Quyết định 98/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
39
lượt xem
3
download

Quyết định 98/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu, phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2006-2010 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 98/2006/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 98/2006/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2006 QUY T NNH V PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU, PHÁT TRI N RAU AN TOÀN TRÊN NA BÀN THÀNH PH GIAI O N 2006-2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 104/2002/Q -UB ngày 19 tháng 4 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph “V chương trình, m c tiêu phát tri n rau an toàn n năm 2010”; Xét ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t i T trình s 867/TTr-SNN-KHTC ngày 05 tháng 7 năm 2006, QUY T NNH : i u 1. Nay phê duy t Chương trình m c tiêu, phát tri n rau an toàn trên a bàn thành ph giai o n 2006-2010. i u 2. Giao cho s Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thành ph ch trì ph i h p v i các s ngành có liên quan và y ban nhân dân các qu n - huy n có s n xu t rau, các t ch c kinh t và nông dân c a các qu n - huy n tri n khai chương trình ư c phê duy t; m b o các m c tiêu : Xây d ng các án, d án chi ti t, l p k ho ch ngân sách hàng năm cho chương trình, trình c p có thNm quy n phê duy t, t ng k t hàng năm, ph bi n i n hình s n xu t có hi u qu . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng ban Ch o Nông nghi p-Nông thôn thành ph , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Khoa h c và Công ngh , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc, T ng giám c T ng Công ty Nông nghi p Sài gòn, Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có tr ng rau ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n : KT. CH TNCH Như i u 4; - Thư ng tr c Thành y; PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP;
 2. - TTUB : CT, PCT/TT, T; - C c Ki m tra văn b n B Tư pháp; - V Pháp ch B Nông nghi p và PTNT; - VPH -UB : PVP/KT, T; - T CNN, T, DA; - Lưu:VT, (CNN/ ) Nguy n Thi n Nhân CHƯƠNG TRÌNH M C TIÊU PHÁT TRI N RAU AN TOÀN TRÊN NA BÀN THÀNH PH GIAI O N 2006 – 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s /2006/Q -UB ngày tháng 7 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph ) I.- M C TIÊU 1. Tăng cư ng hi u qu qu n lý nhà nư c, xây d ng h th ng ki m soát, t ki m soát dư lư ng thu c B o v th c v t trong s n xu t, kinh doanh, tiêu th rau an toàn. H n ch n m c th p nh t dư lư ng thu c B o v th c v t, không x y ra hi n tư ng ng c c p tính i v i rau lưu thông trên a bàn thành ph . 2. S n xu t rau an toàn v i giá thành h , ch t lư ng và năng su t cao theo hư ng 3 gi m (gi ng, phân hóa h c, thu c b o v th c v t) và ng d ng công ngh sinh h c, h n ch th p nh t các ch tiêu c ch t, m b o an toàn nâng cao s c c nh tranh trong n i a và trong i u ki n h i nh p v i các nư c trong khu v c. 3. M r ng di n tích s n xu t rau an toàn. Xây d ng vùng rau t p trung u tư công ngh qu n lý GIS, tiêu chuNn GAP và công ngh truy nguyên ngu n g c xu t x hàng hóa b ng mã v ch, ph c v xu t khNu t năm 2008. 4. Ny m nh ho t ng truy n thông nh m nâng cao nh n th c c a ngư i s n xu t cũng như ngư i tiêu dùng i v i rau an toàn, góp ph n tác ng n s n xu t rau t i thành ph áp ng cho 60 - 70% nhu c u s n lư ng rau tiêu th c a năm 2010. II.- YÊU C U 1. Ti p t c t p hu n, chuy n giao ti n b khoa h c, công ngh và gi ng m i cho nông dân tr ng rau trên 90% n m v ng quy trình s n xu t rau an toàn. T ch c kh o sát, ánh giá và công nh n vùng rau an toàn chuy n i kho ng 3.500 ha t tr ng lúa nâng t ng di n tích canh tác là 5.700 ha, tương ng di n tích gieo tr ng kho ng 20.000 ha, năng su t trung bình t trên 24 t n/ha gieo tr ng, s n lư ng t 580.000 t n/năm 2010. 2. Xây d ng và tri n khai th c hi n tiêu chuNn th c hành nông nghi p t t (GAP) m t s lo i rau c a thành ph . 3. Hoàn thi n h th ng ki m soát, ki m tra ch ng nh n và c p nhãn s n phNm rau an toàn ho c rau s n xu t theo quy trình GAP; t ch c qu n lý ch t ch v dư lư ng c ch t, vi sinh v t trong rau t i các ch u m i trên a bàn thành ph .
 3. 4. Các s n phNm rau s n xu t và kinh doanh trên a bàn thành ph m b o các tiêu chuNn v ch t lư ng rau an toàn có dư lư ng thu c b o v th c v t, kim lo i n ng, nitrate, vi sinh v t u dư i m c quy nh c a Nhà nư c. III.- NHI M V 1. K ho ch phát tri n di n tích rau qua các năm : B ng 1 : K ho ch phát tri n di n tích rau trên a bàn thành ph ơn v tính : ha canh tác Năm Bình Chánh C Chi Hóc Môn Khác T ng Tăng 2005 813 882 300 240 2.235 2006 900 1.600 400 240 3.140 905 2007 100 2.870 500 200 3.670 530 2008 1.100 2.470 650 150 4.370 700 2009 1.200 2.950 750 100 5.000 630 2010 1.300 3.400 900 100 5.700 700 2. K ho ch phát tri n di n tích canh tác các ch ng lo i rau : B ng 2 : Ch tiêu phát tri n di n tích canh tác rau t ng ch ng lo i rau các qu n huy n n năm 2010 ơn v tính: ha canh tác Ch ng lo i rau T ng c ng Bình chánh C Chi Hóc Môn Q-H khác 1-Rau th y sinh 1.020 180 530 180 130 Rau mu ng nư c 530 50 340 80 60 Sen 330 100 120 70 40 Rau nhút 160 30 70 30 30 2-Rau tr ng c n 4.410 1.000 2.820 540 50 Rau mu ng h t 150 50 30 20 50 Rau ăn lá 1.000 700 300 0 Rau ăn c , qu 3.260 250 2.490 520 Rau gia v 270 20 50 180 20 5.700 1.200 3.400 900 200 T NG
 4. 3. Ti p t c th c hi n Ch th s 10/2002/CT-UB ngày 15 tháng 5 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph : - Ch m d t canh tác rau mu ng trên các vùng t có ngu n nư c ô nhi m n ng. Chuy n m c ích s d ng sang ô th hóa ho c chuy n i nh ng vùng t ang tr ng rau mu ng b ô nhi m c kim lo i n ng l n vi sinh trên rau và nư c sang tr ng cây khác ho c m c ích s d ng khác. - Quy ho ch m r ng di n tích rau mu ng nư c thành vùng s n xu t chuyên canh rau mu ng c a thành ph . IV.- CÁC GI I PHÁP 1. Gi i pháp ng b các y u t u vào ph c v s n xu t và chuy n i: 1.1- t ai : - Quy ho ch vi c s d ng t nông nghi p, di n tích ô th n năm 2010. Phân nh vùng s n xu t chuyên canh rau và vùng luân canh rau v i cây tr ng khác. - Ti p t c th ng nh t v i các qu n huy n l trình chuy n i và quy mô chuy n i các lo i cây tr ng phù h p i u ki n sinh thái, th như ng c a t ng vùng. 1.2- Gi ng ph c v chuy n i: - Khuy n khích các doanh nghi p s n xu t kinh doanh cung ng các ch ng lo i gi ng F1 ph c v chuy n i b ng các chính sách h tr như : mi n thu kinh doanh gi ng ph c v chuy n i, mi n thu thuê t … - Có chính sách h tr ban u giá gi ng b ng v n khuy n nông v n ng nông dân tham gia chương trình chuy n i. 1.3- Ngu n v n : - T p trung u tư và khai thác các ngu n v n g m : + T qu h tr chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p c a thành ph . + T ngu n v n u tư c a các d án nư c ngoài. + T ngu n v n c a các doanh nghi p h p ng u tư bao tiêu s n phNm. + T các nông h . - V n ng và giúp nông dân chuy n i lúa sang rau tham gia vào h p tác s n xu t có i u ki n vay v n thu n l i và k p th i. 1.4- Lao ng :
