Quyết định 946/QĐ-BXD

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
11
download

Quyết định 946/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 946/QĐ-BXD về thành lập Ban soạn thảo Đề án “Nâng cao năng lực về quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho cán bộ lãnh đạo, chuyên môn, chính quyền đô thị các cấp” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 946/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 946/Q -BXD Hà N i, ngày 25 tháng 9 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN SO N TH O ÁN “NÂNG CAO NĂNG L C V QU N LÝ XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N Ô THN CHO CÁN B LÃNH O, CHUYÊN MÔN, CHÍNH QUY N Ô THN CÁC C P” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c ý ki n ch o c a B trư ng B Xây d ng t i cu c h p ngày 08/9/2009 v vi c xây d ng án “Nâng cao năng l c v qu n lý xây d ng và phát tri n ô th cho cán b lãnh o, chuyên môn, chính quy n ô th các c p”; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban so n th o án “Nâng cao năng l c v qu n lý xây d ng và phát tri n ô th cho cán b lãnh o, chuyên môn, chính quy n ô th các c p” g m các thành viên sau: 1. Ông Ph m Xuân i u, Giám c H c vi n cán b qu n lý xây d ng và ô th - Trư ng ban; 2. Ông Uông ình Ch t, Phó V trư ng V T ch c cán b - Thành viên; 3. Ông Lưu c H i, C c trư ng C c Phát tri n ô th - Thành viên; 4. Ông Nguy n H ng Ti n, Phó C c trư ng C c H t ng k thu t - Thành viên; 5. Ông Lê ình Tri, Phó V trư ng V Ki n trúc quy ho ch xây d ng - Thành viên; 6. Ông Hoàng Th Vinh, Phó V trư ng V Qu n lý ho t ng xây d ng - Thành viên. i u 2. Ban so n th o có nhi m v giúp B trư ng B Xây d ng nghiên c u, so n th o, xây d ng án “Nâng cao năng l c v qu n lý xây d ng và phát tri n ô th cho cán b lãnh o, chuyên môn, chính quy n ô th các c p” theo úng ti n và nhi m v ã ư c giao.
  2. i u 3. Giao cho Trư ng ban so n th o quy t nh thành l p T thư ký giúp vi c cho Ban so n th o; T thư ký ư c s d ng trang, thi t b và phòng làm vi c t i H c vi n cán b qu n lý xây d ng và ô th và ch u s phân công, ch o tr c ti p c a Trư ng Ban. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn Phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan và các thành viên Ban so n th o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - Các Th trư ng; - Lưu: VP, V TCCB. Nguy n H ng Quân
Đồng bộ tài khoản