Quyết định 96/2003/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định 96/2003/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 96/2003/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng về việc ban hành "Quy định về tổ chức thực hiện công tác y tế lao động ở các đơn vị lao động sản xuất trong Quân đội"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 96/2003/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA   uy Õ t  Þ nh   Q ® c ñ a B é  tr n g  B é  Q u è c   h ß n g  s è   ë p 96/2003/Q§­B Q P   n g µ y  12 th¸ng 8 n¨ m  2003 v Ò   Ö c ba n   µ n h  " Q u y  ® Þ n h  v Ò   vi h t æ  c h ø c th ù c  Ö n  c«n g  t¸c hi  y t Õ  lao ® é n g  ë  c¸c ® ¬ n  v Þ   lao  é n g  s¶n x u Ê t  ® trong  u © n  ® é i" Q   B é   ë ng B é   u è c phßng   tr Q C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001;   C¨n  LuËt  cø  Ban  µnh  h v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët ngµy  th¸ng 11   lu   12    n¨m  1996  ∙  öa  æi,bæ   ®s ®   sung  ét  è  iÒu  µy  th¸ng12  m s® ng 16    n¨m  2002; C¨n  Bé   ËtLao  ng  µy  th¸ng 6  cø  lu   ®é ng 23    n¨m 1994  ∙  öa  æi, bæ   ®s ®   sung  ét  è  iÒu  µy  th¸ng4  m s® ng 02    n¨m  2002; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 41/N§­   µy  th¸ng 7  CP ng 05    n¨m  1996  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖm   ô,quyÒn  ¹n,vµ  chøc  é    v  h   tæ  b m¸y  ña  é   cB Quèc  phßng; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 06/CP  µy  th¸ng 01  ng 20    n¨m  1995  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh    Õtm ét  è  iÒu  ña  é   ËtLao  ng  Ò   toµn    ®Þ chi ti   s® c B lu   ®é v an  lao ®éng  µ  Ö   v v sinh lao®éng;    X Ðt    Þ  ña  ñ  Ö m  ®Ò ngh c Ch nhi Tæng  ôc  Ëu  Çn, cH c Q uy Õ t  Þ nh:  ® §i Ò u 1. Ban  µnh  h "Quy  nh  Ò   chøc  ùc hiÖn  ®Þ v tæ  th   c«ng    tÕ  t¸cy  lao®éng      n  Þ    ng    ë c¸c®¬ v lao®é s¶n  Êttrong qu©n  i". xu     ®é §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  2. Quy ®Þ n c hi l   15    t  ® C«ng      b¸o,c¸c quy  nh  íc®©y   ña  é   èc  ®Þ tr   c B Qu phßng    íiquy  nh  tr¸v   i ®Þ trong  Quy Õt  nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 3. C¸c  ng  Ý  ®å ch Tæng   tham  u  ëng, Chñ   Ö m     m tr   nhi c¸c Tæng   côc, T lÖnh    c¸c  © n   Qu khu, Qu © n   oµn,  © n   ñng, Binh  ñng, Binh    ® Qu ch   ch   ®oµn, Thñ  ëng    ¬    tr c¸c c quan,®¬n  Þ  ã  ªnquan  Þu    v c li   ch tr¸chnhiÖ m     µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Þ nh   ® v Ò   æ  ch øc  th ù c hi Ö n  c«n g  t¸c t  y t Õ  lao ® é n g  ë  c¸c ® ¬ n  v Þ  lao ® é n g   s¶n  u Ê t trong Q u © n  ® é i  x   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 96/2003/Q§­BQP   µy  ng 12/8/2003  cña  é  ëng  é  èc  B tr B Qu phßng) C h ¬ n g  I  n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh  µ  i t ng ¸p dông  v ®è  î     1. Quy  nh  µy    ®Þ n quy  nh  Ò   Öc  ùc hiÖn  ®Þ v vi th   c«ng    tÕ    ng   t¸cy  lao ®é trong c¸c ®¬n  Þ    ng     v lao ®é s¶n  Êt cña  © n   i,bao  å m:    xu   Qu ®é   g Tæ chøc  tÕ, y    qu¶n  ývÖ   l   sinh m«i  êng    ng, qu¶n  ýsøc  áe,phßng  õa,cÊp      tr lao ®é   l  kh   ng   cøu tain¹n    ng  µ  Önh    lao ®é vb nghÒ  nghiÖp, huÊn  Ön  toµn    Ö     luy an  ­ v sinh    lao ®éng, thèng          kª b¸o c¸o,c«ng    t¸cthanh    Óm  tra,ki tra. 2. §èi t ng  dông  ¹     î ¸p  tiQuy  nh  µy  µ c¸c ®¬n  Þ    ng  ®Þ n l    v lao ®é s¶n  Êt xu   trongQu © n   i (sau ®©y  äilµ®¬n  Þ    ng    ®é     g    v lao®é s¶n  Êt), xu   bao  å m: g a) C¸c doanh nghiÖp  ©n   i  qu ®é (doanh nghiÖp c«ng  ch  µ  Ý v doanh  nghiÖp  kinh doanh).   b) C¸c  ¬  ë  µm  Öm   ô  c s l nhi v s¶n  Êt,söa  ÷a, b¶o  xu   ch   qu¶n  a  ¨ng  ý  ch ® k doanh  nghiÖp. c)C¸c  oµn    ® kinhtÕ  èc    qu phßng. 3. §èi t ng  îc qu¶n  ý,ch¨m  ãc     î ®   l  s søc  áe  µ qu©n  ©n,  kh l   nh c«ng  chøc  quèc phßng, c«ng  ©n  èc    nh qu phßng, lao  ng  îp  ng    ®é h ®å kh«ng    nh   x¸c ®Þ thêih¹n vµ  ã    nh  êih¹n,ngêihäc  Ò.     c x¸c®Þ th       ngh §i Ò u    2. Phæ   Õn,thùchiÖn  bi     ph¸p luËtvÒ       c«ng    tÕ    ng t¸cy  lao®é Thñ  ëng  n  Þ    Êp  tr ®¬ v c¸c c theo  ¹m    ph vichøc  tr¸chquyÒn  ¹n  ña  ×nh     hcm phæ   Õn, tuyªn truyÒn  éng  i   bi     r r∙  quy  nh  Ò   c¸c ®Þ v c«ng    tÕ    ng  í t¸cy  lao ®é t i m äi  êitrong ®¬n  Þ  ng  êitæ  ng     v ®å th   chøc  iÓn khaithùc hiÖn  tr       c«ng    tÕ  t¸cy  lao®éng    theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  II  biªn c h Õ  v µ  n hi Ö m  v ô  c ñ a t æ  c h ø c y t Õ  ë   ® ¬ n  v Þ  lao ® é n g  s ¶ n x u Ê t §i Ò u      Õ   ña  chøc  ©n  ®¬n  Þ    ng  xuÊt 3. Biªnch c tæ  qu y  v lao®é s¶n  § Ó   ùc hiÖn  th   c«ng    tÕ    ng      n  Þ    ng  t¸cy  lao ®é ë c¸c ®¬ v lao ®é s¶n  Êt, xu   thñ tr ng    n  Þ    vµo  ©n  è    ng  µ  Ýnh  Êt ® Æc   iÓ m     ë c¸c ®¬ v c¨n cø  qu s lao ®é vt ch   ® ho¹t®éng    s¶n  Êt,kinh doanh  ña  n  Þ    ¾p  Õp    è  Ý ®éi  ò  xu     c ®¬ v ®Ó s x , b tr   ng
  3. 3 c¸n bé  ©n    ©n  chuyªn tr¸ch,   nh viªnqu y     theo  quy  nh  ña  é  ®Þ c B Tæng Tham   ­ m u.   Ò u    Ö m   ô  ña  ©n  ®¬n  Þ    ng  xuÊt §i 4. Nhi v c qu y  v lao®é s¶n  1. Tham   u    m cho  ñ tr ng  n  Þ  ©y  ùng  Õ   ¹ch  µ  chøc  ùc th   ë ®¬ v x d k ho v tæ  th   hiÖn c«ng    tÕ  t¸cy  lao  ng  ®é trong  n   Þ.  Ò   Êt  íiThñ   ëng  n   Þ  ®¬ v § xu v   tr ®¬ v nh÷ng  Ön  bi ph¸p qu¶n  ý,   l  ch¨m  ãc  s søc  áe  êilao®éng. kh ng     2. B¶o  ¶m   êng  ùctheo  s¶n  Êt,tæ    ® th tr   ca  xu   chøc  Ên  Ön  hu luy cho  êi ng   lao ®éng    ü  Ëts¬    c¸c k thu   cøu, cÊp    cøu    ö  ýkÞp  êinh÷ng  êng  îp tai ®Ó x l   th   tr h   n¹n lao®éng  ra.    x¶y  3.Thêng    xuyªn híng dÉn,kiÓm    Öc  Êp  µnh          travi ch h c¸cquy  nh  Ò   Ö   ®Þ vv sinh lao®éng     phßng  èng  Þch  Önh  ch d b trong ®¬n  Þ.Phèihîp cïng víi   é    v        b c¸c phËn  nghiÖp  ô  ã  ªnquan  Õn  µnh  Óm     v c li   ti h ki tra,gi¸m      Õu  è ®éc  ¹i s¸tc¸c y t  h  cña m«i  êng    ng  tr lao®é s¶n  Êt.xu 4. Qu¶n  ý,theo  âi chÆt  Ï t×nh  ×nh    l  d  ch   h søc  áe, tæ  kh   chøc  kh¸m    søc kháe  nh  ú, kh¸m  Önh  ®Þ k  b nghÒ  nghiÖp cho  êi lao ®éng. Thùc  Ön    ng       hi c¸c thñ  ôc ®Ò   Þ   t  ngh gi¸m  nh   ¬ng  Ët do    ¹n  ®Þ th t   tain lao  ng  µ  Önh  ®é vb nghÒ   nghiÖp.Tham     iÒu      ô    ¹n lao®éng  ra trong ®¬n  Þ.   gia® trac¸cv tai     n x¶y      v 5. Thêng    xuyªn quan  Ö     h chÆt  Ï víic¬  ch     quan  ©n  cÊp    µ  íiy  qu y  trªnv v   tÕ  a  ¬ng    Ën  ù  óp ®ì  Ò   ®Þ ph ®Ó nh s gi   v chuyªn m«n    nghiÖp  ô. v 6. Thùc  Ön  Õ     c¸o vÒ     hi ch ®é b¸o    qu¶n  ýsøc  áe,b Önh  Ò   l  kh   ngh nghiÖp  theo quy  nh  ña  µnh  © n     ®Þ c ng Qu y. 7. Chñ   ng    ®é tham    èihîp víic¸c c¬  gia ph         quan  ã  ªnquan  ña  n  Þ  c li   c ®¬ v duy  ×ho¹t®éng  ña  ¹ng íi toµn   Ö   tr     cm l  an  ­v sinh viªn.   8. LËp  ¬  è  èc cÊp    c s thu   cøu ban  u   ®Ç theo Th«ng   è  ts 09/2000/TT­ BYT   ngµy  28/4/2000 cña  é  tÕ.§¶m     B Y    b¶o  èc,vËt ttrang bÞ  tÕ  thu        y  cho  c«ng    t¸c kh¸m  Önh  µ  iÒu  Þt¹ ®¬n  Þ. b v® tr     i v C h ¬ n g  III Q u ¶ n  l ý v Ö  sinh m «i tr n g  lao ® é n g   ê §i Ò u    5. Tr¸chnhiÖm  ña  ñ tr ng  n  Þ    ng  xuÊt   c th   ë ®¬ v lao®é s¶n  1.Qu¶n  ýc¸cyÕu  èvÖ     l    t   sinh lao®éng  ña  n  Þ  ×nh, bao  å m:       c ®¬ v m   g c¸c yÕu  è vikhÝ  Ëu  t    h (nhiÖt®é,    m,  èc ®é   ã,bøc  ¹),c¸c yÕu  è vËt lý   ®é È t   gi   x   t      (¸nh s¸ng,tiÕng  n,rung,phãng    iÖn  õtr ng.. )bôi,c¸cyÕu  è hãa  äc,     å    x∙,® t  ê .      , t  h  c¸c yÕu  è t©m   ýlao ®éng, c¸c visinh vËt g©y  Önh  µ  ét  è  Õu  è kh¸c   t  l            b vm sy t    trongph¹m    t  ai ®¬n  Þ  ö  ông  µ    vi®Ê ®   vsd v qu¶n  ý.                      l                         2. HiÓu  â  Ò     Õu  è ®éc  ¹icña    r v c¸c y t  h  m«i  êng    ng, c¸c nguy  ¬, tr lao ®é    c  biÖn ph¸p  phßng  õa    ¹n    ng  µ  Önh  Ò   ng tain lao ®é vb ngh nghiÖp,®ång  êitæ    th   chøc cho  êi lao ®éng  äc  Ëp    Õn  ng     h t c¸c ki thøc  .  ®ã Ph¶i tr Ón khaic¸c biÖn   i      ph¸p  ü  Ët vÖ   k thu   sinh lao ®éng,    Ön  iÒu  Ön  µm  Öc  µ     c¶ithi ® ki l vi v trang bÞ     ®Çy    ¬ng  Ön b¶o  Ö     ©n  ®ñ ph ti   v c¸nh cho  êilao®éng. ng    
  4. 4 3.  Ëp  Ën  L lu chøng  Ò   v c¸c    gi¶iph¸p  ¶m   ® b¶o  Ö   v sinh  an  µn    ­  to lao ®éng, c¸c  ¬ng  xö  ý,phßng  õa  nhiÔ m   ph ¸n  l   ng «  m«i  êng, b¶o  ¶m     tr   ® tiªu chuÈn  Ö   v sinh cho  Ðp  ¹  ¬i lµm  Öc  µ    ph ti   n vi v m«i  êng  tr xung quanh    ©y  khix dùng  íihoÆc     ¹oc¬  ë  m  c¶it   s s¶n  Êt. xu 4. Thùc  Ön  Öc  Óm     o   c  Õu  è ®éc  ¹itrong m«i  êng      hi vi ki tra® ®¹ y t  h    tr lao ®éng  çi  m n¨m  t  Êt  lÇn  Ý nh 1  theo quy  nh  ¹  Òu  Bé   ËtLao  ng, ®Þ ti §i 97  lu   ®é   §iÒu  NghÞ   nh  è  4  ®Þ s 06/CP  µy  ng 20/01/1995  ña  Ýnh  ñ  µ  íng  Én  c Ch ph v h d t¹ Th«ng   è    i ts 13/TT­BYT  µy  ng 21/10/1996 cña  é  tÕ.   B Y  5.ChØ   o  ©n  ®¬n  Þ:   ®¹ qu y  v a. ThiÕtlËp  å   ¬  Ö       H s v sinh lao ®éng     theo  É u   m quy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ ti  ts 13/TT­ BYT   µy  ng 21/10/1996  ña  é     Õ. Nh÷ng  Õt  c B Yt   k qu¶  o   c  Óm     ® ®¹ ki tra vÒ   Õu  è  c  ¹icña  y t ®é h   m«i  êng  tr lao  ng,  ®é kh¸m  søc  Î vµ  kho   kh¸m  Önh   b nghÒ   nghiÖp ph¶i® îcbæ       sung  µo  å  ¬  Ö   v h s v sinh lao®éng  µng     h n¨m. b. Khai b¸o,®¨ng  ý, xin thÈm   nh  µ  Êp  Êy        k    ®Þ vc gi chøng  Ën  îc sö  nh ®  dông  Ët t vµ    Êt cã  v    c¸c ch   yªu  Çu  c nghiªm ngÆt  Ò   Ö   v v sinh    ng  lao ®é theo  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Bé  ËtLao  ng  µ  ®Þ ti  2  96  lu   ®é v theo  danh  ôc  m quy  nh   ®Þ t¹ Th«ng tsè    i    05/1999/TT­ BYT  µy  ng 27/3/1999 cña  é  tÕ.   B Y  §i Ò u    6. Tr¸chnhiÖm  ña  ¬    c c quan  ©n  c¸ccÊp qu y    1. ViÖn  Ö     V sinh phßng  Þch  © n   i  µ    d Qu ®é v Trung  ©m     Õ  ù  t Y t d phßng  phÝa  Nam     ôc  © n   ®¶m   Ö m   Öc  Óm    ¸nh      Õu  è ®éc  ­ C Qu y  nhi vi ki tra® gi¸c¸c y t  h¹itrong m«i  êng    ng  ña    n  Þ    ng      tr lao ®é c c¸c ®¬ v lao ®é s¶n  Êt trong Qu © n   xu     ®éi,cô  Ó  ©n  ïng nh    th ph v   sau: a) ViÖn  Ö     V sinh phßng  Þch  © n   i ®¶m   Ö m   i víic¸c ®¬n  Þ    d Qu ®é   nhi ®è       v ®ãng  ©n    a   µn    © n   qu trªn®Þ b c¸c Qu khu  ñ  «,          vµ  ç  î Th ® 1, 2, 3, 4, 5  h tr Trung  t©m  tÕ  ù  Y  d phßng  Ýa  ph Nam     îtkh¶  khiv   n¨ng chuyªn m«n.   b) Trung  ©m  tÕ  ù    t Y  d phßng  Ýa  ph Nam   ¶m   Ö m   i víi   n  Þ  ® nhi ®è     ®¬ v c¸c ®ãng  ©n    a  µn    © n   qu trªn®Þ b c¸cQu khu    7,9. Trëng  oµn  Óm    ¸nh    ® ki tra® gi¸m«i  êng    ng  tr lao ®é ph¶ilµb¸c sÜ         chuyªn   ngµnh  Ö   v sinh lao ®éng    Önh  Ò      ­b ngh nghiÖp.ViÖc  ¸nh    Õt    ® gi¸k qu¶  o  c  ® ®¹ m«i  êng    ng  ùa  µo  tr lao ®é d v "21    Èn  Ö   tiªuchu v sinh lao ®éng, 5       nguyªn  ¾c  t vµ  7  th«ng sè  vÖ  sinh lao ®éng" ban hµnh kÌm theo Quy Õt ®Þnh  sè  3733/2002/Q§­ BYT   µy  ng 10/10/2002  ña  é   ëng  é   tÕ.Biªn b¶n  o  c  c B tr B Y      ® ®¹ kiÓm   tram«i  êng    ng  ùc hiÖn  tr lao ®é th   theo  É u   m quy  nh  ¹ Th«ng   è  ®Þ t i ts 13/ TT­BYT  µy  ng 21/10/1996 cña  é  tÕ.   B Y  2. ViÖn  Ö     V sinh phßng  Þch  © n   i  µ    d Qu ®é v Trung  ©m     Õ  ù  t Y t d phßng  phÝa  Nam   ùc hiÖn  Öc  Èm   nh  å  ¬  th   vi th ®Þ h s khaib¸o  ¨ng  ý    Êp  Êy   ® k xin c gi   chøng  Ën  îc sö  ông    Êt cã  nh ® d c¸c ch   yªu  Çu  c nghiªm ngÆt  Ò   Ö   v v sinh lao   ®éng  c¸c ®¬n  Þ  öi®Õ n   do    vg  theo  ©n  ïng  ∙  ph v ® quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  1  nµy. 3.Côc  © n   xÐt duyÖt vµ  Êp  Êy chøng  Ën  îcsö  ông    Êt   Qu y      c gi   nh ®   d c¸cch   cã  yªu  Çu  c nghiªm ngÆt  Ò   Ö   v v sinh    ng  lao ®é cho    n  Þ. C¸c  å  ¬, c¸c ®¬ v   hs  m É u   Óu  µ  ×nh tù tiÕn  µnh  îc thùc hiÖn  bi v tr     h ®    theo  íng  Én  ¹  h d ti Th«ng   è  ts 05/1999/TT­ BYT  µy  ng 27/3/1999 cña  é  tÕ.   B Y 
  5. 5 4.  Phßng  © n   c¸c  u   èi  ùc thuéc  é   èc  Qu y  ®Ç m tr   B Qu phßng  ã  c tr¸ch   nhiÖ m  chØ   o, híng  Én  µ  ç  îqu©n  c¸c ®¬n  Þ     ng  ®¹   d v h tr  y    v lao ®é s¶n  Êt xu   thuéc quyÒn  ùc hiÖn  Öc    th   vi qu¶n  ývÖ   l   sinhm«i  êng    ng.   tr lao®é C h ¬ n g  IV Q u ¶ n  l ý s ø c k h o Î, h ß n g  n g õ a, c Ê p  c ø u  tai ¹ n   p  n lao ® é n g  v µ  b Ö n h  n g h Ò  n g hi Ö p §i Ò u    7. Kh¸m  khoÎtuyÓn  ông søc    d Ng êi lao ®éng  Ó  lao ®éng  îp  ng  µ  äc  Ò)  u      (k c¶    h ®å v h ngh ®Ò ph¶i® îc    kh¸m  µ  ©n  ¹  v ph lo isøc  Î tr c khi vµo  µm  Öc. K Õt  kho   í     l vi   qu¶ kh¸m søc  Î kho   tuyÓn  ông  d ph¶i® îcl gi÷tronghå  ¬  Ón  ông  ña  n  Þ.    u      s tuy d c ®¬ v §i Ò u    8. Kh¸m  khoήÞnh  ú søc    k 1. Hµng    n¨m,  ñ  ëng  n  Þ    ng  Th tr ®¬ v lao ®é s¶n  Êt ph¶itæ  xu     chøc  kh¸m  søc  ήÞnh  ú  kho   k cho  êilao®éng  Ó  lao®éng  îp ®ång  µ  äc  Ò)  ng     (k c¶    h  v h ngh theo quy  nh   ¹  Òu  ®Þ t i§i 102  é   Ët Lao  ng  µ  íng  Én  ¹  B lu   ®é vh d t iTh«ng   sè  t 13/TT­BYT  µy  ng 21/10/1996 cña  é  tÕ.   B Y  2.  Õt  K qu¶  kh¸m søc  Î ®Þnh   ú  ña  êi lao  ng  kho   k c ng   ®é ph¶i ® îc lËp     thµnh  å  ¬  h s qu¶n  ý c¸ nh©n  µ  l    v sau    ®ã tæng  îp  µnh  å  ¬  h th h s qu¶n  ý søc  l  khoÎ vµ  Önh  Ëtcña  µn  n  Þ   b t  to ®¬ v theo  É u   m quy  nh.  ñ  ëng  n  Þ  ®Þ Th tr ®¬ v c¨n cø  µo  ×nh  ¹ngsøc  Îcña  êilao ®éng    è  Ý c«ng  Öc  Ých   vt tr   kho   ng     ®Ó b tr   vi th hîp. 3. Nh÷ng  êi lao ®éng  ã    ng     c søc  Î lo¹    ¹  vµ  Þ     Önh    kho   i lo i IV, V  b c¸c b m∙n tÝnh ph¶i® îcqu©n  ®¬n  Þ     y  v qu¶n  ýchÆt  Ï,® îctheo  âi,®iÒu  Þ,®iÒu  l  ch     d  tr   dìng phôc  åichøc    h  n¨ng  µ  ¾p  Õp  vs x c«ng  Öc  ïhîp. vi ph   §i Ò u    ©n  ¹i khoÎ 9. Ph lo   søc  ViÖc  ©n  ¹  ph lo isøc  Î dùa  µo  kho   v "Tiªu chuÈn  ©n  ¹    ph lo isøc  Î ®Ó   kho   kh¸m  Ón, kh¸m  nh   ú  tuy   ®Þ k cho  êi lao  ng"  ng   ®é ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  ®Þnh  è  s 1613/Q§­BYT  µy  ng 15/8/1997 cña  é  ëng  é  tÕ.   B tr B Y  §i Ò u    10. Phßng  õa    ¹n    ng ng tain lao®é 1. C¸c  n  Þ    ®¬ v ph¶ichuÈn  Þ  ícc¸c ph¬ng    ö  ý®èi víi ÷ng  ô      b tr     ¸n x l       nh v tai n¹n    ng  ín, lao ®é l  nguy  Ó m   ã  Ó  hi c th x¶y    ¹inh÷ng  Þ  Ý lao ®éng  ra.T   v tr     nguy  hiÓ m,  c  ¹i, ã  ®é h   nguy  ¬  ©y    ¹n    ng  µ  Önh  Ò   c cg tain lao ®é vb ngh nghiÖp  Çn  c cã b¶ng  íng dÉn    Ön  h  c¸cbi ph¸p dù    phßng    êilao®éng  ùphßng  ®Ó ng     t  tr¸nh. 2. C¸c  n  Þ    ®¬ v ph¶i tæ   chøc  ¹ng íian  µn    Ö   m l   to ­ v sinh viªn,bao  å m       g nh÷ng  êi lao ®éng  ùc tiÕp  ã    Óu  Ò   ng     tr   c am hi v nghiÖp  ô, nhiÖt t×nh,g¬ng  v      m Éu  trong c«ng    toµn  µ  Ö     t¸can  v v sinh lao ®éng.    çi  s¶n  Êt cÇn  ã     ë m tæ  xu   c Ýt  Êt  an  µn    Ö   nh 01  to ­ v sinh viªn.§èi víic¸c viÖc  µm  ©n             l ph t¸ntheo  ã m,  nh th× m çi nhã m   Çn  è  Ý01  toµn   Ö      c b tr   an  ­v sinhviªn.  
  6. 6 3. C¸c  n  Þ    ®¬ v ph¶i bè  Ý nh©n    tÕ  ùc cÊp    tr   viªn y  tr   cøu  ¹  ti khu  ùc    v lao ®éng  s¶n  Êt víitrang bÞ   óithuèc,dông  ô  µ  ¬ng  Ön  Êp  xu       t    c v ph ti c cøu theo  danh  ôc    nh, s ½n  µng  ù  m qui®Þ   s d phßng,vµ  ö  ýcÊp    x l  cøu      ¹n  ã  Ó  c¸c tain c th x¶y    :cÊp  ra nh   cøu  Õt  ¬ng,cÇ m   v th   m¸u  ¹m  êi  Êt ®éng    ¬ng,cÊp    t th ,  b g∙yx   cøu nhiÔ m  c  ãa  Êt,cÊp  ®é h ch   cøu  iÖn  Ët, Êp  ® gi   c cøu  áng..   ng  êitæ  b .®å th   chøc  , luyÖn  Ëp  t cho  ùc l ng cÊp  l  î   cøu  µ  êilao ®éng    ¬ng  v ng     c¸c ph ph¸p  Êp  c cøu  ¹ t i chç. 4. Ng êibÞ     ¹n    ng      tain lao ®é sau    îcs¬  khi®   cøu,cÊp    cøu  ¹ chç  îcvËn  ti   ®  chuyÓn  n   ¬  ë  tÕ  Çn  Êt.Hå   ¬  Êp  ®Õ c s y  g nh   s c cøu    Ðp  y     ghi ch ®Ç ®ñ theo   m É u     nh  µ u  ÷t¹ qu©n  cña  n  Þ. qui®Þ v l gi    i y  ®¬ v §i Ò u    11. Kh¸m    Ön  Önh  Ò   ph¸thi b ngh nghiÖp 1. Thñ  ëng  n  Þ  ã    tr ®¬ v c tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  kh¸m    Ön  ím  Önh   ph¸thi s b nghÒ   nghiÖp  cho  êi lao  ng  µm  Öc    ng   ®é l vi ë m«i  êng  c  ¹icã  tr ®é h   nguy  ¬ c m ¾ c   Önh  Ò   b ngh nghiÖp  theo    nh  ¹ §iÒu  qui®Þ t  i 106,§iÒu    107,§iÒu    108  ña  c Bé   Ët Lao  ng  µ  íng  Én  ¹  lu   ®é vh d tiTh«ng   li   Þch  è  t ªnt s 08/1998/TTLT­BYT­ BL§TBXH   µy  ng 20/4/1998 cña  ªnBé  tÕ    é    li   Y  ­ B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ      x∙ héi. 2. C¸c  n  Þ    ng    ®¬ v lao ®é s¶n  Êt ph¶ichñ  ng  ùctiÕp li   Ö   íi   xu     ®é tr     ªnh v   c¸c c¬ quan  chuyªn m«n   ña  µnh  © n   ®Ó   iÓn khaithùc hiÖn  Öc    c ng Qu y  tr       vi kh¸m  ph¸thiÖn  Önh  Ò     b ngh nghiÖp,theo ph©n  Õn        tuy nh sau: a) C¸c  n  Þ  ng    ibµn  © n     ®¬ v ®ã trªn®¹   Qu khu  ñ  «          li   Ö   Th ® 1, 2, 3, 4, 5  ªnh víiB Ö nh   Ön  © n   103    vi Qu y  (Khoa  Önh   b nghÒ  nghiÖp)  µ  Ön  Ö   v Vi V sinh   phßng  Þch  © n   i (Khoa  häc    ng  µ  Önh  Ò   d Qu ®é   Y  lao®é v b ngh nghiÖp). b) C¸c  n  Þ  ng    a   µn  © n     ®¬ v ®ã trªn®Þ b Qu khu    li   Ö   íi Ö nh  Ön  7, 9  ªnh v   B vi 175 (Khoa  Önh  b nghÒ  nghiÖp) vµ    Trung  ©m     Õ  ù  t Y t d phßng  Ýa  ph Nam     ­ Côc  © n   Qu y. §i Ò u    Òu  Þ,phôc  åichøc  12. §i tr   h  n¨ng  cho  c«ng  ©n  Þ    ¹n    nh b tain lao ®éng  µ  ¾ c   Önh  Ò   vm b ngh nghiÖp. 1. ViÖc  dung  iÒu  Þ,phôc  åi chøc    thu  ® tr   h  n¨ng cho  i  îng  Þ     ¹n  ®è t b tain lao  ng  c¸c  Ö nh   Ön  ©n   i  ¶m   Öm   µ  ùc  Ön  ®é do  B vi qu ®é ® nhi v th hi theo    qui ®Þnh  ©n  Õn  iÒu  Þcña  ôc  © n   ph tuy ® tr   C Qu y. 2. ViÖc      thu dung  iÒu  Þ b Önh  Ò   ® tr   ngh nghiÖp  c¸c Khoa  Önh  Ò   do    b ngh nghiÖp  ña  Ö nh  Ön  cB vi 103  µ  Ö nh  Ön  vB vi 175  ¶m   Ö m   ® nhi (Theo  ©n  ïng ph v  t¹ kho¶n  vµ  Òu    i 2  §i 11). 3. Qu © n   cña    n  Þ    ng    y  c¸c ®¬ v lao ®é s¶n  Êt cã  xu   tr¸chnhiÖ m   Ëp  å  ¬    l hs qu¶n lý riªng  cho nh÷ng ngêi bÞ  tai ¹n lao ®éng  vµ  m ¾ c  b Önh  nghÒ    n nghiÖp. §i Ò u 13. Gi¸m  nh   ®Þ søc  Î do    ¹n  kho   tain lao  ng  µ  ¾ c   Önh   ®é vm b nghÒ   nghiÖp,chÕ       ®é b¶o  Ó m   µ  åidìng ®éc  ¹i hi vb    h 1. Ng êibÞ     ¹n    ng, bÞ   ¾ c   Önh  Ò       tain lao ®é  m b ngh nghiÖp sau    iÒu  khi® trÞ æn   nh   îc quyÒn  i    ®Þ ®  ® gi¸m  nh  ®Þ søc  Î t¹  éi  ng  kho   iH ®å gi¸m  nh     ®Þ y
  7. 7 khoa  ã  Èm   Òn  ña  ©n  i  c th quy c qu ®é nh»m     nh  x¸c ®Þ møc     ®é suy gi¶m   kh¶ n¨ng lao  ng    îc hëng  Õ     ®é ®Ó ®   ch ®é b¶o  Ó m     éi cña  µ   íc.ThÈ m   hi x∙ h   Nh n   quyÒn  ña    éi ®ång  c c¸c H   gi¸m  nh  khoa  ®Þ y  trong qu©n  i ® îcquy  nh  ¹   ®é     ®Þ t i "Qui chÕ   Öm   ô  µ  chøc  éi  ng    nhi v v tæ  H ®å gi¸m  nh  khoa    Êp  ®Þ y  c¸c c trong  qu©n  ®éi" ban  hµnh  kÌm  theo Quy Õt  ®Þnh  sè  1636/Q§­ BQP  ngµy  05/10/1996 cña  é  ëng  é  èc    B tr B Qu phßng. 2.Thñ  ëng    n  Þ    ng    tr c¸c®¬ v lao®é s¶n  Êtcã  xu   tr¸chnhiÖm:   a) T¹o  iÒu  Ön    ® ki cho  êilao ®éng  Þ     ¹n    ng  µ  ¾ c   Önh   ng     b tain lao ®é vm b nghÒ  nghiÖp  îc gi¸m  nh  ®  ®Þ søc  Î,®ång  êibè  Ý c«ng  Öc  ï hîp kho   th   tr   vi ph     theo kÕt  Ën  ña  éi ®ång    lu c H   gi¸m  nh  khoa. ®Þ y  b) Mua    b¶o  Ó m   tÕ  µ  hi y  v b¶o  Ó m     éicho    i t ng lao®éng  ña  hi x∙h   c¸c®è  î     c ®¬n  Þ  Ó  nh÷ng    ng  îp ®ång) theo qui®Þnh  ña  µ   íc. v (k c¶  lao®é h        c Nh n c) §¶m     b¶o  Õ     åidìng  c  ¹icho  êi lao ®éng  ch ®é b   ®é h   ng     theo    nh   qui®Þ cña  µ   ícvµ  © n   i. Nh n   Qu ®é C h ¬ n g  V H u Ê n  luy Ö n  n © n g  c a o n h Ë n  thøc v Ò   a n  to µ n ­ v Ö  sinh lao ® é n g §i Ò u    Ên  Ön  i víi êisö  ông    ng 14. Hu luy ®è       d ng lao®é C¸c  ¬  c quan  n  Þ  ùcthuéc Bé  èc  ®¬ v tr     Qu phßng  ã  c tr¸chnhiÖ m   chøc    tæ  häc  Ëp  µ  Êp  Êy chøng  Ën  ∙  îchäc  ÷ng  Õn  t v c gi   nh ® ®   nh ki thøc ph¸p luËtvÒ           an toµn lao  ng,  Ö   ®é v sinh lao  ng  ®é cho  ñ   ëng    n   Þ   Th tr c¸c ®¬ v lao  ng    ®é s¶n xuÊtthuéc quyÒn      theo qui®Þnh  ña  é  ËtLao  ng  µ  íng dÉn  ¹ Th«ng     c B lu   ®é v h   t i tsè    08/TT­ L§TBXH   µy  ng 11/4/1995 cña  é    B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h §i Ò u    Ên  Ön  i víi êilao®éng 15. Hu luy ®è         ng Hµng  n¨m, Thñ  ëng  n  Þ    ng    tr ®¬ v lao ®é s¶n  Êt ph¶itæ  xu     chøc  Ëp  Ên  t hu vµ  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  ∙  îc häc  Ëp  Ò   toµn    Ö   nh ®®  t v an  ­ v sinh lao ®éng       cho nh÷ng  êilao®éng  éc quyÒn  ng     thu   theo qui®Þnh  ña  é  ËtLao  ng  µ  ­    c B lu   ®é v h íng dÉn  ¹ Th«ng   è    t i ts 08/TT­L§TBXH   µy  ng 11/4/1995 cña  é    B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  binh  µ  héi.Riªng  íic¸c an  µn    Ö   v X∙    v     to ­ v sinh viªncña  n  Þ     ®¬ v ph¶i® îc    huÊn  Ön  luy theo  ÷ng  éi dung  íng  Én  ¹  nh n  h d t iTh«ng   sè  t 09/2000/TT­ BYT   ngµy  28/4/2000 cña  é  tÕ.   B Y  C h ¬ n g  VI C h Õ  ® é  th è ng kª b¸o c¸o, ¬  k Õ t, æ n g  k Õ t  s  t §i Ò u    Õ       16. Ch ®é b¸o c¸o 1.§èivíi n  Þ    ng       ®¬ b lao®é s¶n  Êt: xu a) §Þnh  ú  çi    k m n¨m  lÇn    2  (6 th¸ng vµ  n¨m)  µm  c¸o c«ng    tÕ    c¶  l b¸o    t¸cy  lao®éng  ña  n  Þ  ×nh  öiPhßng  © n   cÊp    c ®¬ v m g  Qu y  trªn.
  8. 8 b) B¸o  ®ét  Êt khicã  cÇu  ña  Êp    c¸o  xu     yªu  c c trªnhoÆc     khix¶y  sù  è  ra  c bÊt th ng  Ò     ê v c«ng    tÕ    ng  ¹ ®¬n  Þ. t¸cy  lao®é t   i v 2.§èivíi   n  Þ  u   èi  ùcthuéc Bé  èc        ®¬ v ®Ç m tr   c¸c   Qu phßng: a) §Þnh  ú  çi    k m n¨m  lÇn    2  (6 th¸ng vµ  n¨m),Phßng  © n   tæng  îp   c¶    Qu y  h  b¸o  vÒ   Öc  ùc hiÖn  c¸o  vi th   c«ng    tÕ    ng  ña    n  Þ    ng   t¸cy  lao ®é c c¸c ®¬ v lao ®é s¶n  Êtthuéc quyÒn  öiCôc  © n   xu     g  Qu y. b) B¸o  ®ét  Êt khicã  cÇu  ña  Êp    c¸o  xu     yªu  c c trªnhoÆc     khix¶y  sù  è  ra  c bÊt th ng  Ò     ê v c«ng    tÕ    ng  ¹ c¸c®¬n  Þ  éc quyÒn. t¸cy  lao®é t     i v thu   3.§èivíi Ö nh  Ön       B vi 103  µ  Ö nh  Ön  vB vi 175: a) §Þnh  ú  çi n¨m  lÇn      km  2  (6 th¸ngvµ  n¨m),tæng  îp b¸o    Ò     c¶    h   c¸o v c«ng  t¸ckh¸m  Önh,    b thu dung  iÒu  Þ vµ  ¬  Êu  Önh  ® tr   c c b nghÒ  nghiÖp  µ    ¹n  v tain lao®éng  öiCôc  © n     g  Qu y. b) B¸o    t  Êtkhicã    Çu  ña  Êp    c¸o ®é xu     yªu c c c trªn. 4. §èi víiViÖn  Ö        V sinh phßng  Þch  © n   i  µ    d Qu ®é v Trung  ©m     Õ  ù  t Yt d phßng  Ýa  ph Nam: a) §Þnh  ú  çi n¨m  lÇn      km  2  (6 th¸ngvµ  n¨m),tæng  îp b¸o    Ò     c¶    h   c¸o v c«ng  t¸cvÖ     sinhlao®éng  µ  Önh  Ò      vb ngh nghiÖp  öiCôc  © n   g  Qu y. b) Biªn b¶n  o   c  Óm       ® ®¹ ki tra m«i  êng  tr lao  ng  ña    n   Þ     ®é c c¸c ®¬ v lao ®éng  s¶n  Êt ph¶ihoµn  µnh  µ  öi1  xu     th v g   b¶n  Ò   ôc  © n   chË m   Êt lµ1  v C Qu y  nh     th¸ngsau    Õt  óc ®îtkiÓm    khik th     tra. c)B¸o    t  Êtkhicã    Çu  ña  Êp    c¸o ®é xu     yªu c c c trªn. §i Ò u    17. C«ng    ¬  Õt,tæng  Õt t¸cs k   k Hµng  n¨m,    n  Þ     ng  c¸c ®¬ v lao ®é s¶n  Êt ph¶i tæ  xu     chøc  ¬  Õt,tæng  sk   kÕt c«ng    tÕ    ng  t¸cy  lao ®é nh»m   ¸nh    Õt  ® gi¸k qu¶  t® îc,ph©n  Ých  ÷ng  ®¹     t nh thiÕu  ãt,tån  ¹  µ  ótra    µi häc  s  t iv r   c¸c b   kinh  nghiÖm,  ng  êibiÓu  ¬ng, ®å th   d   khen  ëng  i víinh÷ng    ©n, tËp  Ó  ã  Òu  ng  ãp  th ®è     c¸ nh   th c nhi ®ã g tham    µm  gia l tètc«ng    µy.TriÓn    t¸cn   khaic¸ch×nh     thøc gi¸odôc     tuyªntruyÒn,ph¸t®éng         thi ®ua,  chøc    ¹t®éng  ëng  tæ  c¸c ho   h øng  Çn  Ô  èc    Ò   toµn    Ö   Tu l Qu gia v an  ­v sinh lao ®éng       ­ phßng  èng  ch ch¸y næ...  