Quyết định 97/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 97/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 97/2000/QĐ-TTg về việc áp dụng một số cơ chế chính sách tại khu vực thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 97/2000/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 97/2000/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 8 năm 2000 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 97/2000/Q -TTG NGÀY 16 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C ÁP D NG M T S CƠ CH CHÍNH SÁCH T I KHU V C THN TR N DƯƠNG ÔNG, HUY N PHÚ QU C, T NH KIÊN GIANG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Kiên Giang t i T trình s 09/TT-UB ngày 03 tháng 4 năm 2000, ngh c a B K ho ch và u tư t i Công văn s 1005/BKH- QLKT ngày 23 tháng 02 năm 2000 và ý ki n các B , ngành có liên quan, QUY T NNH i u 1. Cho phép áp d ng m t s quy ch kinh t - hành chính c a khNu và chính sách khuy n khích u tư phát tri n theo các quy nh dư i ây t i khu v c th tr n Dương ông, huy n Phú Qu c, t nh Kiên Giang, nh m phát huy l i th và i u ki n c thù c a a bàn này phát tri n kinh t , xã h i, b o m an toàn lãnh th , an ninh qu c gia. i u 2. Các quy ch kinh t - hành chính c a khNu ư c áp d ng t i khu v c th tr n Dương ông (không bao g m sân bay Phú Qu c) theo các quy nh pháp lu t hi n hành i v i các ho t ng như: xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, nh p c nh, xu t c nh, d ch v quá c nh hàng hoá, kho ngo i quan, c a hàng mi n thu , h i ch , tri n lãm, c a hàng gi i thi u s n phNm, các cơ s s n xu t gia công hàng xu t khNu, các chi nhánh, văn phòng i di n các công ty trong nư c và nư c ngoài, du l ch và các d ch v khác. B K ho ch và u tư hư ng d n và u quy n cho U ban nhân dân t nh Kiên Giang c p phép l p văn phòng i di n công ty nư c ngoài và t ch c h i ch , tri n lãm hàng hoá qu c t , hàng hoá trong nư c t i khu v c th tr n Dương ông. Cơ s v t ch t - k thu t và d ch v y t , giáo d c khu v c th tr n Dương ông ư c nâng c p áp ng yêu c u c a huy n o; cơ s ào t o ư c m t i c p cao ng. i u 3. Các nhà u tư Vi t Nam và nhà u tư nư c ngoài u tư phát tri n s n xu t, kinh doanh, xây d ng cơ s h t ng t i khu v c th tr n Dương ông ư c hư ng chính sách ưu ãi theo Lu t u tư nư c ngoài và Ngh nh s 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 quy nh chi ti t thi hành lu t khuy n khích u tư trong nư c
  2. (s a i) s 03/1998/QHlO; d án u tư kinh doanh du l ch khu v c này ư c b sung vào danh m c quy nh ngành ngh ư c hư ng ưu ãi u tư ghi trong ph l c kèm theo Ngh nh 51/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999. Các d án u tư t i khu v c này còn ư c hư ng các ưu ãi dư i ây: - ư c gi m 50% ti n thuê t và thuê m t nư c bi n so v i khung giá hi n hành c a Nhà nư c áp d ng t i khu v c huy n Phú Qu c. - Nhà u tư nư c ngoài khi chuy n l i nhu n ra nư c ngoài ư c hư ng thu su t m c th p nh t trong khung thu theo lu t nh. - Nh ng m t hàng xu t khNu s n xu t t i th tr n Dương ông ư c áp d ng m c thu su t 0%. i u 4. i v i các d án u tư khu v c th tr n Dương ông, khi ch u tư có nhu c u chuy n i m c ích u tư ban u, chuy n như ng tài s n g n li n v i vi c chuy n như ng quy n s d ng t cho nhà u tư khác thì Ch t ch U ban nhân dân t nh Kiên Giang căn c vào quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i và m b o an ninh qu c phòng c a khu v c th tr n Dương ông xem xét, quy t nh (n u là d án thu c thNm quy n c p phép c a t nh) ho c ki n ngh v i cơ quan có thNm quy n Trung ương ( i v i d án thu c thNm quy n c p phép c a cơ quan Trung ương) i u 5. Trong th i gian 5 năm (k t ngày quy t nh này có hi u l c), ngoài ngu n ngân sách Nhà nư c ã cân i qua t nh, m i năm Nhà nư c ưu tiên u tư riêng qua ngân sách