Quyết định 92/2003/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
68
lượt xem
9
download

Quyết định 92/2003/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 92/2003/QĐ-BBCVT về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 92/2003/QĐ-BBCVT

 1. B BƯU CHÍNH-VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÔNG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 92/2003/Q -BBCVT Hà N i, ngày 26 tháng 5 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG S 92/2003/Q -BBCVT NGÀY 26 THÁNG 5 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ VÀ S D NG TÀI NGUYÊN INTERNET B TRƯ NG B BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Pháp l nh bưu chính, vi n thông s 43/2002/PL-UBTVQH10 ngày 25/5/2002 c a U ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 55/2001/N -CP ngày 23/8/2001 c a Chính ph v qu n lý cung c p và s d ng d ch v Internet; Căn c Ngh nh s 90/2002/N -CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Bưu chính, Vi n Thông; Theo ngh c a V trư ng V Vi n thông, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh v qu n lý và s d ng tài nguyên Internet". i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, các V trư ng, C c trư ng, th trư ng ơn v thu c B Bưu chính, Vi n thông; các t ch c, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài tham gia ho t ng Internet t i Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trung Tá ( ã ký) QUY Đ NH V QU N LÝ VÀ S D NG TÀI NGUYÊN INTERNET (Ban hành theo Quy t nh s 92/2003/Q -BBCVT ngày 26 tháng 5 năm 2003 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông)
 2. Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: Ph m vi và i tư ng i u ch nh B n Quy nh này i u ch nh vi c qu n lý và s d ng tài nguyên Internet i v i m i t ch c, cá nhân trong nư c; t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c Internet t i Vi t Nam. i u 2: Tài nguyên Internet. Tài nguyên Internet là m t ph n c a tài nguyên thông tin qu c gia, óng vai trò quan tr ng i v i các ho t ng Internet ph i ư c qu n lý, khai thác, s d ng úng m c ích và có hi u qu . Nghiêm c m s d ng tài nguyên Internet vào m c ích ch ng l i Nhà nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, gây r i an ninh, kinh t , tr t t , an toàn xã h i, vi ph m thu n phong m t c c a dân t c. Nghiêm c m vi c chuy n như ng, cho thuê, bán l i tài nguyên Internet dư i b t kỳ hình th c nào. i u 3: Cơ quan qu n lý tài nguyên Internet. Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) là ơn v tr c thu c B Bưu chính, Vi n thông th c hi n ch c năng qu n lý, phân b , giám sát và thúc Ny vi c s d ng tài nguyên Internet Vi t Nam. i u 4: Các thu t ng . Các thu t ng s d ng trong b n Quy nh này ư c hi u như sau: 1. Tài nguyên Internet bao g m h th ng các tên và s dùng cho Internet ư c n nh th ng nh t trên ph m vi toàn c u. Tài nguyên Internet bao g m: - Tên mi n (DN); - a ch Internet hay còn g i là a ch IP (IPv4, IPv6); - S hi u m ng (ASN); - S và tên khác ư c các t ch c qu c t có thNm quy n v tài nguyên Internet quy nh. 2. Tên mi n là tên ư c s d ng nh danh các a ch Internet. 2.1. Tên mi n c p cao nh t:
 3. 2.1.1. Tên mi n c p cao nh t dùng chung (gTLD) bao g m các tên mi n sau: .COM; .NET; .EDU; .ORG; .INT; .BIZ; .INFO; .NAME; .PRO; .AERO; .MUSEUM; .COOP và nh ng tên mi n dùng chung khác do các t ch c qu c t có thNm quy n v tài nguyên Internet quy nh. 2.1.2. Tên mi n c p cao nh t dùng cho các qu c gia (ccTLD) bao g m các tên mi n ư c quy nh theo chuNn qu c t v mã qu c gia [ISO3166]. Các tên mi n qu c gia thay i khi có thêm các qu c gia, lãnh th m i ho c khi sáp nh p các qu c gia l i v i nhau. Tên mi n c p cao nh t c a Vi t Nam là tên mi n qu c gia .VN. 2.2. Dư i tên mi n c p cao nh t là tên mi n c p 2, c p 3, c p 4, c p 5. 3. a ch Internet là a ch m ng c a thi t b , máy ch . 