và trên th gi i. i u 5. tài v s ki n kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i trong nư c tài tem k ni m v s ki n kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i trong nư c ph i ph n ánh ư c: - Ch trương, ư ng l i, chính sách l n c a ng và Nhà nư c, chương trình qu c gia l n trong t ng th i kỳ phát tri n c a t nư c; - S ki n kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i tiêu bi u, có ý nghĩa và có nh hư ng l n trong t ng th i ký phát tri n c a t nư c; - Truy n th ng văn hóa, b n s c dân t c Vi t Nam; - Tâm tư, nguy n v ng, tình c m, ý chí c a nhân dân Vi t Nam. i u 6. tài v nhân v t trong nư c tài tem k ni m v nhân v t trong nư c ph i gi i thi u ư c: - Nhân v t tiêu bi u có nh ng óng góp to l n cho t nư c trên các lĩnh v c kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i; - Nhà cách m ng, chí sĩ yêu nư c, anh hùng tiêu bi u trong t ng th i kỳ phát tri n c a t nư c;
  4. - Nhà khoa h c, nhà văn hóa tiêu bi u, có nh ng óng góp to l n cho n n khoa h c, n n văn hóa c a Vi t Nam và th gi i. i u 7. tài v s ki n l ch s th gi i tài tem k ni m v s ki n l ch s th gi i ph i ph n ánh ư c: - S ki n l ch s tiêu bi u trên th gi i có nh hư ng trên quy mô toàn c u; - S ki n l ch s tiêu bi u trên th gi i có ý nghĩa to l n, ánh d u các m c l ch s quan tr ng trong quá trình phát tri n c a nhân lo i. i u 8. tài v s ki n kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i th gi i tài tem k ni m v s ki n kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i th gi i ph i ph n ánh ư c: - S ki n kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i th gi i có ý nghĩa to l n, có quy mô toàn c u, là nh ng m c l ch s quan tr ng, ánh d u s phát tri n c a nhân lo i; - S ki n kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i th gi i có nh hư ng l n ho c có liên quan nhi u n Vi t Nam. i u 9. tài v nhân v t th gi i tài tem k ni m v nhân v t th gi i ph i gi i thi u ư c: - Nhà tư tư ng l n, nhân v t tiêu bi u cho xu hư ng ti n b trong t ng th i kỳ phát tri n c a nhân lo i; - Nhân v t tiêu bi u c a các phong trào gi i phóng dân t c, ti n b xã h i, hòa bình th gi i; - Nhà khoa h c, nhà văn hóa tiêu bi u có nh ng óng góp to l n cho n n khoa h c, n n văn hóa tiên ti n c a nhân lo i. Chương 3: TH I I M VÀ T N SU T PHÁT HÀNH TEM K NI M i u 10. Th i i m và t n su t phát hành 1. tài tem k ni m v s ki n l ch s trong và ngoài nư c ư c phát hành vào d p l k ni m ngày thành l p, ngày truy n th ng c a s ki n ó m c th i gian là b i s c a 50. 2. tài tem k ni m v s ki n kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i trong và ngoài nư c ư c phát hành trư c th i i m x y ra s ki n ho c vào d p x y ra s ki n ho c vào các d p k ni m s ki n ó m c th i gian là b i s c a 50.
  5. 3. tài tem k ni m v nhân v t trong và ngoài nư c ư c phát hành vào d p l k ni m ngày sinh, ngày m t ho c nhân d p s ki n có liên quan m c th i gian là b i s c a 50. i u 11. Th i i m và t n su t phát hành khác B Bưu chính Vi n thông quy t nh vi c phát hành tem k ni m v ng C ng s n Vi t Nam, Nhà nư c và Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, v nhân v t, s ki n l ch s , kinh t , chính tr , văn hóa, khoa h c, xã h i trong và ngoài nư c có t m quan tr ng c bi t v i t n su t phát hành khác v i quy nh nêu t i i u 10 c a Quy nh này. Chương 4: TH T C XU T PHÁT HÀNH TEM K NI M i u 12. i v i t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c 1. B Bưu chính Vi n thông khuy n khích m i t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c xu t tài phát hành tem k ni m c a Vi t Nam. 2. Vi c xu t tài phát hành tem k ni m ph i ư c th hi n b ng văn b n. Văn b n xu t tài tem k ni m c n nêu rõ tên tài, s lư ng m u tem, ngày phát hành, m c ích, ý nghĩa phát hành, tóm t t n i dung tài và các xu t liên quan khác. ng th i, t ch c, cá nhân xu t c n g i các tư li u chính liên quan n tài. 3. Văn b n xu t tài tem k ni m ph i là lãnh o ho c ngư i ư c y quy n c a B , ban, ngành, U ban nhân dân c p t nh, thành ph ho c t ch c ký và óng d u h p l (n u là cơ quan ho c t ch c); ghi rõ h tên và a ch (n u là cá nhân). 4. xu t tài tem k ni m ph i ư c g i n B Bưu chính Vi n thông ho c Bưu chính Vi t Nam trư c 15 tháng tính n ngày d ki n phát hành tài tem xu t. Trong trư ng h p c bi t, th i h n g i các xu t t i thi u không dư i 12 tháng. i u 13. Trách nhi m xây d ng, quy t nh chương trình tài tem 1. Chương trình tài phát hành tem k ni m bao g m tên tài, s lư ng m u tem phát hành và th i i m phát hành i v i m i tài. 2. Hàng năm, trên cơ s nh hư ng c a B Bưu chính Vi n thông và xu t c a các t ch c, cá nhân trong, ngoài nư c, Bưu chính Vi t Nam nghiên c u, xu t và xây d ng chương trình tài tem k ni m, trình B Bưu chính Vi n thông. 3. B Bưu chính Vi n thông quy t nh chương trình tài tem k ni m hàng năm trên cơ s ngh c a Bưu chính Vi t Nam và xu t c a các t ch c, cá nhân trong, ngoài nư c. Chương 5:
  6. T CH C TH C HI N i u 14. T ch c th c hi n 1. Trên cơ s Quy nh này, Bưu chính Vi n thông Vi t Nam t ch c th c hi n, ban hành quy trình và các văn b n hư ng d n các ơn v tr c thu c th c hi n 2. T ch c, cá nhân xu t tài phát hành tem k ni m theo các quy nh t i i u 12 c a Quy nh này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng v n n y sinh, các t ch c và cá nhân ph n ánh B Bưu chính Vi n thông xem xét gi i quy t.
Đồng bộ tài khoản