Quyết định 90/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định 90/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 90/2006/QĐ-UBND về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 90/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA THÀNH PH H CHÍ MINH VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ********* S : 90/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2006 QUY T NNH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Thông tư Liên t ch s 11/2004/TTLT-BNN-BNV ngày 02 tháng 4 năm 2004 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v nông nghi p và phát tri n nông thôn và Thông tư Liên t ch s 01/2005/TTLT-BTS-BNV ngày 03 tháng 02 năm 2005 c a B Th y s n và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c v th y s n a phương ; Xét ngh c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i Công văn s 549//SNN- TCCB ngày 28 tháng 4 năm 2006 và c a Giám c S N i v t i T trình s 289/TT- SNV ngày 23 tháng 5 năm 2006; QUY T NNH : i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 29/2003/Q -UB ngày 06 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các cơ quan chuyên môn, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi Nh n : KT. CH TNCH - Như i u 3. - B Nông nghi p và PTNT ( b/c) PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - B Th y s n ( báo cáo) - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND thành ph - TTUB: CT, PCT/TT, VX
  2. - Công an TP (PC.13), S N i v (2b) - VPH -UB: PVP/KT, VX; T CNN, VX - Lưu (CNN- ) Nguy n Thi n Nhân QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN THÀNH PH H CHÍ MINH (Kèm theo Quy t nh s : 90/2006/Q -UBND ngày 16 tháng 6 năm 2006 c a y ban nhân dân Thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph ; tham mưu, giúp y ban nhân dân thành ph H Chí Minh th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, th y s n và phát tri n nông thôn; v các d ch v công thu c ngành nông nghi p, ngành th y s n và phát tri n nông thôn; th c hi n m t s nhi m v , quy n h n theo s y quy n c a y ban nhân dân thành ph và theo quy nh c a pháp lu t. S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch u s ch o, qu n lý v t ch c, biên ch và công tác c a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, ki m tra v nghi p v chuyên môn c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách, ư c m tài kho n t i Ngân hàng và Kho b c Nhà nư c ho t ng. i u 2. Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph , B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n v toàn b k t qu ho t ng c a S theo ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c quy nh trong Quy ch này. Chương 2: NHI M V , QUY N H N i u 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có nhi m v : V pháp lu t: Ch p hành và t ch c th c hi n úng pháp lu t và các văn b n quy ph m pháp lu t c a Nhà nư c, v qu n lý hành chính trong lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, th y s n và phát tri n nông thôn. Trình y ban nhân dân thành ph ban hành các quy t nh, ch th v lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a S và ch u trách nhi m v n i dung các văn b n ã trình. Trình y ban nhân dân thành ph và ch u trách nhi m v n i dung quy ho ch, k ho ch phát tri n, chương trình, d án v nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y
  3. l i, th y s n và phát tri n nông thôn phù h p v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . Giúp y ban nhân dân thành ph t ch c, ch o, ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, chi n lư c, quy ho ch, k ho ch dài h n, 5 năm, hàng năm, các chương trình, d án, tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t v nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, th y s n và phát tri n nông thôn ã ư c phê duy t; Thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t theo chuyên ngành. V nông nghi p (tr ng tr t, chăn nuôi): a. ThNm nh và ch u trách nhi m v phương án s d ng t dành cho tr ng tr t và chăn nuôi; v bi n pháp ch ng thoái hóa t nông nghi p trên a bàn thành ph theo quy nh. Giúp y ban nhân dân thành ph ch o s n xu t nông nghi p, quy t nh và ch u trách nhi m v vi c áp d ng gi ng cây tr ng, gi ng v t nuôi m i, th i v . Ch o ki m tra và ch u trách nhi m vi c s d ng thu c b o v th c v t, thu c thú y, v t tư nông nghi p, phân bón, th c ăn chăn nuôi và các ch phNm sinh h c ph c v nông nghi p. T ch c công tác b o v th c v t, thú y, phòng và ch ng d ch b nh ng, th c v t và kh c ph c h u qu d ch b nh; ch o, th c hi n ki m d ch n i a v ng, th c v t và qu n lý - ki m nh gi ng cây tr ng v t nuôi. V lâm nghi p: a. Xây d ng phương án, bi n pháp, ch o, ki m tra và ch u trách nhi m v s n xu t gi ng cây lâm nghi p và s d ng v t tư lâm nghi p; tr ng r ng; phòng và ch ng d ch b nh, b o v r ng trên a bàn thành ph . b. T ch c vi c i u tra, phân lo i r ng, th ng kê di n tích, cơ c u tr lư ng c a t ng lo i r ng; l p b n r ng trên a bàn thành ph theo hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. c. Ch u trách nhi m thNm nh, t ng h p h sơ v thi t k khai thác r ng t nhiên y ban nhân dân thành ph phê duy t, ho c trình c p có thNm quy n quy t nh theo phân c p c a Chính ph ; trình y ban nhân dân thành ph vi c c p phép khai thác r ng t nhiên sau khi ư c phê duy t và ki m tra vi c khai thác r ng theo thi t k ư c duy t. Trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p các khu r ng phòng h , các khu r ng c d ng và các khu r ng có t m quan tr ng khác thu c thành ph theo thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a pháp lu t. V diêm nghi p: a. Ch o, ki m tra và ch u trách nhi m v quy ho ch s n xu t mu i; Ch o vi c b o qu n mu i, d tr mu i trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t.
  4. V th y l i: a. Trình y ban nhân dân thành ph v phân c p qu n lý các công trình th y l i v a và nh , chương trình m c tiêu c p, thoát nư c nông thôn trên a bàn thành ph theo t ng giai o n phát tri n; hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m v vi c xây d ng, khai thác, s d ng và b o v các công trình th y l i v a và nh , t ch c th c hi n chương trình, m c tiêu c p, thoát nư c nông thôn ã ư c phê duy t. Th c hi n các quy nh v qu n lý lưu v c sông, su i, khai thác s d ng và phát tri n t ng h p các dòng sông m i trên a bàn thành ph theo quy ho ch, k ho ch ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Ch o, ki m tra và ch u trách nhi m v xây d ng, khai thác, b o v ê i u, b o v công trình phòng, ch ng lũ, l t, bão; xây d ng phương án, bi n pháp và t ch c th c hi n vi c phòng, ch ng lũ, l t, bão, h n hán, úng ng p, chua phèn, xâm nh p m n, s t l ven sông, ven bi n trên a bàn thành ph . V th y s n: a. Ch o, hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n v nuôi tr ng khai thác, ch bi n, ngu n gi ng, b o v ngu n l i và công tác thú y th y s n trên a bàn thành ph theo úng quy nh. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy nh c a pháp lu t v khai thác, phát tri n, b o v ngu n l i th y s n, xu t và nh p các loài th y s n trên a bàn thành ph . Th c hi n vi c ăng ki m phương ti n và thi t b an toàn ngh cá, ăng ký tàu cá, ăng ký thuy n viên tàu cá c a thành ph theo hư ng d n, phân c p c a B Th y s n và quy nh c a pháp lu t. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n quy nh v i u ki n s n xu t, tiêu chuNn k thu t v ch t lư ng, an toàn, v sinh, ki m d ch và thú y th y s n; ph i h p v i các cơ quan liên quan thưc hi n quy nh v qu n lý ch t lư ng, an toàn th c phNm th y s n trên a bàn thành ph . . Ki m tra, công nh n ho c h y b công nh n i u ki n an toàn, v sinh th y s n vùng nuôi, tàu cá, c ng cá, b n cá, ch th y s n, i lý nguyên li u, b o qu n ch bi n, kinh doanh th y s n, cơ s s n xu t th c ăn, thu c thú y th y s n; các lo i v t tư, hóa ch t, ch phNm sinh h c ph c v nuôi tr ng th y s n theo phân công, phân c p và quy nh c a pháp lu t. Ch o, ki m tra và t ch c th c hi n vi c phòng, ch ng d ch b nh và ki m d ch ng th c v t th y s n. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan th c hi n các bi n pháp ph c h i môi trư ng sau khi d p t t d ch b nh. 7. V phát tri n nông thôn: a. T ng h p, trình y ban nhân dân thành ph v cơ ch , chính sách, bi n pháp khuy n khích phát tri n nông thôn; theo dõi, t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph v phát tri n nông thôn trên a bàn.
