Quyết định 96/2000/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định 96/2000/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2000/QĐ-BTC về việc hướng dẫn chi tiết về quy trình và thủ tục rút vốn ODA do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 96/2000/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 96/2000/Q -BTC Hà N i, ngày 12 tháng 6 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 96/2000/Q /BTC NGÀY 12 THÁNG 06 NĂM 2003 BAN HÀNH HƯ NG D N CHI TI T V QUY TRÌNH VÀ TH T C RÚT V N ODA B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c :Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph qui nh ch c năng nhi m v và t ch c b máy B Tài chính; Ngh nh s 87/CP ngày 5/8/1997 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n H tr Phát tri n chính th c (ODA); Ngh nh s 145/1999/N -CP ngày 20/9/1999 c a Chính ph v T ch c l i T ng c c u tư phát tri n thu c B Tài chính; Thông tư liên t ch s 81/1998/TTLT/BTC-NHNN ngày 17/6/1998 c a B Tài chính và Ngân hàng Nhà nư c Vi t nam hư ng d n quy trình, th t c và qu n lý vi c rút v n i v i ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA); QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Hư ng d n chi ti t v quy trình và th t c rút v n ODA". i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 1860a/1998/Q -BTC ngày 16/12/1998 c a B trư ng B Tài chính. T ng Giám c Kho b c Nhà nư c, V trư ng V u tư, V trư ng V Tài chính i ngo i, V trư ng V Tài chính Hành chính S nghi p và Chánh văn phòng B ch u trách nhi m t ch c thi hành quy t nh này. Lê Th Băng Tâm ( ã ký) HƯ NG D N CHI TI T QUY TRÌNH TH T C VÀ QU N LÝ VI C RÚT V N I V I NGU N V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 96/2000/Q /BTC ngày 12/06/2000 c a B trư ng B Tài chính)
 2. I. CÁC QUY NNH CHUNG 1. Ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA) u tư cho các d án, chương trình (sau ây g i chung là d án ODA) là m t ngu n thu c a Ngân sách Nhà nư c, ph i ư c h ch toán vào ngân sách, và qu n lý theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c và các văn b n hư ng d n Lu t. 2. B Tài chính ch u trách nhi m qu n lý tài chính i v i vi c rút v n thanh toán cho d án, chương trình, th c hi n vi c h ch toán thu chi Ngân sách nhà nư c các ngu n v n ODA, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các ch qu n lý tài chính, quy t toán các d án, hư ng d n và ki m tra các ơn v th c hi n vi c bàn giao tài s n, v t tư ti n v n c a d án khi k t thúc. 3. Cơ quan ki m soát chi là: + Kho b c Nhà nư c các c p (tuỳ theo phân c p th c hi n c a t ng d án) th c hi n vi c ki m soát các ho t ng chi tiêu c a d án thu c i tư ng Ngân sách c p phát, k c các d án có m t ph n v n cho các ch u tư vay l i. + Cơ quan cho vay l i (là Qu H tr phát tri n, ho c cơ quan ư c u quy n c a B Tài chính trong nh ng trư ng h p c bi t) th c hi n vi c ki m soát các ho t ng chi tiêu c a các d án hoàn toàn cho vay l i. 4. Ch u tư ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n các d án ODA theo úng các cam k t ã quy nh trong các i u ư c qu c t , ch p hành nghiêm ch nh các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý tài chính, th c hi n ch h ch toán k toán, ki m toán theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 5. B n hư ng d n này ch quy nh quy trình th t c và qu n lý vi c rút v n ODA. i v i v n i ng trong nư c, vi c rút v n, thanh toán tuân theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng và v qu n lý chi tiêu Ngân sách Nhà nư c, phù h p v i ti n th c hi n d án và ti n rút v n ngoài nư c. 6. i v i các d án, chương trình có c thù riêng, tùy theo yêu c u qu n lý, B Tài chính có th ban hành hư ng d n c th . II. L P K HO CH C A CÁC D ÁN ODA 1. Phân lo i d án l p k ho ch và qu n lý chi tiêu: a. Phân lo i theo tính ch t chi: - Các d án u tư xây d ng cơ b n g m: các d án có n i dung chi xây d ng cơ b n quy nh t i Ph n II, m c I, Thông tư s 135/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 c a B Tài chính ho c các văn b n s a i, b sung, thay th Thông tư này. - Các d án u tư có tính ch t chi hành chính s nghi p g m: các d án u tư phát tri n vào lĩnh v c kinh t , xã h i nhưng không có n i dung chi xây d ng cơ b n.
 3. i v i các d án bao g m c các thành ph n chi xây d ng cơ b n và hành chính s nghi p, ch u tư c n trao i th ng nh t v i B K ho ch và u tư và B Tài chính ư c áp d ng phương th c l p k ho ch v n và qu n lý chi tiêu theo m t trong hai lo i d án trên. - Các chương trình/d án tín d ng g m: các chương trình/d án ho c h p ph n tín d ng c a m t d án s d ng ngu n v n ODA cho các t ch c ngân hàng, tín d ng vay l i các t ch c này th c hi n vi c cho vay ti p n d án hay ngư i s d ng cu i cùng, nh m th c hi n các m c tiêu ã ư c xác nh. b. Phân lo i theo cơ ch s d ng v n: - Các d án c p phát bao g m: các d án s d ng v n ODA theo cơ ch Ngân sách Nhà nư c c p phát. - Các d án vay l i bao g m: các d án s d ng v n ODA theo cơ ch vay l i t Ngân sách Nhà nư c. - Các d án h n h p v a c p phát v a cho vay l i: các d án s d ng v n ODA ư c Ngân sách Nhà nư c c p phát m t ph n, ph n còn l i nh n vay l i t ngân sách. 2. L p k ho ch v n u tư/hay d toán ngân sách c a d án ODA: a. i v i các d án c p phát: Hàng năm, vào th i i m l p, trình, và xét duy t d toán Ngân sách Nhà nư c theo quy nh hi n hành, Ban Qu n lý d án căn c ti n th c hi n d án l p K ho ch v n u tư c a d án ( i v i d án u tư xây d ng cơ b n), hay D toán ngân sách ( i v i d án Hành chính s nghi p) g i B ch qu n (n u d án do trung ương qu n lý), g i UBND t nh/thành ph tr c thu c trung ương (n u d án do a phương qu n lý), t ng h p vào k ho ch ngân sách chung c a B , t nh g i B Tài chính, B K ho ch và u tư trình Chính ph và Qu c h i phê duy t. K ho ch này ph i th hi n rõ các n i dung chi c a d án, các ngu n v n c a d án như các ngu n v n vay, vi n tr , v n i ng trong nư c do Ngân sách Trung ương c p, Ngân sách a phương c p, v n óng góp c a ngư i hư ng l i, v n tín d ng (n u có). Quy trình phê duy t, phân b k ho ch v n u tư, d toán ngân sách cho d án tuân th úng các quy nh hi n hành trong nư c (V n i v i các d án xây d ng cơ b n s do B K ho ch và u tư thông báo, v n i v i các d án hành chính s nghi p s do B Tài chính thông báo). Quy t nh c a các B hay UBND t nh/thành ph tr c thu c trung ương phân b k ho ch v n u tư, hay d toán ngân sách cho d án ph i ư c g i n B Tài chính (V u tư, n u là d án u tư xây d ng cơ b n ho c V Hành chính s nghi p, n u là d án hành chính s nghi p) V u tư và V Hành chính s nghi p có trách nhi m t ng h p, thông báo k ho ch v n u tư ho c d toán ngân sách c a các d án cho Kho b c nhà nư c trung ương và V Tài chính i ngo i làm cơ s theo dõi, i chi u khi c p phát và rút v n ODA thanh toán cho d án. b. i v i các d án vay l i:
 4. D án c n l p k ho ch v n u tư c a d án theo úng quy nh hi n hành, trong ó có nêu rõ ngu n v n ODA và ngu n v n i ng, k ho ch này ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t. Ch u tư có trách nhi m t cân i v n i ng theo ti n th c hi n d án và báo cáo B Tài chính, B K ho ch và u tư v vi c cân i v n i ng. c. i v i các d án h n h p thì tuỳ theo tính ch t c a h p ph n ư c c p phát hay vay l i, mà áp d ng quy trình l p k ho ch v n u tư hay d toán ngân sách theo quy nh t i các m c a) ho c b) trên ây. 3. K ho ch rút v n ODA: - K ho ch năm: Tháng 8 hàng năm, ng th i v i quá trình l p k ho ch v n u tư/ d toán ngân sách c a d án, hay k ho ch s d ng v n tín d ng ngu n ODA, các Ban Qu n lý d án l p k ho ch rút v n ODA năm sau g i B ch qu n và B Tài chính (V Tài chính i ngo i) t ng h p k ho ch rút v n ODA chung, và theo dõi tình hình rút, s d ng ngu n v n ODA c a d án trong năm k ho ch. K ho ch này c n phân rõ t ng ngu n v n ODA (n u là d án h n h p vi n tr và vay ho c ng tài tr ) và phân theo t ng quý. III. M TÀI KHO N VÀ NGÂN HÀNG PH C V ti n hành rút v n, thanh toán, Ban qu n lý d án m các tài kho n giao d ch thích h p t i ngân hàng thương m i ph c v theo các quy nh hi n hành. i v i các d án có s d ng hình th c thanh toán qua Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng, Ban qu n lý d án c n m thêm Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng ng tên d án ( i v i các d án WB, ADB) ho c ng tên B Tài chính ( i v i các d án khác) t i ngân hàng thương m i ph c v ti p nh n v n t m ng c a nhà tài tr . Ngân hàng ph c v có trách nhi m thông báo tình hình rút v n ngoài nư c/và ho c tình hình thanh toán qua Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng c a d án cho B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c, Ch u tư. Trong quá trình th c hi n d án ngân hàng ph c v ư c hư ng phí theo quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c v thu phí d ch v ngân hàng. IV. KI M SOÁT CHI I V I CÁC KHO N THANH TOÁN B NG NGU N V N ODA * Vi c ki m soát chi áp d ng i v i chi tiêu c a t t c các d án xây d ng cơ b n và hành chính s nghi p. * H sơ và quy trình ki m soát chi i v i các d án xây d ng cơ b n tuân theo quy nh t i thông tư 135/1999/TT-B Tài chính ngày 19/11/1999 c a B Tài chính hư ng d n vi c qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư và xây d ng thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c hay các văn b n s a i, b sung, thay th thông tư này. * H sơ và quy trình ki m soát chi i v i các d án hành chính s nghi p tuân theo quy nh t i thông tư 40/1998/TT-B Tài chính ngày 31/03/1998 c a B Tài chính
 5. hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c hay các văn b n s a i, b sung, thay th thông tư này. * Vi c ki m soát h sơ ngh thanh toán b ng ngu n v n ngoài nư c c a d án ODA không b h n ch b i k ho ch v n u tư hay d toán ngân sách c a d án (ho c thông báo h n m c kinh phí). * Sau khi ki m tra, ki m soát h sơ, ch ng t chi c a ơn v , cơ quan ki m soát chi xác nh n vào phi u giá thanh toán giá tr h p l i u ki n thanh toán úng theo t l v n ngoài nư c và v n i ng ã ư c quy nh trong i u ư c qu c t ho c tài li u d án. Phi u giá có xác nh n c a cơ quan ki m soát chi là cơ s th c hi n các th t c rút v n ngoài nư c. V. CÁC HÌNH TH C RÚT V N Tuỳ thu c vào quy nh trong i u ư c qu c t , vi c rút v n, thanh toán b ng ngu n v n ODA ư c th c hi n thông qua m t ho c m t s các hình th c ph bi n sau: thanh toán tr c ti p, tài kho n c bi t, thư cam k t, hoàn v n và th t c chuy n ti n. H SƠ BAN U LÀM CĂN C QU N LÝ VI C RÚT V N ODA: Ban Qu n lý d án c n g i các tài li u sau cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i): * Quy t nh u tư c a c p có thNm quy n; * i u ư c qu c t v ODA ký gi a Vi t Nam và nhà tài tr và tài li u d án liên quan n d án; * K ho ch v n u tư /d toán ngân sách hàng năm ã ư c c p có thNm quy n giao; * Tho thu n cho vay l i ã ký gi a ch u tư và cơ quan ư c u quy n cho vay l i (n u là d án thu c di n vay l i); * Quy t nh c a c p có thNm quy n công nh n ơn v trúng th u (ho c quy t nh ch nh th u) * H p ng (xây l p, mua s m, tư v n, v.v ) gi a ch u tư v i nhà th u / ho c d toán chi tiêu ư c c p có thNm quy n phê duy t ( n u ho t ng chi tiêu không theo hình th c h p ng ) * Quy t nh c a c p có thNm quy n phê duy t h p ng. * Trư ng h p h p ng thu c i tư ng c n có ý ki n trư c c a nhà tài tr , c n có thêm "ý ki n không ph n i" (no objection) c a nhà tài tr . * B o lãnh th c hi n c a ngân hàng nhà th u; * B o lãnh t m ng (n u là thanh toán t m ng)
 6. Ban qu n lý d án ch c n g i các tài li u trên m t l n i v i toàn b d án, riêng k ho ch v n u tư/ d toán ngân sách ư c g i hàng năm. 1. Quy trình rút v n theo th t c thanh toán tr c ti p (hay hình th c chuy n ti n): Thanh toán tr c ti p là hình th c thanh toán theo ngh c a Bên vay, nhà tài tr s chuy n ti n thanh toán tr c ti p cho nhà th u/ngư i cung c p. Hình th c này thư ng áp d ng trong các trư ng h p thanh toán theo ti n th c hi n cho các h p ng xây l p l n, h p ng tư v n hay thanh toán cho các h p ng nh p khNu hàng hoá v i s lư ng nh không c n thi t ph i m L/C. i v i các d án JBIC tài tr thì hình th c này g i là hình th c rút v n chuy n ti n và ch áp d ng i v i các ơn rút v n b ng ng Vi t nam. 1.1. rút v n thanh toán tr c ti p t ng l n Ban Qu n lý d án g i các tài li u sau n B Tài chính (V Tài chính i ngo i): * ơn rút v n và các sao kê i kèm theo m u quy nh và công văn ngh rút v n; * Hoá ơn/yêu c u thanh toán c a nhà th u; * Phi u giá thanh toán ã ư c Cơ quan ki m soát chi xác nh n . Trư ng h p thanh toán t m ng ph i có phi u giá thanh toán t m ng ư c Cơ quan ki m soát chi xác nh n. * Trong nh ng trư ng h p c bi t, B Tài chính có th yêu c u Ban Qu n lý d án cung c p các tài li u gi i trình b sung. 1.2. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) s xem xét và ký ơn rút v n g i nhà tài tr . i v i các d án do WB và ADB tài tr , trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có ý ki n b ng văn b n g i Ban qu n lý d án và ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c, k t khi có ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v cùng Ban qu n lý d án ký vào ơn rút v n và g i nhà tài tr . Nhà tài tr xem xét ơn xin rút v n n u ch p nh n s chuy n ti n tr c ti p vào tài kho n c a nhà th u. i v i d án JBIC vi c chuy n ti n thanh toán vào tài kho n c a nhà th u s thông qua ngân hàng ph c v . 2. Quy trình rút v n theo th t c Thư cam k t, ho c thanh toán b ng L/C không c n thư cam k t: 2.1. Th t c thư cam k t là hình th c theo ngh c a bên vay, nhà tài tr phát hành m t Thư cam k t m b o tr ti n cho ngân hàng thương m i i v i kho n ti n ã hay s thanh toán b ng Thư tín d ng (L/C). Hình th c này thư ng áp d ng trong trư ng h p thanh toán hàng nh p khNu b ng L/C và thanh toán ph n ngo i t trong các h p ng c a các d án JBIC.
 7. Ban Qu n lý d án g i n B Tài chính (V Tài chính i ngo i) các tài li u sau: * Công văn ngh B Tài chính cho phép m L/C và ngh phát hành Thư cam k t kèm ơn xin rút v n và các sao kê theo m u quy nh ( i v i d án c a JBIC không yêu c u n p ơn xin rút v n và các sao kê). Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n y h sơ h p l , căn c vào công văn ngh và quy nh trong h p ng, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) xem xét có văn b n ch p thu n m L/C g i Ban Qu n lý d án và ngân hàng ph c v . Căn c vào ý ki n ng ý c a B Tài chính, trong vòng 2 ngày làm vi c, k t khi có ý ki n c a B Tài chính, Ngân hàng ph c v làm th t c ngh ngân hàng ph c v nư c ngoài m L/C và thông báo cho nhà tài tr ngh phát hành thư cam k t (trư ng h p d án JBIC) ho c cùng Ban qu n lý d án ký vào ơn rút v n g i nhà tài tr ( trư ng h p d án c a WB, ADB). Nhà tài tr xem xét thư ngh ho c ơn xin rút v n, n u ch p nh n s phát hành Thư cam k t. 2.2. Thanh toán b ng L/C không c n thư cam k t (áp d ng i v i m t s d án tài tr song phương): Ban Qu n lý d án g i n B Tài chính (V Tài chính i ngo i) các tài li u sau: - Công văn ngh B Tài chính cho phép m L/C . Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , B Tài chính có văn b n ch p thu n m L/C g i Ban qu n lý d án và ngân hàng ph c v . 3. Quy trình rút v n theo th t c hoàn v n, th t c h i t : Thanh toán Hoàn v n là hình th c nhà tài tr tài tr cho các kho n chi c a d án ã phát sinh, ã ư c bên vay thanh toán b ng ngu n v n ngân sách ho c ngu n t có. Hình th c này thư ng áp d ng trong các trư ng h p thanh toán mua s m nh , thanh toán m t s h ng m c xây d ng cơ b n. Thanh toán h i t là hình th c nhà tài tr tài tr cho nh ng kho n chi c a d án ã phát sinh, ã ư c bên vay thanh toán b ng ngu n v n ngân sách ho c ngu n v n t có trư c khi hi p nh vay có hi u l c. Hình th c này ch áp d ng khi ư c nhà tài tr tho thu n ng ý t khi chuNn b d án và ư c ưa vào n i dung c a hi p nh vay. rút v n theo hình th c hoàn v n (ho c h i t ), Ban qu n lý d án g i các tài li u sau n B Tài chính (V Tài chính i ngo i): Các tài li u ph i g i t ng l n rút v n: * Công văn ngh rút v n và ơn rút v n và các sao kê i kèm theo m u. Trong ơn rút v n ph i ghi tên và s tài kho n c a ơn v th hư ng là ơn v ã chi ng trư c cho kho n hoàn v n ó;
 8. * Phi u giá thanh toán có xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi theo quy nh hi n hành và các ch ng t khác ch ng minh s ti n và ngu n v n ã thanh toán cho nhà th u; * Trong nh ng trư ng h p c bi t, B Tài chính có th yêu c u Ban Qu n lý d án cung c p các tài li u gi i trình b sung. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) s xem xét và ký ơn rút v n g i nhà tài tr . i v i các d án do WB và ADB tài tr , trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có ý ki n b ng văn b n g i Ban qu n lý d án và ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, ngân hàng ph c v cùng Ban Qu n lý d án ký ơn rút v n g i nhà tài tr . Nhà tài tr xem xét n u ch p nh n s chuy n ti n hoàn l i s v n ã ư c thanh toán. i v i các kho n rút hoàn v n cho các kho n do ngân sách nhà nư c ã chi (ho c t các ngu n v n có ngu n g c ngân sách), s ti n rút v ph i ư c n p vào Ngân sách Nhà nư c nơi ã ng v n. i v i các kho n rút v n hoàn v n cho các kho n do ch d án ã chi b ng v n t có (ho c v n tín d ng, hay huy ng khác không có ngu n g c t ngân sách), ch d án ư c s d ng s ti n rút v n theo các quy nh qu n lý tài chính hi n hành. 4. Quy trình rút v n theo th t c Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng: 4.1. Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng là hình th c nhà tài tr ng trư c cho bên vay m t kho n ti n vào Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng bên vay ch ng thu n l i trong các thanh toán nh , gi m b t s l n xin rút v n t nhà tài tr , Ny nhanh t c thanh toán cho các ho t ng c a d án. Hình th c này thư ng áp d ng trong các trư ng h p thanh toán các hoá ơn xây l p theo ti n , mua s m thi t b nh , chi phí ho t ng c a Ban Qu n lý d án, v.v.. H n m c c a Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng tuỳ thu c nhu c u chi tiêu c a d án, ư c xác nh trong hi p nh vay hay thư gi i ngân c a d án. a. Rút v n l n u v Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng: rút v n l n u v Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng, căn c h n m c tài kho n ã quy nh trong hi p nh vay, và d ki n chi tiêu th i gian t i Ban Qu n lý d án g i các tài li u sau n B Tài chính (V Tài chính i ngo i): * Công văn ngh rút v n, ơn rút v n và các sao kê i kèm theo m u Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ h p l , căn c i u ư c qu c t ã ký, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) s xem xét và ký ơn rút v n g i nhà tài tr .
 9. i v i các d án do WB và ADB tài tr , trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có ý ki n b ng văn b n g i Ban qu n lý d án và ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, ngân hàng ph c v cùng Ban Qu n lý d án ký vào ơn rút v n g i nhà tài tr . Nhà tài tr xem xét, ch p nh n s chuy n ti n vào Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng. b. Quy trình chi tiêu t Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng: - Quy trình Cơ quan ki m soát chi ki m tra sau: Khi có yêu c u chi thanh toán cho nhà th u/ ngư i cung c p/tư v n, sau khi th c hi n nghi m thu, ki m tra kh i lư ng, ch ng t , ch p nh n thanh toán theo úng quy nh hi n hành và tính toán s ti n ư c thanh toán b ng ngu n v n ODA, úng t l quy nh trong tài li u d án, Ban Qu n lý d án ngh ngân hàng ph c v trích ti n t Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng thanh toán cho ngư i hư ng l i. Trong vòng 5 ngày làm vi c sau khi rút v n t Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng thanh toán, Ban Qu n lý d án g i h sơ ch ng t thanh toán theo quy nh hi n hành n Cơ quan ki m soát chi Cơ quan này th c hi n vi c ki m soát chi theo quy nh hi n hành. Trong vòng 5 ngày làm vi c, căn c k t qu ki m soát h sơ ch ng t , Cơ quan ki m soát chi xác nh n kh i lư ng hoàn thành i u ki n thanh toán trên phi u giá ho c b ng kê ( ng th i thanh toán ph n v n i ng, n u có). Trư ng h p thanh toán cho các h p ng thanh toán m t l n ho c thanh toán l n cu i cho các h p ng, Ban qu n lý d án g i h sơ ch ng t theo quy nh hi n hành cho Cơ quan ki m soát chi ngh ki m tra trư c, xác nh n h sơ i u ki n thanh toán. Trong vòng 5 ngày làm vi c, Cơ quan ki m soát chi ki m tra h sơ ch ng t , xác nh n kh i lư ng hoàn thành i u ki n thanh toán ( ng th i thanh toán ph n v n i ng, n u có). Căn c vào xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi, Ban qu n lý d án làm th t c v i ngân hàng ph c v thanh toán t Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng cho nhà th u. Phi u giá có xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi là m t trong các căn c Ban Qu n lý d án làm th t c rút v n b sung Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng sau này. - Quy trình Cơ quan ki m soát chi ki m tra trư c: i v i các d án nhi u c p qu n lý (trung ương, a phương), ho c do c thù d án ph c t p, s áp d ng hình th c Cơ quan ki m soát chi ki m tra trư c i v i vi c chi tiêu t Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng như sau: Theo quy trình này, ngân hàng ph c v ch th c hi n gi i ngân t tài kho n c bi t/tài kho n t m ng khi các ngh thanh toán có kèm theo phi u giá có xác nh n i u ki n thanh toán c a Cơ quan ki m soát chi.
 10. * Khi có yêu c u chi thanh toán cho nhà th u/ ngư i cung c p/tư v n v.v., Ban Qu n lý d án (trung ương/ a phương) g i các h sơ ch ng t thanh toán theo úng quy nh hi n hành n Cơ quan ki m soát chi. Trong vòng 5 ngày làm vi c, Cơ quan ki m soát chi th c hi n vi c ki m tra h sơ, xác nh n ph n v n ngoài nư c i u ki n thanh toán (và thanh toán ph n v n i ng, n u có). i v i các d án nhi u c p qu n lý: * rút v n t Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng, Ban Qu n lý d án a phương g i yêu c u thanh toán kèm xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi cho Ban qu n lý d án trung ương. * Căn c vào ngh c a Ban qu n lý d án a phương, Ban qu n lý d án trung ương g i yêu c u thanh toán kèm xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi n ngân hàng ph c v gi i ngân t Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng thanh toán cho ngư i th hư ng. * Trư ng h p các d án có tài kho n t m ng c p a phương (Tài kho n t m ng c p 2), Ban qu n lý d án a phương g i yêu c u thanh toán kèm xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi n ngân hàng ph c v gi i ngân t Tài kho n t m ng c p 2 thanh toán cho ngư i th hư ng. i v i các d án m t c p qu n lý: * Ban qu n lý d án g i yêu c u thanh toán kèm xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi n ngân hàng ph c v gi i ngân t Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng thanh toán cho ngư i th hư ng. c. Quy trình rút v n b sung Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng rút v n b sung Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng, Ban qu n lý d án c n g i các tài li u sau cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i): * Công văn ngh rút v n b sung Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng, ơn rút v n và các sao kê i kèm theo m u; * B n sao kê chi tiêu do ban qu n lý d án l p th hi n rõ các kho n ã chi t Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng, s /ngày văn b n xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi v kho n ã chi, kèm theo b n sao phi u giá thanh toán có xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi. * Sao kê tài kho n c bi t c a ngân hàng ph c v ; * Kh ư c nh n n ã ký gi a ch u tư và cơ quan ư c B Tài chính u quy n qu n lý kho n vay l i i v i các kho n ti n ã rút v tài kho n c bi t (trong trư ng h p d án nh n vay l i); Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) s xem xét và ký ơn rút v n g i nhà tài tr .
 11. i v i các d án do WB và ADB tài tr , trong vòng 5 ngày làm vi c B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có ý ki n g i Ban qu n lý d án và ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, ngân hàng ph c v cùng Ban qu n lý d án g i nhà tài tr . Nhà tài tr xem xét, ch p nh n s chuy n ti n b sung vào Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng. 4.2. Rút v n và thanh toán theo phương th c Tài kho n c bi t i v i v n vay JBIC: a. M Tài kho n c bi t và rút v n l n u: - Theo s u nhi m c a B Tài chính (V Tài chính i ngo i), Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam m Tài kho n c bi t b ng ti n Yên, và Tài kho n lãi c a Tài kho n c bi t t i Ngân hàng Tokyo - Mitsubishi do B Tài chính (V Tài chính i ngo i) làm ch tài kho n. - Trong nư c, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) ngh Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam m các tài kho n chuyên dùng i ng v i Tài kho n c bi t và Tài kho n lãi c a Tài kho n c bi t do B Tài chính (V Tài chính i ngo i) là ch tài kho n theo dõi và h ch toán s ti n ã rút và s ti n lãi phát sinh trên Tài kho n c bi t cũng như vi c tr n sau này. - B Tài chính (V Tài chính i ngo i) ký ơn ngh rút v n l n u g i nhà tài tr v i giá tr theo quy nh t i hi p nh, nhưng t i a không quá 50% giá tr hi p nh. Kỳ rút v n u tiên không c n ch ng t kèm theo. b. Thanh toán t Tài kho n c bi t: - i v i ph n chi b ng ng Vi t Nam: * Ch u tư/BQLDA t p h p ch ng t g i Cơ quan ki m soát chi th c hi n vi c ki m soát chi theo quy nh hi n hành. * Sau khi có xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi, Ch u tư/BQLDA l p h sơ g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i) g m: Gi y ngh thanh toán c a nhà th u có xác nh n c a Ch u tư, b ng t ng h p các kho n rút v n (Accumulated payment claimed and paid), hoá ơn, phi u giá thanh toán có xác nh n c a Cơ quan ki m soát chi. Trư ng h p thanh toán ng trư c thì c n có thêm B o lãnh t m ng do ngân hàng ư c Ch u tư ch p nh n c p. * Trong vòng 7 ngày k t khi nh n h sơ h p l , B Tài chính ho c cơ quan ư c B Tài chính u quy n có công văn ngh Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam chuy n ti n thanh toán theo ngh c a Ch u tư. Trong vòng 3 ngày sau khi nh n ư c công văn ngh , Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam th c hi n chuy n ti n, sau ó g i B Tài chính các Gi y báo chuy n ti n kèm theo ch ng t chuy n ti n c a ngân hàng B Tài chính làm th t c rút v n b sung vào Tài kho n c bi t. - i v i ph n chi b ng ngo i t thanh toán cho các L/C nh p khNu:
 12. * B Tài chính u nhi m cho Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam ư c t ng trích Tài kho n c bi t thanh toán cho các L/C nh p khNu theo úng quy nh v phương th c thanh toán b ng L/C. * Sau khi thanh toán, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam sao b ch ng t nh p khNu kèm theo xác nh n ã thanh toán g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i) làm th t c rút v n b sung Tài kho n c bi t. c. Rút v n b sung Tài kho n c bi t: B Tài chính t p h p ch ng t thanh toán c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam kèm theo b n sao Gi y ngh thanh toán i v i các kho n chi b ng ng Vi t nam, ho c b ch ng t nh p khNu kèm theo gi y xác nh n ã thanh toán c a Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam và g i ơn rút v n b sung cho JBIC. N u giá tr kho n rút v n u tiên b ng 50% giá tr hi p nh, các l n rút v n b sung sau ó s ch ư c rút 50% giá tr ngh . N u giá tr kho n rút v n l n u ít h n 50% giá tr hi p nh, B Tài chính (V Tài chính i ngo i) ư c rút 100% giá tr ngh n khi t ng giá tr v n ã rút b ng 50% giá tr hi p nh. Sau ó các l n rút v n b sung ti p theo s ch ư c b sung b ng 50% giá tr ngh rút v n mb o khi gi i ngân 100% giá tr hi p nh thì nhà tài tr cùng t p h p ư c y ch ng t rút v n. 5. Quy trình rút v n i v i các d án tín d ng ho c c u ph n tín d ng: Các d án tín d ng ho c c u ph n tín d ng c a các d án th c hi n như sau: căn c vào yêu c u cho vay ti p và chi tiêu cho các n i dung c a d án, T ch c tín d ng nh n vay l i chuNn b h sơ rút v n t nhà tài tr th c hi n cho vay ti p ho c chi tiêu cho các ho t ng c a d án theo úng các quy nh trong hi p nh vay, hi p nh d án (n u có) và các quy nh hi n hành v tín d ng, u th u, mua s m v.v T ch c tín d ng nh n vay l i c n g i B Tài chính các ch ng t sau: - Công văn ngh rút v n, - ơn rút v n kèm sao kê các kho n ã cho vay l i theo quy nh c a nhà tài tr (t ch c tín d ng nh n vay l i ch u trách nhi m v tính h p pháp, trung th c và chính xác c a các kho n cho vay ti p). - Các ch ng t ch ng minh tính h p pháp, h p l c a các kho n chi tiêu cho các ho t ng c a d án. Trong vòng 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y h sơ h p l , B Tài chính (V Tài chính i ngo i) s xem xét và ký ơn rút v n g i nhà tài tr . i v i các d án do WB và ADB tài tr , trong vòng 5 ngày làm vi c B Tài chính (V Tài chính i ngo i) có ý ki n g i t ch c tín d ng nh n vay l i và ngân hàng ph c v . Trong vòng 2 ngày làm vi c k t khi có ý ki n c a B Tài chính, ngân hàng ph c v cùng t ch c tín d ng nh n vay l i ký ơn rút v n g i nhà tài tr .
 13. VI. CH BÁO CÁO, QUY T TOÁN, KI M TRA, KI M TOÁN VI C RÚT, S D NG V N C A CÁC D ÁN ODA 1. nh kỳ hàng tháng, ngân hàng ph c v có trách nhi m g i báo cáo sao kê Tài kho n c bi t/Tài kho n t m ng cho B Tài chính (V Tài chính i ngo i, Ban Qu n lý d án). 2. nh kỳ hàng tháng, Ban Qu n lý d án có trách nhi m l p sao kê các kho n ã ư c nhà tài tr gi i ngân theo t ng hình th c rút v n g i B Tài chính (V Tài chính i ngo i) và Cơ quan ki m soát chi. 3. Ch u tư các d án, chương trình s d ng v n ODA ph i l p các báo cáo th c hi n k ho ch v n u tư ho c quy t toán v n chi hành chính s nghi p hàng quý/năm và báo cáo quy t toán công trình hoàn thành. Báo cáo k toán và báo cáo quy t toán ph i th c hi n theo các quy nh hi n hành c a B Tài chính. 3. Tuỳ theo yêu c u c a t ng nhà tài tr , hàng năm, các d án, chương trình s d ng v n ODA ph i ư c m t công ty ki m toán c l p ư c B Tài chính ch p thu n ki m toán. cương ki m toán, quy t nh l a ch n công ty ki m toán, h p ng ki m toán ph i phù h p v i quy nh c a nhà tài tr và ư c B Tài chính phê duy t. Báo cáo ki m toán ph i ư c g i cho B Tài chính ch m nh t là 15 ngày sau khi hoàn thành ( i v i các d án do WB và ADB tài tr , báo cáo ki m toán ư c ng g i cho Ngân hàng Nhà nư c (V Quan h Qu c t )). 4. B Tài chính s ti n hành ki m tra, thanh tra tài chính nh kỳ ho c t xu t i v i các t ch c, ơn v có s d ng v n ODA, c bi t là ki m tra vi c s d ng tài kho n c bi t.
Đồng bộ tài khoản