ång  Ðp  íic«ng      , l gh v  t¸cb¶o  é    h lao ®éng  µ    v c¸cphong  µothi ua  tr     ® kh¸c. C h ¬ n g  VII T h a n h  tra, Ó m  tra, h e n  thë n g  v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m  ki  k §i Ò u    18. C«ng    t¸cthanh  tra Hµng n¨m, Thanh    é   èc  tra B Qu phßng  ã  c tr¸chnhiÖ m   èi hîp  íiCôc    ph   v  Qu © n   vµ    ¬  y  c¸c c quan chøc  n¨ng  ã  ªnquan  Ëp  Õ   ¹ch  chøc  c li   l k ho tæ  thanh  traviÖc  Êp  µnh      nh    ch h c¸cqui®Þ ph¸p luËtvÒ   tÕ    ng  ña  ét  è  n       y  lao ®é c m s ®¬ vÞ    ng  lao ®é s¶n  Êt trong qu©n  i;qua  ,    Êt nh÷ng  éidung  óp  xu     ®é   ®ã ®Ò xu   n  gi cho  ñ  ëng  é   èc  Th tr B Qu phßng  chØ  o    n  Þ  ®¹ c¸c ®¬ v trong toµn  ©n  µm  èt   qu l t  c«ng    µy. t¸cn
  9. 9 §i Ò u    19. C«ng    Óm  t¸cki tra Thñ  ëng    n  Þ  u   èi  ùcthuéc  é   èc  tr c¸c ®¬ v ®Ç m tr   B Qu phßng ph¶it¨ng c­    êng  Óm     Öc  Êp  µnh    ki tra vi ch h c¸c quy  nh  ®Þ ph¸p  ËtvÒ   lu   c«ng    tÕ    t¸cy  lao ®éng  i víi   n  Þ    ng  ®è     ®¬ v lao®é s¶n  Êtthuéc quyÒn. c¸c xu     §i Ò u    20. Khen  ëng  µ  ö  ýviph¹m th v x l    1. C¸c  n  Þ  ùc hiÖn  ètc«ng    tÕ    ng  îc ®Ò   Þ    ®¬ v th   t  t¸cy  lao ®é ®  ngh khen  th ng  ë theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ícvµ  é  èc    ®Þ hi h c Nh n   B Qu phßng. 2. §èivíi ÷ng  n  Þ  ùc hiÖn  a  ètc«ng    tÕ    ng, c¨n cø       nh ®¬ v th   ch t   t¸cy  lao ®é     vµo  çiviph¹m, sÏ bÞ   ö  ýtheo  l       x l  quy  nh  ¹  ôc    ¬ng  ®Þ tiM IICh XVI  ña  é   Ët c B lu   Lao  ng  µ  ®é v quy  nh  ña  é  èc  ®Þ c B Qu phßng. C h ¬ n g  VIII T æ  c h ø c th ù c hi Ö n §i Ò u 21. Bé     Tæng   tham  u  ©y  ùng  mx d quy  nh  Ò   ®Þ v biªn chÕ,      tæ chøc c¸n  é  © n   ®èi  íic¸c ®¬n  Þ    ng  b Qu y  v    v lao ®é s¶n  Êt trong Qu © n   i  xu     ®é ®Ó   èng  Êt thùc hiÖn. th nh     §i Ò u    22. Tæng  ôc  Ëu  Çn  cH c chØ  o  ôc  © n   ®¹ C Qu y: 1. H íng dÉn  ©n  c¸c ®¬n  Þ    ng      qu y    v lao ®é s¶n  Êt tr Ón khaithùc hiÖn  xu   i       nghiªm    c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v c«ng    tÕ    ng. t¸cy  lao®é 2. Quy  nh  Õ     µ    ®Þ ch ®é v ban  µnh  É u   Óu  h m bi b¸o  vÒ   c¸o  c«ng    tÕ  t¸cy  lao®éng  èng  Êt trong toµn  ©n.   th nh     qu 3. Phèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  ªnquan  iÓn khai nhiÖm   ô  o  ¹o h Ö   li   tr     v ®µ t   thèng  toµn   Ö   an  ­v sinhviªnt¹ c¸cc¬  ë    ng          s lao®é s¶n  Êt. i xu 4. §Þnh  ú    k tæng  îp b¸o    Õt  h  c¸o k qu¶  ùc hiÖn  th   c«ng    tÕ    ng  t¸cy  lao ®é trongQu © n   i víi ñ  ëng  é  èc    ®é     Th tr B Qu phßng  µ  íi é  tÕ  v v   Y  theo quy  nh. B   ®Þ §i Ò u  23. ñ   ëng  é    Th tr B Tæng  tham  u,  m c¸c Tæng   ôc, Qu © n   c  khu,   Qu © n   oµn, Qu © n   ñng,Binh  ñng,Häc  Ön,Nhµ   êng, §oµn  ®   ch   ch   vi   tr   kinh tÕ     ­ Quèc  phßng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m     phæ   Õn  bi Quy  nh  µy  n     n  Þ    ®Þ n ®Õ c¸c®¬ v lao ®éng  s¶n  Êtthuéc quyÒn  µ  chøc,híng dÉn  ùc hiÖn. xu     v tæ      th  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản