Quyết định 98/2005/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định 98/2005/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2005/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xe ô tô chở người thuộc các nhóm 8702, 8703 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 98/2005/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 98/2005/Q -BTC Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 2005 QUY T NNH V VI C S A I THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I XE Ô TÔ CH NGƯ I THU C CÁC NHÓM 8702, 8703 TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 977/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01 tháng 07 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách thu , QUY T NNH: i u 1: S a i m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t hàng xe ô tô ch ngư i thu c các nhóm 8702, 8703 c a Bi u thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Quy t nh 110/2003/Q -BTC ngày 25/07/2003 và quy nh t i Quy t nh s 97/2005/Q -BTC ngày 15/12/2005 c a B trư ng B Tài chính thành các m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i quy nh t i Danh m c s a i m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i xe ô tô ch ngư i ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 2: Áp d ng m c thu su t thu nh p khNu 150% (m t trăm năm mươi ph n trăm) i v i các m t hàng xe ô tô ch ngư i ã qua s d ng nêu t i i u 1 Quy t nh này và các m t hàng xe ô tô có ng cơ dùng v n t i hàng hoá có t ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n ã qua s d ng ư c chi ti t t i Quy t nh s 88/2005/Q -BTC ngày 01/12/2005 c a B trư ng B Tài chính. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành và áp d ng cho t t c các t khai hàng hoá nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan sau 15 ngày k t ngày ăng công báo.
 2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Trương Chí Trung DANH M C S A I THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I XE Ô TÔ CH NGƯ I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 98/2005/Q -BTC ngày 22 tháng 12 năm 2005 c a B trư ng B Tài chính) Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) (1) (2) (3) 8702 Xe ô tô ch 10 ngư i tr lên, k c lái xe - Lo i ng cơ t trong ki u piston t cháy b ng s c 8702 10 nén (diesel ho c bán diesel): - - Xe ch dư i 16 ngư i: - - - Xe ch khách: - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 06 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 90 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 8702 10 07 90 không qúa 6 t n - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 8702 10 08 90 không qúa 18 t n - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 18 t n 8702 10 09 90 nhưng không qúa 24 t n 8702 10 10 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 90 - - - Lo i khác: - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 15 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 90
 3. - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 8702 10 16 90 không quá 6 t n - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 8702 10 17 90 không quá 24 t n 8702 10 18 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 90 - - Xe ch t 16 ngư i tr lên nhưng dư i 30 ngư i: - - - Xe ch khách: - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 26 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 90 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 8702 10 27 90 không quá 6 t n - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 8702 10 28 90 không quá 18 t n - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 18 t n 8702 10 31 90 nhưng không quá 24 t n 8702 10 32 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 90 - - - Lo i khác: - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 37 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 90 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 8702 10 38 90 không quá 6 t n - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 8702 10 39 90 không quá 24 t n 8702 10 40 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 90 - - Xe ch t 30 ngư i tr lên: - - - Xe buýt lo i khác: - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 56 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 90 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 8702 10 57 90 không quá 6 t n - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 8702 10 58 90 không quá 18 t n - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 18 t n 8702 10 59 90 nhưng không quá 24 t n 8702 10 60 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 90 - - - Lo i khác:
 4. - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8702 10 65 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a không quá 5 t n 90 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 5 t n nhưng 8702 10 66 90 không quá 6 t n - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 6 t n nhưng 8702 10 67 90 không quá 24 t n 8702 10 68 - - - - - T ng tr ng lư ng có t i t i a trên 24 t n 90 8702 90 - Lo i khác: - - Xe ch dư i 16 ngư i: - - - Xe ch khách: 8702 90 12 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 90 - - - Lo i khác: 8702 90 22 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 90 - - Xe ch t 16 ngư i tr lên nhưng dư i 30 ngư i: - - - Xe ch khách: 8702 90 32 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 90 - - - Lo i khác: 8702 90 42 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 90 - - Xe ch t 30 ngư i tr lên: - - - Xe ô tô buýt lo i khác: 8702 90 62 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 90 - - - Lo i khác: 8702 90 92 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 90 Xe ô tô và các lo i xe khác có ng cơ ư c thi t k 8703 ch y u ch ngư i (tr các lo i thu c nhóm 87.02), k c xe ch ngư i có khoang hành lý riêng và ô tô ua - Xe ư c thi t k c bi t i trên tuy t; xe ô tô chơi 8703 10 gôn (golf car) và các lo i xe tương t : - - Xe ch không quá 8 ngư i k c lái xe: - - - Xe ôtô chơi gôn và xe ph c v sân gôn (golf 8703 10 11 90 buggies) 8703 10 12 - - - Xe ô tô ua nh 90 8703 10 19 - - - Lo i khác 90
 5. - - Xe ch 9 ngư i, k c lái xe: - - - Xe ôtô chơi gôn và xe ph c v sân gôn (golf 8703 10 91 90 buggies) 8703 10 99 - - - Lo i khác 90 - Xe khác, lo i có ng cơ t trong ki u piston t cháy b ng tia l a i n: 8703 21 - - Lo i dung tích xi lanh không quá 1.000 cc: - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), lo i ch không quá 8 ngư i k c lái xe: 8703 21 32 - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 90 - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 21 42 90 chi c/ Lo i khác 8703 21 44 - - - - Lo i khác 90 - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 21 52 90 chi c/ Lo i khác - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành 8703 21 54 lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên chi c/ 90 Lo i khác 8703 21 56 - - - - Lo i khác 90 - - Lo i dung tích xi lanh trên 1.000cc nhưng không 8703 22 quá 1.500cc: 8703 22 20 - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 90 - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), lo i ch không quá 8 ngư i k c lái xe: 8703 22 52 - - - -D ng nguyên chi c/ Lo i khác 90 - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 22 62 90 chi c/ Lo i khác 8703 22 64 - - - - Lo i khác 90 - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: 8703 22 72 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 90
 6. chi c/ Lo i khác - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành 8703 22 74 lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên chi c/ 90 Lo i khác 8703 22 76 - - - - Lo i khác 90 - - Lo i dung tích xi lanh trên 1.500cc nhưng không 8703 23 quá 3.000cc: 8703 23 12 - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 90 - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), lo i ch không quá 8 ngư i k c lái xe: - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 23 21 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng 8703 23 22 90 dư i 2.000cc - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên nhưng 8703 23 23 90 dư i 2.500cc 8703 23 24 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500cc tr lên 90 - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 23 31 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng 8703 23 32 90 dư i 2.000cc - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên nhưng 8703 23 33 90 dư i 2.500cc 8703 23 34 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500cc tr lên 90 - - - - Lo i khác : 8703 23 41 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng dư i 8703 23 42 90 2.000cc - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên nhưng dư i 8703 23 43 90 2.500cc 8703 23 44 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500cc tr lên 90 - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe:
 7. - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua): - - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 23 51 - - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng 8703 23 52 90 dư i 2.000cc - - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên nhưng 8703 23 53 90 dư i 2.500cc 8703 23 54 - - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500cc tr lên 90 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 23 61 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng dư i 8703 23 62 90 2.000cc - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên nhưng 8703 23 63 90 dư i 2.500cc 8703 23 64 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500cc tr lên 90 - - - - Lo i khác : 8703 23 71 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng 8703 23 72 90 dư i 2.000cc - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên nhưng 8703 23 73 90 dư i 2.500cc 8703 23 74 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500cc tr lên 90 8703 24 - - Lo i dung tích xi lanh trên 3.000 cc: - - - Lo i dung tích xi lanh trên 3.000cc nhưng không quá 4.000cc: 8703 24 12 - - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 90 - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), lo i ch không quá 8 ngư i k c lái xe: 8703 24 22 - - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 90 - - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 24 32 90 chi c/ Lo i khác
 8. 8703 24 34 - - - - - Lo i khác 90 - - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 24 42 90 chi c/ Lo i khác - - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch 8703 24 44 hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên 90 chi c/ Lo i khác 8703 24 46 - - - - - Lo i khác 90 - - - Lo i dung tích xi lanh trên 4.000cc: 8703 24 52 - - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 90 - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), lo i ch không quá 8 ngư i k c lái xe: 8703 24 62 - - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác 90 - - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 24 72 90 chi c/ Lo i khác 8703 24 74 - - - - - Lo i khác 90 - - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 24 82 90 chi c/ Lo i khác - - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch 8703 24 84 hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên 90 chi c/ Lo i khác 8703 24 86 - - - - - Lo i khác 90 - Xe ô tô khác, lo i có ng cơ t trong ki u piston t cháy b ng s c nén (diesel ho c bán diesel): 8703 31 - - Lo i dung tích xi lanh không quá 1.500 cc: 8703 31 20 - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 90 - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), lo i ch không quá 8 ngư i k c lái xe: - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 31 52 - - - - - Lo i m i 90 - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: 8703 31 62 - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 90
 9. chi c/ Lo i khác 8703 31 64 - - - - Lo i khác 90 - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 31 72 90 chi c/ Lo i khác - - - - Xe ô tô m i (k c xe ch ngư i có khoang ch 8703 31 74 hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên 90 chi c/ Lo i khác 8703 31 77 - - - - Lo i khác 90 - - Lo i dung tích xilanh trên 1.500 cc nhưng không 8703 32 quá 2.500 cc: 8703 32 12 - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 90 - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua) lo i ch không quá 8 ngư i k c lái xe: - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 32 23 - - - - - Lo i m i 90 - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 32 34 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng 8703 32 35 90 dư i 2.000cc 8703 32 36 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên 90 - - - - Lo i khác: 8703 32 44 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng 8703 32 45 90 dư i 2.000cc 8703 32 46 - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên 90 - - - Lo i khác, ch 9 ngư i, k c lái xe: - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua): - - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 32 53 - - - - - - Lo i m i 90 - - - - Lo i khác:
 10. - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 32 64 - - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng 8703 32 65 90 dư i 2.000cc 8703 32 66 - - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên 90 - - - - - Lo i khác : 8703 32 74 - - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng 8703 32 75 90 dư i 2.000cc 8703 32 76 - - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên 90 8703 33 - - Lo i dung tích xi lanh trên 2.500 cc: - - - Dung tích xi lanh trên 2.500cc nhưng không quá 3.000cc: 8703 33 12 - - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 90 - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua) lo i ch không quá 8 ngư i k c lái xe: 8703 33 22 - - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác, m i 90 - - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 33 25 90 chi c/ Lo i khác 8703 33 27 - - - - - Lo i khác 90 - - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 33 29 90 chi c/ Lo i khác - - - - - Xe ô tô m i (k c xe ch ngư i có khoang ch 8703 33 31 hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên 90 chi c/ Lo i khác 8703 33 34 - - - - - Lo i khác 90 - - - Lo i dung tích xi lanh trên 3.000cc nhưng không quá 4.000cc: 8703 33 42 - - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 90 - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua) lo i ch không quá 8 ngư i k c lái xe:
 11. 8703 33 52 - - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác, m i 90 - - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 33 55 90 chi c/ Lo i khác 8703 33 57 - - - - - Lo i khác 90 - - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 33 59 90 chi c/ Lo i khác - - - - - Xe ô tô m i (k c xe ch ngư i có khoang ch 8703 33 62 hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên 90 chi c/ Lo i khác 8703 33 65 - - - - - Lo i khác 90 - - - Lo i dung tích xi lanh trên 4.000cc: 8703 33 72 - - - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 90 - - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua) lo i ch không quá 8 ngư i k c lái xe: 8703 33 82 - - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác, m i 90 - - - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 33 85 90 chi c/ Lo i khác 8703 33 87 - - - - - Lo i khác 90 - - - - Lo i khác, ch 9 ngư i k c lái xe: - - - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên 8703 33 89 90 chi c/ Lo i khác - - - - - Xe ô tô m i (k c xe ch ngư i có khoang ch 8703 33 92 hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua), d ng nguyên 90 chi c/ Lo i khác 8703 90 - Lo i khác: 8703 90 12 - - Xe lo i nhà t hành (Motor - homes) 90 - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua) lo i ch không quá 8 ngư i k c lái xe: 8703 90 21 - - - Lo i ho t ng b ng năng lư ng i n 90 - - - Lo i khác: - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác:
 12. 8703 90 26 - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng dư i 8703 90 27 90 2.000cc - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên nhưng dư i 8703 90 28 90 2.500cc - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500cc tr lên nhưng dư i 8703 90 31 90 3.000cc 8703 90 32 - - - - - Dung tích xi lanh t 3.000cc tr lên 90 - - Lo i khác, ch không quá 8 ngư i: - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 90 37 - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng dư i 8703 90 38 90 2.000cc - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên nhưng dư i 8703 90 41 90 2.500cc - - - - Dung tích xi lanh t 2.500cc tr lên nhưng dư i 8703 90 42 90 3.000cc 8703 90 43 - - - - Dung tích xi lanh t 3.000cc tr lên 90 - - - Lo i khác : 8703 90 48 - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng dư i 8703 90 51 90 2.000cc - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên nhưng dư i 8703 90 52 90 2.500cc - - - - Dung tích xi lanh t 2.500cc tr lên nhưng dư i 8703 90 53 90 3.000cc 8703 90 54 - - - - Dung tích xi lanh t 3.000cc tr lên 90 - - Lo i khác, ch 9 ngư i: - - - Xe ô tô (k c xe ch ngư i có khoang ch hành lý riêng, ô tô th thao và ô tô ua) : 8703 90 61 - - - - Ho t ng b ng năng lư ng i n 90 - - - - Lo i khác: - - - - - D ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 90 66 - - - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng 8703 90 67 90 dư i 2.000cc
 13. - - - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên nhưng 8703 90 68 90 dư i 2.500cc - - - - - - Dung tích xi lanh t 2.500cc tr lên nhưng 8703 90 71 90 dư i 3.000cc 8703 90 72 - - - - - - Dung tích xi lanh t 3.000cc tr lên 90 - - - Xe 4 bánh ch ng (xe 2 c u), d ng nguyên chi c/ Lo i khác: 8703 90 77 - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng dư i 8703 90 78 90 2.000cc - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên nhưng dư i 8703 90 81 90 2.500cc - - - - Dung tích xi lanh t 2.500cc tr lên nhưng dư i 8703 90 82 90 3.000cc 8703 90 83 - - - - Dung tích xi lanh t 3.000cc tr lên 90 - - - Lo i khác : 8703 90 88 - - - - Dung tích xi lanh dư i 1.800cc 90 - - - - Dung tích xi lanh t 1.800cc tr lên nhưng dư i 8703 90 91 90 2.000cc - - - - Dung tích xi lanh t 2.000cc tr lên nhưng dư i 8703 90 92 90 2.500cc - - - - Dung tích xi lanh t 2.500cc tr lên nhưng dư i 8703 90 93 90 3.000cc 8703 90 94 - - - - Dung tích xi lanh t 3.000cc tr lên 90
Đồng bộ tài khoản