Quyết định 986/QĐ-BXD

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định 986/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 986/QĐ-BXD về việc giao Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội làm chủ đầu tư của Dự án tái định cư tại chỗ, bao gồm công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, thuộc dự án thành phần “ Đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư QG -HN01” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 986/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 986/Q -BXD Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2009 QUY T NNH V VI C GIAO U BAN NHÂN DÂN HUY N TH CH TH T, HÀ N I LÀM CH U TƯ C A D ÁN TÁI NNH CƯ T I CH , BAO G M CÔNG TÁC GI I PHÓNG M T B NG, XÂY D NG H T NG CÁC KHU TÁI NNH CƯ, THU C D ÁN THÀNH PH N “ N BÙ, GI I PHÓNG M T B NG VÀ TÁI NNH CƯ QG -HN01” B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP 12/2/2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình . Căn c Quy t nh s 1404/Q -TTg ngày 30/9/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c chuy n ch u tư D án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hoà L c; Căn c Thông báo s 256/TB-VPCP ngày 21/8/2009 c a Văn phòng Chính Ph v k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân t i cu c h p v tri n khai th c hi n D án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hoà L c; Căn c Biên b n bàn giao D án xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hoà L c ư c ký ngày 20/11/2008 gi a Ch u tư cũ là i h c Qu c gia Hà N i và Ch u tư m i là B Xây d ng; Theo ngh c a V trư ng các v : V K ho ch - Tài chính, Qu n lý ho t ng xây d ng và Giám c Ban qu n lý d án u tư xây d ng i h c Qu c gia Hà N i t i Hoà L c; QUY T NNH: i u 1. Giao U ban nhân dân huy n Th ch Th t, Hà N i làm ch u tư c a D án tái nh cư t i ch , bao g m công tác gi i phóng m t b ng, xây d ng h t ng các khu tái nh cư, thu c d án thành ph n “ n bù, gi i phóng m t b ng và tái nh cư QG -HN01” i u 2. Nhi m v , quy n h n c a các bên liên quan: 1. U ban Nhân dân huy n Th ch Th t, Hà N i : - Ti n hành các th t c i u ch nh d án u tư (n u có) bao g m c i u ch nh quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 trình B Xây d ng phê duy t; - i u ch nh h sơ thi t k k thu t, d toán công trình và phê duy t theo thNm quy n;
  2. - T ch c th c hi n d án m b o kh i lư ng, ch t lư ng, ti n và hi u qu theo quy nh c a pháp lu t; - Th c hi n ch báo cáo nh kỳ và báo cáo t xu t theo yêu c u c a B Xây d ng; - Sau khi d án hoàn thành, l p báo cáo quy t toán d án g i v B Xây d ng. 2. Ban Qu n lý d án HQG Hà N i t i Hoà L c: - Bàn giao h sơ pháp lý và tài li u có liên quan n d án tái nh cư t i ch cho UBND huy n Th ch Th t, ng th i lưu t i Ban 01 b h sơ g c c a d án qu n lý theo quy nh; - T ch c thNm nh d án ( i u ch nh) tái nh cư t i ch do UBND huy n Th ch Th t l p, trình B Xây d ng phê duy t; - ư c B Xây d ng u quy n xem xét ch p thu n thi t k k thu t và d toán UBND huy n Th ch Th t phê duy t theo thNm quy n; - Thay m t B Xây d ng th c hi n quy n ch u tư D án u tư xây d ng i h c Qu c gia t i Hà N i i v i các d án thành ph n. Ph i h p ch t ch v i UBND huy n Th ch Th t trong vi c t ch c th c hi n d án tái nh cư t i ch , m b o kh i lư ng, ch t lư ng, ti n và hi u qu ; - Th c hi n vi c qu n lý và b trí v n cho d án theo quy nh. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng B ,V trư ng các v : V K ho ch - Tài chính, Qu n lý ho t ng xây d ng; Giám c Ban Qu n lý d án HQG Hà N i t i Hoà L c, UBND huy n Th ch Th t, Hà N i và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Phó Th tư ng Nguy n Thi n Nhân ( b/c); - B trư ng B XD ( b/c) - Th trư ng Bùi Ph m Khánh ( ch o) - Các B : KH T, TC, UBND TP Hà N i; - Lưu VP, KHTC. Cao L i Quang
Đồng bộ tài khoản