3.1. a ch IPv4 g m có a ch L p A, L p B và L p C ang ư c s d ng. 3.2. a ch IPv6 là th h a ch m i s s d ng trong tương lai. 4. S hi u m ng (ASN) là s ư c s d ng nh danh m t m ng máy tính tham gia vào các ho t ng nh tuy n chung trên Internet. 5. H th ng máy ch tên mi n (DNS) là t p h p các c m máy ch ư c k t n i v i nhau tr l i a ch IP tương ng v i m t tên mi n khi ư c h i n. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V i u 5: Quy n và nghĩa v c a Trung tâm Internet Vi t Nam. 1. Tham gia i di n chính th c v Internet c a Vi t Nam, tham gia các ho t ng c a các t ch c Internet qu c t liên quan n tài nguyên m ng Internet. Ph i h p, h p tác v i các t ch c qu c t khai thác d phòng h th ng máy ch tên mi n (DNS) cho tên mi n qu c gia .VN. ăng ký, duy trì tài nguyên Internet s d ng Vi t Nam và phát tri n s d ng tên mi n qu c gia .VN. 2. Thi t l p, khai thác và duy trì ho t ng 24 gi /ngày liên t c trong năm h th ng máy ch tên mi n (DNS) i v i tên mi n qu c gia .VN. Ph i h p v i các h th ng DNS c p dư i m b o t t cho ho t ng Internet Vi t Nam, b o v d li u tên mi n. 3. Ki m tra, giám sát vi c s d ng a ch IP, s li u m ng và tên mi n ã c p cho các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ho t ng Internet. ư c quy n yêu c u các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ho t ng Internet cung c p các thông tin và các s li u th ng kê liên quan t i ho t ng Internet. 4. m b o cung c p y a ch IP, s hi u m ng áp ng nhu c u c a các cơ quan, t ch c.
 4. 5. Qu n lý, phân b tài nguyên Internet công b ng, h p lý. Tr c ti p phân b tài nguyên Internet tr trư ng h p phân c p t i b n Quy nh này. Ban hành các bi u m u liên quan, t o i u ki n d dàng cho các cơ quan, t ch c, cá nhân ăng ký s d ng tài nguyên Internet, ti n t i ăng ký tr c tuy n qua m ng. 6. ư c thu phí và l phí tài nguyên Internet theo ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Trung tâm Internet Vi t Nam và theo quy nh c a pháp lu t. i u 6: Quy n và nghĩa v c a các cơ quan, t ch c, cá nhân s d ng tài nguyên Internet. 1. Các cơ quan, t ch c, cá nhân trong nư c ho c nư c ngoài tham gia ho t ng Internet u ư c quy n ăng ký s d ng tên mi n c p 3 sau tên mi n c p 2 dư i tên mi n qu c gia .VN và có trách nhi m b o m an toàn, an ninh cho h th ng thi t b và thông tin c a mình trên Internet. 2. Các cơ quan, t ch c, doanh nghi p có nhu c u thi t l p m ng k t n i v i Internet ư c quy n ăng ký s d ng a ch IP và s hi u m ng. 3. Các cơ quan, t ch c, doanh nghi p có trách nhi m tr l i tài nguyên Internet cho Trung tâm Internet Vi t Nam khi không còn có nhu c u s d ng n a. 4. Các cơ quan, t ch c c a h th ng chính tr bao g m: ng, Nhà nư c, Qu c h i, M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c chính tr khác ch ư c s d ng tên mi n dư i tên mi n qu c gia .VN và lưu gi thông tin trong các máy ch có a ch IP Vi t Nam. 5. Báo i n t ngoài vi c s d ng tên mi n dư i tên mi n qu c gia .VN có th ăng ký s d ng thêm tên mi n dư i tên mi n dùng chung (gTLD). 6. Các t ch c, cá nhân khác ư c quy n ăng ký s d ng tên mi n dư i tên mi n qu c gia .VN ho c dư i tên mi n dùng chung (gTLD). Các t ch c, cá nhân ch ư c s d ng tên mi n dư i tên mi n dùng chung gTLD) này sau 24 gi k t khi thông báo cho Trung tâm Internet Vi t Nam bi t t i Website http://www.gtld.info.vn. 7. Các t ch c, cá nhân nư c ngoài n u không vi ph m pháp lu t Vi t Nam u ư c quy n xin ăng ký tên mi n dư i tên mi n qu c gia .VN thông qua Trung tâm Internet Vi t Nam và ph i tuân th các quy nh v qu n lý và s d ng tài nguyên Internet c a b n Quy nh này. 8. Các cơ quan, t ch c, doanh nghi p ư c quy n: 8.1. Quy nh th t c ăng ký tên mi n trong ph m vi tên mi n c a mình nhưng không ư c trái v i các i u kho n c a b n Quy nh này. 8.2. Th c hi n qu n lý và phân b các tên mi n dư i tên mi n riêng c a mình. 8.3. ăng ký tr c ti p a ch IP và s hi u m ng t các t ch c qu c t ch trong trư ng h p B Bưu chính, Vi n thông cho phép.
 5. 8.4. Không ư c s d ng nh ng vùng a ch IP n m ngoài ph m vi Trung tâm Internet Vi t Nam qu n lý, phân b và không ư c phép nh tuy n nh ng a ch ó trên m ng tr trư ng h p k t n i v i c ng qu c t . Chương 3: TÊN MI N i u 7: Tên mi n c p cao nh t (TLD) 1. Tên mi n Vi t Nam .VN là tên mi n qu c gia c p cao nh t (ccTLD) theo c u trúc mã qu c gia ISO3166 chung c a th gi i, ư c quy nh cho các máy ch Internet ăng ký t i Vi t Nam. 2. S c p tên mi n t i a, k c tên mi n c p cao nh t .VN ư c quy nh là 5 c p và m b o s duy nh t c a tên mi n trong ph m vi tên mi n c p ó. i u 8: Tên mi n c p 2 (SLD) 1. Tên mi n c p 2 chung (gSLD) là các tên mi n Internet phân theo lĩnh v c, g m các tên mi n sau ây: 1.1. COM.VN: Danh cho t ch c, doanh nghi p, cá nhân ho t ng thương m i. 1.2. BIZ.VN: Dành cho các t ch c, doanh nghi p, cá nhân kinh doanh, tương ương v i v i COM.VN. 1.3. EDU.VN: Dành cho các cơ quan, t ch c, doanh nghi p có ho t ng liên quan t i giáo d c, ào t o. 1.4. GOV.VN: Dành cho các cơ quan, t ch c thu c b máy nhà nư c trung ương và a phương. 1.5. NET.VN: Dành cho các cơ quan, t ch c, doanh nghi p th c hi n ch c năng v m ng nói chung. 1.6. ORG.VN: Dành cho các t ch c chính tr , xã h i và các cơ quan, t ch c, doanh nghi p có ho t ng liên quan n lĩnh v c chính tr , xã h i; 1.7. INT.VN: Dành cho các t ch c qu c t t i Vi t Nam. 1.8. AC.VN: Dành cho các t ch c nghiên c u và các cơ quan, t ch c, doanh nghi p có ho t ng liên quan t i lĩnh v c nghiên c u. 1.9. PRO.VN: Dành cho các t ch c, cá nhân ho t ng trong nh ng lĩnh v c có tính chuyên ngành cao. 1.10. INFO.VN: Dành cho các t ch c cung c p các ngu n d li u thông tin v các lĩnh v c kinh t , chính tr , văn hoá, xã h i và các cơ quan, t ch c, doanh nghi p liên quan t i lĩnh v c cung c p các ngu n d li u thông tin và thông tin cá nhân.
 6. 1.11. HEALTH.VN: Dành cho các t ch c y t , dư c phNm và các cơ quan, t ch c, doanh nghi p có ho t ng liên quan t i lĩnh v c y t , dư c phNm. 1.12. NAME.VN: Dành cho tên riêng c a cá nhân tham gia ho t ng Internet. 1.13: Nh ng tên mi n khác do B Bưu chính, Vi n thông quy nh. 2. Tên mi n c p 2 theo a gi i hành chính là tên mi n Internet phân theo tên t nh, thành ph tr c thu c trung ương, g m: ANGIANG.VN BARIA-VUNGTAU.VN BACLIEU.VN BACCAN.VN BACGIANG.VN BACNINH.VN BENTRE.VN BINHDUONG.VN BINHDINH.VN BINHPHUOC.VN BINHTHUAN.VN CAMAU.VN CAOBANG.VN CANTHO.VN DANANG.VN DACLAC.VN DONGNAI.VN DONGTHAP.VN GIALAI.VN HAGIANG.VN HANAM.VN HANOI.VN HATAY.VN HATINH.VN HAIDUONG.VN HAIPHONG.VN HOABINH.VN HUNGYEN.VN TP.HOCHIMINH.VN KHANHHOA.VN KIENGIANG.VN KONTUM.VN LAICHAU.VN LANGSON.VN LAOCAI.VN LAMDONG.VN LONGAN.VN NAMDINH.VN NGHEAN.VN NINHBINH.VN NINHTHUAN.VN PHUTHO.VN PHUYEN.VN QUANGBINH.VN QUANGNAM.VN QUANGNGAI.VN QUANGNINH.VN QUANGTRI.VN SOCTRANG.VN SONLA.VN TAYNINH.VN THAIBINH.VN THAINGUYEN.VN THANHHOA.VN
 7. THUATHIENHUE.VN TIENGIANG.VN TRAVINH.VN TUYENQUANG.VN VINHLONG.VN VINHPHUC.VN YENBAI.VN 3. M i m t nhà cung c p d ch v k t n i Internet IXP, d chv truy nh p Internet ISP, d ch v ng d ng Internet OSP ho c d ch v thông tin Internet ICP và các trư ng h p khác ư c B Bưu chính, Vi n thông cho phép ư c quy n ăng ký m t tên mi n c p 2 ư i tên mi n qu c gia .VN. i u 9: Nguyên t c ăng ký tên mi n 1. Nh ng nguyên t c chung 1.1. Khuy n khích s d ng r ng rãi tên mi n dư i tên mi n qu c gia .VN. Ưu tiên nh ng tên mi n tr c ti p tham gia ho t ng, kinh doanh t i Vi t Nam. 1.2. Tên mi n là do t ch c, cá nhân t ch n, tuân theo quy nh c a pháp lu t hi n hành, phù h p v i các quy nh v s h u trí tu và các quy nh nêu trong b n Qui nh này. 1.3. ăng ký theo nguyên t c bình ng, không ph thu c vào ngư i ăng ký là m t cá nhân hay m t t ch c. T ch c, cá nhân ăng ký trư c ư c xét c p trư c. 1.4. Tên mi n ch ư c c p phát khi có y thông tin v máy ch tên mi n mà nó ư c t ho c tên mi n ích mà nó tr t i. 1.5. T ch c, cá nhân xin ăng ký tên mi n ph i gi i thích rõ m i liên quan c a tên mi n xin ăng ký v i ho t ng c a mình, hoàn toàn ch u trách nhi m v tính chính xác c a các thông tin cung c p cho Trung tâm Internet Vi t Nam. 2. Tên mi n ăng ký không ư c bao g m các c m t xâm ph m n l i ích c a qu c gia ho c không phù h p v i o c xã h i, v i n p s ng, văn hoá dân t c. 3. Tránh ăng ký các tên mi n liên quan t i tên các a danh, danh nhân, lãnh t hay liên quan t i các tên chung c a m t ngành kinh t , ch ng lo i hàng hoá, s n phNm, tên các lo i dư c phNm, t ch c liên chính ph , t ch c chính tr , xã h i. Trong trư ng h p có nhu c u ăng ký c n có s c rõ ràng. i u 10: Th t c ăng ký, s d ng tên mi n. 1. H sơ g i cho trung tâm Internet Vi t Nam bao g m: - ơn xin " ăng ký tên mi n": theo m u do Trung tâm Internet Vi t Nam quy nh. - Quy t nh thành l p ho c gi y phép ăng ký kinh doanh ho c gi y phép m văn phòng i di n i v i các cơ quan, t ch c, doanh nghi p; ho c ch ng minh thư nhân dân ho c h khNu thư ng trú i v i các cá nhân; ho c h chi u cùng th thư ng
 8. trú ho c ch ng nh n t m trú ho c th t m trú do các cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p i v i cá nhân là ngư i nư c ngoài ang sinh s ng và làm vi c t i Vi t Nam. 2. a ch nh n h sơ Trung tâm Internet Vi t Nam 115 Tr n Duy Hưng, qu n C u Gi y, Hà N i ho c 27 Nguy n B nh Khiêm, qu n 1 thành ph H Chí Minh ho c t i Website http://www.vnnic.net.vn trong trư ng h p ăng ký tr c tuy n. 3. Th i gian tr l i k t qu trong th i h n t i a 4 ngày làm vi c trên Website c a Trung tâm Internet Vi t Nam k t khi nh n ư c h sơ h p l . Nh ng tên mi n xét th y có kh năng tranh ch p s ư c thông báo qu ng bá t i Website http://www.vnnic.net.vn c a Trung tâm Internet Vi t Nam trong 3 ngày làm vi c, n u không có tranh ch p, tên mi n ó m i ư c xét c p chính th c. 4. Các t ch c, cá nhân ăng ký s d ng tên mi n c p 3 dư i tên mi n c p 2 theo tên m ng c a các nhà cung c p d ch v Internet nào thì tr c ti p làm vi c v i các nhà cung c p d ch v ó. 5. Tên mi n ã ư c c p phát ph i i vào ho t ng sau th i h n t i a là 60 ngày, quá th i h n này tên mi n ó s b thu h i, n u không có lý do chính áng. i u 11: Lưu gi tên mi n. 1. Tên mi n ph i ư c khai báo và l u gi trên m t máy ch có năng l c b o m an toàn thông tin. Vi c lưu gi tên mi n trên máy ch nào tuỳ thu c vào kh năng và s l a ch n c a t ch c, cá nhân ăng ký. 2. Vi c trao i thông tin trong quá trình s d ng tên mi n, b o trì tên mi n ư c th c hi n b ng các hình th c như g i văn b n, giao di n web ho c b ng thư i n t . i u 12: Thay i tên mi n. Thay i tên mi n bao g m: 1. Thay i hoàn toàn tên mi n là ăng ký m t tên mi n m i theo th t c ăng ký, s d ng tên mi n quy nh t i i u 10 b n Qui nh này. Trong trư ng h p này tên mi n cũ s b hu b . 2. Thay i các thông tin liên quan n s ho t ng và qu n lý c a tên mi n như các thông s k thu t, a ch cơ quan, s i n tho i, s fax, email, v.v... Nh ng thông tin thay i ó ph i ư c i n vào b n khai "Thay i tên mi n" theo m u do Trung tâm Internet Vi t Nam quy nh và g i cho Trung tâm Internet Vi t Nam. i u 13: T m ng ng, hu b tên mi n 1. Hu b tên mi n trong các trư ng h p sau: 1.1. Tên mi n ư c hu b n u nh n ư c yêu c u b ng văn b n h p pháp c a cơ quan, t ch c, cá nhân ăng ký.
 9. 1.2. Vi ph m pháp lu t theo văn b n k t lu n c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 1.3. Tên mi n s b hu b sau 30 ngày k t khi t m ng ng mà cơ quan, t ch c, cá nhân v n ti p t c vi ph m. 2. T m ng ng s d ng tên mi n trong các trư ng h p sau: 2.1. Vi ph m nh ng i u, kho n c a Quy nh này. 2.2. Quá th i h n thanh toán phí duy trì tên mi n theo quy nh. 3. G i thông báo. 3.1. Trung tâm Internet Vi t Nam s g i thông báo t m ng ng hay hu b cho các t ch c, cá nhân ang s d ng tên mi n. 3.2. Vi c t m ng ng hay hu b s ư c th c hi n ngay trên h th ng máy ch tên mi n, cơ s d li u tên mi n qu c gia. 4. Khôi ph c tên mi n Tr trư ng h p tên mi n b hu b theo kho n 1.1 và 1.2 c a i u này, t t c tên mi n b hu u ư c lưu gi l i t i a 30 ngày t o i u ki n cho các t ch c, cá nhân khôi ph c tên mi n cũ khi có kh năng s d ng l i. Chương 4: NA CH IP i u 14: Nguyên t c c p phát và s d ng a ch IP. 1. a ch IP c p phát ph i m b o: 1.1. Tính duy nh t và tính có ăng ký trên m ng Internet. 1.2. T o kh năng d dàng cho vi c nh tuy n. 1.3. Ti t ki m, công b ng. 2. a ch IP ư c c p phát cho nhu c u s d ng th c t ng th i có xem xét t i m t s thông tin d báo v phát tri n m ng trong tương lai. 3. Các a ch IP s d ng trên m ng Internet Vi t Nam u ph i n m trong vùng a ch do các t ch c qu c t có thNm quy n v tài nguyên Internet quy ho ch và phân b cho Vi t Nam. 4. Các a ch ư c c p phát ch ư c s d ng Vi t Nam, n u quá th i h n 6 tháng không s d ng trên m ng các a ch ó s b thu h i, n u không có lý do chính áng.
 10. 5. a ch IP do Trung tâm Internet Vi t Nam c p phát có giá tr trên toàn lãnh th Vi t Nam. Các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ho t ng Internet ph i th c hi n chính sách nh tuy n và qu ng bá các vùng a ch này theo hư ng d n c a Trung tâm Internet Vi t Nam. 6. Vi c c p phát các vùng a ch IP m i ch ư c xem xét khi vùng a ch cũ ã s d ng trên 80%. i u 15: Th t c ăng ký a ch Internet 1. H sơ g i trung tâm Internet Vi t Nam bao g m: - ơn xin " ăng ký a ch Internet" theo m u do Trung tâm Internet Vi t Nam quy nh. - Quy t nh thành l p ho c gi y phép ăng ký kinh doanh. 2. a ch nh n h sơ Trung tâm Internet Vi t Nam 115, Tr n Duy Hưng, Qu n C u Gi y, Hà N i ho c 27 Nguy n B nh Khiêm, qu n 1 thành ph H Chí Minh ho c t i Website http://www.vnnic.net.vn trong trư ng h p ăng ký tr c tuy n. 3. Th i h n tr l i ho c thông báo vùng a ch c p phát cho cơ quan, t ch c, doanh nghi p ăng ký ch m nh t là 10 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l . Chương 5: S HI U M NG (ASN) i u 16: Nguyên t c c p phát và s d ng s hi u m ng (ASN) 1. S hi u m ng c p phát ph i m b o: 1.1. Tình duy nh t và tính có ăng ký trên m ng Internet. 1.2. T o kh năng d dàng cho vi c nh tuy n. 1.3. Ti t ki m, công b ng. 2. Nhu c u s d ng th c t c a các t ch c. 3. S d ng s hi u m ng vào vùng a ch IP c a Vi t Nam v i chính sách nh tuy n c l p, k t n i v i nh ng nhà cung c p d ch v có chính sách nh tuy n khác nhau. 4. Các t ch c ư c c p s hi u m ng ch ư c s d ng s hi u m ng ó trong ph m vi m ng c a mình. 5. S hi u m ng s b thu h i n u quá th i h n 6 tháng s hi u m ng ó không ư c ưa vào s d ng trên Internet.
 11. i u 17: Th t c ăng ký s hi u m ng. 1. H sơ g i cho Trung tâm Internet Vi t Nam bao g m: - ơn xin " ăng ký S hi u m ng" theo m u do Trung tâm Internet Vi t Nam quy nh. - Quy t nh thành l p ho c gi y phép ăng ký kinh doanh. 2. a ch nh n h sơ: Trung tâm Internet Vi t Nam 115, Tr n Duy Hưng, Qu n C u Gi y, Hà N i ho c 27 Nguy n B nh Khiêm, qu n 1 thành ph H Chí Minh ho c t i Website http://www.vnnic.net.vntrong trư ng h p ăng ký tr c tuy n. 3. Th i h n tr l i ho c thông báo s hi u m ng ư c c p phát cho cơ quan, t ch c,doanh nghi p ăng ký ch m nh t là 15 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h pl . Chương 6: PHÍ VÀ L PHÍ i u 18: Thanh toán phí và l phí 1. Các kho n phí và l phí theo quy nh c a B Tài chính ph i ư c thanh toán cho Trung tâm Interner Vi t Nam trư c khi tài nguyên Interner ư c c p phát và i vào ho t ng ho c ti p t c ư c duy trì ho t ng trên m ng. 2. Khi tên mi n ã ư c ch p nh n, các lo i phí liên quan ph i ư c thanh toán trong th i h n t i a là 20 ngày, sau th i h n này, tên mièn ó s ư c t do cho các ch th khác ăng ký. Phí duy trì tài nguyên tr theo t ng năm hay nhi u năm tuỳ ch n, ch m nh t là sau 20 ngày k t khi nh n ư c gi y báo thanh toán. 3. Trung tâm Interner Vi t Nam có trách nhi m thu các kho n phí và g i gi y báo thanh toán khi n h n. 4. Các cơ quan, t ch c, cá nhân s d ng tên mi n ph i tr c ti p thanh toán cho Trung tâm Interner Vi t Nam. Trong trư ng h p u quy n cho các t ch c khác thanh toán giúp, hai bên c n tho thu n v i nhau phù h p v i quy nh thanh toán phí và l phí này. i u 19: Cơ s thu phí, l phí 1. M i m t b n ghi tên mi n trong máy ch tên mi n qu c gia ư c tính là m t tên mi n thu phí, l phí. 2. M c phí, l phí theo quy nh c a B Tài chính v thu phí, l phí tài nguyên Interner.
 12. Chương 7: GI I QUY T KHI U N I VÀ X LÝ VI PH M i u 20: Gi i quy t khi u n i 1. Khi có khi u n i v vi c qu n lý và s d ng tài nguyên Interner, các bên có liên quan có th g i văn b n yêu c u Trung tâm Interner Vi t Nam gi i quy t. Khi nh n ư c văn b n yêu c u, Trung tâm Interner Vi t Nam có trách nhi m xem xét, gi i quy t khi u n i theo qui nh hi n hành c a pháp lu t. N u khi u n i có liên quan n vi c gi i quy t tranh ch p v tên mi n gi a các bên, Trung tâm Interner Vi t Nam c n khuy n khích và t o i u ki n thu n l i các bên t tho thu n gi i quy t tranh ch p. Trong trư ng h p các bên không t tho thu n ư c, Trung tâm Interner Vi t Nam xem xét quy t nh trên cơ s các quy nh hi n hành c a pháp lu t. 2. N u không ng ý v i k t qu gi i quy t Trung tâm Interner Vi t Nam, các bên có liên quan có th yêu c u các cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i. i u 21: X lý vi ph m 1. M i vi ph m "Quy nh v qu n lý và s d ng tài nguyên Interner" s b x ph t theo Ngh nh s 55/2001/N -CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v qu n lý, cung c p và s d ng Interner và các quy nh khác c a pháp lu t. 2. Trung tâm Interner Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i Thanh tra chuyên ngành Bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin trong vi c thanh tra, ki m tra và x lý các vi ph m v tài nguyên Interner. Chương 8: I U KHO N THI HÀNH i u 22: i u kho n thi hành 1. Quy nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo, m i quy nh trư c ây trái v i b n Quy nh này u bãi b . 2. Các i tư ng quy nh t i i u 1 có trách nhi m th c hi n úng theo các i u kho n c a Quy nh này. 3. Trung tâm Interner Vi t Nam ch u trách nhi m: 3.1. Hư ng d n, ki m tra, nh c nh các cơ quan, t ch c, cá nhân tham gia ho t ng Interner th c hi n úng theo b n Quy nh này. 3.2. Ban hành các bi u m u liên quan t i vi c qu n lý và s d ng tài nguyên Interner. 3.3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ph n ánh k p th i v B Bưu chính, Vi n thông xem xét, b sung, s a i.
Đồng bộ tài khoản