  5. Hư ng d n phát tri n kinh t h , trang tr i, kinh t t p th nông nghi p và doanh nghi p nông nghi p, lâm nghi p v a và nh . T ch c th c hi n và ch u trách nhi m v công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư, khuy n diêm trên a bàn thành ph . Hư ng d n vi c ch bi n nông s n, lâm s n, th y s n và mu i; phát tri n ngành, ngh , làng ngh nông thôn trên a bàn thành ph . . Ch o, ki m tra và ch u trách nhi m v vi c khai thác và s d ng nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn trên a bàn thành ph . 8. Ph i h p v i cơ quan liên quan t ch c công tác d báo th trư ng nông s n, lâm s n, th y s n và mu i. 9. Xây d ng h th ng thông tin, lưu tr tư li u v nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, th y s n và phát tri n nông thôn; t ch c công tác th ng kê di n bi n t nông nghi p, t lâm nghi p, t diêm nghi p, di n bi n r ng theo quy nh. 10. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các d án và xây d ng mô hình phát tri n v nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, th y s n và phát tri n nông thôn trên a bàn thành ph ; ch u trách nhi m th c hi n các chương trình, d án ư c giao. 11. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c, công ngh vào s n xu t c a ngành nông nghi p, ngành th y s n và phát tri n nông thôn trên a bàn thành ph . 12. Th c hi n h p tác qu c t theo phân công c a y ban nhân dân thành ph và quy nh c a pháp lu t. 13. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n các d ch v công trong lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, th y s n và phát tri n nông thôn c a thành ph ; ch u trách nhi m v các d ch v công do S t ch c th c hi n. 14. C p và thu h i các lo i gi y phép trong ho t ng nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, th y s n và phát tri n nông thôn theo quy nh c a pháp lu t. 15. Th c hi n công tác thanh tra; gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý vi ph m pháp lu t v nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, th y s n và phát tri n nông thôn trong ph m vi qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 16. Th c hi n nhi m v thư ng tr c c a Ban ch huy phòng, ch ng l t, bão, gi m nh thiên tai, tìm ki m c u n n; Ban ch o phòng cháy, ch a cháy r ng c a thành ph theo quy nh c a pháp lu t; tham gia kh c ph c h u qu thiên tai v bão, lũ, l t, h n hán, úng ng p, chua phèn, xâm ng p m n, s t l , d ch b nh trong s n xu t lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, ngư nghi p, th y l i và phát tri n nông thôn trên a bàn thành ph . 17. Ch o và t ch c th c hi n chương trình c i cách hành chính trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý Nhà nư c c a S sau khi ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t.
  6. 18. Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v trong qu n lý ngành nông nghi p, th y s n và phát tri n nông thôn i v i qu n, huy n. 19. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng; th c hi n ch ti n lương và các chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 20. T ch c ào t o, b i dư ng cán b , công ch c, viên ch c, cán b xã, phư ng, th tr n làm công tác qu n lý v nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, th y s n và phát tri n nông thôn thu c ph m vi qu n lý c a S theo thNm quy n. 21. Báo cáo nh kỳ và t xu t tình hình th c hi n nhi m v ư c giao. 22. Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 23. Th c hi n qu n lý Nhà nư c i v i các h i ho t ng thu c lĩnh v c chuyên ngành c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph ph trách. 24. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t ho c do y ban nhân dân thành ph giao. i u 4. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph có quy n h n: 1. Xây d ng và ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n quy nh c a Nhà nư c v lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, th y s n và phát tri n nông thôn. Ki m tra, thanh tra i v i các ơn v kinh t trên a bàn thành ph trong vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c thu c lĩnh v c nông nghi p, th y s n và phát tri n nông thôn. C p và thu h i các gi y phép, x lý các vi ph m thu c các lĩnh v c ư c giao qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. T ch c thNm nh h sơ và qu n lý các d án u tư xây d ng công trình chuyên ngành theo phân c p c a thành ph . ư c quy n yêu c u các s - ngành, qu n - huy n, các t ch c thu c h th ng ngành d c, các ơn v kinh t cơ s c a ngành (k c c a Trung ương óng trên a bàn thành ph ) cung c p s li u, các báo cáo c n thi t, liên quan n công tác quy ho ch, t ng h p k ho ch toàn ngành; tình hình th c hi n các ch chính sách qu n lý ngành c a Nhà nư c và c a y ban nhân dân thành ph ban hành. ư c m i các s - ngành có liên quan, y ban nhân dân qu n - huy n, các ơn v kinh t cơ s (k c c a Trung ương óng trên a bàn thành ph ) d h p bàn các v n c n thi t theo úng ch c năng c a S . Chương 3:
  7. T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 5. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn do m t Giám c ph trách và Giám c S ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph và trư c pháp lu t; S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có các phó Giám c ph trách t ng lĩnh v c công tác c a S theo s phân công c a Giám c và ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. Ch t ch y ban nhân dân thành ph b nhi m, mi n nhi m Giám c, Phó Giám c S theo quy nh c a Pháp lu t hi n hành. Các ch c danh khác c a S th c hi n theo quy nh v phân c p qu n lý cán b - công ch c, viên ch c c a y ban nhân dân thành ph . i u 6. Cơ c u t ch c c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn thành ph bao g m: Ban Giám c S : Giám c và các Phó Giám c. 2. Các Phòng, Ban chuyên môn nghi p v . 3. Các t ch c qu n lý nhà nư c chuyên ngành : Chi c c Qu n lý ch t lư ng và B o v ngu n l i th y s n. Chi c c Ki m lâm. Chi c c B o v th c v t. Chi c c Th y l i và phòng ch ng l t bão. . Chi c c Phát tri n nông thôn. Chi c c Lâm nghi p ( i tên Chi c c phát tri n lâm nghi p). g. Chi c c Thú y. 4. Các ơn v s nghi p tr c thu c S : Trung tâm Công ngh sinh h c. Trung tâm Khuy n nông ( i tên Trung tâm Nghiên c u Khoa h c k thu t và khuy n nông). Trung tâm Tư v n và H tr Chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p. Trung tâm Qu n lý và ki m nh gi ng cây tr ng v t nuôi. . Trung tâm Nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng nông thôn.
  8. Ban Qu n lý Trung tâm th y s n. g. Ban Qu n lý d án u tư - xây d ng công trình. Trư ng Trung h c k thu t nông nghi p. 5. Công ty Nhà nư c th c hi n nhi m v công ích: Công ty Qu n lý khai thác và d ch v th y l i. 6. Theo yêu c u nhi m v Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh thành l p m i, chia tách, sáp nh p, gi i th các phòng ban chuyên môn c a S sau khi có ý ki n th a thu n c a Giám c S N i v . Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn phân công và quy nh ch c năng, nhi m v các phòng ban chuyên môn c a S ; ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a các ơn v s nghi p tr c thu c S theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . Theo yêu c u công tác c a t ng th i kỳ, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i Giám c S N i v trình y ban nhân dân thành ph xem xét vi c thành l p m i ho c sáp nh p, gi i th các ơn v s nghi p, Chi c c tr c thu c S theo quy nh c a pháp lu t. Biên ch c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn do Ch t ch y ban nhân dân thành ph giao trong t ng s ch tiêu biên ch hành chính, s nghi p c a thành ph . Chương 4: CÁC M I QUAN H CÔNG TÁC i u 7. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : 1. Giám c S có trách nhi m báo cáo, trình bày ho c cung c p tài li u c n thi t cho H i ng nhân dân thành ph , tr l i các ch t v n, ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph nh ng v n liên quan n lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Giám c S báo cáo y ban nhân dân thành ph tình hình và k t qu t ch c ho t ng c a ngành; d các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p; t ch c và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh và ch o c a y ban nhân dân thành ph i v i lĩnh v c S ư c phân công ph trách. 3. Giám c S báo cáo, xin ch th c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng v n vư t quá thNm quy n; không ư c chuy n các v n thu c thNm quy n gi i quy t c a S lên y ban nhân dân thành ph . i v i nh ng v n ang bàn gi a S v i các S - ngành khác và y ban nhân dân qu n - huy n nhưng chưa có s nh t trí thì S ph i báo cáo y các ý ki n óng góp và ý ki n, quan i m c a S y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 8. i v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Th y s n:
  9. 1. S ch u trách nhi m th c hi n y s ch o, hư ng d n v nghi p v , chuyên môn c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Th y s n; m b o s th ng nh t c a ngành, lĩnh v c trong c nư c và s phân c p qu n lý c a Trung ương. S có trách nhi m báo cáo tình hình ho t ng và k ho ch nh kỳ ho c t xu t theo quy nh c a B . Tham gia y các cu c h i ngh do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Th y s n tri u t p. 2. Khi ti p nh n ch trương l n c a B , Giám c S ph i báo cáo xin ý ki n ch o c a y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n. Các ch trương l n c a y ban nhân dân thành ph có liên quan n nghi p v qu n lý ngành, Giám c S ph i báo cáo lên B B có hư ng d n ch o v m t chuyên môn nghi p v . 3. Khi ch o ho c hư ng dNn v chuyên môn, nghi p v c a các B chưa th ng nh t v i ch trương c a y ban nhân dân thành ph ho c nh ng ch trương quy t nh c a B , S xét th y không phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph , Giám c S ph i k p th i báo cáo và xu t y ban nhân dân làm vi c v i B trư ng, ho c ki n ngh Th tư ng Chính ph xem xét quy t nh. i u 9. i v i các cơ quan chuyên môn thu c y ban thành ph : Quan h c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v i các cơ quan chuyên môn thành ph th c hi n theo nguyên t c ph i h p công vi c nh m hoàn thành nhi m v chung và nhi m v riêng c a t ng cơ quan. Khi gi i quy t nh ng v n thu c thNm quy n c a S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nhưng có liên quan n các cơ quan chuyên môn khác thì S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i trao i và l y ý ki n b ng văn b n i v i cơ quan chuyên môn ó. Giám c các S ngành ư c h i ý ki n có trách nhi m nghiên c u tr l i trong th i gian quy nh. i u 10. i v i y ban nhân dân các qu n - huy n: 1. Hư ng d n, ph i h p và t o i u ki n y ban nhân dân các qu n -huy n th c hi n các n i dung qu n lý Nhà nư c v nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, th y s n và phát tri n nông thôn trên a bàn. 2. Ch o, hư ng d n các qu n - huy n v chuyên môn, nghi p v c a ngành, lĩnh v c công tác do S qu n lý. i u 11. i v i các t ch c oàn th chính tr , chính tr xã h i, xã h i ngh nghi p: 1. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ph i h p v i các t ch c oàn th trong quá trình th c hi n nhi m v c a S và th c hi n qu n lý Nhà nư c i v i các h i qu n chúng ho t ng trong lĩnh v c nông nghi p, th y s n; t o i u ki n cho các t ch c oàn th và h i qu n chúng tham gia ý ki n trong vi c xây d ng chính sách, ch có liên quan n lĩnh v c công tác c a S . 2. i v i nh ng v n l n, có liên quan n các t ch c oàn th , h i ngh nghi p nào thì Giám c S m i tham gia ho c h i ý ki n b ng văn b n v i lãnh o c a t ch c, oàn th , h i ngh nghi p ó trư c khi trình y ban nhân dân thành ph . Chương 5:
  10. I U KHO N THI HÀNH i u 12. Căn c vào quy ch này, Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m c th hóa thành chương trình công tác, các m t ho t ông c a S , t ch c các phòng và b trí cán b - công ch c, viên ch c phù h p v i yêu c u nhi m v c a ngành, xây d ng quy ch làm vi c c a cơ quan S , m b o phát huy hi u l c và hi u qu qu n lý Nhà nư c v nông nghi p, lâm nghi p, diêm nghi p, th y l i, th y s n và phát tri n nông thôn trên a bàn thành ph . i u 13. Quy ch này ư c y ban nhân dân thành ph b sung, s a i cho phù h p v i tình hình th c t theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn./.
Đồng bộ tài khoản