Quyết định 97/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 97/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 97/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế phân phối và sử dụng tiền lãi cho vay từ Quỹ quốc giá hỗ trợ việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 97/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng bé tµi chÝnh Sè 97/2001/Q§/BTC ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2001 VÒ viÖc ban hµnh Quy chÕ ph©n phèi vµ sö dông tiÒn l·i cho vay tõ Quü quèc gia hç trî viÖc lµm bé trëng bé tµi chÝnh - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ vÒ quyÒn h¹n tr¸ch nhiÖm qu¶n lý Nhµ níc cña c¸c Bé vµ c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; - Sau khi cã ý kiÕn cña Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ x· héi (c«ng v¨n sè 2241/L§TBXH- VPVL ngµy 30/7/2001) vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (c«ng v¨n sè 5302/BKH-L§VX ngµy 7/8/2001). - Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô Tµi chÝnh Hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ Tæng gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ níc; QuyÕt ®Þnh § iÒu 1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy "Quy chÕ ph©n phèi vµ sö dông tiÒn l·i cho vay tõ Quü quèc gia hç trî viÖc lµm". §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy 01/10/2001 vµ thay thÕ c¸c QuyÕt ®Þnh sè 950 TC/HCSN ngµy 17/10/1996 vµ QuyÕt ®Þnh sè 811 Q§/TC/HCSN ngµy 26/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh. § iÒu 3. Chñ tÞch UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, Thñ trëng c¬ quan TW c¸c ®oµn thÓ, Bé ngµnh ®îc giao quyÒn qu¶n lý Quü quèc gia hç trî viÖc lµm, Tæng Gi¸m ®èc Kho b¹c Nhµ n íc chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 q uy chÕ ph©n phèi vµ sö dông tiÒn l·i cho vay tõ Quü quèc gia hç trî viÖc lµm (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 97/2001/Q§-BTC ngµy 02 th¸ng 10 n¨m 2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh) ch¬ng i quy ®Þnh chung §iÒu 1. ViÖc ph©n phèi vµ sö dông sè tiÒn l·i thu ® îc tõ cho vay Quü quèc gia hç trî viÖc lµm bao gåm Quü hç trî viÖc lµm cã nguån gèc tõ Ng©n s¸ch Trung ¬ng (sau ®©y gäi lµ Quü hç trî viÖc lµm Trung ¬ng) vµ Quü gi¶i quyÕt viÖc lµm cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng (sau ®©y gäi lµ Quü hç trî viÖc lµm ®i¹ ph¬ng) ®· thùc thu vµo Kho b¹c Nhµ níc ®îc ¸p dông theo c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ nµy. § iÒu 2. Sè tiÒn l·i thu ®îc sau khi trÝch lËp Quü dù phßng rñi ro ®îc ph©n phèi cho c¸c ®¬n vÞ ® îc hëng theo nguyªn t¾c t¬ng øng víi sè vèn cho vay ®îc giao qu¶n lý vµ kÕt qu¶ cho vay, thu nî cña