 5. - Xây d ng chính sách h tr các doanh nghi p t ch c xây d ng các vùng nguyên li u t p trung h có i u ki n u tư, góp ph n th c hi n chuy n i lúa sang rau nh ng vùng t p trung. - Ny m nh h p tác hóa, h tr các h p tác xã thành l p các i chuyên d ch v nh ng khâu canh tác chuyên môn cao. 1.5- Cơ s h t ng phát tri n s n xu t rau : - Xây d ng các d án giao thông, c i t o th y l i n i ng, h th ng i n ph c v s n xu t khi chuy n lúa sang rau vì su t th i gian dài chú tâm cây lúa, u tư ph c v s n xu t lúa do ó cơ s h t ng nông thôn hi n nay là chưa phù h p v i s n xu t rau. 1.6- K thu t canh tác : - Xây d ng chương trình ào t o gi ng viên IPM/rau cho Cán b k thu t nông nghi p thông qua án TOT 2006-2010 (Training of Trainer). - Tranh th liên k t v i các Công ty thu c B o v th c v t cùng v i Nhà nư c u tư chương trình hu n luy n nông dân k thu t s n xu t rau an toàn theo hư ng GAP v i năng su t cao, phNm ch t t t và giá thành h , hư ng d n nông dân phòng tr sâu h i b ng thu c vi sinh, thu c th o m c an toàn cho môi trư ng sinh thái. - Xây d ng mô hình thí i m qu n lý s n xu t rau an toàn theo tiêu chuNn GAP cho cây t Nhu n c - C Chi (th i gian 3 năm) và m t s cây tr ng ch l c khác. Nghiên c u b sung xây d ng quy trình canh tác rau an toàn, trong ó chú tr ng quy trình canh tác trong nhà lư i và dinh dư ng trong s n xu t rau an toàn. - Nghiên c u ng d ng công ngh cao, công ngh sinh h c trong k thu t s n xu t rau an toàn như tr ng rau theo hư ng h u cơ; ng d ng các ch phNm sinh h c vào canh tác và phòng tr sinh v t h i rau,... u tư và phát tri n công ngh nuôi th ong ký sinh, thiên ch, gi ng kháng sâu b nh… 1.7- Cơ khí hóa nông nghi p và ng d ng khoa h c k thu t, công ngh m i trong s n xu t rau an toàn : - Xây d ng chương trình nghiên c u ng d ng cơ gi i hóa t khâu làm t, tư i tiêu, gieo tr ng, bón phân, phun thu c B o v th c v t, thu ho ch, sơ ch , óng gói, bao qu n s n phNm. - Nghiên c u ng d ng công ngh plastic các d ng c s d ng trong ngành tr ng rau như chà c m, dây c t, màng ph , lư i, khay ng, nhà tr ng rau phù h p t ng lo i cây tr ng. - Nghiên c u v t li u bao bì óng gói sinh h c có kh năng t phân h y thay th lo i bao nylon b ng m t lo i bao bì có th tái ch không làm nh hư ng n môi sinh. - Nghiên c u ng d ng th y canh trong s n xu t rau. - Nghiên c u ng d ng nhà lư i t ng, nhà tr ng rau b ng nh a d o.
 6. 2. Nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c v phát tri n rau an toàn : 2.1- Xây d ng mô hình thí i m qu n lý ch ng nh n và c p nhãn s n phNm rau an toàn ho c rau s n xu t theo quy trình GAP, bao g m : - Xây d ng h th ng tiêu chuNn s n xu t rau theo quy trình GAP. - Xây d ng h th ng văn b n quy nh v h th ng ki m tra ch ng nh n s n phNm s n xu t theo quy trình rau an toàn. - Xây d ng h th ng công c ki m tra ch ng nh n s n phNm s n xu t theo quy trình rau an toàn. - Xây d ng h th ng nhân l c giám sát ch ng nh n quy trình s n xu t h p chuNn rau an toàn. 2.2- T ch c th c hi n quy trình khép kín v qu n lý nhà nư c trong B o v th c v t trên rau 2.2.1- Công tác thanh tra B o v - Ki m d ch th c v t : - Hoàn thi n quy trình t ch c th c hi n công tác ki m tra s d ng thu c B o v th c v t trên ng ru ng. - Ki m tra, thanh tra chuyên ngành mua bán thu c B o v th c v t t i các vùng rau. 2.2.2- Công tác qu n lý dư lư ng c ch t trong rau qu : - C th hóa chương trình h p tác v i các t nh v qu n lý dư lư ng thu c B o v th c v t t i ch và ki m soát u vào t i thành ph theo yêu c u ki m tra ngu n g c xu t x rau t i các ch u m i. - u tư trang thi t b b sung, ào t o cán b nâng cao năng l c phòng phân tích dư lư ng. T ch c h th ng ki m tra và ch ng nh n s n phNm ư c s n xu t theo quy trình an toàn (IPM, GAP) t i nơi s n xu t. - Ph i h p v i các S ngành th c hi n ki m tra dư lư ng c ch t trong rau t i các ch u m i dư i s ch o th ng nh t c a Ban Ch o liên ngành V sinh an toàn th c phNm theo n i dung Pháp l nh an toàn v sinh th c phNm. 2.2.3- T ng bư c xây d ng h th ng qu n lý s n xu t theo công ngh hi n i: Thí i m mô hình ng d ng công ngh GIS trong qu n lý s n xu t và ch ng nh n s n phNm m b o qu n lý chính xác và thông tin nhanh nh ng thông tin v hàng hóa, ch ng lo i, s n lư ng cho các nhà thu mua ho c các doanh nghi p xu t khNu. 3. y m nh liên k t, h p tác hóa trong s n xu t tiêu th ; - T p hu n, v n ng nông dân tham gia vào các t h p tác, h p tác xã tăng cư ng năng l c s n xu t và kh năng c nh tranh. - Trong tiêu th cũng c n nghiên c u mô hình các Công ty c ph n nông nghi p, t ch c m r ng lo i hình Công ty kinh doanh thu c B o v th c v t, phân bón, gi ng
 7. … tham gia cung ng v t tư thi t b tr ng rau và bao tiêu s n phNm ph c v khu công nghi p và xu t khNu. - T ch c m i liên k t ch t ch gi a 4 nhà : Nhà nông, Nhà nư c, Nhà doanh nghi p, Nhà nghiên c u v i nh ng chương trình c th dư i s i u hành ch o c a Ban ch o chuy n i c p thành ph . - Có chính sách h tr các H p tác xã a i m giao d ch mua bán rau an toàn; h tr các Công ty c ph n nông nghi p xây d ng các kho sơ ch , óng gói, b o qu n chuyên bi t ph c v sau thu ho ch trong nh ng vùng rau t p trung. - Th c hi n chương trình “Liên k t vùng rau c a thành ph v i các t nh” nh m i u ch nh cơ c u rau phong phú và h p lý cho m c ích tiêu th s n phNm n i a hay xu t khNu. V i xu t khNu c n ph i t p trung và ng nh t ch ng lo i t o hàng hóa, còn v i n i a thì ngư c l i. 4. y m nh công tác xúc ti n thương m i, xây d ng thương hi u “rau an toàn” : - Xây d ng Trung tâm thông tin, tri n lãm và giao d ch hoa ki ng và rau an toàn t i huy n C Chi. Ny m nh th c hi n các h p ng tiêu th s n phNm. - T p hu n và h tr các cá nhân, t p th , doanh nghi p công b ch t lư ng hàng hóa rau an toàn và xây d ng thương hi u rau an toàn. ng d ng công ngh mã v ch trên bao bì s n phNm m b o trách nhi m c a ngư i s n xu t v i ngư i tiêu dùng. - H tr các h p tác xã xây d ng trang web thông tin v rau an toàn, xây d ng án xúc ti n thương m i hư ng xu t khNu. - Ph i h p v i các ban ngành liên quan xây d ng chương trình v n ng tuyên truy n t o ý th c s d ng rau an toàn r ng rãi trong ngư i dân vì s c kh e c ng ng thông qua các phương ti n truy n thông, h i th o, h i ch . - T ch c s n xu t m b o ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm, giá thành h s m r ng th trư ng sang các t nh có khu công nghi