Quyết định 97/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
79
lượt xem
1
download

Quyết định 97/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 97/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung chế độ phụ cấp đối với công chức, viên chức ngành y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 97/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ sè 97/2001/Q§-TTg ngµy 26 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ bæ sung chÕ ®é phô cÊp ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc ngµnh Y tÕ Thñ tíng ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng, Trëng ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé trëng Bé Y tÕ, QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 . Bæ sung chÕ ®é phô cÊp chèng dÞch quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 794/TTg ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ víi møc phô cÊp ®îc tÝnh theo ngµy thùc tÕ tham gia chèng dÞch lµ 24.000 ®ång/ngêi/ngµy, ¸p dông ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n y tÕ trùc tiÕp tham gia dËp c¸c æ dÞch cã tÝnh chÊt tèi nguy hiÓm, gåm dÞch t¶, dÞch h¹ch, sèt rÐt vµ bÖnh dÞch HIV/AIDS. C«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n y tÕ ®îc hëng møc phô cÊp chèng dÞch nãi trªn th× kh«ng ®îc hëng møc phô cÊp.chèng dÞch quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 794-TTg ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 1995 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. §iÒu 2. Bæ sung chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï nghÒ ®Æc biÖt quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh sè 924/TTg ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 1996 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, víi møc phô cÊp lµ 40% trªn møc l ¬ng ng¹ch bËc, ¸p dông ®èi víi c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n y tÕ lµm viÖc t¹i c¸c c¬ së kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh vµ phôc vô ngêi bÖnh nhiÔm HIV/AIDS. § iÒu 3 . Kinh phÝ chi tr¶ cho c¸c chÕ ®é phô cÊp quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 vµ §iÒu 2 cña QuyÕt ®Þnh nµy do Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp. §iÒu 4. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 7 n¨m 2001.
  2. 2 § iÒu 5. Bé trëng, Trëng Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ, Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi, Bé trëng Bé Y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm híng dÉn thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 6. C¸c Bé trëng, Thñ trêng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc Chinh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản