Quyết định 957/QĐ-BXD

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
1.313
lượt xem
573
download

Quyết định 957/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 957/QĐ-BXD về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 957/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 957/QĐ-BXD Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C CÔNG B Đ NH M C CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN VÀ TƯ V N Đ U XÂY D NG CÔNG TRÌNH B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh đ nh s 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình, Ngh đ nh s 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 99/2007/NĐ-CP; Căn c Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; Theo đ ngh c a V trư ng V Kinh t Xây d ng và Vi n trư ng Vi n Kinh t Xây d ng. QUY T Đ NH Đi u 1. Công b Đ nh m c chi phí qu n lý d án và tư v n đ u tư xây d ng công trình kèm theo Quy t đ nh này đ các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan tham kh o, s d ng vào vi c xác đ nh chi phí qu n lý d án và tư v n đ u tư xây d ng công trình. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c t ngày ký. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các T p đoàn kinh t , T ng công ty Nhà nư c; - Văn phòng Qu c h i; - H i đ ng dân t c và các U ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Tr n Văn Sơn - Cơ quan Trung ương các đoàn th ; - Toà án Nhân dân t i cao; - Vi n Ki m soát nhân dân t i cao; - Văn phòng Chính ph ; - Các S Xây d ng, các S có công trình xây d ng chuyên ngành; - Các C c, V thu c B XD; - Lưu VP, V PC, V KTXD, Vi n VKXD, Hi.400. Đ NH M C CHI PHÍ QU N LÝ D ÁN VÀ TƯ V N Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH (Kèm theo Quy t đ nh s : 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 c a B trư ng B Xây d ng) 1. M t s hư ng d n chung áp d ng đ nh m c chi phí 1.1. Đ nh m c chi phí qu n lý d án và tư v n đ u tư xây d ng công trình công b t i Quy t đ nh này bao g m các chi phí c n thi t đ hoàn thành các công vi c qu n lý d án và tư v n đ u tư xây d ng công trình. Căn c đi u ki n c th c a d án, c a công trình, ch đ u tư xem xét quy t đ nh vi c áp d ng đ nh m c chi phí đ xác đ nh chi phí qu n lý d án và tư v n đ u tư xây d ng công trình. Trư ng h p v n d ng đ nh m c chi phí qu n lý d án và tư v n theo công b t i Quy t đ nh này không phù h p (không đ chi phí ho c th a chi phí) thì ch đ u tư xem xét quy t đ nh đi u ch nh đ nh m c ho c l p d toán đ xác đ nh chi phí. 1.2. Đ nh m c chi phí qu n lý d án và tư v n đ u tư xây d ng công trình đư c xác đ nh trên cơ s các quy đ nh v d án đ u tư xây d ng công trình; phân lo i, phân c p công trình; các bư c thi t k ; yêu c u, n i dung c a công vi c qu n lý d án và tư v n đ u tư xây d ng. Các quy đ nh v d án đ u tư xây d ng công trình; phân lo i, phân c p công trình; các bư c thi t k ; yêu c u, n i dung c a công vi c
 2. qu n lý d án và tư v n đ u tư xây d ng th c hi n theo Lu t Xây d ng và các văn b n hư ng d n hi n hành có liên quan. 1.3. Trư ng h p d án, công trình có quy mô n m trong kho ng quy mô theo công b t i Quy t đ nh này thì đ nh m c chi phí qu n lý d án và tư v n đ u tư xây d ng công trình xác đ nh theo công th c sau: Nb − Na Nt = Nb − x(Gt − Gb) (1) Ga − Gb Trong đó: - Nt : Đ nh m c chi phí qu n lý d án, tư v n đ u tư xây d ng công trình theo quy mô giá tr xây d ng ho c quy mô giá tr thi t b ho c quy mô giá tr xây d ng và quy mô giá tr thi t b c n tính; đơn v tính: t l %; - Gt : Quy mô giá tr xây d ng ho c quy mô giá tr thi t b ho c quy mô giá tr xây d ng và quy mô giá tr thi t b c n tính Đ nh m c chi phí qu n lý d án, tư v n đ u tư xây d ng công trình; đơn v tính: giá tr ; - Ga : Quy mô giá tr xây d ng ho c quy mô giá tr thi t b ho c quy mô giá tr xây d ng và quy mô giá tr thi t b c n trên quy mô giá tr c n tính đ nh m c; đơn v tính: giá tr ; - Gb : Quy mô giá tr xây d ng ho c quy mô giá tr thi t b ho c quy mô giá tr xây d ng và quy mô giá tr thi t b c n dư i quy mô giá tr c n tính đ nh m c; đơn v tính: giá tr ; - Na : Đ nh m c chi phí qu n lý d án, tư v n đ u tư xây d ng công trình tương ng v i Ga; đơn v tính: t l %; - Nb : Đ nh m c chi phí qu n lý d án, tư v n đ u tư xây d ng công trình tương ng v i Gb; đơn v tính: t l %; 1.4. Trư ng h p d án, công trình có quy mô l n hơn quy mô theo công b t i Quy t đ nh này thì đ nh m c chi phí qu n lý d án và tư v n đ u tư xây d ng công trình xác đ nh theo phương pháp ngo i suy ho c l p d toán đ xác đ nh chi phí. 1.5. Vi c xác đ nh và qu n lý chi phí thuê tư v n nư c ngoài th c hi n theo các quy đ nh hi n hành (hi n nay là các quy đ nh t i Quy t đ nh s 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/8/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch thuê tư v n nư c ngoài trong ho t đ ng xây d ng t i Vi t Nam; Thông tư s 09/2007/TT- BXD ngày 02/11/2007 c a B Xây d ng hư ng d n xác đ nh và qu n lý chi phí thuê tư v n nư c ngoài trong ho t đ ng xây d ng t i Vi t Nam và m t s văn b n khác có liên quan). 2. Hư ng d n áp d ng đ nh m c chi phí qu n lý d án 2.1. Chi phí qu n lý d án xác đ nh theo Đ nh m c chi phí qu n lý d án công b t i Quy t đ nh này là ngu n kinh phí c n thi t cho ch đ u tư đ t ch c qu n lý vi c th c hi n các công vi c qu n lý d án t giai đo n chu n b d án, th c hi n d án đ n khi hoàn thành, nghi m thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác s d ng; c th như sau: - Chi phí t ch c vi c l p báo cáo đ u tư (Báo cáo NCTKT), l p d án đ u tư (Báo cáo NCKT), l p Báo cáo kinh t - k thu t; - Chi phí t ch c vi c th c hi n công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng thu c trách nhi m c a ch đ u tư; - Chi phí t ch c vi c thi tuy n thi t k ki n trúc ho c l a ch n phương án thi t k ki n trúc; - Chi phí t ch c vi c th m đ nh d án đ u tư; th m đ nh báo cáo kinh t - k thu t; - Chi phí t ch c th m đ nh thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán xây d ng công trình; - Chi phí t ch c vi c l a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng; - Chi phí t ch c vi c qu n lý ch t lư ng, kh i lư ng, ti n đ , chi phí xây d ng; - Chi phí t ch c vi c đ m b o an toàn, v sinh môi trư ng c a công trình; - Chi phí t ch c vi c l p đ nh m c, đơn giá xây d ng công trình; - Chi phí t ch c vi c ki m tra ch t lư ng v t li u, ki m đ nh ch t lư ng công trình theo yêu c u c a ch đ u tư, n u có; - Chi phí t ch c vi c ki m tra ch ng nh n đ đi u ki n đ m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng, n u có;
 3. - Chi phí t ch c vi c nghi m thu, thanh toán, quy t toán h p đ ng; thanh toán, quy t toán v n đ u tư xây d ng công trình; - Chi phí t ch c vi c nghi m thu, bàn giao công trình; - Chi phí kh i công, khánh thành, tuyên truy n qu ng cáo; - Chi phí t ch c vi c th c hi n các công vi c qu n lý khác. 2.2. Chi phí qu n lý d án tính theo đ nh m c công b t i Quy t đ nh này bao g m chi phí ti n lương, các kho n ph c p ti n lương, các kho n trích n p b o hi m xã h i, b o hi m y t , b o hi m th t nghi p, kinh phí công đoàn, ti n thư ng, phúc l i t p th c a cá nhân tham gia qu n lý d án, chi phí cho các d ch v công c ng, v t tư văn phòng ph m, thông tin liên l c, h i ngh , h i th o, t p hu n, đào t o nghi p v , công tác phí, thuê nhà làm vi c, thuê phương ti n đi l i, thi t b làm vi c, chi phí mua s m tài s n ph c v qu n lý, chi phí s a ch a thư ng xuyên, s a ch a l n tài s n c a ban qu n lý, các kho n phí, l phí và các chi phí khác có liên quan. 2.3. Chi phí qu n lý d án trong t ng m c đ u tư xác đ nh theo đ nh m c t l ph n trăm (%) (đ nh m c công b t i b ng s 1 trong Quy t đ nh này) và nhân v i chi phí xây d ng và chi phí thi t b (chưa có thu giá tr gia tăng) trong t ng m c đ u tư đư c duy t. Chi phí qu n lý d án trong d toán công trình xác đ nh theo đ nh m c t l ph n trăm (%) (cùng đ nh m c t l % s d ng đ tính chi phí qu n lý d án trong t ng m c tư nói trên) và nhân v i chi phí xây d ng và thi t b (chưa có thu giá tr gia tăng) c a d toán công trình đư c duy t. 2.4. Chi phí qu n lý d án c a các d án đ u tư xây d ng t i h i đ o, t i biên gi i (như đư ng tu n tra biên gi i, c m m c biên gi i...) đư c xác đ nh theo đ nh m c công b t i Quy t đ nh này và đi u ch nh v i h s K = 1,35. Chi phí qu n lý d án c a các d án đ u tư xây d ng t i vùng có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn theo quy đ nh hi n hành đư c xác đ nh theo đ nh m c công b t i Quy t đ nh này và đi u ch nh v i h s K = 1,25. 2.5. Trư ng h p d án bao g m các d án thành ph n thì chi phí qu n lý d án đư c xác đ nh riêng theo quy mô c a t ng d án thành ph n. Trư ng h p d án tr i dài trên đ a bàn nhi u t nh (công trình giao thông, công trình thu l i) thì chi phí qu n lý d án đư c xác đ nh theo đ nh m c công b t i Quy t đ nh này và đi u ch nh v i h s K = 1,1. Trư ng h p d án g m các công trình riêng bi t đư c xây d ng trên đ a bàn các t nh khác nhau thì chi phí qu n lý d án đư c xác đ nh theo quy mô chi phí xây d ng và chi phí thi t b trong d toán c a t ng công trình đư c duy t. 2.6. Trư ng h p d án v n còn đư c qu n lý theo mô hình: Ban qu n lý d án trung ương và các Ban qu n lý d án đ a phương thì chi phí qu n lý d án c a d án đ a phương đư c xác đ nh theo đ nh m c chi phí qu n lý d án công b t i Quy t đ nh này và nhân v i chi phí xây d ng và chi phí thi t b (chưa có thu giá tr gia tăng) trong t ng m c đ u tư c a t ng d án đ a phương đư c duy t. Riêng chi phí qu n lý d án c a Ban qu n lý d án trung ương đư c xác đ nh riêng b ng d toán phù h p v i nhi m v đư c giao. 2.7. Chi phí cho b ph n kiêm nhi m c a ch đ u tư đ t ch c ki m tra, giám sát ho t đ ng c a ban qu n lý d án tr c thu c; ho t đ ng c a các d án đư c đ u tư theo hình th c h p đ ng (như BOT, BT, BTO, BOO) và vi c th c hi n h p đ ng c a tư v n qu n lý d án đư c xác đ nh b ng d toán. Chi phí này đư c trích t ngu n kinh phí qu n lý d án. 2.8. Trư ng h p t ng th u th c hi n m t s công vi c qu n lý d án thu c trách nhi m c a ch đ u tư thì t ng th u đư c hư ng m t ph n chi phí qu n lý d án tuỳ thu c nhi m v do ch đ u tư giao. Chi phí đ t ng th u th c hi n các công vi c qu n lý d án này do ch đ u tư và t ng th u tho thu n xác đ nh. Chi phí này đư c trích t ngu n kinh phí qu n lý d án c a ch đ u tư. 2.9. Trư ng h p ch đ u tư có đ đi u ki n năng l c đ kiêm nhi m th c hi n m t s công vi c tư v n trong quá trình qu n lý d án thì chí phí th c hi n các công vi c tư v n đư c tính b sung vào ngu n kinh phí qu n lý d án. Vi c qu n lý, s d ng chi phí qu n lý d án và chi phí th c hi n các công vi c tư v n nói trên th c hi n theo quy đ nh hi n hành. Trư ng h p ch đ u tư t ch c b ph n chuyên trách đ t th c hi n m t s công vi c tư v n trong quá trình qu n lý d án thì chi phí th c hi n các công vi c tư v n nói trên đư c xác đ nh theo hư ng d n t i Quy t đ nh này. 2.10. Trư ng h p thuê tư v n qu n lý d án thì chi phí thuê tư v n qu n lý d án xác đ nh theo hư ng d n hư ng d n t i đi m 3.1.5 m c 3 trong Quy t đ nh này.
 4. B ng s 1: Đ nh m c chi phí qu n lý d án Đơn v tính: T l % TT Lo i công trình Chi phí xây d ng và thi t b (chưa có thu GTGT) (t đ ng) ≤ 10 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 1 Công trình dân d ng 2,524 2,141 1,912 1,537 1,436 1,254 1,026 0,793 0,589 0,442 0,330 0,264 2 Công trình công nghi p 2,657 2,254 2,013 1,617 1,512 1,320 1,080 0,931 0,620 0,465 0,347 0,278 3 Công trình giao thông 2,259 1,916 1,711 1,375 1,285 1,122 0,918 0,791 0,527 0,395 0,295 0,236 4 Công trình thu l i 2,391 2,029 1,811 1,455 1,361 1,188 0,972 0,838 0,558 0,419 0,313 0,250 5 Công trình h t ng k 2,125 1,803 1,610 1,294 1,210 1,056 0,864 0,744 0,496 0,372 0,278 0,222 thu t
 5. 3. Hư ng d n áp d ng đ nh m c chi phí tư v n 3.1. Hư ng d n áp d ng đ i v i chi phí tư v n: 3.1.1. Các công vi c tư v n đư c công b đ nh m c chi phí t i Quy t đ nh này bao g m: - L p d án đ u tư, l p báo cáo kinh t - k thu t; - Th m tra tính hi u qu và tính kh thi c a d án đ u tư; - Thi t k xây d ng công trình; - Th m tra thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán xây d ng công trình; - L a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng; - Giám sát thi công xây d ng, l p đ t thi t b . 3.1.2. Chi phí tư v n xác đ nh theo đ nh m c công b t i Quy t đ nh này bao g m các chi phí: chi phí chuyên gia, chi phí qu n lý, chi phí khác và thu nh p ch u thu tính trư c nhưng chưa bao g m chi phí mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p và thu giá tr gia tăng. 3.1.3. Đ nh m c chi phí tư v n công b t i Quy t đ nh này chưa bao g m chi phí đ l p h sơ b ng ti ng nư c ngoài. Khi xác đ nh chi phí tư v n có yêu c u l p h sơ b ng ti ng nư c ngoài theo đ nh m c công b t i Quy t đ nh này thì b sung chi phí l p h sơ b ng ti ng nư c ngoài. Chi phí l p h sơ b ng ti ng nư c nư c ngoài xác đ nh b ng d toán. 3.1.4. Trư ng h p áp d ng đ ng th i các h s đi u ch nh đ nh m c chi phí tư v n thì nhân các h s đi u ch nh v i đ nh m c chi phí. 3.1.5. Chi phí thuê tư v n qu n lý d án xác đ nh b ng d toán trên cơ s n i dung, kh i lư ng công vi c do ch đ u tư thuê và các ch đ chính sách theo quy đ nh. Chi phí thuê tư v n qu n lý d án đư c xác đ nh trong ph m vi m c chi phí qu n lý d án theo công b t i Quy t đ nh này. 3.1.6. Trư ng h p thuê t ch c tư v n qu n lý d án th c hi n thêm các công vi c tư v n như: th m tra thi t k , th m tra d toán, l a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng, giám sát thi công và các công vi c tư v n khác thì đư c tính b sung chi phí th c hi n các công vi c nói trên theo đ nh m c công b t i Quy t đ nh này. 3.1.7. Đ i v i các công vi c thuê tư v n chưa có đ nh m c công b t i Quy t đ nh này như: L p báo cáo đ u tư; Thi tuy n ho c tuy n ch n phương án thi t k ki n trúc; Ki m soát chi phí đ u tư xây d ng; L a ch n t ng th u trong ho t đ ng xây d ng; L p nhi m v kh o sát xây d ng; L a ch n nhà th u tư v n; Giám sát kh o sát xây d ng; TƯ v n qu n lý d án; L p, th m tra đ nh m c, đơn giá xây d ng công trình; Thí nghi m chuyên ngành; Ki m tra ch t lư ng v t li u theo yêu c u c a ch đ u tư; Ki m đ nh ch t lư ng xây d ng; Ch ng nh n đ đi u ki n đ m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p ch t lư ng công trình xây d ng; Giám đ nh tư pháp trong xây d ng; Quy đ i v n đ u tư xây d ng và các công vi c tư v n khác thì l p d toán đ xác đ nh chi phí ho c v n d ng m c chi phí c a các d án, công trình tương t đã th c hi n. D toán chi phí l p theo hư ng d n trong Ph l c kèm theo Quy t đ nh này. 3.1.8. Trư ng h p s n ph m tư v n đã hoàn thành nhưng không đư c s d ng (không do l i c a nhà th u tư v n) thì ch đ u tư ph i thanh toán chi phí tư v n đã th c hi n theo tho thu n trong h p đ ng. Trư ng h p nhà th u tư v n ph i làm l i ho c ph i s a đ i, b sung công vi c tư v n đã hoàn thành theo yêu c u c a ch đ u tư (không do l i c a nhà th u tư v n) thì ch đ u tư thanh toán chi phí đ th c hi n các công vi c này trên cơ s tho thu n gi a ch đ u tư v i nhà th u tư v n. 3.2. Hư ng d n áp d ng đ nh m c chi phí l p d án đ u tư và l p báo cáo kinh t - k thu t 3.2.1. Chi phí l p d án đ u tư, l p báo cáo kinh t - k thu t xác đ nh theo đ nh m c t l ph n trăm (%) (đ nh m c công b t i b ng s 2 và b ng s 3 trong Quy t đ nh này) và nhân v i chi phí xây d ng và chi phí thi t b (chưa có thu giá tr gia tăng) trong t ng m c đ u tư c a d án, trong báo cáo kinh t - k thu t đư c duy t. 3.2.2. Chi phí l p d án đ u tư và l p báo cáo kinh t - k thu t đi u ch nh trong các trư ng h p sau: - Trư ng h p c i t o, s a ch a, m r ng có tính toán k t n i v i dây chuy n công ngh c a công trình hi n có: đi u ch nh đ nh m c chi phí v i h s K = 1,2. - Trư ng h p s d ng thi t k m u, thi t k đi n hình do cơ quan có th m quy n ban hành: đi u ch nh đ nh m c chi phí v i h s K = 0,80. 3.2.3. Trư ng h p l p d án đ u tư mà chưa có quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 đư c duy t, ch đ u tư ph i l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 c a d án làm sơ s đ cơ quan có th m quy n
 6. v quy ho ch ch p thu n thì chi phí l p quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 c a d án xác đ nh b ng 65% m c chi phí l p quy ho ch chi ti t xây d ng đô th t l 1/500 theo quy đ nh hi n hành. Chi phí th m đ nh thi t k quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 nói trên xác đ nh b ng đ nh m c t l ph n trăm (%) như đ nh m c chi phí th m đ nh đ án quy ho ch chi ti t xây d ng đô th t l 1/500 theo quy đ nh hi n hành.
 7. B ng s 2: Đ nh m c chi phí l p d án đ u tư Đơn v tính: T l % TT Lo i công trình Chi phí xây d ng và thi t b (chưa có thu GTGT) trong t ng m c đ u tư đư c duy t (t đ ng) ≥ 15 20 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 10.000 20.000 30.000 1 Công trình dân 0,655 0,538 0,442 0,314 0,237 0,191 0,164 0,139 0,111 0,089 0,070 0,057 d ng 2 Công trình công 0,934 0,794 0,630 0,467 0,368 0,345 0,299 0,242 0,207 0,145 0,104 0,074 nghi p 3 Công trình giao 0,492 0,449 0,358 0,281 0,194 0,150 0,131 0,112 0,089 0,072 0,058 0,047 thông 4 Công trình thu 0,589 0,536 0,428 0,300 0,226 0,182 0,156 0,134 0,107 0,086 0,069 0,056 l i 5 Công trình h 0,514 0,467 0,374 0,291 0,200 0,156 0,137 0,117 0,094 0,075 0,060 0,048 t ng k thu t Ghi chú: - Đ nh m c chi phí l p d án cho các lo i công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i và h t ng k thu t áp d ng chung theo đ nh m c t i b ng trên. - Vi c xác đ nh t tr ng chi phí đ th c hi n ph n thuy t minh và thi t k cơ s trong chi phí l p d án do các bên giao nh n th u th c hi n công vi c trên tho thu n. B ng s 3: Đ nh m c chi phí l p báo cáo kinh t - k thu t Đơn v tính: T l % TT Lo i công trình Chi phí xây d ng và thi t b (chưa có thu GTGT) trong d toán c a Báo cáo kinh t - k thu t đư c duy t (t đ ng) ≤3 7 < 15 1 Công trình dân d ng 3,6 3,2 2,8 2 Công trình công nghi p 3,7 3,3 2,9 3 Công trình giao thông 2,8 2,1 1,9 4 Công trình thu l i 3,4 3,0 2,8 5 Công trình h t ng k thu t 3,2 2,6 2,3 Ghi chú:
 8. - Đ nh m c chi phí l p báo cáo kinh t - k thu t cho các lo i công trình dân d ng, công nghi p, giao thông, thu l i và h t ng k thu t áp d ng chung theo đ nh m c t i b ng trên. - Vi c xác đ nh t tr ng chi phí đ th c hi n ph n thuy t minh và thi t k b n v thi công trong chi phí l p báo cáo kinh t - k thu t do các bên giao nh n th u th c hi n công vi c trên quy t đ nh. - T ng m c đ u tư c a báo cáo kinh t - k thu t là d toán công trình c ng thêm các kho n m c chi phí chưa tính trong d toán công trình (như chi phí đ n bù, gi i phóng m t b ng, n u có). - Chi phí l p báo cáo kinh t - k thu t xác đ nh theo đ nh m c nhưng t i thi u không nh hơn 10.000.000 đ ng.
 9. 3.3. Hư ng d n áp d ng đ nh m c chi phí thi t k 3.3.1. Chi phí thi t k xác đ nh theo đ nh m c công b t i Quy t đ nh này là m c chi phí c n thi t đ hoàn thành toàn b công vi c thi t k c a công trình theo quy đ nh hi n hành. 3.3.2. Chi phí thi t k đư c xác đ nh b ng đ nh m c t l ph n trăm (%) (đ nh m c công b t i Quy t đ nh này) và nhân v i chi phí xây d ng (chưa có thu giá tr gia tăng) trong d toán c a công trình đư c duy t. Trư ng h p d án g m nhi u lo i công trình thì chi phí thi t k đư c xác đ nh riêng theo t ng lo i công trình và tính theo quy mô chi phí xây d ng trong d toán c a t ng công trình đư c duy t. 3.3.3. Chi phí thi t k tính theo đ nh m c chi phí công b t i Quy t đ nh này đã bao g m 10% chi phí giám sát tác gi . Chi phí thi t k xác đ nh như sau: Ctk = Cxd x Nt x (k + 0,1) (2) Trong đó: - Ctk: Chi phí thi t k công trình; đơn v tính: giá tr ; - Cxd: Chi phí xây d ng trong d toán c a t ng công trình; đơn v tính: giá tr ; - Nt: Đ nh m c chi phí thi t k theo công b ; đơn v tính: t l %; - k: H s đi u ch nh gi m đ nh m c chi phí thi t k ; - 0,1: Chi phí giám sát tác gi (10%). 3.3.4. Chi phí thi t k tính theo đ nh m c công b t i Quy t đ nh này đã bao g m chi phí l p d toán công trình. Chi phí l p d toán công trình chi m kho ng 12% c a chi phí thi t k . 3.3.5. Chi phí thuê tư v n l p l i d toán ho c l p b sung, đi u ch nh d toán (không do l i c a nhà th u tư v n) xác đ nh b ng d toán ho c b ng t l ph n trăm (%) nhưng m c t i đa không vư t quá 50% chi phí l p d toán nêu t i đi m 3.3.4 nói trên. 3.3.6. Đ nh m c chi phí thi t k đi u ch nh tăng, gi m trong các trư ng h p sau: 3.3.6.1. Đi u ch nh tăng đ nh m c chi phí thi t k : a) Công trình s a ch a, c i t o, nâng c p, m r ng: - Thi t k s a ch a, c i t o, nâng c p : + Trư ng h p thi t k không thay đ i k t c u ch u l c c a công trình: k = 1,1. + Trư ng h p thi t k có thay đ i k t c u ch u l c c a công trình ho c thi t k c i t o, nâng c p dây chuy n công ngh , b sung thi t b : k = 1,2. + Trư ng h p thi t k có thay đ i k t c u ch u l c và móng c a công trình ho c h ng m c công trình: k =1,3. - Thi t k m r ng có tính toán k t n i v i dây chuy n công ngh c a công trình hi n có: k = 1,15. Các trư ng h p thi t k m r ng khác: k = 1,0. b) Thi t k xây d ng công trình xây d ng h i đ o đi u ch nh v i h s k = 1,15. 3.3.6.2. Đi u ch nh gi m đ nh m c chi phí thi t k : a) S d ng thi t k m u, thi t k đi n hình do cơ quan có th m quy n ban hành: - Công trình th nh t: đi u ch nh v i h s k = 0,36 - Công trình th hai tr đi: đi u ch nh v i h s k = 0,18. b) Thi t k công trình l p l i trong m t c m công trình ho c trong m t d án ho c s d ng l i thi t k : - Công trình th nh t không đi u ch nh. - Công trình th hai: đi u ch nh v i h s k = 0,36. - Công trình th ba tr đi: đi u ch nh v i h s k = 0,18. 3.3.6.3. Khi đã áp d ng h s đi u ch nh đ nh m c thi t k s a ch a, c i t o, nâng c p, m r ng hư ng d n c th cho t ng công trình t m c 3.3.10 đ n 3.3.14 dư i đây thì không áp d ng h s đi u ch nh đ nh m c s a ch a, c i t o, nâng c p, m r ng theo hư ng d n nói trên.
 10. 3.3.7. Khi yêu c u thi t k riêng san n n c a d án khu công nghi p, khu du l ch, khu đô th m i, khu kinh t c a kh u thì chi phí thi t k san n n nói trên tính b ng 40% đ nh m c chi phí thi t k công trình c p IV c a lo i công trình giao thông. 3.3.8. Đ nh m c chi phí thi t k xây d ng công trình chưa g m chi phí đ th c hi n các công vi c sau: - Kh o sát xây d ng ph c v thi t k ; - Đưa tim, m c thi t k công trình ra th c đ a; - Đo đ c, đánh giá hi n tr ng công trình ph c v thi t k s a ch a, c i t o, nâng c p, m r ng; - Thi t k di d i; thi t k bi n pháp phá d công trình; - Thi t k ch t o thi t b ; - Làm mô hình công trình; - Mô t đ a ch t trong quá trình xây d ng công trình thu đi n, thu l i. - Đánh giá tác đ ng môi trư ng; l p báo cáo đánh giá khoáng s n trong khu v c nh hư ng c a công trình; - Mua b n quy n trí tu thi t k . 3.3.9. Chi phí đ th c hi n các công vi c nêu t i m c 3.3.8 nói trên xác đ nh theo các văn b n hư ng d n tương ng ho c xác đ nh b ng d toán chi phí. 3.3.10. Đ nh m c chi phí thi t k công trình dân d ng B ng s 4: Đ nh m c chi phí thi t k k thu t c a công trình dân d ng có yêu c u thi t k 3 bư c Đơn v tính: T l % Chi phí xây d ng (chưa có C p công trình thu GTGT) trong d toán công trình đư c duy t C p đ c bi t C pI C p II C p III C p IV (t đ ng) 8.000 0,58 0,53 0,47 0,42 - 5.000 0,75 0,68 0,62 0,55 - 2.000 0,97 0,89 0,80 0,72 - 1.000 1,13 1,03 0,95 0,85 0,61 500 1,40 1,27 1,16 1,04 0,75 200 1,66 1,51 1,37 1,23 0,88 100 1,82 1,64 1,51 1,34 1,04 50 2,00 1,82 1,66 1,48 1,23 20 2,38 2,17 1,96 1,76 1,57 10 2,74 2,48 2,25 2,03 1,80 ≤7 - - 2,36 2,12 1,88 B ng s 5: Đ nh m c chi phí thi t k b n v thi công c a công trình dân d ng có yêu c u thi t k 2 bư c Đơn v tính: T l % Chi phí xây d ng (chưa có C p công trình thu GTGT) trong d toán công trình đư c duy t C p đ c bi t C pI C p II C p III C p IV (t đ ng) 8.000 0,90 0,82 0,73 0,65 - 5.000 1,16 1,05 0,96 0,86 -
 11. 2.000 1,50 1,38 1,24 1,11 - 1.000 1,75 1,59 1,45 1,31 0,95 500 2,17 1,96 1,79 1,62 1,16 200 2.57 2,34 2,10 1,90 1,37 100 2,82 2,54 2,29 2,08 1,62 50 3,10 2,82 2,54 2,29 1,91 20 3,68 3,36 3,01 2,73 2,43 10 4,24 3,84 3,48 3,15 2,78 Ê7 - - 3,63 3,27 2,90 M t s lưu ý khi áp d ng đ nh m c chi phí thi t k công trình dân d ng: 1) Đ nh m c chi phí thi t k công trình dân d ng áp d ng chung theo đ nh m c công b t i b ng s 4 và b ng s 5 công b t i Quy t đ nh này. 2) Chi phí thi t k công trình dân d ng có yêu c u thi t k 3 bư c bao g m chi phí thi t k k thu t c ng v i chi phí thi t k b n v thi công; trong đó chi phí thi t k k thu t xác đ nh theo đ nh m c t i b ng s 4 và chi phí thi t k b n v thi công tính b ng 55% c a chi phí thi t k k thu t. 3) Chi phí thi t k b n v thi công công trình dân d ng có yêu c u thi t k 2 bư c xác đ nh theo đ nh m c t i b ng s 5. 4) Đ nh m c chi phí c a m t s công trình dân d ng dư i đây và đư c đi u ch nh v i các h s : + K=1,2 đ i v i các công trình có yêu c u thi t k 3 bư c, g m: khách s n; trư ng đ i h c qu c gia; công trình văn hoá c p t nh, thành ph , qu c gia; công trình tư ng đài, đài tư ng ni m; b nh vi n trung ương, qu c t ; nhà thi đ u th thao có mái che; tr s làm vi c c p nhà nư c; trung tâm h i ngh qu c gia, qu c t ; tháp truy n hình. + Công trình ga hàng không, đài lưu không, đài ch huy: c p I: K = 1,1; c p II: K = 1,2; c p III: K = 1,34. 3.3.11. Đ nh m c chi phí thi t k công trình công nghi p B ng s 6: Đ nh m c chi phí thi t k k thu t c a công trình công nghi p có yêu c u thi t k 3 bư c Đơn v tính: T l % Chi phí xây d ng (chưa có C p công trình thu GTGT) trong d toán công trình đư c duy t C p đ c bi t C pI C p II C p III C p IV (t đ ng) 8.000 0,73 0,61 0,51 0,46 - 5.000 0,95 0,79 0,66 0,59 - 2.000 1,23 1,03 0,86 0,77 - 1.000 1,45 1,21 1,01 0,90 0,67 500 1,66 1,38 1,15 1,01 0,78 200 1,82 1,51 1,26 1,10 0,92 100 2,01 1,67 1,39 1,20 1,08 50 2,21 1,83 1,53 1,32 1,17 20 2,58 2,15 1,79 1,56 1,39 10 2,79 2,33 1,94 1,69 1,50 ≤7 - - 1,99 1,73 1,54
 12. B ng s 7: Đ nh m c chi phí thi t k b n v thi công c a công trình công nghi p có yêu c u thi t k 2 bư c Đơn v tính: T l % Chi phí xây d ng (chưa có C p công trình thu GTGT) trong d toán công trình đư c duy t C p đ c bi t C pI C p II C p III C p IV (t đ ng) 8.000 1,16 0,97 0,78 0,72 - 5.000 1,52 1,26 1,02 0,94 - 2.000 1,96 1,64 1,32 1,22 - 1.000 2,32 1,93 1,55 1,44 1,06 500 2,65 2,20 1,77 1,61 1,24 200 2,91 2,41 1,94 1,75 1,46 100 3,21 2,67 2,15 1,92 1,72 50 3,53 2,92 2,35 2,11 1,87 20 4,12 3,44 2,76 2,49 2,21 10 4,67 3,73 2,99 2,69 2,39 ≤7 - - 3,07 2,76 2,45 M t s lưu ý khi áp d ng đ nh m c chi phí thi t k công trình công nghi p: 1) Đ nh m c chi phí thi t k công trình công nghi p áp d ng chung theo đ nh m c t i b ng s 6 và s 7 công b t i Quy t đ nh này. 2) Chi phí thi t k công trình công nghi p có yêu c u thi t k 3 bư c bao g m chi phí thi t k k thu t c ng v i chi phí thi t k b n v thi công; trong đó chi phí thi t k k thu t xác đ nh theo đ nh m c t i b ng s 6 và chi phí thi t k b n v thi công tính b ng 60% c a chi phí thi t k k thu t. 3) Chi phí thi t k b n v thi công công trình công nghi p có yêu c u thi t k 2 bư c xác đ nh theo đ nh m c t i b ng s 7. 4) Đ nh m c chi phí thi t k công trình thu c d án ngu n nhi t đi n chưa bao g m chi phí thi t k các công trình: đ p ngăn, tr m phân ph i đi n, đư ng dây đ u n i, h th ng thông tin. Đ nh m c chi phí thi t k công trình thu c d án ngu n thu đi n chưa bao g m chi phí thi t k các công trình: tr m bi n áp, tr m phân ph i đi n, đư ng dây n i t tr m phân ph i đ n nhà máy, đ p ngăn, h ch a, đ p tràn, h th ng thông tin. Chi phí thi t k các công trình nêu trên tính b sung ngoài đ nh m c và áp d ng theo đ nh m c chi phí thi t k c a công trình th y l i; tr m bi n áp, đư ng dây t i đi n, thông tin. 5) Đ nh m c chi phí thi t k c a m t s công trình công nghi p sau và đư c đi u ch nh v i các h s : - Công trình khai thác than, qu ng (bao g m m v t li u): + Công trình khai thác than, qu ng l thiên: c p II: K = 1,2; c p III: K = 1,35; c p IV: K = 1,5. + Công trình khai thác than, qu ng h m lò, công trình tuy n than, qu ng, làm giàu qu ng: c p I: K = 1,2; c p II: K = 1,45; c p III: K = 1,6; c p IV: K = 1,8. + Đ nh m c chi phí thi t k quy đ nh cho thi t k công trình khai thác than, qu ng theo lò b ng. Trư ng h p thi t k công trình khai thác than, qu ng theo lò gi ng (gi ng nghiêng, gi ng đ ng) đư c đi u ch nh v i h s K = 1,3. + Đ nh m c chi phí thi t k công trình s a ch a, c i t o đ i v i công trình khai thác than, qu ng l thiên đư c đi u ch nh v i h s K = 3; đ i v i thi t k công trình khai thác than, qu ng h m lò đư c đi u ch nh v i h s K = 1,5; đ i v i công trình sàng tuy n than, qu ng đư c đi u ch nh v i h s K =1,2. - Công trình ngu n nhi t đi n có công su t: > 2.000MW: K = 0,83 600MW ÷ 2.000MW: K = 0,92
 13. 50MW ÷< 600MW: K = 1,20 5MW ÷ 1000MW: K = 1,0 300MW ÷ 1.000MW: K = 1,20 30MW ÷ 500.000 t n/năm: K = 1,20 S n lư ng 100.000÷500.000 t n/năm: K = 1,43 S n lư ng
 14. S n lư ng 1.000.000 t n/năm: K = 1,20 S n lư ng 500.000÷1.000.000 t n/năm: K = 1,30 S n lư ng
 15. 4 Công trình công nghi p khác 0,73 0,65 0,56 0,51 0,48 0,42 0,37 0,34 0,30 (bao g m c công trình đư ng dây và tr m bi n áp) 8) Đ nh m c chi phí các công trình tuy n ng c p xăng d u; công trình s a ch a, b o dư ng máy bay; công trình thông tin, chi u sáng cho sân bay áp d ng đ nh m c t i b ng s 6 và s 7 c a lo i công trình công nghi p. 9) Chi phí thi t k các công trình công nghi p l c hoá d u xác đ nh b ng d toán riêng. 3.3.12. Đ nh m c chi phí thi t k công trình giao thông B ng s 8: Đ nh m c chi phí thi t k k thu t c a công trình giao thông có yêu c u thi t k 3 bư c Đơn v tính: T l % Chi phí xây d ng (chưa có C p công trình thu GTGT) trong d toán công trình đư c duy t C p đ c bi t C pI C p II C p III C p IV (t đ ng) 8.000 0,44 0,8 0,26 0,21 - 5.000 0,58 0,37 0,34 0,28 0,24 2.000 0,76 0,48 0,44 0,24 0,31 1.000 0,91 0,57 0,52 0,42 0,37 500 1,06 0,67 0,61 0,50 0,43 200 1,145 0,73 0,67 0,61 0,51 100 1,26 0,81 0,73 0,67 0,60 50 1,46 0,87 0,80 0,73 0,66 20 1,67 1,05 0,94 0,85 0,76 10 1,81 1,11 1,01 0,92 0,83 ≤7 - - 1,04 0,95 0,85 B ng s 9: Đ nh m c chi phí thi t k b n v thi công c a công trình giao thông có yêu c u thi t k 2 bư c Đơn v tính: T l % Chi phí xây d ng (chưa có C p công trình thu GTGT) trong d toán công trình đư c duy t C p đ c bi t C pI C p II C p III C p IV (t đ ng) 8.000 0,73 0,61 0,40 0,32 - 5.000 0,95 0,79 0,52 0,42 0,37 2.000 1,23 1,03 0,67 0,55 0,48 1.000 1,45 1,21 0,79 0,65 0,57 500 1,66 1,38 0,93 0,77 0,66 200 1,82 1,51 1,03 0,92 0,78 100 2,01 1,67 1,12 1,03 0,92 50 2,21 1,83 1,23 1,13 1,01
 16. 20 2,58 2,15 1,45 1,31 1,18 10 2,80 2,72 1,56 1,42 1,28 ≤7 - - 1,61 1,46 1,31 M t s lưu ý khi áp d ng đ nh m c chi phí thi t k công trình giao thông: 1) Đ nh m c chi phí thi t k công trình giao thông áp d ng chung theo đ nh m c t i b ng s 8 và s 9 công b t i Quy t đ nh này. 2) Chi phí thi t k công trình giao thông có yêu c u thi t k 3 bư c bao g m chi phí thi t k k thu t c ng v i chi phí thi t k b n v thi công; trong đó chi phí thi t k k thu t xác đ nh theo đ nh m c t i b ng s 8 và chi phí thi t k b n v thi công tính b ng 55% c a chi phí thi t k k thu t. 3) Chi phí thi t k b n v thi công công trình giao thông có yêu c u thi t k 2 bư c xác đ nh theo đ nh m c t i b ng s 9. 3) Đ nh m c chi phí thi t k c a m t s công trình giao thông sau đi u ch nh v i các h s : + Công trình h m đư ng ô tô, h m đư ng s t, h m cho ngư i đi b , các nút giao thông khác m c: c p I: K = 1,50; c p II: K = 1,65; c p III: K = 1,86; c p IV: K = 1,95. + Công trình c i t o, s a ch a đư ng s t, c u đư ng s t: K = 1,5. Khi chi phí xây d ng c i t o, s a ch a Ê 1000 tri u đ ng đ i v i công trình c u đư ng s t và công trình đư ng giao c a đư ng s t: K = 3,3. + Công trình đư ng băng h c t cánh, đư ng lăn, sân đ máy bay: c p I: K = 1,56; c p II: K = 1,72; c p III: K = 1,82; c p IV: K = 1,95. 3.3.13. Đ nh m c chi phí thi t k công trình th y l i B ng s 10: Đ nh m c chi phí thi t k k thu t c a công trình thu l i có yêu c u thi t k 3 bư c Đơn v tính: T l % Chi phí xây d ng (chưa có C p công trình thu GTGT) trong d toán công trình đư c duy t C p đ c bi t C pI C p II C p III C p IV (t đ ng) 8.000 0,57 0,51 0,45 0,40 - 5.000 0,74 0,67 0,58 0,51 0,38 2.000 0,96 0,87 0,76 0,67 0,49 1.000 1,13 1,02 0,91 0,78 0,58 500 1,34 1,21 1,06 0,92 0,67 200 1,57 1,43 1,31 1,08 0,80 100 1,72 1,55 1,42 1,27 0,93 50 1,91 1,73 1,57 1,40 1,10 20 2,25 2,05 1,86 1,67 1,49 10 2,59 2,35 2,13 1,93 1,70 ≤7 - - 2,22 2,01 1,77 B ng s 11: Đ nh m c chi phí thi t k b n v thi công c a công trình thu l i có yêu c u thi t k 2 bư c Đơn v tính: T l % Chi phí xây d ng (chưa có C p công trình thu GTGT) trong d toán công trình đư c duy t C p đ c bi t C pI C p II C p III C p IV (t đ ng)
 17. 8.000 0,88 0,79 0,51 0,46 - 5.000 1,14 1,03 0,90 0,79 0,58 2.000 1,48 1,34 1,17 1,03 0,75 1.000 1,75 1,58 1,38 1,21 0,89 500 2,07 1,87 1,62 1,42 1,04 200 2,43 2,21 2,01 1,67 1,23 100 2,66 2,40 2,19 1,96 1,44 50 2,96 2,68 2,41 2,16 1,70 20 3,48 3,17 2,87 2,58 2,31 10 4,01 3,64 3,29 2,98 2,63 ≤7 - - 3,42 3,11 2,74 M t s lưu ý khi áp d ng đ nh m c chi phí thi t k công trình thu l i: 1) Đ nh m c chi phí thi t k công trình thu l i áp d ng chung theo đ nh m c t i b ng s 10 và s 11 công b t i Quy t đ nh này. 2) Chi phí thi t k công trình thu l i có yêu c u thi t k 3 bư c bao g m chi phí thi t k k thu t c ng v i chi phí thi t k b n v thi công; trong đó chi phí thi t k k thu t xác đ nh theo đ nh m c t i b ng s 10 và chi phí thi t k b n v thi công tính b ng 55% c a chi phí thi t k k thu t. 3) Chi phí thi t k b n v thi công công trình thu l i có yêu c u thi t k 2 bư c xác đ nh theo đ nh m c t i b ng s 11. 4) Đ nh m c chi phí thi t k c a m t s công trình thu l i sau đi u ch nh v i các h s : - Thi t k c i t o, s a ch a, m r ng công trình thu l i: K = 1,5 - Công trình đ p đ t, đá, bê tông, tràn x lũ, c ng dư i đê đ p, tr m bơm, c ng đ ng b ng, tư ng ch n thu c công trình đ u m i thu l i: c p đ c bi t: K = 1,0; c p I: K = 1,1; c p II: K = 1,2; c p III: K = 1,35; c p IV: K = 1,7. - Thi t k khoan ph t x lý n n và thân công trình th y l i thu c lo i nào đư c tính như tr s đ nh m c quy đ nh cho công trình th y l i lo i đó, nhưng tính theo chi phí xây d ng c a ph n khoan ph t. - Công trình ph tr (theo đ nh m c c a công trình chính) và đi u ch nh v i h s : + Kênh d n dòng, đê quai ngăn nư c: K = 0,8. + H m, tuy nen d n dòng: K =1,1. 3.3.14. Đ nh m c chi phí thi t k công trình h t ng k thu t B ng s 12: Đ nh m c chi phí thi t k k thu t c a công trình h t ng k thu t có yêu c u thi t k 3 bư c Đơn v tính: T l % Chi phí xây d ng (chưa có C p công trình thu GTGT) trong d toán công trình đư c duy t C p đ c bi t C pI C p II C p III C p IV (t đ ng) 8.000 0,42 0,31 0,29 0,27 - 5.000 0,55 0,47 0,44 0,42 0,32 2.000 0,72 0,61 0,57 0,55 0,42 1.000 0,84 0,72 0,67 0,64 0,50 500 0,99 0,85 0,78 0,76 0,58
 18. 200 1,18 1,07 0,98 0,84 0,60 100 1,29 1,17 1,06 0,96 0,80 50 1,42 1,31 1,18 1,05 0,88 20 1,69 1,54 1,41 1,26 1,11 10 1,95 1,77 1,61 1,44 1,28 ≤7 - - 1,68 1,50 1,34 B ng s 13: Đ nh m c chi phí thi t k b n v thi công c a công trình h t ng k thu t có yêu c u thi t k 2 bư c Đơn v tính: T l % Chi phí xây d ng (chưa có C p công trình thu GTGT) trong d toán công trình đư c duy t C p đ c bi t C pI C p II C p III C p IV (t đ ng) 8.000 0,65 0,56 0,51 0,41 - 5.000 0,85 0,72 0,67 0,64 0,49 2.000 1,11 0,94 0,87 0,84 0,64 1.000 1,30 1,11 1,02 0,99 0,76 500 1,53 1,31 1,21 1,17 0,89 200 1,82 1,65 1,51 1,29 0,92 100 1,99 1,81 1,64 1,48 1,23 50 2,20 2,03 1,81 1,62 1,35 20 2,61 2,38 2,15 1,94 1,72 10 3,02 2,74 2,48 2,23 1,98 ≤7 - - 2,58 2,32 2,07 M t s lưu ý khi áp d ng đ nh m c chi phí thi t k công trình h t ng k thu t: 1) Đ nh m c chi phí thi t k công trình h t ng k thu t áp d ng chung theo đ nh m c t i b ng s 12 và s 13 công b t i Quy t đ nh này. 2) Chi phí thi t k công trình thu l i có yêu c u thi t k 3 bư c bao g m chi phí thi t k k thu t c ng v i chi phí thi t k b n v thi công; trong đó chi phí thi t k k thu t xác đ nh theo đ nh m c t i b ng s 12 và chi phí thi t k b n v thi công tính b ng 55% c a chi phí thi t k k thu t. 3) Chi phí thi t k b n v thi công công trình h t ng k thu t có yêu c u thi t k 2 bư c xác đ nh theo đ nh m c t i b ng s 13. 4) Đ nh m c chi phí thi t k c a m t s công trình công trình c p thoát nư c đi u ch nh v i các h s : - Công trình c p nư c (không bao g m tuy n ng): c p II: K = 1,20; c p III: K = 1,40; c p IV: K = 1,55. - Công trình thoát nư c và x lý ch t th i, nư c th i (không bao g m tuy n ng: c p I: K = 1,15; c p II: K = 1,25; c p III: K = 1,35; c p IV: K= 1,60. - Công trình tuy n ng c p nư c, thoát nư c: c p III: K = 1,20; c p IV: K= 1,30. - Thi t k tuy n ng c p nư c vư t sông: K = 1,20 c a ph n vư t sông. 5) Đ nh m c chi phí thi t k công trình bưu chính vi n thông theo hư ng d n t i b ng HTKT1 dư i đây: B ng HTKT1: Đơn v tính: T l %
 19. Công trình Chi phí xây d ng và thi t b (chưa có thu GTGT) trong d toán công trình (t đ ng) ≤5 10 15 25 50 100 200 500 Công trình cáp chôn tr c ti p 1,83 1,4 1,3 1,1 0,95 0,8 0,7 0,6 Công trình tuy n cáp chôn qua 1,9 1,5 1,4 1,3 1,1 1,0 0,9 0,7 sông Công trình c ng b cáp và kéo 2,1 1,6 1,5 1,35 1,15 1,05 0,95 0,8 cáp, công trình tuy n cáp treo - Đ nh m c chi phí thi t k công trình bưu chính vi n thông b ng HTKT1 hư ng d n cho công trình c p II, đ i v i công trình c p khác áp d ng như sau: c p đ c bi t: xác đ nh b ng d toán; c p I: K = 1,10; c p III: K = 0,95; c p IV: K = 0,90. - Đ nh m c chi phí thi t k công trình tín hi u và l p đ t máy thông tin đư ng s t, đi n l c áp d ng đ nh m c t i b ng HTKT1. Đ i v i trư ng h p chi phí xây d ng và thi t b ≤ 1 t đ ng thì đ nh m c chi phí thi t k đi u ch nh v i h s k = 1,3. 6) Đ nh m c chi phí thi t k công trình máy thông tin theo hư ng d n t i b ng HTKT2 dư i đây: B ng HTKT2: Đơn v tính: T l % Công trình Chi phí xây d ng và thi t b (chưa có thu GTGT) trong d toán công trình (t đ ng) ≤5 10 15 25 50 100 200 500 Các lo i t ng đài host, v 1,00 0,75 0,60 0,50 0,45 0,35 0,25 0,15 tinh, đ c l p Các lo i t ng đài MSC, 0,90 0,70 0,55 0,45 0,40 0,30 0,20 0,10 BSC, truy nh p thuê bao, nh n tin H th ng thi t b truy n 1,35 0,80 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 d n quang H th ng truy n d n vi 1,70 1,40 1,30 0,80 0,60 0,45 0,30 0,15 ba M ng vi n thông nông 2,80 1,75 1,40 0,90 0,65 0,50 0,35 0,20 thôn M ng Internet, voip, thi t 1,00 0,75 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 b m ng NGN H th ng ti p đ t ch ng 2,15 1,05 0,85 0,65 0,55 0,35 0,25 0,2 sét (c thi t b ) Tr m thông tin v tinh 1,80 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,35 0,20 Vsat Thi t b tr m BTS, CS, 1,25 0,7 0,50 0,35 0,30 0,25 0,20 0,10 đi n tho i th 7) Đ nh m c chi phí thi t k công trình máy thông tin b ng HTKT2 hư ng d n cho công trình c p I, đ i v i công trình khác c p I áp d ng như sau: c p II: K = 0,95; c p III, IV: K = 0,90. 8) Đ nh m c chi phí thi t k các công trình máy thông tin bưu đi n hư ng d n t i b ng HTKT2 trên đây đi u ch nh trong các trư ng h p sau:
 20. - Công trình s d ng thi t b đ ng b , không ph i thi t k dây chuy n công ngh đi u ch nh v i k s k = 0,6. - Công trình thi t k m r ng không phân bi t m r ng ph i thêm giá hay card (tr l p đ t tr m m i), đi u ch nh h s k = 0,4. - Công trình l p l i trong m t c m công trình ho c trong m t d án, áp d ng hư ng d n t i đi m 3.3.5.2 c a văn b n này. Riêng công trình (ho c tr m) l p l i t th 11 tr đi, đi u ch nh v i h s k = 0,1. 3.4. Hư ng d n áp d ng đ nh m c chi phí th m tra tính hi u qu và tính kh thi c a d án đ u tư 3.4.1. Chi phí th m tra tính hi u qu và tính kh thi c a d án đ u tư tính theo đ nh m c t l ph n trăm (%) (đ nh m c công b t i b ng s 14 trong Quy t đ nh này) và nhân v i chi phí xây d ng và chi phí thi t b (chưa có thu giá tr gia tăng) trong t ng m c đ u tư đư c duy t. 3.4.2. Trư ng h p yêu c u ch th m tra t ng m c đ u tư thì đ nh m c chi phí th m tra t ng m c đ u tư xác đ nh b ng 40% đ nh m c chi phí th m tra tính hi u qu và tính kh thi c a d án tương ng (đ nh m c công b t i b ng s 14 trong Quy t đ nh này).
Đồng bộ tài khoản