t nh cho các d án phát tri n k t c u h t ng k thu t và h t ng xã h i khu v c th tr n Dương ông 100% s thu ngân sách trong năm trên a bàn huy n Phú Qu c. M c v n và danh m c các công trình h t ng ư c u tư t ngu n v n này do U ban nhân dân t nh Kiên Giang quy t nh theo quy ho ch, k ho ch ư c duy t hàng năm. i u 6. Qu n lý xu t, nh p c nh. 1. Ngư i nư c ngoài (không ph ii công dân Campuchia), ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài, mang h chi u nư c ngoài ư c mi n th th c nh p c nh, xu t c nh khi vào th tr n Dương ông, th i gian lưu l i không quá 15 ngày; n u mu n n các a phương khác ngoài th tr n Dương ông (tr khu v c c m) thì ư c cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh c p th th c t i khu v c th tr n Dương ông. Tàu, thuy n du l ch nư c ngoài ư c ra vào th tr n Dương ông theo h p ng ký v i các Công ty du l ch c a Vi t Nam. Khách du l ch nư c ngoài trên các tàu khi vào khu v c th tr n Dương ông và các khu v c khác (tr khu v c c m) ph i tuân th quy nh trên. 2. Tàu, thuy n v n t i nư c ngoài ư c ra vào khu v c th tr n Dương ông giao nh n hàng hoá theo h p ng v i m i t ch c s n xu t kinh doanh. Thuy n viên trên các tàu thuy n này ư c ra vào khu v c th tr n Dương ông b ng s thuy n viên ho c h chi u thuy n viên do cơ quan có thNm quy n c a nư c ngoài c p. N u có nhu c u giao nh n hàng hoá t i các b n c ng khác c a t nh Kiên Giang ph i th c hi n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam.
  3. 3. Công dân Campuchia cư trú t i t nh có chung biên gi i v i t nh Kiên Giang có ch ng minh thư ho c gi y thông hành xu t c nh, nh p c nh biên gi i do cơ quan có thNm quy n c a Campuchia c p, ư c nh p c nh vào khu v c th tr n Dương ông b ng ư ng bi n, th i gian lưu trú không quá 7 ngày. Trư ng h p mu n n lưu trú các khu v c khác (tr các khu v c c m) trên o Phú Qu c ph i ư c cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh cho phép, th i gian cho phép lưu trú thêm các khu v c khác trên o Phú Qu c không quá 5 ngày. 4. Công dân Campuchia mang h chi u (k c h chi u ph thông) vào khu v c th tr n Dương ông b ng ư ng bi n, ư c mi n th th c nh p c nh và ư c lưu trú không quá 15 ngày. N u mu n n, lưu trú các a phương khác ngoài th tr n Dương ông (tr các khu v c c m) thì ư c các cơ quan qu n lý xu t, nh p c nh xem xét c p th th c t i khu v c th tr n Dương ông. i u 7. T ch c th c hi n . - U ban nhân dân t nh Kiên Giang ph i h p v i B Xây d ng hoàn ch nh Quy ho ch chi ti t xây d ng th tr n Dương ông, huy n Phú Qu c, t nh Kiên Giang theo yêu c u phát tri n m i. Trên cơ s quy ho ch, U ban nhân dân t nh Kiên Giang l p k ho ch phát tri n kinh t - xã h i ng n h n và dài h n cho khu v c th tr n Dương ông. U ban nhân dân t nh Kiên Giang ki n toàn cơ quan hành chính huy n o Phú Qu c và cơ quan giúp U ban nhân dân t nh ch o th c hi n nh ng chính sách nêu t i Quy t nh này i v i khu v c th tr n Dương ông. - Các B : K ho ch và u tư, Thương m i, Qu c phòng, Công an, Xây d ng, Tài chính, Giao thông v n t i, T ng c c H i quan, T ng c c Du l ch và các B , ngành liên quan có trách nhi m hư ng d n c th vi c th c hi n Quy t nh và ph i h p v i U ban nhân dân t nh Kiên Giang th c hi n vi c áp d ng có hi u qu các chính sách, quy ch nêu trong Quy t nh này. - Sau 2 năm th c hi n, U ban nhân dân t nh Kiên Giang có trách nhi m ch trì ph i h p v i các B , ngành Trung ương sơ k t vi c áp d ng các chính sách, quy ch ã nêu trên, ki n ngh Th tư ng Chính ph i u ch nh, b sung phù h p v i tình hình th c t c a khu v c th tr n Dương ông. i u 8. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Kiên Giang theo ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình ch ng tri n khai th c hi n và ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản