Quyết định 94/2007/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định 94/2007/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ Về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 94/2007/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA GIA LAI VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 94/2007/Q -UBND Pleiku, ngày 23 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG TH C HI N NGHN QUY T 32/2007/NQ-CP NGÀY 29/6/2007 C A CHÍNH PH V M T S GI I PHÁP C P BÁCH NH M KI M CH TAI N N GIAO THÔNG VÀ ÙN T C GIAO THÔNG Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003; Căn c Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ngày 29/06/2007 c a Chính ph V m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông; Theo ngh c a Thư ng tr c Ban ATGT t nh, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng Th c hi n Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph V m t s gi i pháp c p bách nh m ki m ch tai n n giao thông và ùn t c giao thông. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c S Giao thông v n t i; Giám c Công an t nh; Th trư ng các s , ban, ngành t nh; Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph thu c t nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Ph m Th Dũng CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG
  2. TH C HI N NGHN QUY T 32/2007/NQ-CP NGÀY 29/06/2007 C A CHÍNH PH V M T S GI I PHÁP C P BÁCH NH M KI M CH TAI N N GIAO THÔNG VÀ ÙN T C GIAO THÔNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 94 /2007/Q -UBNDngày 23 tháng 10 năm 2007 c a UBND t nh) I. M C ÍCH, YÊU C U: 1. Các s , ban, ngành, oàn th ; UBND huy n, th xã, thành ph (sau ây g i chung là UBND c p huy n) t ch c quán tri t n t ng cán b , công ch c, viên ch c, chi n sĩ l c lư ng vũ trang và toàn th nhân dân trong t nh v t m quan tr ng c a Ngh quy t 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 c a Chính ph và yêu c u th c hi n nghiêm túc, y , tri t các gi i pháp c p bách ã nêu trong Ngh quy t; qua ó v n ng, giáo d c m i ngư i nêu cao tinh th n t giác, tính gương m u trong vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v b o m tr t t an toàn giao thông. 2. Các cơ quan, ơn v , a phương t ch c nghiên c u k n i dung Ngh quy t 32/2007/NQ-CP, có bi n pháp h u hi u t ch c th c hi n úng ti n nh ng nhi m v c p bách theo ch c năng, nhi m v c a cơ quan, ơn v mình và theo s phân công, ch o c a UBND t nh. 3. Th trư ng các s , ban, ngành, Ch t ch UBND c p huy n có trách nhi m tham mưu cho c p u ch o, t p trung cao trong t ch c th c hi n Ch th s 22/CT- TW c a Ban Bí thư Trung ương ng, Ngh quy t 13/2002/NQ-CP và Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph , Ngh quy t 09-NQ/TU c a Ban Thư ng v T nh u và Quy t nh s 65/2007/Q -UBND ngày 19/06/2007 c a UBND t nh, nh m t o chuy n bi n tích c c trong công tác m b o tr t t an toàn giao thông trên a bàn; xác nh rõ yêu c u b o m tr t t an toàn giao thông là nhi m v tr ng tâm, c p bách, thư ng xuyên, lâu dài và ưa m c tiêu gi m thi u tai n n giao thông thành quy t tâm chính tr cao c a toàn ng, toàn dân, c a c h th ng chính tr trên a bàn t nh. II. N I DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 1. y m nh công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v tr t t an toàn giao thông: 1.1. T i tr s m i cơ quan, ơn v , oàn th , khu dân cư th c hi n nhi u hình th c tuyên truy n v an toàn giao thông như: l p và trưng bày b ng thông tin, b ng nh; xây d ng b n tin n i b ; t ch c sinh ho t chuyên …, nh m tuyên truy n, ph bi n các quy nh c a pháp lu t v giao thông, ng viên m i ngư i gương m u ch p hành; có hình th c khen thư ng tho áng, k p th i i v i nh ng ngư i có thành tích xu t s c trong công tác gi gìn tr t t an toàn giao thông và phê phán nh ng ngư i có hành vi vi ph m. 1.2. ài Phát thanh - Truy n hình, Báo Gia Lai ph i xác nh tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v an toàn giao thông là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm; thư ng xuyên duy trì và tăng th i lư ng, nâng cao ch t lư ng chuyên m c, chuyên v An toàn giao thông; t ng h p, thông tin k p th i k t qu tri n khai công tác m b o tr t t an toàn giao thông c a các c p, các ngành; ph n ánh gương ngư i t t, vi c t t, ph
  3. bi n nh ng kinh nghi m hay trong công tác m b o tr t t an toàn giao thông, phê phán nh ng hành vi vi ph m pháp lu t v giao thông. 1.3. S Tư pháp ch trì biên so n, biên d ch Ch th 22-CT/TW, Ngh quy t 13/2002/NQ-CP, Ngh quy t 32/2007/NQ-CP, Ngh nh 146/2007/N -CP, Ngh quy t 09-NQ/TU và các văn b n ch oc a ng, Chính ph và UBND t nh liên quan n công tác m b o tr t t an toàn giao thông sang ti ng Jrai, Bahnar v i n i dung ng n g n, phù h p v i t ng i tư ng, t ch c phát hành n t n thôn, làng, t dân ph ph c v công tác tuyên truy n. 1.4. S Giáo d c và ào t o t ch c th c hi n t t Ch th s 52/2007/CT-BGD T ngày 31/8/2007 c a B Giáo d c và ào t o “V tăng cư ng công tác giáo d c an toàn giao thông trong các cơ s giáo d c”; ch o các trư ng h c trong t nh th c hi n chương trình giáo d c tr t t an toàn giao thông trong nhà trư ng, tăng cư ng các ho t ng ngo i khoá v tr t t an toàn giao thông; cao tính gương m u c a giáo viên, cán b trong ngành h c sinh noi theo. Hi u trư ng các trư ng ph thông, trư ng cao ng, trung h c chuyên nghi p và d y ngh qu n lý ch t ch h c sinh, sinh viên trong vi c ch p hành pháp lu t tr t t an toàn giao thông; thư ng xuyên nh c nh , ưa thông tin liên quan n tr t t an toàn giao thông vào n i dung sinh ho t u tu n, l chào c , sinh ho t l p, sinh ho t oàn, i; quy nh vi c ánh giá o c h c sinh, sinh viên vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông; kiên quy t x lý nghiêm i v i h c sinh chưa tu i theo quy nh mà i u khi n xe môtô, xe g n máy; h c sinh, sinh viên không có gi y phép lái xe mà i u khi n xe mô tô. S Giáo d c và ào t o t ch c ki m tra, x lý trách nhi m Hi u trư ng các trư ng không t ch c th c hi n nghiêm túc nh ng quy nh trên. 1.5. Công an t nh ch o phòng C nh sát giao thông, Công an các huy n, th xã, thành ph th c hi n ngay vi c thông báo v cơ quan, trư ng h c, phư ng, xã, t dân ph , c m dân cư nh ng cán b , công ch c, viên ch c, h c sinh, sinh viên và ngư i vi ph m pháp lu t tr t t an toàn giao thông ph i h p x lý, giáo d c; T ch c các l p h c t p pháp lu t giao thông cho i tư ng vi ph m tr t t an toàn giao thông mà b t m gi phương ti n ho c gi y t xe trư c khi cho h nh n l i phương ti n, gi y t theo quy nh. 1.6. Thanh tra giao thông t ch c tuyên truy n lưu ng v tr t t an toàn giao thông ư ng b b ng xe loa k t h p v i hình nh tr c quan trên các tuy n qu c l , t nh l . nh kỳ hàng tu n ph i t ch c tuyên truy n pháp lu t v b o v hành lang an toàn giao thông ư ng b cho dân cư s ng d c theo các tuy n qu c l , t nh l trên a bàn t nh. N i dung tuyên truy n c n ng n g n, rõ ràng, có hình nh minh h a phù h p v i i tư ng tuyên truy n và c i m công trình giao thông nơi t ch c tuyên truy n. 1.7. S Văn hoá - Thông tin ch o Trung tâm Văn hóa – Thông tin t nh, oàn Ngh thu t am San, các phòng Văn hóa – Thông tin huy n, th xã, thành ph , các i tuyên truy n lưu ng t ch c thư ng xuyên vi c tuyên truy n b ng các công c tr c quan như xe loa, pa-nô, áp phích, băng-rôn…; ng th i xây d ng các ti u phNm tuyên truy n v tr t t an toàn giao thông t ch c trình di n nhân các bu i l , h i m t cách phù h p và t i các khu dân cư.
  4. 1.8. S Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i S Tư pháp, Ban Thi ua - Khen thư ng t nh d th o, trình U ban nhân dân t nh ban hành quy nh Thi ua, khen thư ng i v i cơ quan, ơn v , cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng trong lĩnh v c b o m tr t t an toàn giao thông. 1.9. Thư ng tr c Ban An toàn giao thông t nh ph i h p v i Công an t nh, S Giao thông v n t i, Ban ATGT các huy n, th xã, thành ph t ch c th ng kê, t ng h p tình hình, phân tích i tư ng, th i gian, a bàn, nguyên nhân các v tai n n giao thông làm cơ s cho vi c d báo tình hình; tham mưu xu t UBND t nh ch o th c hi n các gi i pháp có tr ng tâm, tr ng i m trong t ng th i kỳ, t ng a bàn, t ng tuy n ư ng, t ng lĩnh v c nh m t ng bư c ki m ch vi c gia tăng ti n t i gi m d n tai n n giao thông trên a bàn t nh. 2. Kiên quy t cư ng ch thi hành pháp lu t tr t t an toàn giao thông và nâng cao năng l c cho l c lư ng c nh sát, thanh tra giao thông v n t i: 2.1. Công an t nh: - Kiên quy t cư ng ch thi hành pháp lu t v tr t t an toàn giao thông quy nh t i m c 2.a Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph ; x lý nghiêm i v i nh ng ngư i i môtô, xe g n máy phóng nhanh vư t Nu, l ng lách, i u khi n phương ti n không có gi y phép lái xe ho c lái xe trong tình tr ng say rư u, bia, lái xe nghi n ma tuý theo Ngh nh 146/2007/N -CP. Khi ki m tra, ki m soát và x lý vi ph m ph i công khai, úng pháp lu t, không phân bi t ngư i i b , xe p, môtô, xe g n máy hay lái xe ô tô. Ngư i có thNm quy n x lý vi ph m mà c tình không x lý vi ph m s b x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t. Kiên quy t x lý nghiêm nh ng trư ng h p ngư i ng i trên xe môtô, g n máy trên các tuy n qu c l và các o n ư ng b t bu c i mũ b o hi m mà không th c hi n i mũ b o hi m theo quy nh. B t u t ngày 15/12/2007, tri n khai l c lư ng x lý nh ng trư ng h p ngư i i u khi n, ngư i ng i trên xe môtô, xe g n máy tham gia giao thông mà không i mũ b o hi m. Trong hai tu n u k t khi quy nh có hi u l c ch ch n xe và nh c nh ; Sau hai tu n, ti n hành x lý nghiêm t t c các trư ng h p vi ph m v i hình th c, m c ph t quy nh t i Ngh nh 146/2007/N -CP c a Chính ph . - Ti n hành x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c m b o tr t t an toàn giao thông thông qua các phương ti n ghi hình, thi t b chuyên dùng c a l c lư ng c nh sát giao thông theo hư ng d n t i Thông tư s 11/2007/TT-BCA (C11) ngày 31-8- 2007 c a B Công an “Hư ng d n thi hành m t s i u c a quy nh v vi c s d ng phương ti n, thi t b k thu t nghi p v c a l c lư ng c nh sát nhân dân trong ho t ng tu n tra, ki m soát v tr t t , an toàn giao thông ban hành kèm theo Quy t nh s 238/2006/Q -TTg ngày 24-10-2006 c a Th tư ng Chính ph ”. - Ch o l c lư ng Công an các c p th c hi n tu n tra ki m soát, x lý nghiêm vi ph m v tr t t an toàn giao thông theo t ng chuyên , t ng th i gian t i các v trí tr ng i m, ph c t p thư ng x y ra tai n n giao thông trên các tuy n qu c l , ư ng t nh; lưu ý thêm các tuy n ư ng huy n và giao thông nông thôn, nơi ang có di n bi n ph c t p v an toàn giao thông.
  5. - Ch o l c lư ng C nh sát giao thông, C nh sát tr t t , C nh sát khu v c ph i h p ch t ch v i Thanh tra giao thông trong vi c tu n tra ki m soát, x lý hành vi l n chi m hành lang an toàn giao thông, b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b ; T ch c t p hu n cho l c lư ng Công an c p xã tri n khai công tác x ph t theo thNm quy n quy nh t i Ngh nh 146/2007/N -CP c a Chính ph . 2.2. Thanh tra S Giao thông v n t i: - L p k ho ch ph i h p v i l c lư ng ch c năng Công an t nh ki m tra các xe khách trư c khi xu t b n; kiên quy t ình ch lưu hành i v i các trư ng h p vi ph m tiêu chuNn an toàn k thu t, vi ph m các quy nh v qu n lý v n t i; h t i, xu ng khách i v i các trư ng h p quá t i, quá kh , quá khách và ngư i vi ph m ph i hoàn tr l i chi phí cho khách hàng; x lý nghiêm trư ng h p xe u trái phép, xe ch t, v t li u xây d ng không có mui b t che y, rơi vãi trên ư ng. - L p k ho ch thư ng xuyên ki m tra, thanh tra các cơ s ào t o, sát h ch lái xe và Trung tâm ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b nâng cao ch t lư ng ào t o, sát h ch c p gi y phép lái xe và ki m nh phương ti n. - Ch trì, ph i h p v i chính quy n a phương và các l c lư ng có liên quan ki m tra, x lý nghiêm theo thNm quy n i v i các hành vi vi ph m an toàn giao thông ư ng thu n i a như : tàu, thuy n không m b o các tiêu chuNn, thi u các thi t b an toàn; ngư i i u khi n phương ti n không có gi y ch ng nh n h c Lu t Giao thông ư ng thu n i a theo quy nh. 2.3. U ban nhân dân c p huy n: - Ch o UBND c p xã thư ng xuyên ki m tra hành chính và kiên quy t x lý hành chính các i m, các h trông gi trái phép xe mô tô, xe g n máy c a h c sinh, ngăn ch n tình tr ng h c sinh i u khi n xe môtô, xe g n máy tham gia giao thông khi chưa tu i quy nh ho c chưa có gi y phép lái xe. - Ti p t c c ng c , ki n toàn l c lư ng t qu n an toàn giao thông cơ s theo các yêu c u: ho t ng úng pháp lu t, hi u qu và b o m an toàn; nh m h tr cl c cho các l c lư ng ch c năng trong công tác tu n tra, ki m soát, x lý vi ph m. 3. V k t c u h t ng giao thông: 3.1. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n: ch u trách nhi m v vi c cư ng ch , phá d các công trình trái phép trên hành lang an toàn giao thông ư ng b , l n chi m v a hè, lòng ư ng trên a bàn qu n lý; kiên quy t ngh cơ quan ch c năng truy c u trách nhi m hình s i v i nh ng trư ng h p c tình vi ph m. Ch t ch U ban nhân dân c p huy n, c p xã s b x lý k lu t n u x y ra tình tr ng tái l n chi m hành lang an toàn giao thông nghiêm tr ng. 3.2. S Giao thông v n t i: - Ch o l c lư ng Thanh tra giao thông ki m tra, rà soát, hoàn thi n h sơ vi ph m hành lang an toàn giao thông ư ng b và ph i h p v i chính quy n a phương gi i
  6. to nh ng v trí l n chi m gây b c xúc trong dư lu n, kiên quy t gi i to l u quán t i nh ng khu v c ã ư c gi i quy t xong vi c n bù, tái nh cư. - Ch trì, ph i v i chính quy n a phương, các ơn v qu n lý ư ng b th ng kê, phân lo i và xu t bi n pháp x lý các ư ng u n i trái phép vào h th ng qu c l , t nh l . Trong năm 2008, hoàn thành vi c quy ho ch h th ng ư ng gom ngoài hành lang an toàn h th ng qu c l , t nh l trình UBND t nh phê duy t, báo cáo UBND t nh tho thu n v i B Giao thông v n t i các v trí u n i vào h th ng qu c l phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn t nh n năm 2010. - Ch trì, ph i h p v i Công an t nh, chính quy n các a phương và các ngành liên quan th ng kê, rà soát các “ i m en”, “ o n ư ng en” trên h th ng qu c l , t nh l và ư ng ô th ; xây d ng k ho ch x lý “ i m en”, “ o n ư ng en” trên h th ng t nh l và ư ng ô th trình UBND t nh xem xét, quy t nh; ki n ngh C c ư ng b Vi t Nam, B Giao thông v n t i x lý các “ i m en” trên h th ng qu c l i qua a bàn t nh. - S Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i S Thương m i và Du l ch, S Xây d ng, S Tài nguyên - Môi trư ng, UBND các huy n Chư Păh, Chư Sê, ak Pơ, Krông Pa và th xã An Khê báo cáo C c ư ng b Vi t Nam quy ho ch các tr m d ng trên các qu c l i qua a bàn t nh; xác nh quy mô, v trí, cơ ch giao t, u tư xây d ng và khai thác, trình UBND t nh xem xét, ban hành kêu g i u tư xây d ng. - Ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S K ho ch và u tư hoàn thành vi c ngh b trí kinh phí ho t ng an toàn giao thông trong d toán ngân sách a phương năm 2008, theo công văn s 10531/BTC-NSNN ngày 08/8/2007 c a B Tài chính. 3.3. UBND c p huy n: ki m tra, rà soát, b sung y các bi n báo hi u, g gi m t c và các i u ki n c nh báo khác t i các i m giao c t gi a ư ng không ưu tiên v i ư ng ưu tiên; xây d ng làn ư ng dành riêng, c u vư t cho ngư i i b nh ng v trí thích h p; xây d ng b sung d i phân cách m m, èn i u khi n giao thông t i các ô th (thành ph , th xã, th tr n). 4. V Tăng cư ng qu n lý và nâng cao ch t lư ng an toàn k thu t c a phương ti n giao thông v n t i: 4.1. UBND c p huy n: Qu n lý ch t ch các b n ò khách, ò ch khách trên a bàn qu n lý; kiên quy t ình ch ho t ng các b n ò, các ò không tiêu chuNn an toàn, thi u trang b c u n n theo quy nh. Ch t ch UBND c p huy n, Ch t ch UBND c p xã x y ra tai n n giao thông do b n ò ho c ò không các i u ki n an toàn s b x lý k lu t, n u tai n n giao thông gây h u qu nghiêm tr ng s b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 4.2. Trung tâm ăng ki m 81-02D: T ch c th ng kê, lên danh sách các xe ôtô có ăng ký nhưng không ăng ki m; thư ng xuyên báo cáo v S Giao thông v n t i, Công an t nh, thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng s xe h t niên h n s d ng, xe còn niên h n s d ng nhưng không ki m nh các cơ quan ch c năng ngăn ch n vi c tham gia lưu hành c a s phương ti n này. L c lư ng tu n tra, ki m
  7. soát ph i x lý nghiêm theo Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph khi phát hi n phương ti n không tiêu chuNn lưu hành ho c h t h n mà v n lưu hành. 4.3. S Giao thông v n t i: - T p trung ch n ch nh các doanh nghi p v n t i theo úng quy nh t i Ngh nh 110/2006/N -CP c a Chính ph V i u ki n kinh doanh v n t i ôtô, Lu t H p tác xã năm 2003, Quy t nh 16/2007/Q -BGTVT c a B Giao thông v n t i quy nh v n t i khách theo tuy n c nh, h p ng và v n t i khách du l ch. Khuy n khích thành l p và phát tri n các doanh nghi p v n t i ô tô có năng l c l n, có thương hi u, ch t lư ng v n t i khách trên các tuy n liên t nh - Ch trì, ph i h p v i UBND c p huy n th ng kê các lo i xe sau: + Xe ch 3, 4 bánh: Chuyên dùng v n t i hàng hóa; + Xe công nông (trên xe có g n các thi t b công tác ph c v s n xu t nông nghi p), máy kéo nh : Ch c năng chính ph c v s n xu t nông nghi p a bàn nông thôn. Trên cơ s s li u th ng kê xây d ng k ho ch và tri n khai th c hi n vi c ình ch xe ch 3, 4 bánh theo l trình quy nh t i Ch th 46/2004/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh 12/2006/Q -UBND c a UBND t nh; Tham mưu cho UBND t nh có văn b n báo cáo Chính ph , B Giao thông v n t i hư ng d n c th vi c x lý i v i lo i xe công nông có g n các thi t b công tác ph c v s n xu t nông nghi p cho phù h p v i th c t a phương. 