p t p trung như Bình Dương, ng Nai, Long An, Bà R a-Vũng Tàu… - Xây d ng và t ch c vùng rau chuyên canh. Xây d ng các i m trung chuy n t i các vùng s n xu t t p trung. - H i ch xúc ti n thương m i là m t hình th c góp ph n r t l n trong vi c tìm u ra cho s n phNm rau. Trong th i gian qua, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ã t ch c thành công và có tác d ng r t thi t th c cho vi c gi i thi u, h p ng mua bán rau an toàn qua các h i ch rau an toàn c p thành ph . - C n ph i b sung hoàn thi n ho t ng tư v n h tr xúc ti n thương m i v s n xu t rau ngày càng sâu r ng. V.- CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ D ÁN U TƯ 2006-2010
 8. 1. Chương trình thông tin tuyên truy n v n ng nông dân v ch trương và chính sách h tr chuy n i cơ c u s n xu t nông nghi p - M c tiêu : Cung c p cho ngư i dân, doanh nghi p các thông tin v ch trương và chính sách h tr chuy n i. - N i dung th c hi n : T ch c t p hu n tuyên truy n, in tài li u m b o 100% h nông dân, doanh nghi p thông tin v ch trương, chính sách chuy n i. - Th i gian th c hi n : 2006-2010. - D trù kinh phí : 200 tri u ng, trong ó : + Ngu n kinh phí ngân sách thành ph c p : 200 tri u ng. + Ngu n kinh phí khác : không. - Cơ quan qu n lý : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v ch trì th c hi n : Chi c c Phát tri n nông thôn. - ơn v ph i h p : S Thương m i, y ban nhân dân và H i Nông dân các xã. 2. án ch n t o, ph c tráng và ng d ng công ngh s n xu t gi ng rau ch t lư ng cao phù h p v i th trư ng trong nư c và xu t kh u : - M c tiêu : Nghiên c u ch n t o và ph c tráng gi ng ch t lư ng cao, ng d ng công ngh gieo ươm trong s n xu t gi ng cung c p gi ng có giá thành th p. - N i dung : + Nh p n i, kh o nghi m, ch n t o các gi ng rau m i có năng su t, ch t lư ng và giá tr cao phù h p nhu c u th trư ng, ph n u n năm 2010 : 95% gi ng rau c qu và 80% gi ng rau ăn lá s d ng gi ng ch t lư ng cao. + T ch c ph c tráng các gi ng rau a phương, rau gia v . + Nghiên c u ng d ng công ngh gieo ươm gi ng rau chuy n giao cho các cơ s gi ng t i ch nh m cung c p gi ng ng u, ch t lư ng và giá thành th p. + Xây d ng h th ng s n xu t gi ng t i ch . - Th i gian th c hi n : 2006 - 2010. - T ng kinh phí : - D trù kinh phí : 4.500 tri u ng, trong ó :
 9. + Ngu n kinh phí ngân sách thành ph c p : 1.000 tri u ng. + Ngu n kinh phí Công ty kinh doanh s n xu t gi ng : 3.500 tri u ng. - Cơ quan qu n lý : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v ch trì th c hi n: Trung tâm Ki m nh gi ng cây tr ng v t nuôi. - ơn v ph i h p : Vi n Khoa h c K thu t nông nghi p mi n Nam, Trư ng i h c Nông Lâm Th c, các Công ty s n xu t gi ng cây tr ng, Trung tâm Khuy n nông, Trung tâm Tư v n và H tr Nông nghi p. 3. án ng d ng cơ khí hóa nông nghi p trong s n xu t rau an toàn - M c tiêu : Nghiên c u và ng d ng các bi n pháp cơ gi i trong s n xu t rau an toàn nh m gi m chi phí s n xu t, ti t ki m nhân công lao ng trong tình hình khan hi m lao ng nông nghi p hi n nay thành ph . - N i dung : + Nghiên c u và xây d ng các mô hình ng d ng cơ gi i hóa các bi n pháp canh tác như gieo h t, làm t, bón phân, thu ho ch, v n chuy n, ph n u n năm 2010 cơ gi i hóa thay th ư c 40% nhân công lao ng. + Nghiên c u và xây d ng các mô hình ng d ng nhà lư i t ng, nhà tr ng rau b ng nh a d o. + Nghiên c u ng d ng công ngh plastic các d ng c s d ng trong ngành tr ng rau. - Th i gian th c hi n : 2006 - 2010. - T ng kinh phí : 5.000 tri u ng, trong ó : + Ngu n kinh phí ngân sách thành ph c p : 1.000 tri u ng. + Ngu n kinh phí Công ty s n xu t máy nông nghi p : 1.500 tri u ng. + Ngu n kinh phí t nông dân : 2.500 tri u ng. - Cơ quan qu n lý : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v ch trì th c hi n : Trung tâm Khuy n nông. - ơn v ph i h p : S Khoa h c và Công ngh , S Công nghi p, Vi n Khoa h c k thu t nông nghi p mi n Nam, Trư ng i h c Nông Lâm Th c, Trung tâm Tư v n và H tr Nông nghi p.
 10. 4. án thí i m các mô hình s n xu t chuy n i t lúa sang rau theo tiêu chu n qui mô toàn xã : - M c tiêu : Xây d ng mô hình thí i m phát tri n rau an toàn qui mô toàn xã nh m t o ra các vùng tr ng rau chuyên canh t p trung, có kh năng cung c p ngu n s n phNm l n. - N i dung th c hi n : + u tư chuy n 700 ha canh tác tr ng lúa t i 12 xã i m sang tr ng rau an toàn, nâng t ng di n tích canh tác rau t i 12 xã nên kho ng 850 ha, v i s n lư ng rau an toàn t kho ng 56.100 t n vào năm 2010. + Xây d ng liên k t s n xu t và tiêu th các xã i m nh m s n sàng cung c p các ơn t hàng v i s lư ng l n. + Nghiên c u xây d ng quy trình phòng tr t ng h p sinh v t h i trên rau cho các vùng chuyên canh rau. - Th i gian : 2006 - 2010. - T ng kinh phí : 32.500 tri u ng, trong ó : + Ngu n kinh phí ngân sách thành ph c p : 22.500 tri u ng (bù lãi su t 12.500 tri u, ho t ng u tư chuy n giao khoa h c công ngh 10.000 tri u ng). + Ngu n v n u tư t doanh nghi p, nông dân : 10.000 tri u ng. - Cơ quan qu n lý : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v ch trì th c hi n : Chi c c B o v th c v t, Trung tâm Khuy n nông, Chi c c Phát tri n nông thôn, Trung tâm Tư v n và H tr Nông nghi p. - ơn v ph i h p : H i Nông dân thành ph , S Khoa h c và Công ngh , S Thương m i, y ban nhân dân các huy n, xã. 5. D án thí i m ng d ng quy trình s n xu t nông nghi p t t (GAP) - M c tiêu : + Xây d ng mô hình i m ng d ng quy trình s n xu t nông nghi p t t (GAP) trên m t s rau v ph bi n, nhân r ng. + áp ng nhu c u th trư ng nư c ngoài v s n phNm rau ăn qu t tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm và b o v môi trư ng. - N i dung th c hi n :
 11. + Xây d ng thí i m mô hình GAP trên 4 lo i cây rau ch l c v i t ng di n tích canh tác 200 ha, và nhân r ng mô hình trên di n tích canh tác ha 1.140 ha, v i s n lư ng kho ng 120.000 t n t tiêu chuNn theo GAP. + Hình thành vùng s n xu t chuyên canh cây rau ư c ng d ng quy trình s n xu t nông nghi p t t (GAP) và t tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm có giá tr cao ph c v th trư ng trong nư c và hư ng n xu t khNu … + Xây d ng và công b tiêu chuNn cơ s s n xu t rau GAP. + Xây d ng h th ng ki m tra giám sát quy trình s n xu t và ch ng nh n s n phNm rau s n xu t theo quy trình GAP + Nâng cao trình s n xu t, k năng xúc ti n thương m i và kinh doanh cho h nông dân, xây d ng các t kinh t h p tác và h p tác xã s n xu t rau an toàn theo quy trình GAP. - Th i gian th c hi n : 2006 - 2010. - D trù kinh phí : 4.200 tri u ng, trong ó : + Ngu n kinh phí ngân sách thành ph c p : 2.000 tri u ng. + Ngu n kinh phí a phương, các doanh nghi p : 2.200 tri u ng. - Cơ quan qu n lý : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v ch trì th c hi n : Chi c c B o v th c v t. - ơn v ph i h p : Chi c c Phát tri n nông thôn, Trung tâm Khuy n nông, Trung tâm Tư v n và H tr nông nghi p, y ban nhân dân, H i Nông dân các xã, Metro Cash & Carry, Saigon CoopMart. 6. án Nghiên c u s n xu t và ng d ng các ch ph m sinh h c, các tác nhân phòng tr sinh h c t nhiên xây d ng mô hình s n xu t rau h u cơ : - M c tiêu : T o ra s n phNm rau h u cơ ph c v th trư ng ch t lư ng cao trong nư c và xu t khNu. - N i dung : + Nghiên c u ng d ng các ch phNm sinh h c vào canh tác và phòng tr sinh v t h i rau. + u tư và phát tri n công ngh nuôi th ong ký sinh, thiên ch, gi ng kháng sâu b nh.
