Quyết định 925/QĐ-BXD

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
5
download

Quyết định 925/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 925/QĐ-BXD về việc thành lập các Hội đồng thẩm định Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 925/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 925/Q -BXD Hà n i, ngày 16 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P CÁC H I NG TH M NNH TIÊU CHU N K NĂNG NGH QU C GIA NĂM 2009. B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Quy t nh s 09/2008/Q -BL TBXH ngày 27/3/2008 c a B Lao ng Thương binh và Xã h i ban hành Quy nh nguyên t c, quy trình xây d ng và ban hành tiêu chu n k năng ngh qu c gia; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p các H i ng thNm nh Tiêu chuNn k năng ngh qu c gia năm 2009 cho các ngh thu c nhóm ngh xây d ng, s n xu t v t li u xây d ng (có danh sách c th kèm theo). i u 2. Các H i ng thNm nh Tiêu chuNn k năng ngh qu c gia có nhi m v thNm nh Tiêu chuNn k năng ngh qu c gia theo úng quy nh t i Quy t nh s 09/2008/Q -BL TBXH ngày 27/3/2008 c a B trư ng B Lao ng Thương binh và Xã h i hư ng d n v vi c xây d ng và ban hành Tiêu chuNn k năng ngh qu c gia. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các ơn v có liên quan và các ông, bà có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - BT Nguy n H ng Quân ( báo cáo); - T ng c c D y ngh ; - Lưu: VP,TCCB. Cao L i Quang
  2. DANH SÁCH CÁC H I NG TH M NNH TIÊU CHU N K NĂNG NGH QU C GIA NĂM 2009 I V I NHÓM NGH XD VÀ S N XU T VLXD ( Kèm theo Quy t nh s 925 /BXD-TCCB ngày 16 /9/2009). I/ H i ng th m nh Tiêu chu n k năng ngh qu c gia i v i ngh L p t ư ng ng nư c, C p nư c, thoát nư c: 1- ThS. Uông ình Ch t - Phó V trư ng V T ch c cán b - Ch t ch H i ng; 2- TS. Tr n H u Hà - Phó V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - Phó ch t ch H i ng; 3- ThS. Bùi Văn Dũng - Chuyên viên V T ch c cán b - Thư ký H i ng; 4- ThS. Hoàng Qu c Liêm - Trư ng b môn C p thoát nư c, Trư ng Cao ng Xây d ng Công trình ô th - U viên; 5- ThS. Nguy n ình H i - Phó trư ng khoa C p thoát nư c và môi trư ng, Trư ng Cao ng Xây d ng s 1 - U viên; 6- KS. Nguy n Văn Thành - Phó giám c Công ty CP Nư c và Môi trư ng Vi t Nam - U viên; 7- Ông Nguy n ình Thành - Công nhân c p thoát nư c b c 7/7, Công ty CP C p thoát nư c MTV Ninh Bình - U viên./. II/ H i ng th m nh Tiêu chu n k năng ngh qu c gia i v i ngh S n xu t Xi măng: 1- TS. Võ Quang Di m - Phó V trư ng V V t li u xây d ng - Ch t ch H i ng; 2- PGS.TS. Nguy n c Trí – Giám c Trung tâm, Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam - Phó ch t ch H i ng; 3- ThS. Bùi Văn Dũng - Chuyên viên V T ch c cán b - Thư ký H i ng; 4- KS. Vũ Quang H i- Trư ng phòng ào t o Trư ng Trung c p ngh k thu t Xi măng - U viên; 5- KS. Ph m Văn M nh- Chuyên viên V ào t o ngh - T ng c c D y ngh - U viên; 6- KS. Lê Thành Long - Trư ng phòng k thu t s n xu t, Công ty Xi măng Hoàng Th ch - U viên; 7- KS. Nguy n Th Hùng – Phòng K thu t Công ty Xi măng Bút Sơn - U viên.