c¸c ®¬n vÞ. ViÖc ph©n phèi tiÒn l·i ®îc thùc hiÖn hµng quý. §èi víi kho¶n tiÒn l·i chuyÓn vÒ Trung ¬ng, Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng më tµi kho¶n theo dâi vµ cÊp cho c¸c ®¬n vÞ ®îc thô hëng theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. § iÒu 3 . Sè tiÒn l·i ph©n phèi cho c¸c ®¬n vÞ ®îc dïng ®Ó hç trî c«ng t¸c híng dÉn, thÈm ®Þnh vµ qu¶n lý dù ¸n cña ch¬ng tr×nh viÖc lµm. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông nguån tiÒn l·i ®îc ph©n phèi thùc hiÖn nh nguån kinh phÝ ®îc cÊp ph¸t tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc vµ ph¶i b¸o c¸o quyÕt to¸n víi c¬ quan Tµi chÝnh cïng cÊp theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ch¬ng II ph©n phèi tiÒn l·i §iÒu 4. Sè tiÒn l·i thùc thu vµo Kho b¹c Nhµ níc tõ cho vay Quü hç trî viÖc lµm Trung ¬ng ®îc ph©n phèi nh sau: 1/ TrÝch 40% ®Ó bï ®¾p chi phÝ qu¶n lý liªn quan ®Õn viÖc cho vay, thu håi vèn vay cña hÖ thèng Kho b¹c Nhµ n íc ( trong ®ã 30% bï ®¾p chi phÝ qu¶n lý, 10% chi hç trî cho c¸n bé trùc tiÕp lµm c«ng t¸c cho vay, thu nî.) 2/ TrÝch 26% - 30% ( tû lÖ cô thÓ cña tõng ®Þa ph¬ng theo phô lôc ®Ýnh kÌm ) ®Ó hç trî c«ng t¸c híng dÉn, thÈm ®Þnh, tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý dù ¸n t¹i ®Þa bµn tõ cÊp c¬ së ( x·, ph êng, chñ dù ¸n) ®Õn Ban chØ
  3. 3 ®¹o cÊp huyÖn, cÊp tØnh, thµnh phè (kÓ c¶ c¸c ®oµn thÓ cã triÓn khai dù ¸n trªn ®Þa bµn tõ nguån vèn do ®oµn thÓ Trung ¬ng ra quyÕt ®Þnh cho vay). 3/ TrÝch 4% chuyÓn vÒ Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng ®Ó hç trî kinh phÝ ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh ë Trung ¬ng vµ c¬ quan Trung ¬ng c¸c ®oµn thÓ, Bé ngµnh ®îc ph©n bæ nguån vèn cho vay. 4/ PhÇn cßn l¹i chuyÓn vÒ Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng ®Ó lËp Quü dù phßng rñi ro. §iÒu 5. Sè tiÒn l·i thùc thu vµo Kho b¹c Nhµ níc tõ cho vay Quü hç trî viÖc lµm ®Þa ph¬ng ®îc ph©n phèi nh sau: 1/ TrÝch 40% ®Ó bï ®¾p chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý cho vay, thu håi vèn vay cña hÖ thèng Kho b¹c Nhµ n íc (trong ®ã 30% bï ®¾p chi phÝ qu¶n lý, 10% chi hç trî cho c¸n bé trùc tiÕp lµm c«ng t¸c cho vay, thu nî.) 2/ TrÝch 30% ®Ó hç trî c«ng t¸c h íng dÉn, thÈm ®Þnh, tæ chøc thùc hiÖn vµ qu¶n lý dù ¸n t¹i ®Þa bµn tõ cÊp c¬ së ( x·, ph êng, chñ dù ¸n) ®Õn Ban chØ ®¹o cÊp huyÖn, cÊp tØnh. 3/ TrÝch 30% lËp Quü dù phßng rñi ro ®Ó l¹i ®Þa ph ¬ng (®îc qu¶n lý t¹i Kho b¹c Nhµ níc tØnh ). §iÒu 6. Ph©n cÊp quyÕt ®Þnh ph©n phèi tiÒn l·i cho vay: 1/ ë cÊp tØnh c¨n cø sè tiÒn l·i thùc thu ®îc do Kho b¹c Nhµ níc tØnh th«ng b¸o, Chñ tÞch UBND cÊp tØnh ra quyÕt ®Þnh ph©n phèi cho c¸c ®¬n vÞ ®îc hëng (bao gåm c¶ c¸c dù ¸n cña c¸c ®oµn thÓ, Bé ngµnh triÓn khai trªn ®Þa bµn do c¬ quan Trung ¬ng c¸c ®oµn thÓ, Bé ngµnh ra quyÕt ®Þnh cho vay ) theo ®Ò nghÞ cña Së Lao ®éng Th ¬ng binh vµ X· héi sau khi cã ý kiÕn tham gia cña Së Tµi chÝnh VËt gi¸. Tuú theo ®iÒu kiÖn cña tõng tØnh, Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh cã thÓ uû quyÒn cho Gi¸m ®èc Së Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi ra quyÕt ®Þnh ph©n phèi. 2/ ë cÊp Trung ¬ng c¨n cø vµo sè kinh phÝ thùc chuyÓn vÒ do Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng th«ng b¸o, Bé trëng Bé Lao ®éng Th¬ng binh vµ X· héi ra quyÕt ®Þnh ph©n phèi cho c¸c ®¬n vÞ trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc V¨n phßng ch¬ng tr×nh Quèc gia vÒ viÖc lµm. Ch¬ng III Sö dông vµ qu¶n lý kinh phÝ tõ nguån tiÒn l·i ®îc cÊp §iÒu 7. §èi víi kho¶n tiÒn l·i 40% dµnh bï ®¾p chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc qu¶n lý cho vay, thu håi vèn vay cña hÖ thèng Kho b¹c Nhµ n íc, Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng híng dÉn viÖc qu¶n lý , sö dông theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  4. 4 § iÒu 8. §èi víi c¸c kho¶n tiÒn l·i 26% - 30% dµnhcho c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý ch¬ng tr×nh ë ®Þa ph¬ng vµ 4% dµnh cho c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý ch¬ng tr×nh ë Trung ¬ng sö dông vµ quyÕt to¸n nh sau: 1/ Néi dung chi: - Chi hç trî vÒ v¨n phßng phÈm, in Ên tµi liÖu phôc vô triÓn khai tËp huÊn nghiÖp vô híng dÉn x©y dùng dù ¸n, xÐt duyÖt thÈm ®Þnh dù ¸n, th«ng tin b¸o c¸o vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n. - Chi híng dÉn nghiÖp vô , s¬ kÕt, tæng kÕt c«ng t¸c cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm. Møc chi thùc hiÖn theo chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n íc ®èi víi héi nghÞ. - Chi cho c«ng t¸c tuyªn truyÒn, híng dÉn trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. - Chi lµm thªm giê, c«ng t¸c phÝ cho c¸n bé trùc tiÕp thÈm ®Þnh, kiÓm tra theo dâi, qu¶n lý dù ¸n. Møc chi theo chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh. - Chi l¬ng cho c¸n bé hîp ®ång trùc tiÕp lµm nhiÖm vô thÈm ®Þnh, kiÓm tra, theo dâi qu¶n lý dù ¸n theo møc l ¬ng ghi trong hîp ®ång phï hîp víi quy ®Þnh cña Nhµ níc. - Chi mua s¾m, söa ch÷a tµi s¶n, dông cô v¨n phßng phôc vô c«ng t¸c cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm (bµn ghÕ, tñ, m¸y vi tÝnh, m¸y ph« t« ), hç trî mua s¾m ph¬ng tiÖn ®i l¹i (xe m¸y, xuång, ghe) ®èi víi nh÷ng ®Þa bµn miÒn nói, vïng s©u, vïng xa, vïng s«ng níc ®i l¹i khã kh¨n ®Ó phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra, thÈm ®Þnh cho vay, thu håi nî. - Chi cho c«ng t¸c kh¶o s¸t, ®iÒu tra lao ®éng vµ ®¸nh gi¸ ch ¬ng tr×nh, hç trî nghiªn cøu x©y dùng vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch, so¹n th¶o vµ ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. - Chi khen thëng cho ®¬n vÞ, c¸ nh©n cã nhiÒu thµnh tÝch trong c«ng t¸c híng dÉn, tæ chøc cho vay vµ thu håi vèn vay cña ch¬ng tr×nh. Møc chi tèi ®a ®èi víi ®¬n vÞ lµ 400.000 ®ång/ n¨m, c¸ nh©n lµ 200.000 ®ång/n¨m. Riªng ®èi víi nh÷ng tØnh cã tû lÖ nî qu¸ h¹n thÊp møc d íi 3%, vèn tån ®äng thÊp møc díi 5% møc chi tèi ®a ®èi víi ®¬n vÞ lµ 1.000.000 ®ång/ n¨m, c¸ nh©n lµ 500.000 ®ång/n¨m. C¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh khen thëng ®èi víi c¸c ®¬n vÞ ë ®Þa ph¬ng lµ Chñ tÞch UBND tØnh, ®èi víi c¸c Bé ngµnh, Héi ®oµn thÓ ë Trung ¬ng do Bé trëng, Chñ tÞch c¬ quan Trung ¬ng Héi ®oµn thÓ. - Chi cho hç trî tiÒn x¨ng xe, c«ng t¸c phÝ ®èi víi c¸n bé c¸c c¬ quan ph¸p luËt, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c cÊp, c¸c ®oµn thÓ tham gia ®i thu nî trong trêng hîp kh«ng ®ßi ®îc nî ( kh«ng ®îc thanh to¸n 5% trªn tæng sè tiÒn thùc thu nî gèc quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, §iÒu 9 cña Quy chÕ nµy). 2/ LËp dù to¸n: Hµng n¨m c¸c ®¬n vÞ ®îc ph©n phèi tiÒn l·i lËp dù to¸n chi tiÕt ®Õn tõng môc chi theo quy ®Þnh cña môc lôc NSNN hiÖn hµnh göi c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc, Tµi chÝnh ®ång cÊp ( ë ®Þa ph ¬ng göi Kho b¹c Nhµ níc vµ Së Tµi chÝnh VËt gi¸ tØnh; ë Trung ¬ng göi Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng vµ Vô Hµnh chÝnh sù nghiÖp -Bé Tµi chÝnh) lµm c¬ së cÊp kinh phÝ. §Çu
  5. 5 quý IV hµng n¨m, c¨n cø sè l·i ®îc ph©n phèi trong n¨m theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn vµ yªu cÇu nhiÖm vô ph¸t sinh trong n¨m, c¸c ®¬n vÞ lËp dù to¸n ®iÒu chØnh göi c¬ quan Kho b¹c Nhµ n íc, Tµi chÝnh ®ång cÊp lµm c¬ së theo dâi qu¶n lý vµ quyÕt to¸n. Riªng ®èi víi c¸c chñ dù ¸n cÊp x· ®îc chi theo sè ph©n bæ vµ c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i quy chÕ nµy, quyÕt to¸n c¸c kho¶n chi chung vµo chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n ( môc 119, tiÓu môc chi kh¸c). 3/ QuyÕt to¸n: Hµng n¨m c¸c ®¬n vÞ quyÕt to¸n nguån l·i ®îc ph©n phèi vµ kinh phÝ sö dông víi c¬ quan tµi chÝnh nh sau: - §èi víi kinh phÝ ph©n phèi theo QuyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch UBND tØnh ®¬n vÞ quyÕt to¸n víi Së Tµi chÝnh VËt gi¸ (cã x¸c nhËn cña Kho b¹c Nhµ níc vÒ sè kinh phÝ cÊp), Së Tµi chÝnh VËt gi¸ tæng hîp b¸o c¸o vÒ Bé Tµi chÝnh. - §èi víi kinh phÝ ph©n phèi theo quyÕt ®Þnh cña Bé Lao ®éng Th ¬ng binh vµ X· héi, ®¬n vÞ quyÕt to¸n víi Bé Tµi chÝnh. - §èi víi sè kinh phÝ ph©n phèi cho Kho b¹c Nhµ n íc tØnh: Kho b¹c Nhµ níc tØnh quyÕt to¸n víi Kho b¹c Nhµ n íc Trung ¬ng. Kho b¹c Nhµ níc Trung - ¬ng tæng hîp b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh. ViÖc chi tiªu ph¶i theo ®óng dù to¸n ®îc duyÖt, trêng hîp ®iÒu chØnh néi dung chi tiªu trong ph¹m vi sè vèn ® îc duyÖt, ®¬n vÞ ph¶i cã c«ng v¨n göi c¬ quan Kho b¹c, Tµi chÝnh ®ång cÊp ®Ó xin ®iÒu chØnh. Mäi trêng hîp chi tiªu ngoµi dù to¸n ®îc duyÖt ®Òu kh«ng ®îc chÊp nhËn quyÕt to¸n. Nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m, c¬ quan Kho b¹c cã quyÒn ®×nh chØ chuyÓn tiÒn l·i cho ®¬n vÞ cho ®Õn khi ®¬n vÞ cã b¸o c¸o quyÕt to¸n míi chuyÓn tiÒn l·i ®ît tiÕp theo. § iÒu 9. Kho¶n tiÒn l·i chuyÓn vÒ Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng ®Ó trÝch lËp quü dù phßng rñi ro (thu ®îc tõ nguån Quü hç trî viÖc lµm Trung - ¬ng) ®îc sö dông vµ quyÕt to¸n nh sau: 1/ Néi dung chi: - Bï ®¾p c¸c kho¶n vèn vay tõ nguån vèn cña Trung ¬ng bÞ tæn thÊt do c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xo¸ nî. - TrÝch båi dìng cho c¬ quan c«ng an, ViÖn kiÓm s¸t, Toµ ¸n, c¬ quan chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c ®oµn thÓ cã tham gia thu håi nî qu¸ h¹n khã ®ßi. - Chi tr¶ toµ ¸n phÝ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. - Bæ sung Quü quèc gia hç trî viÖc lµm theo quyÕt ®Þnh cña Bé tr ëng Bé Lao ®éng Th ¬ng binh vµ X· héi sau khi ®· thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. 2/ CÊp ph¸t vµ quyÕt to¸n: - §èi víi c¸c kho¶n vèn vay bÞ rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng ® îc xö lý xo¸ nî nî thùc hiÖn theo quy ®Þnh cu¶ Liªn Bé Lao ®éng Th ¬ng binh vµ X· héi - Tµi
  6. 6 chÝnh - KÕ ho¹ch vµ §Çu t vÒ híng dÉn xö lý ®èi víi c¸c dù ¸n vay vèn Quü quèc gia hç trî viÖc lµm bÞ rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng. - §èi víi c¸c kho¶n vèn vay nî qu¸ h¹n khã ®ßi: Kho b¹c Nhµ n íc ®· ®«n ®èc nhiÒu lÇn nhng chñ dù ¸n cè t×nh d©y da kh«ng chÞu tr¶, buéc ph¶i chuyÓn hå s¬ dù ¸n sang c¬ quan chÝnh quyÒn, c«ng an, ph¸p luËt ®Ó phèi hîp thu nî, sau khi chñ dù ¸n tr¶ nî (vèn gèc vµ l·i, kÓ c¶ l·i ph¹t qu¸ h¹n) Kho b¹c Nhµ níc chi tr¶ båi dìng cho c¸c c¬ quan tham gia thu nî sè tiÒn b»ng 5% trªn tæng sè vèn gèc thu ®îc. - Nguån chi tr¶ cho c¸c c¬ quan phèi hîp thu nî: Kho b¹c Nhµ n íc ®Þa ph¬ng t¹m øng kinh phÝ ®Ó chi tr¶ ®ång thêi 6 th¸ng vµ hµng n¨m b¸o c¸o víi Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng (göi kÌm b¶ng kª chøng tõ cã liªn quan vÒ viÖc båi dìng cho c¸c c¬ quan tham gia thu nî ) ®Ó lµm c¬ së xem xÐt cÊp kinh phÝ hoµn tr¶ l¹i sè kinh phÝ kho b¹c ®Þa ph ¬ng. Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng cã nhiÖm vô tæng hîp b¸o c¸o quyÕt to¸n víi Liªn Bé sè kinh phÝ ®· chi phÝ cho viÖc thu nî khã ®ßi. - §èi víi c¸c dù ¸n nî qu¸ h¹n khã ®ßi ph¶i chuyÓn hå s¬ cho toµ ¸n: Kho b¹c Nhµ níc ®Þa ph¬ng nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ theo quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ, lÖ phÝ cña Toµ ¸n. Sau ®ã c¨n cø quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n, trêng hîp Kho b¹c Nhµ níc kh«ng ph¶i chÞu ¸n phÝ ®îc hoµn tr¶ l¹i toµn bé tiÒn ¸n phÝ, trêng hîp ph¶i chÞu mét phÇn ¸n phÝ, Kho b¹c Nhµ níc lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n (kÌm b¶ng kª chøng tõ nép ¸n phÝ) göi Kho b¹c Nhµ n íc TW ®Ó lµm c¬ së cÊp kinh phÝ hoµn tr¶ chi phÝ vÒ ¸n phÝ mµ Kho b¹c Nhµ níc ®Þa ph¬ng. § iÒu 10. Kho¶n tiÒn l·i ®Ó trÝch lËp quü dù phßng rñi ro (thu ® îc tõ cho vay Quü hç trî viÖc lµm ®Þa ph¬ng) nªu t¹i ®iÓm 3, §iÒu 5 ®îc sö dông cho c¸c néi dung sau: - Bï ®¾p c¸c kho¶n vèn vay tõ nguån vèn cña ®Þa ph ¬ng bÞ tæn thÊt do c¸c nguyªn nh©n bÊt kh¶ kh¸ng ®îc Uû ban Nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh xo¸ nî. - TrÝch båi dìng cho c¬ quan c«ng an, ViÖn kiÓm s¸t, Toµ ¸n, c¬ quan chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c ®oµn thÓ cã tham gia thu håi nî qu¸ h¹n khã ®ßi. - Chi tr¶ toµ ¸n phÝ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc - Bæ sung Quü hç trî viÖc lµm ®Þa ph¬ng. ViÖc ph©n phèi vµ sö dông theo quyÕt ®Þnh cña Chñ tÞch Uû ban Nh©n d©n tØnh trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Së Lao ®éng Th ¬ng binh vµ X· héi, Kho b¹c Nhµ níc vµ Së Tµi chÝnh VËt gi¸ ®Þa ph¬ng.
  7. 7 phô lôc quy ®Þnh tû lÖ trÝch l·i hç trî kinh phÝ qu¶n lý cho c¸c ®¬n vÞ ë ®Þa ph ¬ng Sè TT Tªn ®Þa ph¬ng Tû lÖ trÝch l·i 1 Hµ Néi 26% 2 H¶i Phßng 26% 3 TP. Hå ChÝ Minh 26% 4 TP - §µ n½ng 26% 5 Hµ T©y 26% 6 Hµ Nam 26% 7 Nam §Þnh 26% 8 H¶i D¬ng 26% 9 Hng Yªn 26% 10 Th¸i B×nh 26% 11 Long An 28% 12 TiÒn Giang 28% 13 BÕn Tre 28% 14 §ång th¸p 28% 15 VÜnh Long 28% 16 An Giang 28% 17 Kiªn Giang 28% 18 CÇn Th¬ 28% 19 B¹c Liªu 28% 20 Cµ Mau 28% 21 Trµ Vinh 28% 22 Sãc Tr¨ng 28% 23 B¾c Giang 26% 24 B¾c Ninh 26% 25 Phó Thä 28% 26 VÜnh Phóc 28% 27 Ninh B×nh 26% 28 Thanh Ho¸ 30% 29 NghÖ An 30% 30 Hµ TÜnh 30% 31 Qu¶ng B×nh 30% 32 Qu¶ng TrÞ 30%
  8. 8 33 TT- HuÕ 30% 34 B×nh ThuËn 30% 35 Bµ rÞa -Vòng tµu 28% 36 §ång Nai 26% 37 B×nh D¬ng 26% 38 B×nh Phíc 30% 39 T©y Ninh 28% 40 Qu¶ng Nam 30% 41 B×nh §Þnh 30% 42 Kh¸nh Hoµ 28% 43 Qu¶ng Ng·i 30% 44 Phó Yªn 30% 45 Ninh ThuËn 30% 46 B¾c C¹n 30% 47 Th¸i Nguyªn 30% 48 Cao B»ng 30% 49 L¹ng S¬n 30% 50 Tuyªn Quang 30% 51 Hµ Giang 30% 52 Yªn B¸i 30% 53 Lµo Cai 30% 54 Hoµ B×nh 30% 55 S¬n La 30% 56 Lai Ch©u 30% 57 L©m §ång 30% 58 Gia Lai 30% 59 §¾c L¾c 30% 60 Kon Tum 30% 61 Qu¶ng Ninh 30%
Đồng bộ tài khoản