 12. + Xây d ng mô hình ng d ng phương pháp canh tác rau h u cơ, ph n u n 2010 thành ph có di n tích s n xu t rau h u cơ là 150 ha, v i s n lư ng t kho ng 9.900 t n. - Th i gian th c hi n : 2006 - 2010. - T ng kinh phí : 1.500 tri u ng, trong ó : + Ngu n kinh phí ngân sách thành ph c p : 1.000 tri u ng. + Ngu n kinh phí a phương và các doanh nghi p tham gia : 500 tri u ng. - Cơ quan qu n lý : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v ch trì th c hi n : Trung tâm Công ngh Sinh h c. - ơn v ph i h p : S Khoa h c và Công ngh , Chi c c B o v th c v t, Trung tâm Khuy n nông, Trung tâm Tư v n và H tr nông nghi p, Metro Cash & Carry, Saigon CoopMart. 7. án qu n lý dư lư ng c ch t, vi sinh v t trong rau qu : - M c tiêu : Th c hi n có hi u qu Pháp l nh v sinh an toàn th c phNm, các ch trương c a Trung ương và thành ph v v sinh an toàn th c phNm, b o v s c kh e cho ngư i tiêu dùng khi s d ng các lo i nông s n - N i dung th c hi n : + T ch c ki m tra, ch ng nh n s n phNm rau qu s n xu t trên a bàn thành ph và kinh doanh t i 3 ch u m i nông s n th c phNm c a thành ph t tiêu chuNn an toàn v sinh th c phNm, ph n u n năm 2010 : 90% rau s n xu t t i thành ph và kinh doanh t i ch u m i ư c ki m tra ch ng nh n s n phNm. + Nghiên c u xu t và tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c trong thanh ki m tra, giám sát và th c hi n x lý s n phNm rau, qu không b o m quy nh v ch t lư ng rau an toàn, s d ng hóa ch t không úng quy nh trong b o qu n rau, qu . + Ph i h p v i các t nh có s n phNm lưu thông kinh doanh t i các ch um ic a thành ph trong vi c ki m tra, xác nh n ngu n g c, ch t lư ng rau. + u tư trang thi t b phân tích giám nh thu c b o v th c v t rau qu . - Th i gian th c hi n : 2006 - 2010. - D trù kinh phí : 9.800 tri u ng, trong ó : + Ngu n kinh phí ngân sách thành ph c p : 6.200 tri u ng.
 13. + Ngu n kinh phí c a 03 ch u m i : 600 tri u ng. + Ngu n thu t các cơ s kinh doanh rau trong ch : 3.000 tri u ng. - Cơ quan qu n lý : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v ch trì th c hi n : Chi c c B o v th c v t. - ơn v ph i h p : S Y t , S Thương m i, 03 Công ty ch u m i. 8. án nghiên c u công ngh b o qu n, ch bi n rau : - M c tiêu : Nghiên c u và ng d ng các bi n pháp ch bi n rau m b o tiêu chuNn ch t lư ng có tiêu th trong nư c và có kh năng xu t khNu. - N i dung : + Nghiên c u và ng d ng các v t li u bao bì óng gói s ch. + Nghiên c u các bi n pháp cơ gi i, v t lý, hóa h c trong b o qu n rau m b o tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm. + Nghiên c u các s n phNm ch bi n t rau ph c v tiêu dùng n i a và xu t khNu (s n phNm h p tươi, nư c ép, trà…). + Ph n u n năm 2010 có 20% s n lư ng rau s n xu t trên a bàn ư c áp d ng công ngh b o qu n ch bi n m i. - Th i gian th c hi n : 2006 - 2010. - T ng kinh phí : 3.500 tri u ng, trong ó : + Ngu n kinh phí ngân sách thành ph c p : 1.000 tri u ng. + Ngu n kinh phí các doanh nghi p tham gia : 2.500 tri u ng. - Cơ quan qu n lý : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v ch trì th c hi n : Trung tâm Tư v n và H tr nông nghi p. - ơn v ph i h p : S Khoa h c và Công ngh , Trung tâm Công ngh Sinh h c, Trư ng i h c Nông lâm Th c, Metro Cash & Carry, Saigon CoopMart. Các doanh nghi p kinh doanh, ch bi n rau. 9. án xúc ti n thương m i, tiêu th s n ph m rau an toàn : - M c tiêu :
 14. + T ch c l i h th ng phân ph i, lưu thông, tiêu th rau an toàn trên a bàn thành ph , ph n u n năm 2010 : 100% các ch , siêu th u kinh doanh rau an toàn. + B o m u ra cho s n phNm rau an toàn theo hình th c h p ng liên k t, liên doanh gi a doanh nghi p và h nông dân s n xu t và tiêu th s n phNm, ph n u n năm 2010 : 60% rau s n xu t trên a bàn thành ph có h p ng tiêu th s n phNm. + Th c hi n các chính sách khuy n khích nh m nâng cao giá tr gia tăng c a s n phNm rau. - N i dung : + Xây d ng chính sách t ch c t p h p và h tr ho t ng c a h th ng thương nhân thu mua rau. + Xây d ng 04 H p tác xã s n xu t tiêu th rau an toàn. + T ch c l i m ng lư i kinh doanh, tiêu th rau an toàn trên a bàn thành ph và xây d ng các mô hình thí i m kinh doanh rau qu an toàn t i các ch u m i nông s n. +Xây d ng website (ti ng Vi t và ti ng Anh), tele sale v s n xu t - kinh doanh và t ch c các ho t ng xúc ti n thương m i v rau an toàn. - Th i gian th c hi n : 2006 - 2010. - T ng kinh phí : 2.000 tri u ng, trong ó : + Ngu n kinh phí ngân sách thành ph c p : 1.400 tri u ng. + Ngu n kinh phí a phương và các doanh nghi p tham gia : 600 tri u ng. - Cơ quan qu n lý : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v ch trì th c hi n : Trung tâm Tư v n và H tr nông nghi p. - ơn v ph i h p : Chi c c Phát tri n nông thôn, Trung tâm Khuy n nông, Trung tâm Tư v n và H tr nông nghi p, S Thương m i, các Công ty, các ch , siêu th trên a bàn. 10. Chương trình ào t o ngu n l c : - M c tiêu : Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, ào t o các chuyên gia u àn v rau an toàn trên các lĩnh v c gi ng, phân bón, b o v th c v t; t ch c s n xu t và tiêu th rau an toàn.
 15. H c t p và ng d ng nhanh các thành t u, ti n b m i nhanh chóng ng d ng công ngh m i vào tr ng rau an toàn t i thành ph , giúp phát tri n b n v ng. - N i dung : + ào t o, hu n luy n cán b qu n lý h p tác xã, t h p tác s n xu t kinh doanh rau an toàn. + ào t o i ngũ gi ng viên hu n luy n nâng cao trình k thu t tr ng rau an toàn cho 100% nông dân tr ng rau. + Tham quan h c t p. - D trù kinh phí : 1.350 tri u ng, trong ó : + Ngu n kinh phí ngân sách thành ph c p : 1.350 tri u ng. + Ngu n kinh phí khác : không. - Cơ quan qu n lý : S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. - ơn v ch trì th c hi n : Trư ng Trung h c Nông nghi p thành ph . - ơn v ph i h p : Trung tâm Tư v n và H tr nông nghi p, Chi c c Phát tri n nông thôn, Trung tâm Khuy n nông, Chi c c B o v th c v t. 11. D án u tư cơ s h t ng ph c v s n xu t : - M c tiêu : Xây d ng các d án h th ng th y l i, giao thông n i ng, i n ph c v tr ng rau, màu và nuôi tr ng th y s n. - N i dung : u tư xây d ng cơ s h t ng như i n, ư ng, th y nông… - Th i gian : 2006 - 2010. - ơn v ch trì th c hi n : y ban nhân dân huy n, qu n. - Kinh phí do y ban nhân dân các qu n - huy n xây d ng trình y ban nhân dân thành ph xem xét duy t trong năm 2006 - 2007./.
Đồng bộ tài khoản