  3. III/ H i ng th m nh Tiêu chu n k năng ngh qu c gia i v i ngh Gia công K t c u thép: 1- ThS. Uông ình Ch t - Phó V trư ng V T ch c cán b - Ch t ch H i ng; 2- ThS. Hoàng Công Thi - Hi u trư ng Trư ng Cao ng ngh LILAMA-1- Phó ch t ch H i ng; 3- ThS. Bùi Văn Dũng - Chuyên viên V T ch c cán b - Thư ký H i ng; 4- KSCK. Ph m Văn nh - Chuyên viên Phòng K thu t T ng công ty LILAMA - U viên; 5- KSCK. ng ình Ti u - Trư ng khoa Cơ khí Trư ng Cao ng ngh LILAMA-1 - U viên; 6- KSCK. Hoàng M nh Liêm- Trư ng khoa Cơ khí Trư ng Cao ng ngh Sông à - U viên; 7-KSCK. Nguy n Quang c - Trư ng phòng Cơ khí, Công ty TECOTEC- U viên; 8- KSCK. Ph m Văn Trung- Chuyên viên k thu t,Công ty TECOTEC- U viên. IV/ H i ng th m nh Tiêu chu n k năng ngh qu c gia i v i ngh S a ch a Máy thi công xây d ng: 1- ThS. Uông ình Ch t - Phó V trư ng V T ch c cán b - Ch t ch H i ng; 2- KSMXD. Vũ ình Quỳ - Phó hi u trư ng Trư ng Cao ng ngh Sông à - Phó ch t ch H i ng; 3- ThS. Bùi Văn Dũng - Chuyên viên V T ch c cán b - Thư ký H i ng; 4- KSMXD. Nguy n ông Phong – Trư ng phòng ào t o Trư ng cao ng ngh LICOGI - U viên; 5- KSMXD. H c C n- Trư ng phòng ào t o, Trư ng Cao ng ngh Giao thông v n t i TW 1 - U viên; 6- KSCK. Tr n Văn Khanh - Trư ng ban ngh s a ch a, Trư ng Cao ng ngh Giao thông v n t i TW 1 - U viên; 7- PGS.TS .Vũ Liêm Chính- Giám c Trung tâm Cơ i n, khoa Máy XD, Trư ng i h c Xây d ng - U viên; 8- KSMXD. Trương Phú Kỳ – Giám c xí nghi p Cơ khí XD, Công ty CP u tư XD s 1, T ng công ty XD Hà N i- U viên. V/ H i ng th m nh Tiêu chu n k năng ngh qu c gia i v i ngh L p t i n công trình:
  4. 1- ThS. Uông ình Ch t - Phó V trư ng V T ch c cán b - Ch t ch H i ng; 2- ThS. Hoàng Công Thi - Hi u trư ng Trư ng Cao ng ngh LILAMA-1- Phó ch t ch H i ng; 3- ThS. Bùi Văn Dũng - Chuyên viên V T ch c cán b - Thư ký H i ng; 4- KS. Quy n ình Biên - Trư ng khoa i n, Trư ng cao ng ngh LILAMA-1- U viên; 5- KS. ng c Hùng - Trư ng khoa i n, Trư ng Cao ng ngh Sông à - U viên; 6- KS. Lý M nh Hà - i trư ng Công ty Xây d ng s 7, T ng công ty VINACONEX - U viên; 7- KS. Tr n Văn Gi i - i trư ng Xí nghi p Bê tông ly tâm và xây d ng i n - U viên; 8- KS. Ph m Văn Hưng – Trư ng phòng Tư v n giám sát Công ty TNHH i Toàn Th ng – U viên. VI/ H i ng th m nh Tiêu chu n k năng ngh qu c gia i v i ngh Qu n lý khu ô th : 1- PGS.TS. Lưu c H i - C c trư ng C c Phát tri n ô th - Ch t ch H i ng; 2- PGS.TS. Nguy n c Trí - Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam - Phó ch t ch H i ng; 3- ThS. Bùi Văn Dũng - Chuyên viên V T ch c cán b - Thư ký H i ng; 4- TS.Tr n H u Hà - Phó V trư ng V Khoa h c Công ngh và Môi trư ng - U viên; 5- TS. Nguy n H ng Ti n - C c phó C c H t ng K thu t ô th – U viên; 6- KS. Thanh Trà - Phó phòng T ch c- hành chính, Công ty TNHHNNMTV D ch v nhà và khu ô th (T ng công ty HUD) - U viên; 7- KS. Nguy n Trung Thành - i trư ng i d ch v nhà , Công ty TNHHNNMTV D ch v nhà và khu ô th (T ng công ty HUD)- U viên. VII/ H i ng th m nh Tiêu chu n k năng ngh qu c gia i v i ngh M c xây d ng và TTNT: 1- ThS. Uông ình Ch t - Phó V trư ng V T ch c cán b - Ch t ch H i ng; 2- PGS.TS. Nguy n c Trí - Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam - Phó ch t ch H i ng;
  5. 3- ThS. Bùi Văn Dũng - Chuyên viên V T ch c cán b - Thư ký H i ng; 4- KS. Ph m Tr ng Khu - Hi u trư ng Trư ng Cao ng Xây d ng Nam nh - U viên; 5- ThS. Tr n Kh n Liêm - Trư ng khoa ào t o ngh , Trư ng cao ng XD Công trình ô th - U viên; 6- KS. ào Văn H nh - Giám c Công ty Xây d ng H ng Quang, Nam nh - U viên; 7- Ngh nhân Lê H ng Thái - Phó ch nhi m HTX M c m ngh ng Tâm, La Xuyên, Ý Yên, Nam nh - U viên. VIII/ H i ng th m nh Tiêu chu n k năng ngh qu c gia i v i ngh K thu t L p t ng công ngh : 1- ThS. Uông ình Ch t - Phó V trư ng V T ch c cán b - Ch t ch H i ng; 2- PGS.TS. Nguy n c Trí - Vi n Khoa h c Giáo d c Vi t Nam - Phó ch t ch H i ng; 3- ThS. Bùi Văn Dũng - Chuyên viên V T ch c cán b - Thư ký H i ng; 4- ThS. Hoàng Công Thi - Hi u trư ng Trư ng Cao ng ngh LILAMA-1- U viên; 5- KS. Vũ c Biên - Phó phòng ào t o, T ng công ty LILAMA - U viên; 6- KS. Ki u Th ng - Phó khoa, Trư ng Cao ng ngh CGCK xây d ng s 1 - U viên; 7- KS. Ph m Minh Phương, Chuyên gia ng, Công ty Tư v n thi t k LILAMA - U viên. (T ng s g m 08 H i ng thNm nh)
Đồng bộ tài khoản