Quyết định 91/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
72
lượt xem
2
download

Quyết định 91/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 91/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung tên và thuế suất của một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 91/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh Sè 91/2000/Q§/BTC ngµy 02 th¸ng 6 n¨m 2000 VÒ viÖc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i Bé trëng Bé Tµi chÝnh C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh. C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 63/NQ- UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña Uû ban thêng vô Quèc héi kho¸ X; C¨n cø §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; Tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan; theo ®Ò nghÞ cña Tæng côc trëng Tæng côc ThuÕ; QuyÕt ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung tªn vµ møc thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§/BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ møc thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo: QuyÕt ®Þnh sè 67/1999/Q§-BTC ngµy 24/06/1999; QuyÕt ®Þnh sè 78/1999/ Q§/BTC ngµy 30/07/1999; QuyÕt ®Þnh sè 139/1999/Q§-BTC ngµy 11/11/1999 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh tªn vµ møc thuÕ suÊt míi quy ®Þnh t¹i Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt cña mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng nhËp khÈu ®· nép cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu tõ ngµy 01/07/2000. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi quy ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
 2. 2 Danh môc söa ®æi, bæ sung tªn vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña mét sè nhãm mÆt hµng trong biÓu thuÕ thuÕ nhËp khÈu u ®·i (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 91/2000/Q§-BTC ngµy 2 th¸ng 6 n¨m 2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) M· sè M« t¶ nhãm mÆt hµng ThuÕ suÊt % Nhãm Ph©n nhãm 1006 Lóa g¹o 1006 10 - Thãc: 1006 10 10 -- §Ó lµm gièng 0 1006 10 90 -- Lo¹i kh¸c 30 1006 20 00 - G¹o løt (g¹o vµng) 30 1006 30 00 - G¹o ®· s¸t toµn bé hoÆc s¬ bé, ®· hoÆc cha chuéi h¹t 30 hoÆc ®¸nh bãng h¹t hoÆc hå 1006 40 00 - TÊm 30 1901 ChiÕt suÊt tõ h¹t ngò cèc ®· n¶y mÇm (m¹ch nha tinh chiÕt); thøc ¨n chÕ biÕn tõ tinh bét, tõ bét th« hoÆc tõ chiÕt suÊt cña m¹ch nha tinh chiÕt, kh«ng chøa ca cao hoÆc cã chøa ca cao víi tû träng díi 40% ®îc tÝnh trªn toµn bé lîng ca cao ®· rót hÕt chÊt bÐo cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c; thøc ¨n chÕ biÕn tõ c¸c s¶n phÈm thuéc nhãm 0401 ®Õn 0404, kh«ng chøa ca cao hoÆc cã chøa ca cao víi tû träng díi 5% ®îc tÝnh trªn toµn bé lîng ca cao ®· rót hÕt chÊt bÐo cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 1901 10 - ChÕ phÈm dïng cho trÎ em ®· ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ: 1901 10 10 -- S¶n phÈm cña nhãm 0401 ®Õn 0404 30 1901 10 90 -- Lo¹i kh¸c 30 1901 20 00 - Bét trén hoÆc bét nhµo ®Ó chÕ biÕn thµnh c¸c lo¹i b¸nh 50 thuéc nhãm 1905 1901 90 - Lo¹i kh¸c: 1901 90 10 -- S¶n phÈm cña nhãm 0401 ®Õn 0404 30 1901 90 20 -- ChiÕt suÊt tõ h¹t ngò cèc ®· n¶y mÇm 30 1901 90 90 -- Lo¹i kh¸c 50 Riªng: 10 + Lo¹i thuéc nhãm 1901®îc chØ ®Þnh dïng cho bÖnh nh©n cÇn nu«i ¨n qua èng th«ng 2102 Men [ho¹t ®éng hoÆc ú (men kh«)]; c¸c tæ chøc vi sinh ®¬n bµo ngõng ho¹t ®éng (nhng kh«ng bao gåm c¸c lo¹i v¾c-xin thuéc nhãm 3002): bét në ®· pha chÕ 2102 10 - Men ho¹t ®éng;
 3. 3 2102 10 10 -- Men bia 5 2102 10 20 -- Men rîu 5 2102 10 90 -- Men kh¸c 5 2102 20 - Men ú (men kh«); c¸c tæ chøc vi sinh ®¬n bµo ngõng ho¹t ®éng: 2102 20 10 -- Men b¸nh m× 15 2102 20 90 -- Lo¹i kh¸c 5 2102 30 00 - Bét në ®· pha chÕ 5 2106 C¸c lo¹i thøc ¨n cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c 2106 10 00 - ChÊt protein c« ®Æc vµ chÊt protein ®îc lµm r¾n 10 2106 90 - Lo¹i kh¸c: 2106 90 10 -- C¸c s¶n phÈm ®îc chÕ biÕn tõ s©m 30 2106 90 20 -- ChÕ phÈm ®Ó lµm th¹ch (níc qu¶ ®«ng) 30 2106 90 90 -- Lo¹i kh¸c 30 3302 Hçn hîp c¸c chÊt th¬m vµ c¸c hçn hîp (kÓ c¶ dung dÞch cån) víi thµnh phÇn chñ yÕu gåm mét hoÆc nhiÒu chÊt kÓ trªn dïng lµm nguyªn liÖu th« trong c«ng nghiÖp; c¸c chÕ phÈm kh¸c víi thµnh phÇn chñ yÕu tõ c¸c chÊt th¬m lµm nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt ®å uèng 3302 10 - Lo¹i dïng cho s¶n xuÊt thùc phÈm hoÆc s¶n xuÊt ®å uèng: 3302 10 10 -- Lo¹i dïng trong s¶n xuÊt ®å uèng 30 3302 10 90 -- Lo¹i kh¸c 5 3302 90 00 - Lo¹i kh¸c 5 3880 Thuèc trõ s©u, thuèc diÖt loµi gËm nhÊm, thuèc diÖt nÊm, thuèc diÖt cá, chÊt chèng nÈy mÇm vµ thuèc ®iÒu chØnh sinh trëng cña c©y trång, thuèc khö trïng vµ c¸c lo¹i t¬ng tù, ®ãng gãi s½n hoÆc ®ãng gãi ®Ó b¸n lÎ, hoÆc nh c¸c chÕ phÈm hoÆc s¶n phÈm t¬ng tù) vÝ dô: b¨ng, bÊc vµ nÕn ®· xö lý lu huúnh vµ giÊy bÉy ruåi) 3808 10 - Thuèc trõ s©u: -- ChÕ phÈm trung gian lµ nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt thuèc trõ s©u: 3808 10 11 --- BPMC (FENOBUCARB) cã hµm lîng ®Õn 98% 15 3808 10 19 --- Lo¹i kh¸c 0 -- Lo¹i kh¸c: 3808 10 91 -- Thuèc diÖt c«n trïng ë d¹ng b×nh xÞt 5 3808 10 99 -- Lo¹i kh¸c 3 3808 20 - Thuèc diÖt nÊm: 3808 20 10 -- Validamycin cã hµm lîng ®Õn 3% 3 3808 20 90 -- Lo¹i kh¸c 1 3808 30 - Thuèc diÖt cá, thuèc chèng n¶y mÇm vµ thuèc ®iÒu chØnh sù ph¸t triÓn cña c©y: 3808 30 10 -- Thuèc diÖt cá 1 3808 30 20 -- Thuèc chèng nÈy mÇm 0
 4. 4 3808 30 30 -- Thuèc ®iÒu chØnh sù ph¸t triÓn cña c©y 0 3808 40 00 - Thuèc khö trïng 0 3808 90 - Lo¹i kh¸c: 3808 90 10 -- Thuèc b¶o qu¶n gç 1 3808 90 20 -- Thuèc diÖt chuét 1 3808 90 90 -- Lo¹i kh¸c 1 3903 Polyme tõ styren, d¹ng nguyªn sinh - Polystyren: 3903 11 -- Lo¹i ®µn håi: 3903 11 10 --- D¹ng bét 5 3903 11 20 --- D¹ng h¹t 5 3903 11 90 --- D¹ng kh¸c 5 3903 19 -- Lo¹i kh¸c: 3903 19 10 --- D¹ng bét 5 3903 19 20 --- D¹ng h¹t 5 3903 19 90 --- D¹ng kh¸c 5 3903 20 - Styren-acrylonitrile (san) copolyme: 3903 20 10 -- D¹ng bét 5 3903 20 20 -- D¹ng h¹t 5 3903 20 30 -- D¹ng ph©n t¸n trong níc 10 3903 20 90 -- D¹ng kh¸c 5 3903 30 - Acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) copolyme: 3903 30 10 -- D¹ng bét 5 3903 30 20 -- D¹ng h¹t 5 3903 30 30 -- D¹ng ph©n t¸n trong níc 10 3903 30 90 -- D¹ng kh¸c 5 3903 90 - Lo¹i kh¸c 3903 90 10 -- D¹ng bét 5 3903 90 20 -- D¹ng h¹t 5 3903 90 30 -- D¹ng ph©n t¸n trong níc 10 3903 90 90 -- D¹ng kh¸c 5 3905 Polyme tõ axetat vinyl hay tõ c¸c este vinyl kh¸c, d¹ng nguyªn sinh; c¸c lo¹i polyme vinyl kh¸c ë d¹ng nguyªn sinh - Polyvinyl axetat: 3905 12 00 -- Ph©n t¸n trong níc 10 3905 19 00 -- Lo¹i kh¸c 5 - Copolyme vinyl axetat: 3905 21 00 -- Ph©n t¸n trong níc 10 3905 22 00 -- Lo¹i kh¸c 5 3905 30 00 - Rîu polyvinyl, cã hoÆc kh«ng chøa c¸c nhãm axetat cha 5 thuû ph©n
 5. 5 - Lo¹i kh¸c 3905 91 -- Copolyme: 3905 91 10 --- Ph©n t¸n trong níc 10 3905 91 90 --- Lo¹i kh¸c 5 3905 99 -- Lo¹i kh¸c: 3905 99 10 --- Ph©n t¸n trong níc 10 3905 99 90 --- Lo¹i kh¸c 5 3906 Polyme acrylic, d¹ng nguyªn sinh 3906 10 - Polymetyl metacrylat: 3906 10 10 -- D¹ng ph©n t¸n trong níc 10 3906 10 20 -- D¹ng h¹t 5 3906 10 90 -- D¹ng kh¸c 5 3906 90 - Lo¹i kh¸c: -- Copolyme: 3906 90 11 --- D¹ng ph©n t¸n trong níc 10 3906 90 19 --- D¹ng kh¸c 5 -- Lo¹i kh¸c: 3906 90 91 --- D¹ng ph©n t¸n trong níc 10 3906 90 99 --- D¹ng kh¸c 5 4823 GiÊy b×a, giÊy nØ xenlulo vµ giÊy nØ máng b»ng sîi xenlulo kh¸c, ®· c¾t theo kÝch cì hoÆc mÉu; c¸c vËt phÈm kh¸c b»ng bét giÊy, giÊy hoÆc b×a giÊy, giÊy nØ xenlulo hoÆc giÊy nØ máng b»ng sîi xenlulo - GiÊy ®· quÐt hå hoÆc chÊt dÝnh, d¹ng d¶i hoÆc d¹ng cuén: 4823 11 00 -- Tù dÝnh 20 4823 19 00 -- Lo¹i kh¸c 20 4823 20 00 - GiÊy vµ b×a giÊy läc 10 4823 40 - Lo¹i cuén, tê, ®Üa sè ®· in dïng cho m¸y tù ghi: 4823 40 10 -- Lo¹i dïng cho m¸y mãc, thiÕt bÞ y tÕ, trõ lo¹i giÊy ®· ®îc 0 thÊm tÈm chÊt thö ph¶n øng dïng trong chuÈn ®o¸n bÖnh 4823 40 90 -- Lo¹i kh¸c - GiÊy vµ b×a kh¸c dïng ®Ó viÕt, in hoÆc c¸c môc ®Ých ®å ho¹ kh¸c; 4823 51 -- §· in, dËp næi, hoÆc ®ôc lç: 4823 51 10 --- GiÊy viÕt, in photocopy 40 4823 51 90 --- Lo¹i kh¸c 10 4823 59 -- Lo¹i kh¸c 4823 59 10 --- GiÊy viÕt, in photocopy 40 4823 59 90 --- Lo¹i kh¸c 10 4823 60 00 - Khay, ®Üa, chÐn vµ c¸c vËt phÈm t¬ng tù b»ng giÊy hoÆc 40 b×a giÊy
 6. 6 4823 70 - C¸c vËt phÈm b»ng bét giÊy ®óc khu«n hoÆc nÐn: 4823 70 10 -- MiÕng ®Öm vßng ®Öm b»ng giÊy 5 4823 70 90 -- Lo¹i kh¸c 10 4823 90 - Lo¹i kh¸c: 4823 90 10 -- Qu¹t vµ qu¹t tay 30 4823 90 20 -- GiÊy ë d¹ng d¶i hoÆc cuén dïng cho m¸y ®iÖn b¸o vµ m¸y 20 ®iÖn b¸o ghi ch÷ 4823 90 90 -- Lo¹i kh¸c 30 5606 00 Sîi cuèn, d¶i vµ c¸c d¹ng t¬ng tù thuéc nhãm 5404 hoÆc 5405 ®îc cuèn (trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 5605 vµ sîi cuèn l«ng ngùa); sîi s¬-nin (chenille) kÓ c¶ s¬ nin xï; sîi tua (d¹ng èng) 5606 00 10 -- Sîi lâi spandex bäc cotton 20 5606 00 90 -- Lo¹i kh¸c 30 5903 V¶i ®· ®îc thÈm tÈm, tr¸ng, phñ hoÆc Ðp líp b»ng plastic, trõ c¸c lo¹i thuéc nhãm 5902 5903 10 - B»ng p«-ly-vi-nyl cê-lo-rua (polyvinyl chloride): 5903 10 10 -- V¶i dùng 30 5903 10 90 -- Lo¹i kh¸c 40 5903 20 - B»ng p«-ly-u-rª-than (polyurethane): 5903 20 10 -- V¶i dùng 30 5903 20 90 -- Lo¹i kh¸c 40 5903 90 - Lo¹i kh¸c: 5903 90 10 -- V¶i dùng 30 5903 90 90 -- Lo¹i kh¸c 40 6406 C¸c bé phËn cña giµy dÐp (kÓ c¶ mò giµy ®· hoÆc cha g¾n lªn ®Õ, trõ ®Õ ngoµi); miÕng lãt cña giµy dÐp cã thÓ th¸o rêi, gãt giµy vµ c¸c s¶n phÈm t¬ng tù; ghÖt, èng giÇy, c¸c s¶n phÈm t¬ng tù vµ c¸c bé phËn cña chóng 6406 10 00 - Mò giµy vµ c¸c bé phËn cña mò giµy, trõ miÕng lãt b»ng 20 vËt liÖu cøng trong mò giµy 6406 20 00 - §Õ ngoµi vµ gãt giµy b»ng cao su hoÆc plastic 30 -- Lo¹i kh¸c: 6406 91 00 -- B»ng gç 20 6406 99 -- B»ng vËt liÖu kh¸c: 6406 99 10 --- TÊm lãt giµy b»ng cao su hoÆc plastic 30 6406 99 90 --- Lo¹i kh¸c 20 7002 Thuû tinh ë d¹ng h×nh cÇu (trõ lo¹i h¹t thuéc nhãm 7018, d¹ng thanh hoÆc èng, cha gia c«ng) 7002 10 00 - D¹ng h×nh cÇu 3 7002 20 00 - D¹ng thanh 3 - D¹ng èng: 7002 31 -- B»ng th¹ch anh nÊu ch¶y hoÆc «-xÝt si-lÝc nÊu ch¶y kh¸c:
 7. 7 7002 31 10 --- èng thuû tinh lµm vá bãng ®Ìn 30 7002 31 90 --- Lo¹i kh¸c 3 7002 32 -- B»ng thuû tinh kh¸c cã hÖ sè gi·n në tuyÕn tÝnh kh«ng qu¸ 5x10-6 ®é kenvin trong kho¶ng nhiÖt ®é 0 ®é C ®Õn 300 ®é C: 7002 32 10 --- èng thuû tinh lµm vá bãng ®Ìn 30 7002 32 20 --- èng thuû tinh trung tÝnh kh«ng mµu, ®êng kÝnh tõ 3mm 5 ®Õn 22 mm 7002 32 90 --- Lo¹i kh¸c 3 7002 39 -- Lo¹i kh¸c: 7002 39 10 --- èng thuû tinh lµm vá bãng ®Ìn 30 7002 39 20 --- èng thuû tinh trung tÝnh kh«ng mµu, ®êng kÝnh tõ 3mm 5 ®Õn 22 mm 7002 39 90 --- Lo¹i kh¸c 3 7010 B×nh lín, chai, b×nh thãt cæ, lä, èng, èng tiªm vµ c¸c lo¹i ®å chøa kh¸c b»ng thuû tinh, dïng trong vËn chuyÓn hoÆc ®ãng hµng; b×nh b¶o qu¶n b»ng thuû tinh; nót chai, n¾p ®Ëy vµ c¸c lo¹i n¾p kh¸c, b»ng thuû tinh 7010 10 00 - èng dùng thuèc tiªm 10 7010 20 00 - Nót chai, n¾p ®Ëy vµ c¸c lo¹i n¾p kh¸c 20 - Lo¹i kh¸c, cã dung tÝch: 7010 91 00 -- Trªn 1 lÝt 20 7010 92 00 -- Trªn 0,33 lÝt nhng kh«ng qu¸ 1 lÝt 20 Riªng: + Chai ®ùng dÞch truyÒn 5 7010 93 00 -- Trªn 0,15 lÝt nhng kh«ng qu¸ 0,33 lÝt 20 7010 94 00 -- Kh«ng qu¸ 0,15 lÝt 20 Riªng: + Lä ®ùng dîc phÈm kh¸ng sinh tiªm, v¾c xin tiªm 5 7210 C¸c s¶n phÈm s¾t, thÐp kh«ng hîp kim ®îc c¸n máng, cã chiÒu réng tõ 600mm trë lªn, ®· phñ, m¹ hoÆc tr¸ng - §îc phñ hoÆc tr¸ng thiÕc: 7210 11 00 -- Cã chiÒu dµy b»ng hoÆc trªn 0,5mm 3 7210 12 00 -- Cã chiÒu dµy díi 0,5mm 3 7210 20 00 - §îc phñ hoÆc tr¸ng ch×, kÓ c¶ bé ba l¸ 0 7210 30 - §îc phñ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng ph¸p ®iÖn ph©n: 7210 30 10 -- Lo¹i dÇy kh«ng qu¸ 1,2 mm 10 7210 30 90 -- Lo¹i kh¸c 5 - §îc phñ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng ph¸p kh¸c: 7210 41 -- H×nh lµn sãng: 7210 41 10 --- Lo¹i dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 30 7210 41 90 --- Lo¹i kh¸c 10 7210 49 -- Lo¹i kh¸c:
 8. 8 7210 49 10 --- Lo¹i dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 30 7210 49 90 --- Lo¹i kh¸c 10 7210 50 00 - §îc tr¸ng hoÆc phñ b»ng «-xÝt cr«m hoÆc b»ng cr«m vµ «- 0 xÝt cr«m - §îc tr¸ng hoÆc phñ b»ng nh«m: 7210 61 -- §îc tr¸ng hoÆc phñ b»ng hîp kim nh«m - kÏm 7210 61 10 --- Lo¹i dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 30 7210 61 90 --- Lo¹i kh¸c 10 7210 69 -- Lo¹i kh¸c: 7210 69 10 --- Lo¹i dÇy kh«ng qu¸ 1,2mm 30 7210 69 90 --- Lo¹i kh¸c 10 7210 70 - §îc s¬n, tr¸ng hoÆc phñ b»ng plastic: 7210 70 10 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ hoÆc tr¸ng thiÕc; ch×, « xÝt 3 cr«m hoÆc cr«m vµ « xÝt cr«m 7210 70 20 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng 10 ph¸p ®iÖn ph©n, cã chiÒu dµy kh«ng qu¸ 1,2mm 7210 70 30 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng 5 ph¸p ®iÖn ph©n, cã chiÒu dµy trªn 1,2mm 7210 70 40 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ b»ng tr¸ng kÐm b»ng ph¬ng 30 ph¸p kh¸c, cã chiÒu dµy kh«ng qu¸ 1,2mm 7210 70 50 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ hoÆc tr¸ng nh«m; cã chiÒu dµy 30 kh«ng qu¸ 1,2mm 7210 70 60 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ hoÆc tr¸ng kÏm hoÆc nh«m, cã 10 chiÒu dµy trªn 1,2mm 7210 70 70 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ hoÆc tr¸ng c¸c chÊt kh¸c tríc 0 khi s¬n, tr¸ng hoÆc phñ b»ng plastic 7210 70 90 -- Lo¹i kh¸c 30 7210 90 - Lo¹i kh¸c: 7210 90 10 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ hoÆc tr¸ng thiÕc; ch×, « xÝt 3 cr«m hoÆc cr«m vµ « xitcr«m 7210 90 20 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng 10 ph¸p ®iÖn ph©n, cã chiÒu dµy kh«ng qu¸ 1,2mm 7210 90 30 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng 5 ph¸p ®iÖn ph©n, cã chiÒu dµy trªn 1,2mm 7210 90 40 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ hoÆc tr¸ng kÏm b»ng ph¬ng 30 ph¸p kh¸c, cã chiÒu dµy kh«ng qu¸ 1,2mm 7210 90 50 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ hoÆc tr¸ng nh«m, cã chiÒu dµy 30 kh«ng qu¸ 1,2mm 7210 90 60 -- Lo¹i ®· qua c«ng ®o¹n phñ hoÆc tr¸ng kÏm hoÆc nh«m, cã 10 chiÒu dµy trªn 1,2mm 7210 90 90 -- Lo¹i kh¸c 0 7308 C¸c cÊu kiÖn b»ng s¾t hoÆc thÐp (trõ c¸c cÊu kiÖn nhµ l¾p s½n thuéc nhãm 9406) vµ c¸c bé phËn rêi cña c¸c cÊu kiÖn (vÝ dô: cÇu, nhÞp cÇu, cöa cèng, cét thÐp, cét líi, m¸i nhµ, khung m¸i, cöa ra vµo, cöa sæ, c¸c lo¹i khung cöa, ngìng cöa ra vµo, cöa chíp, lan can, cét trô vµ c¸c lo¹i cét kh¸c) b»ng s¾t hoÆc thÐp; tÊm, thanh, gãc, khu«n, h×nh èng vµ c¸c lo¹i
 9. 9 t¬ng tù ®· ®îc gia c«ng ®Ó dïng lµm cÊu kiÖn, b»ng s¾t hoÆc b»ng thÐp 7380 10 00 - CÇu vµ nhÞp cÇu 0 7308 20 - Th¸p vµ cét líi: 7308 20 10 -- Cét s¾t, thÐp 5 7308 20 90 -- Lo¹i kh¸c 0 7308 30 00 - Cöa ra vµo, cöa sæ, c¸c lo¹i khung cöa vµ ngìng cöa ra vµo 20 7308 40 - VËt chèng vµ c¸c thiÕt bÞ dïng cho c¸c giµn gi¸o, v¸n khu«n, chèng ®ì hoÆc chèng hÇm lß: 7308 40 10 -- Lo¹i sö dông cho giµn gi¸o 0 7308 40 20 -- Lo¹i sö dông cho v¸n khu«n 0 7308 40 90 -- Lo¹i kh¸c 0 7308 90 - Lo¹i kh¸c 7308 90 10 -- Khung nhµ, khung kho 20 7308 90 90 -- Lo¹i kh¸c 10 7408 D©y ®ång - B»ng ®ång tinh chÕ: 7408 11 -- Cã kÝch thíc mÆt c¾t tèi ®a trªn 6mm 7408 11 10 --- Cã kÝch thíc mÆt c¾t tèi ®a trªn 6mm ®Õn 14 mm 10 7408 11 90 --- Lo¹i kh¸c 5 7408 19 00 -- Lo¹i kh¸c 10 - B»ng hîp kim ®ång: 7408 21 00 -- Hîp kim ®ång - kÏm (®ång thau) 0 7408 22 00 -- Hîp kim ®ång - niken (®ång kÒn) hoÆc hîp kim ®ång- 0 niken-kÏm (b¹c - niken) 7408 29 00 -- Lo¹i kh¸c 0 7413 00 D©y bÖn tao, c¸p, d©y tÕt vµ c¸c lo¹i t¬ng tù b»ng ®ång, cha ®îc c¸ch ®iÖn - C¸p ®ång 7413 00 11 -- TiÕt diÖn ®Õn 500mm2 15 7413 00 12 -- TiÕt diÖn trªn 500 mm2 ®Õn 630 mm2 15 7413 00 19 -- Lo¹i kh¸c 0 7413 00 90 - Lo¹i kh¸c 0 7614 D©y bÖn tao, c¸p, b¨ng tÕt vµ c¸c lo¹i t¬ng tù b»ng nh«m cha c¸ch ®iÖn 7614 10 - Cã lâi thÐp: -- C¸p: 7614 10 11 --- TiÕt diÖn ®Õn 500 mm2 20 7614 10 12 --- TiÕt diÖn trªn 500 mm2 ®Õn 630 mm2 15 7614 10 19 --- Lo¹i kh¸c 0 7614 10 90 -- Lo¹i kh¸c 0 7614 90 - Lo¹i kh¸c:
 10. 10 -- C¸p: 7614 90 11 --- TiÕt diÖn ®Õn 500 mm2 20 7614 90 12 --- TiÕt diÖn trªn 500 mm2 ®Õn 630 mm2 15 7614 90 19 --- Lo¹i kh¸c 0 7614 90 90 -- Lo¹i kh¸c 0 8309 Nót chai lä vµ n¾p dËy (kÓ c¶ nót h×nh v¬ng miÖn, nòt xo¸y, nót mét chiÒu), miÕng bäc nót chai, n¾p thïng cã ren, vá n¾p thïng, dông cô niªm phong vµ phô tïng ®ãng gãi kh¸c, b»ng kim lo¹i thêng 8309 10 00 - Nót h×nh v¬ng miÖn 20 8309 90 - Lo¹i kh¸c: 8309 90 10 -- MiÕng bäc miÖng chai, nót chai, lä, hép 20 8309 90 90 -- Lo¹i kh¸c 20 Riªng: + N¾p cña chai lä 3 + N¾p hép (lon) 10 8408 §éng c¬ ®èt trong khëi ®éng b»ng søc nÐn, ®éng c¬ ®i-ª- den (diesel) hoÆc ®éng c¬ b¸n ®i-ª-den (diesel) 8408 10 - §éng c¬ ®Èy thuû: 8408 10 10 -- C«ng suÊt ®Õn 30 CV 30 8408 10 20 -- C«ng suÊt trªn 30 CV 0 8408 20 - §éng c¬ ®Èy dïng cho xe thuéc Ch¬ng 87: -- Dïng cho xe thuéc nhãm 8701: 8408 20 11 --- Cã c«ng suÊt ®Õn 30 CV 30 8408 20 12 --- Cã c«ng suÊt trªn 30 CV ®Õn 80 CV 30 8408 20 19 --- Lo¹i kh¸c 5 -- Dïng cho xe kh¸c thuéc Ch¬ng 87: 8408 20 21 --- Dïng cho xe thuéc nhãm 8711, 8703 40 8408 20 22 --- Dïng cho xe thuéc nhãm 8702, 8704 15 8408 20 29 --- Dïng cho xe thuéc c¸c nhãm kh¸c 10 8408 90 - §éng c¬ kh¸c: 8408 90 10 -- Lo¹i cã c«ng suÊt ®Õn 30 CV 30 8408 90 20 -- Lo¹i cã c«ng suÊt trªn 30 CV ®Õn 80 CV 30 8408 90 90 -- Lo¹i kh¸c 5 Riªng: + D¹ng CKD cña mÆt hµng thuéc 84081010 10 + D¹ng CKD cña mÆt hµng thuéc 84082011, 84089010 30 + D¹ng CKD cña mÆt hµng thuéc 84082012, 84089020 20 + D¹ng IKD cña mÆt hµng thuéc m· sè 84081010, 84082011, 5 84082012, 84089010, 84089020 9409 C¸c bé phËn chØ dïng hoÆc chñ yÕu dïng cho c¸c lo¹i ®éng c¬ thuéc nhãm 8407 hoÆc 8408
 11. 11 9409 10 00 - Cho ®éng c¬ m¸y bay 0 - Lo¹i kh¸c: 9409 91 -- ChØ dïng hoÆc chñ yÕu dïng cho ®éng c¬ ®èt trong måi b»ng tia löa: --- Cho ®éng c¬ cña xe thuéc Ch¬ng 87: 9409 91 11 ---- Cho ®éng c¬ thuéc nhãm 8711, 8703 30 9409 91 12 ---- Cho ®éng c¬ thuéc nhãm 8702, 8704 20 9409 91 19 ---- Cho ®éng c¬ thuéc c¸c nhãm kh¸c 5 --- Cho ®éng c¬ thuû: 9409 91 21 ---- Cho ®éng c¬ thuû c«ng suÊt ®Õn 30 CV 10 9409 91 22 ---- Cho ®éng c¬ thuû c«ng suÊt trªn 30 CV 0 9409 91 90 --- Cho lo¹i kh¸c 5 9409 99 -- Lo¹i kh¸c: --- Cho ®éng c¬ cña xe thuéc Ch¬ng 87 9409 99 11 ---- Cho ®éng c¬ thuéc nhãm 8711, 8703 30 9409 99 12 ---- Cho ®éng c¬ thuéc nhãm 8702, 8704 20 9409 99 13 ---- Cho ®éng c¬ thuéc nhãm 8701, c«ng suÊt ®Õn 30 CV 30 9409 99 14 ---- Cho ®éng c¬ thuéc nhãm 8701, c«ng suÊt trªn 30 CV 20 ®Õn 80 CV 9409 99 19 ---- Lo¹i kh¸c 5 --- Cho ®éng c¬ thuû 9409 99 21 ---- Cho ®éng c¬ thuû c«ng suÊt ®Õn 30 CV 10 9409 99 22 ---- Cho ®éng c¬ thuû c«ng suÊt trªn 30 CV 0 --- Cho lo¹i kh¸c: 9409 99 91 ---- Cã c«ng suÊt ®Õn 30 CV 30 9409 99 92 ---- Cã c«ng suÊt trªn 30 CV ®Õn 80 CV 20 9409 99 99 ---- Lo¹i kh¸c 5 8419 M¸y, thiÕt bÞ c«ng xëng hoÆc cho phßng thÝ nghiÖm, lµm nãng b»ng ®iÖn hoÆc kh«ng b»ng ®iÖn ®Ó xö lý c¸c lo¹i vËt liÖu b»ng quy tr×nh thay ®æi nhiÖt nh nung, nÊu, níng, chng cÊt, sÊy, lµm bay h¬i, lµm kh«, c« ®Æc hoÆc lµm l¹nh, trõ c¸c m¸y hoÆc dông cô dïng cho gia ®×nh; b×nh ®un níc nãng ngay hoÆc b×nh chøa níc nãng, kh«ng dïng ®iÖn. - B×nh ®un níc nãng ngay hoÆc b×nh ®un chøa níc nãng, kh«ng dïng ®iÖn: 8419 11 00 -- B×nh ®un níc nãng ngay b»ng ga 10 8419 19 00 -- Lo¹i kh¸c 10 8419 20 00 - ThiÕt bÞ khö trïng dïng trong y tÕ, phÉu thuËt hoÆc dïng 0 cho phßng thÝ nghiÖm - M¸y sÊy: 8419 31 00 -- Dïng ®Ó sÊy n«ng s¶n 0 8419 32 00 -- Dïng ®Ó sÊy gç, bét giÊy, giÊy hoÆc b×a giÊy 0 8419 39 00 -- Lo¹i kh¸c 0
 12. 12 8419 40 00 - ThiÕt bÞ chng cÊt hoÆc tinh cÊt 0 8419 50 - Bé phËn trao ®æi nhiÖt: 8419 50 10 -- Cña m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ 10 8419 50 90 -- Lo¹i kh¸c 3 8419 60 00 - M¸y ho¸ láng kh«ng khÝ hay c¸c lo¹i khÝ ga kh¸c 0 - M¸y vµ c¸c thiÕt bÞ kh¸c: 8419 81 00 -- Dïng ®Ó lµm nãng ®å uèng hoÆc ®Ó nÊu ¨n hay h©m 30 nãng ®å ¨n 8419 89 -- Lo¹i kh¸c 8419 89 10 --- ThiÕt bÞ khö vµ tiÖt trïng 0 8419 89 90 --- Lo¹i kh¸c 0 8419 90 00 - Phô tïng 0 8538 Bé phËn chØ dïng hay chñ yÕu dïng víi c¸c thiÕt bÞ thuéc nhãm 8535, 8536 hoÆc 8537 8538 10 - B¶ng, pane, bµn ®iÒu khiÓn cã ch©n, bµn tñ vµ c¸c lo¹i gi¸ ®ì kh¸c dïng cho c¸c mÆt hµng thuéc nhãm 8537, cha ®îc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ cña chóng: 8538 10 10 -- Cho ®iÖn ¸p kh«ng qu¸ 1000V 30 8538 10 90 -- Cho ®iÖn ¸p tõ 1000V trë lªn 5 8538 90 - Lo¹i kh¸c:
Đồng bộ tài khoản