Quyết định 98/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định 98/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 98/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghệ cao Hoà Lạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 98/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  s è  98/2001/Q§­T T g   n g µ y 26  th¸ng 6 n¨ m  2001 v Ò  vi Ö c tri Ó n  hai ® Ç u    v µ   k t x © y   ù n g  c ¬  s ë  h ¹ t Ç ng  K h u  c«n g  n g h Ö  cao  o µ  L ¹ c d H Th ñ   íng ch Ý nh ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 198/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 10  ng 12    n¨m 1998  cña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  Th t Ch ph v vi phª  Öt  duy Quy  ¹ch  ho tæng  Ó  µ  ù     th v D ¸n ®Ç u    íc1,Giai®o¹n   tB       IKhu  c«ng  Ö   ngh cao  µ   ¹c; Ho L C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 10/2000/Q§­ TTg  µy  th¸ng 1  ng 18    n¨m  2000  ña  c Thñ   íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  µnh  Ëp  t Ch ph v vi th l Ban  Qu¶n  ý Khu  l  C«ng nghÖ     cao Hoµ   ¹c; L X Ðt    Þ   ña  éi  ng  È m   nh  µ   íc vÒ     ù   ®Ç u    ®Ò ngh c H ®å Th ®Þ Nh n   c¸c D ¸n  t (C«ng v¨n  è  s 5494/H§T§  µy  th¸ng 8  ng 05    n¨m  1998)  µ    v ®Ò nghÞ   ña  é   cB Khoa häc,  C«ng  nghÖ   µ  M«i  êng (C«ng v¨n sè  v tr 1136/BKHCN MT­CNC   ngµy  th¸ng4  26    n¨m  2001; § Ó   Ëp  t trung  u   , b¶o  ¶m   ®Ç t   ® cho  Khu C«ng nghÖ  cao  µ   ¹c  îc Ho L ®   tr Ónkhaitheo ®óng  Õn ®é   µ  ím  i  µo  ¹t®éng. i      ti   v s ® v ho   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u 1. Ban Qu¶n  ýKhu  l  C«ng  nghÖ  cao  µ   ¹c lµ ®Ç u   èi  îc Ho L     m ®  giao chØ    Õ   ¹ch  µng    tiªuk ho h n¨m  µ  µ chñ  u    ùctiÕp qu¶n  ýc¸c dù    v l  ®Ç ttr     l     ¸n sö  ông  èn  ©n  d v ng s¸ch t¹ Khu     i C«ng  Ö   ngh cao  µ   ¹c. Ho L §i Ò u 2. Vèn  u   x©y  ùng  ¹  Çng  ü  Ët vµ    ãng  Æt   ®Ç t d ht k thu   gi¶iph m b»ng    ùc hiÖn  íc1,     o¹n   ®Ó th   B    Giai® IKhu C«ng  Ö   ngh cao  µ   ¹c (dù  Õn  Ho L   ki lµ 96  iÖu    tr USD  theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 198/1998/Q§­TTg  µy  th¸ng 10  ng 12    n¨m  1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ)  îc bè  Ý b»ng  ån  èn  ©n  c Th t Ch ph ®   tr   ngu v ng s¸ch  Nhµ   ícvµ    ån  èn  îp ph¸p  n   c¸c ngu v h   kh¸c,trªnc¬  ë      s danh  ôc    m c¸c c«ng  ×nh tr   ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   c th quy phª duy §i Ò u 3. Trong n¨m 2001,  é K Õ   ¹ch  µ  Çu   bè  Ý vèn  ©n  B ho v§ t tr   ng s¸ch tËp    trung ®Ó   ùc hiÖn    ¹ng  ôc    th   c¸ch m c«ng  ×nh sau: tr       Òn  ï,gi¶iphãng  Æt   1. § b    m b»ng 200    tû ®ång  ha: 28    (trªntæng  è  èn    sv ®Ç u    µ68  û®ång). tl   t       ©y  ùng  Õn  êng  2. X d tuy ® bao Khu C«ng  Ö   ngh cao  µ   ¹c:4  û ®ång  Ho L   t   (trªntæng  è  èn  u    µ8,4 tû®ång).   s v ®Ç tl      
  2. 2     ©y  ùng  µ   ên  m   3.X d Nh v ¬ c«ng  Ö:  tû ®ång  ngh 7    (trªntæng  è  èn  u     s v ®Ç tlµ136,7tû®ång).           ©y  ùng  Õn  êng    èitõ ® êng  4. X d tuy ® C (n     cao  èc L¸ng    µ   ¹c  µo  t  ­ Ho L v khu  Çn  Ò m)   ph m theo dù    èn  îcc¬    to¸nv ®   quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy §i Ò u    4. Ban  Qu¶n  ýKhu  l  C«ng  Ö   ngh cao  µ   ¹c lùa chän  n  Þ  Ho L     ®¬ v cã    ®ñ n¨ng  ùc vÒ   µichÝnh, kinh nghiÖm   µ  tÝn    iÓn khaithic«ng  l   t      v uy  ®Ó tr      gãi thÇu  Õn  êng      èi tõ ® êng    tuy ® C (n     cao  èc L¸ng    µ   ¹c vµo  t  ­ Ho L   khu  Çn   ph m Ò m      ¬  ë  Èm  nh  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu . )trªnc s th ®Þ c B K ho   § t §i Ò u    Ón    ©y  ùng  5. Tri khaix d trong n¨m    2001 cæng  Õt  èiriªngvµ  k n    trùctiÕp víi Ö   èng        th h Intemetquèc  Õ.   t §i Ò u 6. Giao  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh  µ   ©y  èihîp  íiB é  HT ph   v   Khoa  häc, C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng, B é  ©y  ùng  µ  tr  X d v Tæng   ôc  Þa  Ýnh  µn  c§ ch ho tÊtc¸cthñ tôcgiao diÖn  Ých  t         t ®Ê cßn  ¹i( trªntæng  Ön  Ých  L      di t 1650  ) ®Ó   ha    chñ  ng  ùc hiÖn  Öc  ®é th   vi qu¶n  ýqòy  t,®Ò n   ï gi¶iphãng  Æt   l  ®Ê   b    m b»ng    Khu C«ng  Ö   ngh cao  µ   ¹c. Ho L §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  ý. 7. Quy ®Þ n c hi l   15  k   é  ëng    é: Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  B tr c¸c B   h  ngh v M«i  êng,K Õ   ¹ch vµ  Çu  tr   ho   § t  µi chÝnh, X ©y  ùng, N«ng  ,T     d   nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n,Quèc    phßng,  Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  ®è Ng h Nh n     Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  Þa  c§ chÝnh, Tæng   ôc  ëng    c tr Tæng   ôc  u  iÖn,  ñ   Þch  û   c B® Ch t U ban  ©n   ©n  nh d tØnh  µ   ©y  µ  ëng  HT v Tr Ban Qu¶n  ýKhu  l  C«ng  Ö   ngh cao  µ   ¹c chÞu  Ho L   tr¸ch   nhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy. thih quy   n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản