Quyết định 94/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định 94/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 94/2002/QĐ-TTg về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 94/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 94/2002/QĐ-TTg Hà N i, ngày 17 tháng 7 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHƯNH PH S 94/2002/Q -TTG NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2002 V CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 5 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHOÁ IX TH TƯ NG CHƯNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 07/2002/NQ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t ̃ nh này Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh̃i l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương ng khoá IX. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TH C HI N NGHN QUY T H I NGHN L N TH 5 BAN CH P HÀNH TRUNG ƯƠNG NG KHÓA IX V TI P T C I M I, PHÁT TRI N VÀ NÂNG CAO HI U QU KINH T T P TH VÀ TI P T C IM I CƠ CH , CHÍNH SÁCH, KHUY N KHÍCH VÀ T O I U KI N PHÁT TRI N KINH T TƯ NHÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 94/2002/Q -TTg ngày 17 tháng 7 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph )
  2. A. M C TIÊU VÀ YÊU C U C A CHƯƠNG TRÌNH M c tiêu c a Chương trình hành ng (Chương trình) là kh ng nh và b sung các nhi m v c a Chính ph , các B , ngành, chính quy n a phương các c p nh m t ch c th c hi n th ng l i Ngh quy t Trung ương: ti p t c i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu kinh t t p th , i m i cơ ch , chính sách, khuy n khích và t o i u ki n phát tri n kinh t tư nhân, góp ph n gi i phóng và phát tri n l c lư ng s n xu t, huy ng các ngu n l c xã h i vào s n xu t, kinh doanh, nâng cao năng l c c nh tranh c a doanh nghi p, t o thêm vi c làm, c i thi n i s ng nhân dân, thúc Ny phân công lao ng xã h i, chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa, phát tri n kinh t th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa. Yêu c u c a Chương trình là trên cơ s quán tri t y quan i m, m c tiêu và n i dung c a Ngh quy t c th hóa thành các văn b n pháp quy m t cách y , ng b , k p th i, nh m t o môi trư ng th ch thu n l i và tâm lý xã h i cho s phát tri n c a kinh t t p th và kinh t tư nhân; ti p t c hoàn thi n, tăng cư ng qu n lý nhà nư c và t ch c th c hi n có hi u qu các Ngh quy t s 13 và s 14 c a H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương ng Khóa IX. B. NH NG N I DUNG CHÍNH C A CHƯƠNG TRÌNH ng th i v i vi c th c hi n các chương trình hành ng và các cơ ch chính sách hi n hành, các B , ngành, chính quy n a phương c n ch ng t ch c tri n khai th c hi n nh ng công vi c c th sau ây: I. T O MÔI TRƯ NG TH CH THU N L I, D DÀNG TRONG KH I S VÀ HO T NG KINH DOANH 1. B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Liên minh H p tác xã Vi t Nam Ny m nh vi c th c hi n Lu t H p tác xã trong năm 2002; t ng k t, xác nh các tiêu chí ti n hành phân lo i h p tác xã ã chuy n i và thành l p m i theo Lu t; tuyên truy n, ph bi n các mô hình kinh t t p th có hi u qu . 2. B Tài chính ch trì ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t nay n h t năm 2002 ch o x lý d t i m n t n ng c a các h p tác xã nông nghi p theo Quy t nh s 146/2001/Q -TTg ngày 02 tháng 10 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và Thông tư s 31/2002/TT-BTC ngày 29 tháng 03 năm 2002 c a B Tài chính. 3. Trong quý I năm 2003, B Tài chính ch trì ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình Th tư ng Chính ph án v phương hư ng và gi i pháp x lý các kho n n ã lên lư i thanh toán c a các h p tác xã phi nông nghi p. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o n cu i quý II năm 2003 x lý d t i m (chuy n i ho c gi i th ) các h p tác xã nông nghi p cũ t n ng (3.169 h p tác xã).
  3. 5. n h t quý III năm 2002, các B ã ư c giao nhi m v ph i t ch c hư ng d n th c hi n Quy t nh s 132/2000/Q -TTg ngày 24 tháng 11 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v chính sách phát tri n ngành, ngh nông thôn. 6. Trong quý II năm 2003, B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan hoàn thành án s a i b sung Lu t H p tác xã theo hư ng: hoàn thi n các mô hình h p tác xã ki u m i, bao g m h p tác xã nông nghi p, h p tác xã ti u th công nghi p, h p tác xã d ch v ; ơn gi n hóa th t c thành l p h p tác xã và trình t , th t c ăng ký kinh doanh; m r ng i tư ng tham gia h p tác xã; a d ng hoá các phương th c và tài s n góp v n; c i cách các d ch v hành chính công i v i h p tác xã; phân nh rõ quy n qu n lý nhà nư c c a u ban nhân dân các c p; phân nh rõ ch c năng qu n lý c a Ban ch nhi m và ch c năng i u hành c a ch nhi m h p tác xã. 7. Các B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các a phương ti p t c Ny m nh thi hành Lu t Doanh nghi p theo úng Ch th s 04/2002/CT-TTg ngày 8 tháng 2 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ti p t c Ny m nh th c hi n Lu t Doanh nghi p. 8. B K ho ch và u tư t ch c th c hi n trong quý III, quý IV năm 2002 và quý I năm 2003 các bi n pháp chính sách ư c Chính ph nêu t i Ngh nh s 90/2001/N -CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a. C th là: - T ng h p xây d ng các chương trình tr giúp doanh nghi p nh và v a. - Thành l p C c Phát tri n doanh nghi p nh và v a. - Thành l p H i ng Khuy n khích Phát tri n doanh nghi p nh và v a. - Thành l p Trung tâm h tr k thu t doanh nghi p nh và v a t i thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh và thành ph à N ng. 9. B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính hoàn thành trong quý III năm 2003 D th o Lu t s a i b sung Lu t khuy n khích u tư trong nư c theo hư ng chuy n sang ch ăng ký ưu ãi u tư (b Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư), m b o cho các doanh nghi p và h kinh doanh cá th th c hi n d án u tư thu c di n ưu ãi u tư ương nhiên ư c hư ng nh ng ưu ãi theo lu t nh, không c n ph i xin phép cơ quan nhà nư c có thNm quy n. 10. Trong quý II năm 2003, B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i Ban T ch c Cán b Chính ph và các B , ngành có liên quan trình Chính ph án v cơ quan làm u m i Trung ương và cơ quan làm u m i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có nhi m v ph i h p theo dõi, t ng h p tình hình, phát hi n và xu t nh ng bi n pháp tháo g khó khăn và ch ng u n n n nh ng sai ph m c a kinh t tư nhân và t ch c th ng nh t m t h th ng ăng ký kinh doanh t Trung ương n a phương. 11. B K ho ch và u tư hoàn thành trong quý I năm 2004 án b sung, s a i Lu t doanh nghi p theo hư ng ti n t i thi t l p và áp d ng m t m t b ng pháp lý
  4. chung trong thành l p, t ch c ho t ng c a các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , cho c doanh nghi p trong nư c và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; t o i u ki n d dàng, thu n l i các doanh nghi p tư nhân liên doanh v i nhà u tư nư c ngoài; m b o cho doanh nghi p tư nhân ư c tham gia bình ng như doanh nghi p nhà nư c vào các lĩnh v c, ngành ngh c a n n kinh t . II. CHÍNH SÁCH T AI Th c hi n nh ng chính sách t ai ã nêu trong Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t i h i IX c a ng và trong các ngh quy t, quy t nh c a Chính ph liên quan n t ai, các B , ngành và a phương t p trung th c hi n nh ng nhi m v sau: 1. Trong quý IV năm 2002, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch trì ph i h p v i T ng c c a chính, B Tài chính, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n vi c " i i n d n th a" trên nguyên t c t nguy n, t tho thu n và các bên cùng có l i, k t h p t ch c quy ho ch l i ng ru ng t p trung ru ng t phát tri n s n xu t hàng hoá, m mang ngành, ngh . 2. Trong quý IV năm 2002, T ng c c a chính ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính và các c p chính quy n a phương trình Chính ph b sung Ngh nh quy nh các trư ng h p giao t không thu ti n và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các h p tác xã nông nghi p; quy nh ch mi n, gi m ti n thuê t và ch m n p ti n thuê t i v i các h p tác xã phi nông nghi p; quy nh i v i t , t chuyên dùng, t nh n chuy n như ng h p pháp theo quy nh c a pháp lu t, t ư c nhà nư c giao ã n p ti n s d ng t c a h gia ình, cá nhân mà ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t n u có nhu c u ư c phép chuy n sang s n xu t kinh doanh mà không ph i chuy n sang thuê t và n p ti n thuê t. 3. Trong quý I năm 2003, B Tài chính ch trì ph i h p v i T ng c c a chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Th tư ng Chính ph án v ch và th t c hoàn tr cho h p tác xã các kho n chi phí u tư tôn t o m t b ng s n xu t kinh doanh khi ph i thu h i chuy n sang thuê t. 4. Trong quý III năm 2002, B Tài chính ch trì ph i h p v i T ng c c a chính trình Chính ph ban hành Ngh nh hư ng d n kê biên u giá quy n s d ng t nh m huy ng các ngu n v n trong dân, s d ng ti n thu ư c cho u tư h t ng và các d án công nghi p. 5. U ban nhân dân các c p căn c vào quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i c a a phương mình, căn c vào thNm quy n theo Lu t nh, trong các năm 2003- 2005, t ch c thu h i nh ng di n tích t ã giao ho c cho thuê trư c ây hi n chưa s d ng ho c s d ng sai m c ích t o qu t cho phát tri n công nghi p và h t ng; i v i nh ng di n tích t thu c thNm quy n quy t nh c a Th tư ng Chính ph , T ng c c a chính ch trì ph i h p v i B , ngành có liên quan trình Th tư ng Chính ph phương án thu h i và u th u s d ng sau khi thu h i. 6. Trong quý I năm 2003, B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, T ng c c a chính trình Chính ph án phân c p
  5. vi c quy t nh thành l p khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh cho các c p chính quy n a phương theo hư ng t o i u ki n thu n l i các h p tác xã, doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t thuê làm m t b ng kinh doanh v i giá thuê h p lý và th t c u tư vào khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh d dàng, khuy n khích các h p tác xã, các doanh nghi p cùng tham gia xây d ng các khu công nghi p, c m công nghi p, làng ngh . III. CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TÍN D NG Cùng v i các bi n pháp tài chính, tín d ng ã nêu trong Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t i h i IX c a ng và trong các ngh quy t, quy t nh c a Chính ph , các B , ngành và a phương t p trung th c hi n nh ng nhi m v sau: 1. Trong quý III năm 2002, B Tài chính ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Qu H tr phát tri n trình Chính ph ban hành Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 43/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph v tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c theo hư ng quy nh th ng nh t các i u ki n vay v n như nhau cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , th ng nh t các quy nh v i tư ng ư c hư ng ưu ãi u tư, lo i d án ư c hư ng tín d ng ưu ãi u tư v i các quy nh c a Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành Lu t khuy n khích u tư trong nư c và Ngh nh s 35/2002/N -CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 c a Chính ph v s a i, b sung các danh m c A, B và C ban hành kèm theo Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph . 2. Trong quý III năm 2002, B Tài chính ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình Chính ph ban hành cơ ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p tư nhân. 3. Trong quý III năm 2002, B Tài chính ch trì ph i h p v i B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình Chính ph D th o s a i, b sung ch k toán cho phù h p v i trình c a doanh nghi p nh và v a, t o i u ki n cho doanh nghi p tư nhân s d ng d ch v ki m toán, th c hi n công khai tình hình tài chính doanh nghi p hàng năm. 4. Trong quý I năm 2003, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xúc ti n thành l p các Qu b o lãnh tín d ng cho doanh nghi p nh và v a theo Ngh nh s 90/2001/N -CP ngày 23 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v tr giúp phát tri n doanh nghi p nh và v a, Quy t nh s 193/2001/Q -TTg ngày 30 tháng 12 tháng 2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch thành l p, t ch c và ho t ng c a Qu b o lãnh tín d ng cho doanh nghi p nh và v a và Thông tư s 42/2002/TT-BTC ngày 7 tháng 5 tháng 2002 c a B Tài chính hư ng d n thành l p Qu b o lãnh tín d ng cho doanh nghi p nh và v a. 5. Trong quý III năm 2002, B Tài chính ch trì ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Qu H tr Phát tri n trình Th tư ng Chính ph án thành l p Ngân hàng Xu t khNu, Nh p khNu h tr s n xu t hàng xu t khNu (cho vay, bán ch u, tr ch m...) trên cơ s t ng k t kinh nghi m h tr tín d ng xu t khNu th i gian qua.
  6. 6. Trong quý IV năm 2003, B Thương m i ch trì ph i h p v i B Tài chính hư ng d n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương l p Qu H tr xúc ti n thương m i trên cơ s ngân sách a phương và các ngu n tài chính h p pháp khác th c hi n vi c h tr doanh nghi p trong vi c phát tri n th trư ng, h tr các d ch v phát tri n kinh doanh. 7. Trong quý III năm 2003, U ban Ch ng khoán Nhà nư c trình Chính ph án thành l p th trư ng ch ng khoán phi t p trung (th trư ng OTC) t o i u ki n cho các doanh nghi p tư nhân nh và v a tham gia vào th trư ng ch ng khoán, t o thêm kênh huy ng v n. 8. Trong quý IV năm 2003, B Tài chính ch trì ph i h p v i các B ngành có liên quan trình Chính ph án i u ch nh, b sung Lu t thu s d ng t nông nghi p: mi n thu s d ng t nông nghi p trong h n i n n năm 2010 cho h nông dân; i u ch nh b sung Lu t thu thu nh p doanh nghi p: mi n thu thu nh p doanh nghi p trong m t th i gian nh t nh i v i h p tác xã nông, lâm, diêm, ngư nghi p m i chuy n i ho c m i thành l p. IV. CHÍNH SÁCH LAO NG - TI N LƯƠNG, ÀO T O, KHOA H C VÀ CÔNG NGH 1. Trong quý IV năm 2002, B K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i B Tài chính, các B , ngành có liên quan, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Liên minh H p tác xã Vi t Nam trình Chính ph K ho ch v nhu c u ào t o, n i dung hình th c ào t o và phân b kinh phí th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b cho h p tác xã. 2. Trong quý III năm 2003, B Lao ng, Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành có liên quan trình Chính ph ban hành Ngh nh v chính sách b o hi m xã h i i v i xã viên, ngư i lao ng làm vi c t i h p tác xã, h kinh doanh cá th và doanh nghi p tư nhân. 3. Trong quý III năm 2003, B Lao ng Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành có liên quan trình Chính ph ban hành Ngh nh v chính sách b o hi m th t nghi p theo hư ng hình thành qu b o hi m th t nghi p, ngư i s d ng lao ng và ngư i lao ng cùng óng góp, có s h tr m t ph n c a Nhà nư c. 4. Trong quý IV năm 2003, B Lao ng, Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p Thanh tra Nhà nư c và các B , ngành có liên quan trình Chính ph ban hành Ngh nh quy nh v x lý các vi ph m c a doanh nghi p v vi c ký k t h p ng lao ng, ti n lương, ti n công, th i gian làm vi c, b o m các i u ki n v sinh và an toàn lao ng. 5. Trong quý II năm 2003, B Lao ng, Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan và Liên minh H p tác xã Vi t Nam trình Chính ph án hư ng d n th c hi n chính sách ào t o ngh cho khu v c kinh t t p th theo quy nh c a Lu t H p tác xã.
  7. 6. Trong quý IV năm 2003, B Lao ng, Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i các B , ngành có liên quan trình Chính ph án s d ng m t ph n ngu n v n t ngân sách nhà nư c và m t ph n tín d ng ưu ãi h tr cho ngư i lao ng h c chuy n i ngh ph c v cho m c tiêu chuy n i cơ c u kinh t và t o vi c làm; xây d ng cơ ch chia s trách nhi m ba bên: Nhà nư c-Doanh nghi p-Ngư i lao ng trong trang tr i chi phí d y và h c ngh ; h tr m các l p ng n h n mi n phí b i dư ng ki n th c khoa h c, công ngh cho h kinh doanh, doanh nghi p c a tư nhân. 7. Trong quý I năm 2003, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các B , ngành trình Chính ph án khuy n khích các cơ quan nghiên c u khoa h c-công ngh liên k t v i h p tác xã, chuy n giao các thành t u khoa h c-công ngh m i cho h p tác xã, nghiên c u s n xu t s n phNm m i, khai thác và s d ng ngu n nguyên li u s n có trong nư c. 8. Trong quý II năm 2003, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các B , ngành trình Chính ph án m r ng h th ng d ch v tư v n khoa h c, công ngh cho các h kinh doanh và doanh nghi p; h tr các doanh nghi p ng d ng công ngh thông tin, thuê, mua tr góp thi t b i m i công ngh ; th c hi n t t vi c b o h quy n s h u công nghi p. 9. Trong quý IV năm 2002, Vi n Thi ua và Khen thư ng ch trì ph i h p v i B Văn hóa - Thông tin trình Chính ph ban hành quy nh v khen thư ng các cá nhân, doanh nghi p, h p tác xã và t ch c khác áp d ng có hi u qu công ngh tiên ti n, nâng cao ch t lư ng và s c c nh tranh c a s n phNm. V. CHÍNH SÁCH H TR V THN TRƯ NG, XÚC TI N THƯƠNG M I - U TƯ 1. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s d ng ngân sách a phương, k t h p v i ngu n l c c a các doanh nghi p có cơ ch , chính sách th a áng h tr cho vi c xây d ng cơ s h t ng, b n bãi, các trung tâm thương m i gi i thi u s n phNm, tư v n thương m i, u tư và cung c p thông tin th trư ng trong nư c và ngoài nư c. Ho t ng c a các trung tâm thương m i này ư c t ch c theo nguyên t ct m b o kinh phí ho t ng. 2. Trong quý IV năm 2002, các B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng và tri n khai th c hi n các chương trình tr giúp h p tác xã, doanh nghi p, trư c h t là doanh nghi p nh và v a, trong kh i s kinh doanh, ào t o ngh và ào t o doanh nhân, chuy n giao và áp d ng công ngh , xúc ti n thương m i và h tr xu t khNu b ng các phương th c và hình th c a d ng, thích h p, hi u qu . 3. Trong năm 2003, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , cơ quan thu c Chính ph có ho t ng liên quan n doanh nghi p, h p tác xã ph i xây d ng trang web riêng c p nh t các thông tin v chính sách, quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i, thông tin v th trư ng trong và ngoài nư c, các ho t ng h i ch , trưng bày, tri n lãm gi i thi u s n phNm, d báo trung, dài h n v xu hư ng phát tri n c a các ngành, các s n phNm trong nư c và nư c ngoài, các chương trình, d án qu c gia, các d án phát tri n khác có ngu n v n t ngân sách
  8. nhà nư c và các ngu n v n u tư nư c ngoài, ng th i, n i v i m ng thông tin qu c gia b t c ai có nhu c u u có th ti p c n ư c v i các thông tin ó. C. T CH C TRI N KHAI TH C HI N I. CÔNG TÁC TƯ TƯ NG, THÔNG TIN, TUYÊN TRUY N 1. Trong quý III và quý IV năm 2002, B Văn hóa và Thông tin ph i h p v i các B , ngành, các a phương tri n khai vi c t ch c quán tri t Ngh quy t Trung ương 5 khóa IX v phát tri n kinh t t p th và kinh t tư nhân; nhân r ng mô hình h p tác xã ki u m i, mô hình kinh t t p th có hi u qu ; tuyên truy n và phát ng trong toàn xã h i, toàn dân phong trào tôn vinh, khuy n khích thành l p doanh nghi p, phát tri n kinh doanh, c bi t chú tr ng làm cho các nhà u tư tư nhân, các doanh nhân thông su t và yên tâm i v i ch trương c a ng phát tri n lâu dài kinh t t p th , kinh t tư nhân. 2. Trong quý III năm 2002, Ban T ch c Cán b Chính ph t ch c th c hi n sâu r ng Ngh nh 02/CP ngày 2 tháng 11 năm 1997 v c th hóa nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B i v i h p tác xã. 3. Trong quý III và quý IV năm 2002, B K ho ch và u tư ph i h p v i các B , ngành, các a phương t ch c t p hu n r ng rãi cho cán b c p qu n, huy n, c p xã, phư ng v Lu t doanh nghi p; ch o các ban, ngành tháo g nh ng vư ng m c trong kinh doanh c a doanh nghi p; hư ng d n và tư v n cho các h ti u công nghi p, th công nghi p, ngh truy n th ng, trang tr i thành l p doanh nghi p, c bi t Ny m nh vi c tri n khai th c hi n Lu t Doanh nghi p các vùng nông thôn, mi n núi. II. TRI N KHAI TH C HI N Ngay sau khi Chương trình hành ng này c a Chính ph ư c ban hành B K ho ch và u tư, các B , ngành, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch ng t ch c tuyên truy n, ph bi n và giáo d c trong b máy chính quy n nhà nư c các c p, các t ch c oàn th , các hi p h i, t ch c qu n chúng và các t ng l p nhân dân, nh t là c ng ng các nhà kinh doanh quán tri t Ngh quy t v ti p t c i m i cơ ch , chính sách, khuy n khích và t o i u ki n phát tri n kinh t tư nhân và Ngh quy t v ti p t c i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu kinh t t p th , Chương trình hành ng c a Chính ph ; hư ng d n các ngành, các c p xây d ng chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t Trung ương 5 và Chương trình hành ng này. III. THEO DÕI TH C HI N 1. B K ho ch và u tư có trách nhi m theo dõi vi c th c hi n Chương trình hành ng này, nh kỳ 6 tháng m t l n t ng k t và báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. Các B , Cơ quan ngang b , Cơ quan thu c Chính ph , u ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào Chương trình hành ng này c a Chính ph c th hóa chương trình hành ng th c hi n Ngh quy t H i ngh Trung ương l n th 5 c a cơ quan, a phương mình.
Đồng bộ tài khoản