Quyết định 93/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Quyết định 93/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 93/2006/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể di tích Kinh Thành Thăng Long và Thành Hà Nội là di sản văn hóa thế giới do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 93/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NAM ------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 93/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÂY DỰNG HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ UNESCO CÔNG NHẬN QUẦN THỂ DI TÍCH KINH THÀNH THĂNG LONG VÀ THÀNH HÀ NỘI LÀ DI SẢN VĂN HÓA THẾ GIỚI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ công văn số: 197/VPCP-VX ngày 12/01/2006 của Văn phòng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa và di sản thiên nhiên thế giới; Xét đề nghị của Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội và Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại tờ trình số 37/TTr-LT ngày 17/4/2006, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Hội đồng xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể di tích Kinh Thành Thăng Long và Thành Hà Nội là di sản văn hóa thế giới (gọi tắt là Hội đồng) gồm các Ông (bà) có tên dưới đây: * Chủ tịch: 1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. * Phó Chủ tịch: 2. Ông Phan Huy Lê - GS, Chủ tịch Hội Khoa học Sử học Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. * Các Ủy viên: 3. Ông Trần Đức Cường - PGS.TS, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. 4. Ông Phạm Quang Long - PGS.TS, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.
  2. 5. Đ/c Hà Văn Quế - Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội. 6. Ông Nguyễn Quốc Hùng - PGS.TS, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa - Bộ Văn hóa - Thông tin. 7. Ông Hồ Minh Tuấn - Phó Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam. 8. Ông Tống Trung Tín - PGS.TS, Phó Viện trưởng Viện Khảo Cổ học. 9. Ông Nguyễn Tuấn Khải - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc. 10. Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Chánh Văn phòng BCĐ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 11. Ông Đỗ Đình Hồng - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội. * Tổ thư ký Hội đồng: 1. Ông Trần Quang Dũng - Phó Chánh Văn phòng BCĐ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. 2. Ông Vũ Văn Quân - TS, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng: - Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng Hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể di tích Kinh Thành Thăng Long và Thành Hà Nội là di sản văn hóa thế giới. - Thành lập các tổ chuyên môn; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, điều hành các tổ chuyên môn. - Thực hiện công việc xây dựng hồ sơ đảm bảo tiến độ, chất lượng, theo yêu cầu đề ra của các tổ chức trong nước và nước ngoài. - Tham mưu, đề xuất với UBND Thành phố và thường xuyên báo cáo kết quả quá trình tổ chức thực hiện, những vướng mắc khó khăn trong quá trình xây dựng hồ sơ để giải quyết. - Liên hệ, trao đổi với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước để phối hợp tiến hành các công việc có liên quan đến công tác lập hồ sơ. - Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng được trích từ kinh phí Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội được UBND Thành phố phê duyệt hàng năm.
  3. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan và các Ông (Bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo); - Bộ Văn hóa Thông tin (để báo cáo); - Viện KHXHVN (để báo cáo); - UBQG UNESCO VN (để báo cáo); - TTTU, TTHĐND TP (để báo cáo); - Các đ/c PCT UBND TP (để báo cáo); Nguyễn Quốc Triệu - Các đ/c TV BCĐ QGKN 1000 năm TL - Các Sở: VHTT, TC, KHĐT - VP BCĐ KN 1000 năm TLHN - Như trên; - V1, V3, VX, TH - Lưu.
Đồng bộ tài khoản