5. Gi i pháp i v i công tác ào t o, sát h ch và c p gi y phép lái xe: 5.1. Công an t nh: Ph i h p v i S Giao thông v n t i t ch c th ng kê, lên danh sách các xe môtô, xe g n máy có dung tích xi-lanh t 50cm3 tr lên ư c ăng ký trên a bàn t nh và s lư ng ngư i ã ư c c p gi y phép lái xe trên a bàn t nh; T ch c so sánh, i chi u và b ng bi n pháp nghi p v xác nh s lư ng ngư i có phương ti n nhưng chưa có gi y phép lái xe theo quy nh, nh m ph c v cho công tác ki m tra, x lý và xây d ng k ho ch ào t o, sát h ch, c p gi y phép lái xe. 5.2. S Giao thông v n t i: - Ch trì, ph i h p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i thư ng xuyên ki m tra ch t lư ng ào t o lái xe cơ gi i ư ng b , chú ý ào t o k năng lái xe và o c ngư i lái xe; ngh B Giao thông v n t i thu h i gi y phép có th i h n ho c vĩnh vi n i v i nh ng cơ s ào t o lái xe không m b o tiêu chuNn theo quy nh ho c phát hi n có tiêu c c; nghiên c u c t gi m chương trình ào t o lái xe cho phù h p ti t ki m th i gian, chi phí nhưng v n m b o ư c ch t lư ng ào t o. - C ng c Ban Qu n lý sát h ch c p gi y phép lái xe; nâng cao ch t lư ng công tác ào t o, sát h ch, c p, i gi y phép lái xe mô tô, ô tô; kiên quy t x lý nghiêm ơn v , cá nhân có hành vi tiêu c c, sách nhi u trong công tác ào t o, sát h ch, c p, i gi y phép lái xe; ph i h p v i chính quy n các a phương m các l p ào t o, sát
  8. h ch, c p gi y phép lái xe mô tô các a phương xa thành ph Pleiku, t o i u ki n thu n l i cho nhân dân h c và d sát h ch l y gi y phép lái xe. III. T CH C TH C HI N: 1. Các s , ban, ngành, oàn th , căn c Chương trình hành ng này và ch o c a ngành c p trên xây d ng chương trình hành ng c th c a ngành, a phương, ơn v mình; ch o và t ch c th c hi n nghiêm túc Ngh quy t 32/2007/NQ-CP c a Chính ph và các văn b n hư ng d n c a Trung ương, c a t nh. Th trư ng các s , ban, ngành, lãnh o chính quy n các c p và các oàn th ch u trách nhi m v tình hình tai n n giao thông x y ra ngành mình, a phương mình. 2. S N i v ch trì, ph i h p v i Thư ng tr c Ban An toàn giao thông t nh ki n toàn t ch c b máy Ban An toàn giao thông t nh theo ch o, hư ng d n c a Chính ph , B N i v và ch o c a Ch t ch UBND t nh áp ng k p th i yêu c u nhi m v . 3. ngh Ban Thư ng v T nh u ch o các c p u ng ki m i m vi c th c hi n Ch th s 22-CT/TW ngày 24-02-2003 c a Ban Bí thư, Ngh quy t 09-NQ/TU ngày 19-6-2007 ngày 02-4-2007 c a Thư ng v T nh u ; xây d ng k ho ch lãnh o c a các c p u ng m nh m hơn i v i công tác b o m tr t t an toàn giao thông trong th i gian t i; ch o Ban Tuyên giáo T nh u xây d ng quy ch ph i h p v i Ban An toàn giao thông t nh trong lĩnh v c m b o tr t t an toàn giao thông; quy nh ưa vi c th c hi n pháp lu t an toàn giao thông là m t n i dung b t bu c trong sinh ho t chi b . 4. Giao Thư ng tr c Ban An toàn giao thông t nh giúp UBND t nh ôn c, hư ng d n, ki m tra th c hi n chương trình này; nh kỳ m i quý và hàng năm t ng h p tình hình báo cáo UBND t nh theo dõi, ch o./.
Đồng bộ tài khoản